Poprzednia

ⓘ Rezerwat przyrody Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego
Rezerwat przyrody Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego
                                     

ⓘ Rezerwat przyrody Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego

Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego – faunistyczny rezerwat przyrody o powierzchni 375.81 ha, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo i częściowo w Koszalinie, 2.5 km na północny zachód od Manowa i 7.5 km na południowy wschód od centrum Koszalina, 1 km na północny wschód od drogi krajowej nr 11. Obszar rezerwatu obejmuje 3 jeziora: Lubiatowo Północne, Lubiatowo Południowe oraz Lubiatowo Wschodnie. Rezerwat posiada otulinę.

Jezioro o kształcie wydłużonym otoczone jest ze wszystkich stron szuwarami i innymi roślinami przybrzeżnymi, obszar bagienny. Od strony ulicy Lubiatowskiej do brzegu jeziora przylegają podmokłe łąki, niewielkie zarośla i zagajniki złożone z różnych gatunków drzew. Od strony wsi Kretomino mokradłowy brzeg porośnięty jest gęstym różnogatunkowym lasem. Brzeg jeziora niedostępny niemal na całej długości. Na południowo-zachodnim brzegu jeziora grodzisko wczesnośredniowieczne z IX/X w.

Celem ochrony jest zachowanie naturalnego środowiska lęgowego wielu rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków wodno-błotnych.

Rezerwat ustanowiono w 1956 r. W 2007 r. określono na nowo jego granice.

W 2008 r. rezerwatowi nadano imię profesora Wojciecha Górskiego.

W 2009 r. ustanowiono plan ochrony dla rezerwatu.

                                     

1. Fauna

  • Płazy i gady

ropucha szara Bufo bufo, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, jaszczurka zwinka Lacerta agilis, padalec zwyczajny Anguis fragilis.

  • Ptaki

perkozek Tachybaptus ruficollis, perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena, perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, bąk Botaurus stellaris, czapla siwa Ardea cinerea, bocian czarny Ciconia nigra, gęś gęgawa Anser anser, gęś białoczelna Anser albifrons, gęś zbożowa Anser fabalis, łabędź niemy Cygnus olor, łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus, ohar Tadorna tadorna, krzyżówka Anas platyrhynchos, cyraneczka Anas crecca, krakwa Anas strepera, świstun Anas penelope, cyranka Anas querquedula, płaskonos Anas clypeata, gągoł Bucephala clangula, nurogęś Mergus merganser, rybołów Pandion haliaetus, żuraw Grus grus, zimorodek Alcedo atthis, sowa błotna Asio flammeus, bekas kszyk Gallinago gallinago, derkacz Crex crex.

                                     

2. Turystyka

Od południa i wschodu rezerwat obchodzą znakowane szlaki turystyczne: czerwony Szlak im. Józefa Chrząszczyńskiego o długości 50 km; Koszalin ul. Gdańska→ Góra Chełmska→ rezerwat Jezioro Lubiatowskie→ Manowo→ Rosnowo→ Tychowo, zielony Szlak Kamieni Granicznych Dzierżęcino→ Bonin oraz zielony Szlak Rowerowy Gotów.

Po północno-wschodniej stronie jeziora wioska indiańska.

Użytkownicy również szukali:

jezioro lubiatowo,

...
...
...