Poprzednia

ⓘ Charakterystyka światła nawigacyjnego
Charakterystyka światła nawigacyjnego
                                     

ⓘ Charakterystyka światła nawigacyjnego

Charakterystyka światła nawigacyjnego – zespół łatwych do zaobserwowania cech pozwalający na odróżnienie jednego światła nawigacyjnego od innych.

Najważniejszymi cechami światła są:

 • Rodzaj – sposób, w jaki ono świeci,
 • Barwa – kolor, jaki światło emituje.
 • Okres – czas podawany w sekundach, w którym światło przechodzi przez wszystkie różniące się fazy. Po zakończeniu jednego okresu zwanego też cyklem rozpoczyna się kolejny z identycznymi fazami,
                                     

1. Rodzaje świateł

Najogólniej można wyróżnić następujące rodzaje świateł:

 • rytmiczne ang.: Rythmic - fazy świecenia i fazy zaciemnienia następują po sobie. Wśród tego rodzaju wyróżnić można trzy podrodzaje
 • błyskowe ang.: Flashing - blaski w ilości mniejszej niż 50 na minutę
 • izofazowe ang.: Izophase - obie fazy świecenia i zaciemnienia są równej długości.
 • ultraszybko migające ang.: Ultra quick - błyski częściej niż 160 razy na minutę
 • światła przerywane - ang.: Occulting - informację niesie zaciemnienie, pojedyncze lub w grupach o równym czasie zaciemnienia, przy czym ogólny czas świecenia w cyklu jest dłuższy od ogólnego czasu zaciemnienia,
 • światła w których czas świecenia jest krótszy od czasu zaciemnienia informację niesie faza świecenia
 • kodowe Morsea ang.: Morse Code - światło emituje znaki alfabetu Morsea
 • szybko migające - ang.: Very quick - błyski z częstotliwością 80-160 na minutę
 • stałe ang.: Fixed - światło nie zmieniające się w czasie przy tym rodzaju światła trudno mówić o okresie, a faza jest tylko jedna.
 • migające ang.: Quick - błyski powtarzają się z częstotliwością 50-80 na minutę
 • rozbłyskowe - ang.: Fixed and flashing - światło stałe wzmacniane rozbłyskami o większym natężeniu
 • zmienne lub zmiennobarwne ang.: Alternating - poszczególne fazy różnią się barwą emitowanego światła.

W poszczególnych rodzajach świateł fazy zaciemnienia lub światła mogą być zestawiane w proste grupy ang.: Group lub grupy złożone ang.: Composite group, czy też podstawowa charakterystyka może być przerywana ang.: Interrupted. W efekcie stosowane są następujące rodzaje świateł:

Istnieje jeszcze światło wyłamujące się z tych podziałów. Jest ono szeroko stosowane w systemie IALA, jako światło południowego znaku kardynalnego i zarezerwowane wyłącznie dla niego. Okres tego światła składa się z sześciu mignięć i jednego długiego błysku lub sześciu szybkich mignięć i długiego błysku: Q6 LFl W lub VQ6 LFl W.

                                     

2. Barwa

 • żółte ang. yellow, oznaczenie skrótowe "Y", polskie: "ż")
 • białe ang. white oznaczone skrótowo: "W", polskie: "b" lub oznaczenie pominięte)
 • pomarańczowe ang. orange, oznaczenie skrótowe "Or", polskie: "pm")
 • zielone ang. green, oznaczenie skrótowe "G", polskie: "z")
 • czerwone

Najczęściej stosuje się światła białe, ponieważ światło tej barwy ma największy zasięg widoczności przy określonej mocy źródła światła.

                                     

3. Zasięg

Światło nawigacyjne dostrzeżone może być z pewnej odległości. Odległość umożliwiająca zobaczenie w nawigacji: zaoczenie światła nosi miano zasięgu. Zasięg zależy od:

 • natężenia światła światłości i aktualnej przejrzystości powietrza - zasięg optyczny
 • wysokości posadowienia źródła światła i wysokości oczu obserwatora ograniczeniem jest krzywizna wynikająca z kulistości Ziemi - zasięg geometryczny.

Dla każdego światła określa się i podaje w jego charakterystyce jego zasięg nominalny. Jest to zasięg optyczny dla określonej przejrzystości powietrza - równej 10 Mm. Dlatego dla określenia zasięgu optycznego w innych warunkach przejrzystości powietrza stosować należy poprawki.

W spisie świateł znaleźć można wysokość źródła światła - co umożliwia wyliczenie zasięgu geometrycznego.

                                     

4. Oznaczenia

Na mapach światła opisywane są jednoznacznymi skrótami, natomiast w spisach świateł prócz tego charakterystyka podana jest szczegółowo z czasami trwania każdej fazy. Skrót składa się z:

 • barwy przy czym jego brak wskazuje na barwę białą,
 • opisu rodzaju,
 • długości okresu podawanego w sekundach,
 • zasięgu nominalnego podawanego w milach morskich.
 • wysokości źródła światła ponad zero mapy,

Jednak nie zawsze zamieszczony jest komplet informacji, informacje nieistotne lub oczywiste pomija się:

                                     

5. Identyfikacja

Zaleca się by przy identyfikowaniu światła najpierw ustalić jego charakterystykę przez obserwację i pomiar stoperem lub innym przyrządem, a dopiero potem odnajdywać światło w pomocach nawigacyjnych na mapie, w spisach świateł lub innych. Postępowanie odwrotne może prowadzić do pomyłek nawigator "widzi" to co właśnie przeczytał z mapy, a nie to co świeci w rzeczywistości.

                                     
 • skokowa charakterystyka statyczna charakterystyka technika charakterystyka światła nawigacyjnego charakterystyka statyczna normalna charakterystyka warstwicowa
 • charakterystyką. zobacz więcej w osobnym artykule: Charakterystyka światła nawigacyjnego Światło nawigacyjne dostrzeżone może być z pewnej odległości. Odległość
 •  Osobny artykuł: Charakterystyka światła nawigacyjnego Latarnia morska w znaczeniu nawigacji terrestrycznej to istotny znak nawigacyjny stawa lub latarniowiec
 • którego czas świecenia równy jest czasowi zaciemnienia zob. charakterystyka światła nawigacyjnego dotyczy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28
 • światła: niepowtarzalny numer, nazwę światła pozycję geograficzną, charakterystykę światła wzniesienie światła ponad wodą w metrach w stosunku do zera
 • pełniący funkcję latarni morskiej lub innego światła nawigacyjnego Klasyfikowany jest jako pływający znak nawigacyjny Przeważnie bez napędu, zakotwiczony na
 • wieży: 5, 3 m Wysokość światła około 7 m.n.p.m. Zasięg światła 9 Mm 16, 668 km czerwone, 8 Mm 14, 816 białe Charakterystyka światła Izofazowe Blask: 5
 • Wysokość wieży: 30 metrów Wysokość światła 25 metrów n.p.m. Zasięg światła 7 Mm 12, 964 km Charakterystyka światła Błyskowe Światło: 0, 3 s Przerwa:
 • Źródło światła znajduje się 20 m n.p.m. Pierwotnie zasięg światła wynosił 9 Mm. W 1966 roku został zmniejszony do 6 Mm. Jego charakterystyka to: 0, 5
 • Wysokość wieży: 31, 30 m Wysokość światła 27, 30 m n.p.m. Zasięg nominalny światła 17 Mm 31, 484 km Charakterystyka światła Światło: 2 s błysk Przerwa:
 • Sektor widzialności światła 151 - 102 Charakterystyka światła izofazowe Światło: 5, 0 s Przerwa: 5, 0 s Okres: 10, 0 s Moc źródła światła 1000 W Dwupozycyjny