Poprzednia

ⓘ Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
                                     

ⓘ Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa to uczelnia o pięciu wydziałach. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich I stopnia, magisterskich II stopnia oraz podyplomowych w kilkudziesięciu specjalnościach. W 2011 r. ofertę edukacyjną tworzyło 11 kierunków studiów i ok. 60 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Najbardziej prestiżowym kierunkiem jest prawo studia magisterskie, które uczelnia prowadzi jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych w północnej Polsce w tym jedyna w Bydgoszczy i jedyna niepubliczna w regionie kujawsko-pomorskim. Oprócz Bydgoszczy uczelnia prowadzi nauczanie podyplomowe w ośrodkach zamiejscowych w Pile, Grudziądzu, Koninie, Ostródzie, Mławie i Wałczu.

Integralnym elementem KPSW jest, działające od 2003 roku, Biuro Karier, które służy studentom i absolwentom w wyborze drogi zawodowej oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości od 2006/2007, nagrodzony przez Ministerstwo Gospodarki - znalazł się wśród czterech najlepszych w Polsce prowadzony przez studentów, który wspomaga młodych ludzi chcących podjąć własną działalność gospodarczą. Od sezonu 2007/2008 KPSW jako strategiczny sponsor prowadzi drużynę II ligi Koszykówki mężczyzn KPSW/Astoria Bydgoszcz.

KPSW obejmuje ścisłym patronatem Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia, zawierający przedszkole oraz szkoły średnie i technika zawodowe.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy funkcjonuje na zasadach non-profit, co oznacza, że cały zysk jest przeznaczany na inwestycje. W ramach współpracy zagranicznej uczestniczy w programach LLP – Erasmus, Leonardo da Vinci oraz realizuje wymianę zagraniczną studentów i nauczycieli. Uczelnia jest organizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji oraz seminariów naukowych. Od 2005 roku funkcjonuje Wydawnictwo KPSW, dla wydawania publikacji naukowych.

                                     

1. Statystyki

Na podstawie Raportu o uczelniach niepublicznych w Polsce, udostępnionego przez portal "Perspektywy.pl” Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa zalicza się do większych uczelni niepublicznych w Polsce północnej:

 • studenci stacjonarni 2011: 540
 • studenci obcokrajowcy 2011: 16
 • konferencje naukowe 2000-2011: 94
 • przyjęci na studia 2010/2011: 2200
 • liczba studentów 2011: 5606
 • uczestnicy studiów podyplomowych 2011: 628
                                     

2. Osiągnięcia

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa posiada szereg medali i wyróżnień, m.in. certyfikat "Wiarygodna Szkoła”. W 2005 i 2006 r. zajęła pierwsze miejsce w Bydgoszczy według rankingu "Perspektyw” i "Rzeczypospolitej” w kategorii szkół niepublicznych prowadzących studia zawodowe i licencjackie. W 2011 r. KPSW jako jedyna uczelnia z Polski została wybrana na partnera naukowego Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, powołanej przez papieża 1 marca 2010 r. Oprócz uczelni bydgoskiej, w programie uczestniczą: Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca Jezusa w Mediolanie oraz Papieski Uniwersytet Laterański.

                                     

3. Historia

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa powstała z inicjatywy Heleny i Romana Czakowskich, prowadzących od 1992 r. Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia. Obejmował on w 2004 r. dwa przedszkola, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Liceum Ekonomiczne, Technikum Gastronomii i Hotelarstwa, Technikum Gastronomii i Hotelarstwa dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące i Ekonomiczne dla Dorosłych oraz Studium Policealne.

13 września 2000 r. minister edukacji narodowej wydał zgodę na powstanie uczelni, a 29 grudnia 2000 r., pod nazwą Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 51. Pierwszym rektorem został prof. dr hab. Jan Jakóbowski. Decyzja Ministra obejmowała zgodę na prowadzone przez KPSW trzyletnich licencjackich studiów zawodowych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uczelnia rozpoczęła statutową działalność w styczniu 2001 r. oferując dwa kierunki:

 • Administrację - specjalność "administracja publiczna”
 • Pedagogikę - specjalności: "resocjalizacja z profilaktyką społeczną” i "wychowanie z profilaktyką uzależnień”.

W 2004 r. na uczelni istniały dwa wydziały z 8 specjalnościami nauczania oraz podejmowano czynności przygotowujące do uruchomienia trzeciego wydziału – Ekonomii. Poza tym istniały również ogólnouczelniane jednostki dydaktyczno-organizacyjne jak: Studium Języków Obcych, Studium Informatyki i Mediów Edukacyjnych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Studenckich Praktyk Zawodowych oraz Biuro Karier.

Od 2005 r. wyniku uruchomienia nowych kierunków studiów, uczelnia zmieniła profil na humanistyczno-ekonomiczny, zaś w 2006 r. zyskała charakter akademicki poprzez zgodę MEN na prowadzenie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika. W 2007 r. otrzymała zgodę na uruchomienie trzech nowych kierunków – filologii, stosunków międzynarodowych oraz geodezji i kartografii. Tym samym KPSW powiększyła się o dwa nowe wydziały - filologiczny i techniczny. W kolejnych latach otwierano kolejne kierunki: w 2009 r. – budownictwo, administracja magisterska, w 2010 r. – filologia hiszpańska, praca socjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informatyka oraz prawo studia magisterskie. W lipcu 2011 r. uczelnia uzyskała zgodę MEN na uruchomienie studiów magisterskich na kierunku ekonomia oraz na uruchomienie studiów inżynierskich na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

W pierwszym roku istnienia uczelni kadrę naukową stanowiło 43 nauczycieli akademickich, zaś w 2004 r. 108 osób; w tym: 6 profesorów tytularnych, 17 profesorów uczelnianych z habilitacją, 34 doktorów i 51 magistrów. Kadra KPSW w latach 2001-2004 zorganizowała konferencje naukowe z tematyki: profilaktyki uzależnień w szkole i środowisku lokalnym 2002; perspektyw wychowania przedszkolnego 2003 oraz funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie w perspektywie społecznej, psychologicznej i biologicznej 2004. W ramach wymiany międzynarodowej uczelnia współpracowała m.in. z uniwersytetami na Łotwie, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji.

W kolejnych latach istnienia uczelni zwiększała się liczba studentów, od 521 w 2001 r. do 1632 w 2003, zaś w 2008 r. sięgnęła 6220 osób.                                     

4. Baza lokalowa

Początkowo siedziba uczelni została zlokalizowana w budynku przy ul. Warmińskiego 3. W 2002 r. zakupiono i zaadaptowano na potrzeby uczelni obiekt przy ul. Władysława Bełzy 2, który zmodernizowano na potrzeby Wydziału Pedagogicznego, a w styczniu 2004 r. budynek przy ul. Piotrowskiego 12-14, gdzie umieszczono Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Ekonomii oraz Rektorat. Od 2012 r. w budynku przy ul. Piotrowskiego 12-14 mieścił się Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomiczno-Społeczny.www.kpsw.edu.pl W roku akademickim 2014/2015 Wydział Pedagogiczny połączył się w Wydziałem Filologicznym tworząc Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych.Wydział Prawa i Administracji połączył się z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym tworząc Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Kolejny obiekt uczelni mieści się przy ul. Toruńskiej 55-57, obejmując obszar około 1 ha, gdzie planowano wzniesienie od podstaw własnego kampusu uczelni, składającego się z trzech budynków dydaktycznych, domu studenckiego, hotelu asystenckiego oraz hali sportowo-widowiskowej. Prace przy wznoszeniu obiektów zainicjowano w 2005 r. Użytkowanie pierwszego skrzydła kampusu rozpoczęto w 2008 r. Mieszczą się w nim wydziały: Pedagogiczny, Filologiczny oraz Techniczny. Działa tu również Międzynarodowe Centrum Nauki i Edukacji, Centrum Wystaw Artystycznych oraz Akademickie Radio Internetowe MEGAFON. W 2009 r. rozpoczęła się budowa drugiego skrzydła kampusu. W 2011 r. do nowego skrzydła przeniesiona Wydział Filologiczny i Wydział Techniczny. W 2012 r. oddano do użytku trzecie skrzydło kampusu, gdzie obecnie mieści się Rektorat. Aktualnie budynek przy ul. Toruńskiej jest główną siedzibą Uczelni, w której mieści się m.in Rektorat, wszystkie Wydziały i Biblioteka Główna.

                                     

5. Struktura

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Dziekan - prof. nadzw. KPSW dr hab. Igor Zgoliński Centrum Obsługi Studenta - ul. Toruńska 55/57

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

Dziekan - prof. nadzw. KPSW - dr hab. Monika Jaworska-Witkowska Centrum Obsługi Studenta - ul. Toruńska 55/57

Wydział Techniczny

Dziekan - dr inż. Joanna Gęsikowska Centrum Obsługi Studenta - ul. Toruńska 55/57

                                     

6.1. Kierunki Studia licencjackie 3 lata

 • Pedagogika
 • Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne
 • Pedagogika rewalidacyjna oligofrenopedagogika
 • Psychopedagogika
 • Terapia zajęciowa
 • Andragogika z edukacją gerontologiczną
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym
 • Poradnictwo rodzinne
 • Opieka i wychowanie
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Coaching, mentoring i wspieranie rozwoju osobistego
 • Administracja europejska
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Administracja w służbie zdrowia
 • Administrowanie i obrót nieruchomościami
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Administracja gospodarcza
 • Administracja samorządowa
 • Administracja i prawo w biznesie
 • Administracja skarbowa
 • E-government oraz nowoczesne formy administracji
 • Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
 • Administracja publiczna
 • Administracja
 • Analityk rynków finansowych
 • Prawo podatkowe i rachunkowość
 • Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
 • Psychologia w biznesie
 • Bankowość i doradztwo finansowe
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Biznes międzynarodowy
 • Prawo w biznesie
 • Handel międzynarodowy
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie firmą międzynarodową
 • Ekonomia menedżerska
 • Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
 • Ekonomia przedsiębiorstw
 • Ekonomia
 • Marketing i public relations w biznesie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Polityka międzynarodowa i dyplomacja
 • Biznes i polityka międzynarodowa z elementami prawa międzynarodowego
 • Marketing i handel międzynarodowy
 • Administracja europejska
 • Stosunki Międzynarodowe
 • Turystyka międzynarodowa
 • Studia wschodnie
 • Filologia rosyjska
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia
 • Filologia hiszpańska
 • Praca socjalna


                                     

6.2. Kierunki Studia inżynierskie 3.5 r.

 • Budownictwo energooszczędne
 • Budownictwo
 • Geodezja i kartografia
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Rewitalizacja obiektów budowlanych
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo drogowe
 • Inżynieria oprogramowania
 • Technologie internetowe
 • Inżynieria obrazu i dźwięku
 • Informatyka w usługach finansowych
 • Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów
 • Teleinformatyka
 • Grafika komputerowa
 • Systemy baz danych
 • Informatyka
                                     

6.3. Kierunki Studia magisterskie 2 lat

 • Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
 • Psychopedagogika
 • Pedagogika szkolna z elementami socjoterapii
 • Pedagogika rewalidacyjna oligofrenopedagogika
 • Pedagogika
 • Pedagogika ogólna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Resocjalizacja
 • Poradnictwo zawodowe w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pedagogika regionalna i międzykulturowa
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika pracy z elementami HR
 • E-government oraz nowoczesne formy administracji
 • Administracja skarbowa
 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
 • Administracja i prawo w biznesie
 • Administracja
 • Administracja europejska
 • Administrowanie i obrót nieruchomościami
 • Administracja gospodarcza
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Administracja w służbie zdrowia
 • Administracja samorządowa
 • Ekonomia przedsiębiorstw
 • Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
 • Biznes międzynarodowy
 • Handel międzynarodowy
 • Psychologia w biznesie
 • Marketing i public relations w biznesie
 • Ekonomia menedżerska
 • Bankowość i doradztwo finansowe
 • Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie firmą międzynarodową
 • Analityk rynków finansowych
 • Prawo podatkowe i rachunkowość
 • Ekonomia
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Prawo w biznesie
                                     

6.4. Kierunki Studia podyplomowe

 • Terapia ruchem, gimnastyka kompensacyjno - korekcyjna z elementami masażu
 • Edukacja prawna w szkole - NOWOŚĆ
 • Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie
 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Opieka senioralna w tym nad osobami z chorobą Alzheimera
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej
 • Technika, wychowanie techniczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych
 • Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych
 • Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym z ADHD
 • Zarządzanie oświatą
 • Andragogika
 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
 • Przedsiębiorczość, doradca zawodowy
 • Studia dla nauczycieli i pracowników wspomagania terapeutycznego
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Logopedia ogólna
 • Kynoterapia i alpagoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Przygotowanie, wspomaganie procesu opieki i wychowania dzieci w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, rodzinnym domu dziecka
 • Pedagogika tańca
 • Integracja sensoryczna
 • Edukacja dla bezpieczeństwa wraz z kursem sanitarnym
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Terapia zajęciowa
 • Promocja gminy, miasta i regionu - NOWOŚĆ
 • Analiza, doradztwo finansowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Coach rozwoju fizycznego i odnowy biologicznej
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Tłumacz języka angielskiego
 • Prawo egzekucyjne, windykacja
 • Psychologia w biznesie
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami
 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa
 • Administracja
 • Logistyka gospodarcza - administrowanie
 • Studia dla sfery instytucjonalnej i gospodarczej
 • Rachunkowość i finanse
 • Wycena nieruchomości
 • Neurolingwistyczne Programowanie w biznesie - Wywieranie wpływu osobistego w biznesie
 • Prawo samorządu terytorialnego i administracji
 • Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
 • Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze

Użytkownicy również szukali:

kpsw isos, kpsw logopedia,

...
...
...