Poprzednia

ⓘ Ekshumacja
Ekshumacja
                                     

ⓘ Ekshumacja

Ekshumacja – wydobycie zwłok lub szczątków w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich lub w celu przeniesienia ich do innego grobu.

                                     

1. Ekshumacja w Polsce

Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny. O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmie zarząd cmentarza. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z tym że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych.

Zasady przeprowadzania ekshumacji określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Osobami upoważnionymi do złożenia wniosku o ekshumację zwłok są:

  • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
  • osoby dobrowolnie do tego zobowiązujące się.
  • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa,
  • krewni wstępni,
  • krewni zstępni,
  • małżonka lub małżonek osoby zmarłej,