Poprzednia

ⓘ Przychody finansowe
                                     

ⓘ Przychody finansowe

Przychody finansowe – przychody związane z działalnością inwestycyjną oraz działalnością finansową. Są one księgowane w zespole 7 zakładowego planu kont na koncie Przychody finansowe. Należą do nich w szczególności:

  • przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
  • przeterminowanych należności.
  • udzielonych pożyczek,
  • przychody z dywidend od zakupionych akcji,
  • lokat bankowych,
  • odsetki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo z tytułu
  • papierów dłużnych m.in. obligacji,
  • weksli obcych,
  • dodatnie różnice kursowe,
  • przychody z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych.

Układ rachunku zysków i strat przewiduje wyodrębnienie w ramach przychodów finansowych: przychodów z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, przychodów z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji oraz innych przychodów finansowych.