Poprzednia

ⓘ Cezary Kuklo
Cezary Kuklo
                                     

ⓘ Cezary Kuklo

Cezary Kuklo – polski historyk, demograf, profesor zwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, autor blisko 400 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, członek wielu komitetów, prezydiów i zespołów redakcyjnych, projektów badawczych. W latach 2000-2012 organizator i dyrektor białostockiego oddziału IPN.

                                     

1. Życiorys

Uczeń prof. Andrzeja Wyczańskiego, studiował historię w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, gdzie w 1977 r. obronił pracę magisterską. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym UW na podstawie rozprawy doktorskiej: Rodzina i społeczeństwo południowych dzielnic Warszawy w XVIII wieku. Struktury demograficzne. Ta sama Rada nadała mu stopień doktora habilitowanego w 1998 r. – podstawą postępowania była praca Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli profesorowie Jerzy Topolski, Andrzej Wyczański i Andrzej Wyrobisz. W 2010 otrzymał tytuł profesora. W badaniach koncentruje się na problematyce demografii historycznej i historii społeczno-gospodarczej epoki staropolskiej.

W życiu prywatnym mąż i ojciec dwóch córek. Żona Helena, pedagog i logopeda, obecnie na emeryturze; starsza córka Marta Skrodzka, dr prawa, specjalista w zakresie prawa handlowego i alternatywnych metod rozwiązywania sporów, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta; młodsza córka Justyna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dyplom z malarstwa z wyróżnieniem i Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles tkanina.

                                     

2.1. Pełnione funkcje i działalność Na rzecz/Instytutu/Wydziału/Uczelni

 • Kierownik Katedry Historii Społeczno-Gospodarczej, Demografii i Statystyki od 2006 r.
 • Wicedyrektor Instytutu Historii Filii UW w Białymstoku/Uniwersytetu w Białymstoku 1991-1999; dyrektor IH UwB 1999-2000
 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych od 2008 r.
 • Członek Senatu i Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia w kadencji 2016-2020
 • Organizator i Dyrektor Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej od 2013 r.
                                     

2.2. Pełnione funkcje i działalność Na rzecz środowiska w kraju i za granicą

 • Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2012-2015, wcześniej ekspert UKA i PKA
 • Przewodniczący Sekcji/Zespołu Demografii Historycznej KND PAN od 2000 r.
 • Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej od 2001 r. oraz członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej od 2014 r.
 • Członek Zespołu ds. publikacji humanistycznych i społecznych Wydziału I PAN na kadencję 2015-2018
 • Członek Komisji Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie od 2016 r.
 • Członek Rady Programowej III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 2015-2017
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN od 2016 r.; wcześniej 2011-2015 Sekretarz Naukowy
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego od 2015 r.; wcześniej 2011-2014 Sekretarz Generalny PTH.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie XXIII Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych w Poznaniu w 2020 r. od 2015 r.
 • Członek Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN od 2011 r.
 • Członek Zespołu Historii Kobiet KNH PAN od 1997 r.
 • Członek Biura Międzynarodowej Komisji Demografii Historycznej CISH 2000-2010
 • Członek Zespołu Historii Miast KNH PAN od 2012 r.
 • Członek Rady Doskonałości Naukowej od 2019


                                     

2.3. Pełnione funkcje i działalność Członkostwo towarzystw naukowych

 • Włoskie Towarzystwo Demografii Historycznej
 • Międzynarodowa Komisja Demografii Historycznej CISH
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Francuskie Towarzystwo Demografii Historycznej
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Białostockie Towarzystwo Naukowe
 • Association for History and Computing
                                     

2.4. Pełnione funkcje i działalność Członek redakcji i rad naukowych czasopism i serii

Kierownik strony polskiej międzynarodowego grantu naukowego Unii Europejskiej, Servant Project = The socio-economic role of males and females in domestic service as factor of European Identity ’’ HPSE-CT 2001-50012 w latach 2001 – 2004 oraz kierownik kilku krajowych projektów badawczych finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Uczestnik Międzynarodowego Kongresu Historii Gospodarczej w Leuvain 1990 r. i w Mediolanie 1994 r. oraz Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Montrealu 1995 r. i Oslo 2000 r.

Recenzent w wielu postępowaniach o nadanie tytułu profesora, stopnia doktora habilitowanego i doktora. Promotor czterech doktoratów: dr Małgorzaty Kameckiej 2007 r.; dra Łukasza Lubicz-Łapińskiego 2011 r., dra Radosława Poniata 2012 r. i dra Piotra Łozowskiego 2018 r. oraz ponad 100 prac magisterskich i ponad 40 prac podyplomowych.

                                     

2.5. Pełnione funkcje i działalność Nagrody i odznaczenia

Nagrodzony w 1990 r. I nagrodą w międzynarodowym konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu historii gospodarczej ogłoszonym przez Association Internationale d’Histoire Economique, Leuvain, Belgia, okres: historia nowożytna XVI-XVIII w. Następnie w 1999 r. nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną. Szerokie uznanie zdobyła wydana w 2009 r. książka "Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej ”, która w 2012 r. została nagrodzona przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dziedzinie demografii. Nagradzany również nagrodami naukowymi Rektora UW ds. Filii w Białymstoku i Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.

Wieloletnia działalność na polu naukowym, organizacyjnym i administracyjnym została uhonorowana licznymi odznaczeniami:

 • Srebrną Odznaką,Zasłużony Białostocczyźnie’’ 1998 r.
 • Odznaką Honorową,Za Zasługi dla Statystyki RP’’ 2000 r., 2014 r.
 • Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi 2006 r., 2011 r.
 • Medalem "Zasłużony dla Olimpiady Historycznej” 2015 r.
 • Medalem "Pro Memoria” 2006 r.
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej 2008 r.
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej 2019


                                     

3. Najważniejsze prace

 • Studies of family and household in preindustrial Poland, ed. P. Guzowski, C. Kuklo 2015 r.
 • Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej 1998 r.
 • The Population of the Holy Cross Parish in Warsaw in the 18th Century 2016 r.
 • Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie 1991 r.
 • Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej 2009 r.
 • O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego 2015 r.
                                     
 • Poznań 1992. Cezary Kuklo Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej, Białystok 1998. Cezary Kuklo Rodzina w osiemnastowiecznej
 • Gieysztorowa 1914 - 1999, Rocznik Warszawski 29 2000 s. 169 - 172. Cezary Kuklo Doktor Irena Gieysztorowa 1914 - 1999 Przeszłość Demograficzna Polski
 • jego uczniów zaliczają się: Alina Czapiuk, Piotr Guzowski, Anna Kamler, Cezary Kuklo Igor Kąkolewski, Anna Sucheni - Grabowska. Francja wobec państw jagiellońskich
 • ziemiach polskich w perspektywie historycznej ciągłość czy zmiana? , red. Cezary Kuklo Warszawa 2012, s. 323 341. Braki w zaopatrzeniu niedożywienie głód
 • Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych prof. dr hab. Cezary Kuklo Katedra Historii Powszechnej Najnowszej prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Użytkownicy również szukali:

...
...
...