Poprzednia

ⓘ Kategoria:Gospodarka Unii Europejskiej
                                               

Gospodarka Unii Europejskiej

Gospodarka Unii Europejskiej – gospodarka wszystkich państw tworzących Unię Europejską rozpatrywanych łącznie, jakby stanowiły jedno państwo. W 2010 roku PKB Unii Europejskiej wynosił 12.279 biliona €, co oznacza że gospodarka Unii Europejskiej była większa od największej gospodarki pojedynczego państwa, Stanów Zjednoczonych.

                                               

Agenda 2000

Agenda 2000 – nazywana również pakietem Santera, ponieważ została przedłożona Parlamentowi Europejskiemu przez Jacques’a Santera. Jest to poprzedzony przez tzw. Białą Księgę, a opublikowany przez Komisję Europejską 18 lipca 1997 r. pakiet reform, który zawierał dwie podstawowe grupy zagadnień: Propozycje dotyczące funkcjonowania Unii – średnioterminowe finansowanie Wspólnoty, reforma polityki rolnej oraz przedłużenie działania funduszy strukturalnych i funduszu kohezyjnego. Podjęcie rokowań z krajami Europy Środkowej i Wschodniej o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Dokument zawiera także ...

                                               

Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki

Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd. Środki z programu mogą otrzymać uniwersytety, centra naukowo-badawcze, podmioty sektora prywatnego, instytucje rządowe. W 1997 budżet programu wyniósł 7.5 mln ECU.

                                               

Basel II

Basel II – zrewidowana wersja powstałej w 1988 r. Umowy Kapitałowej, dotyczącej struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych opracowana przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Intencją Nowej Umowy Kapitałowej jest wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowego systemu bankowego oraz poprawa sposobu określania wymogów kapitałowych banku w zależności od poziomu ponoszonego ryzyka i rozmiarów prowadzonej działalności. Zamierzeniem autorów NUK jest również pełniejsze uwzględnienie w określaniu adekwatności kapitałowej innowacji finansowych, które pojawiły się ...

                                               

BusinessEurope

BusinessEurope Konfederacja Europejskiego Biznesu - stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli założone w 1958 r. W 2008 roku BusinessEurope obchodziło 50. rocznicę istnienia, ma 39 członków z 34 krajów, wliczając w to kraje Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

                                               

Ceny instytucjonalne

Ceny instytucjonalne – ceny, określane przez Radę Unii Europejskiej na wniosek komisji na początku kampanii handlowej. Są one ukształtowane zazwyczaj na poziomie znacznie przewyższającym ceny światowe. Utrzymanie na rynku wspólnoty tak ustalonego wysokiego poziomu cen było możliwe dzięki: ochronie przed importem tanich artykułów rolnych przez system ceł i opłat wyrównawczych systemowi cen gwarantowanych systemowi scentralizowanych zakupów, przeciwdziałającemu spadkowi cen poniżej poziomu gwarantowanego subsydiowaniu eksportu z krajów członkowskich UE do krajów trzecich

                                               

Jednolity mechanizm nadzorczy

Jeden kurator mechanizm oznacza, że system kontroli finansowej, składający się z Europejskiego banku centralnego i krajowych właściwych organów państw członkowskich UNII europejskiej.