Poprzednia

ⓘ Specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna
                                     

ⓘ Specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna

Specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna – wewnętrzna służba ochrony, która jest tworzona na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 r.

SUFO tworzone są jako prywatne przedsiębiorstwa przez osoby, które uzyskały koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadają pozwolenie na broń palną na okaziciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawowym zadaniem SUFO jest ochrona osób i mienia ochrona obiektów, konwojowanie. Zadanie te realizują pracownicy wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

SUFO w zakresie ochrony osób i mienia ma obowiązek współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami miejskimi.

Pracownicy SUFO w ramach swej służby mają prawo do:

  • legitymowania w granicach chronionych obszarów oraz ujęcia osób,
  • użycia broni palnej.
  • stosowanie środków przymusu bezpośredniego takich jak pałka, kajdanki, gaz obezwładniająco-paraliżujący, paralizator itp.,
  • stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego,

Uprawnienia reguluje ustawa o ochronie osób i mienia w art. 36 mówiącym o uprawnieniach kwalifikowanego pracownika ochrony w granicach i poza granicami chronionych obiektów i obszarów. Natomiast szczegółowe warunki użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego jakich może używać, okoliczności ich uprawnionego stosowania, oraz wszystkie przypadki dopuszczalnego użycia broni palnej określa ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Nadzór nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych sprawuje Komendant Główny Policji