Poprzednia

ⓘ Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead
                                     

ⓘ Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead

Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead – szkoła kształcąca misjonarzy Świadków Jehowy, założona przez Towarzystwo Strażnica w 1943 roku w South Lansing w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Od 1995 roku mieści się ona w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson w stanie Nowy Jork. Program szkolenia oparty jest przede wszystkim na Piśmie Świętym, a koncentruje się ono na działalności ewangelizacyjnej. Pieczę nad Szkołą Gilead sprawuje Dział Szkoleń Teokratycznych pod nadzorem Komitetu Nauczania Ciała Kierowniczego. 14 marca 2020 roku naukę zakończyła 148 klasa.

Nazwa Szkoły Gilead nawiązuje do regionu Gilead w starożytnym Izraelu i oznacza "kopiec świadectwa”.

                                     

1. Historia

W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku Świadkowie Jehowy rozpoczęli działalność misyjną prowadzoną w różnych częściach świata. W gronie ówczesnych misjonarzy byli między innymi: Edwin Skinner, George Wright, Claude Goodman i Ron Ronald Tippin, którzy głosili w Indiach, William R. Brown, który rozpoczął działalność w Afryce Zachodniej, George Young działający m.in. na wyspach Morza Karaibskiego i w krajach Ameryki Południowej, Robert Nisbet w krajach afrykańskich, Juan Muñiz w Hiszpanii i krajach Ameryki Południowej, Frank Dewar w krajach Azji Południowo-Wschodniej, Käthe Palm głosząca w osiedlach górniczych i na ranczach w Chile, Evander J. Coward działający na obszarze państw karaibskich, Robert R. Hollister w Azji Południowo-Wschodniej, William Johnston, Thomas Walder i George Phillips w krajach południowej Afryki oraz Adolf Weber w Szwajcarii, Belgii, Francji i we Włoszech. Działalność misjonarska była więc prowadzona na niewielką skalę.

W trakcie trwania II wojny światowej działalność i/lub literatura Świadków Jehowy w wielu krajach były zakazane. Jednakże we wrześniu 1942 roku Świadkowie Jehowy zorganizowali 85 zgromadzeń pod hasłem "Nowy świat”. W głównym mieście kongresowym w Cleveland w stanie Ohio Nathan H. Knorr, wybrany w styczniu tego samego roku na stanowisko trzeciego prezesa Towarzystwa Strażnica, wygłosił przemówienie pod tytułem: "Pokój – czy może być trwały?” Wskazywał w nim, że mimo trwającej wojny musi nastąpić pokój. Opracowano plany wykorzystania tego okresu pokoju do zwiększenia działalności głoszenia. Zarząd Towarzystwa Strażnica, który stanowił ówczesne Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, postanowił otworzyć szkołę misjonarską. Na początku stycznia 1943 roku grupie 100 pionierów rozesłano poufne zaproszenia. Było wśród nich 49 mężczyzn i 51 kobiet zarówno małżeństw jak i osób w stanie wolnym. Grupa ta utworzyła 1. klasę studentów pięciomiesięcznego szkolenia rozpoczynając działalność Szkoły Gilead. 1 lutego 1943 roku w uroczystym otwarciu szkoły udział wzięli członkowie zarządu Towarzystwa Strażnica. Zaproszono również wykładowców, przyjaciół i krewnych pierwszych studentów. Wśród mówców byli Frederick W. Franz i William E. Van Amburgh. Zakończenie nauki przez pierwszą klasę miało miejsce 23 czerwca 1943 roku.

Do pierwszych pięciu klas zapraszano studentów wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych – pierwszą klasą międzynarodową była klasa szósta 1945/1946. 30 Absolwentów pierwszej klasy planowano wysłać do Meksyku. Studenci klasy ósmej po raz pierwszy pochodzili z 18 krajów. Do dziewiątej klasy zaproszono grupę 64 pionierów z Quebecu, których po ukończeniu szkolenia skierowano do różnych miejscowości w Quebecu w celu zakładania nowych zborów. Do klasy jedenastej zaproszono ponad 20 osób japońskiego pochodzenia bądź gotowych udać się do Japonii. W początkowym okresie działalności Szkoły Gilead misjonarze byli wysyłani na tereny zagraniczne, gdzie głosicieli było niewielu lub nie było ich wcale. W pierwszych 10 latach działalności ukończyło ją przeszło 2000 misjonarzy. W roku 1955 w terenie usługiwało 1814 misjonarzy.

Pierwotnie szkoła nosiła nazwę Biblijne Kolegium Strażnicy – Gilead ang. Watchtower Bible College of Gilead, później nazwa została zmieniona na obecną. W 1953 roku Szkołę Gilead wpisano do wykazu zatwierdzonych uczelni przez władze Stanów Zjednoczonych, a 30 kwietnia 1954 roku umieszczono ją w publikacji Educational Institutions Approved by the Attorney General. Początkowo mieściła się ona na Farmie Królestwa w South Lansing w pobliżu miasta Ithaca w stanie Nowy Jork. W 1961 roku szkołę przeniesiono do Biura Głównego w nowojorskim Brooklynie, w 1988 roku na Farmy Strażnicy do Wallkill w stanie Nowy Jork, gdzie zajęcia rozpoczęły się 17 października. Od kwietnia 1995 roku zajęcia odbywają się w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson w stanie Nowy Jork.

W latach 1961–1965 pięć klas Szkoły Gilead objęto dłuższym cyklem nauczania. Klasy te składały się głównie z członków rodzin Betel, których przeszkolono w sprawach dotyczących kierowania Biurem Oddziału. Jesienią 1965 roku przywrócono pięciomiesięczny program zajęć a także ponownie położono nacisk na kształcenie misjonarzy. Prowadzono również filie tej szkoły w Meksyku w latach 1980–1981, w j. hiszpańskim, w Niemczech w latach 1981–1982 i w roku 1984 i w roku 1992, w j. niemieckim oraz w Indiach w 1983 roku, w j. angielskim.

W 1993 roku minęło 50 lat od założenia Szkoły Gilead, w związku z tym na kongres międzynarodowy pod hasłem "Pouczani przez Boga” do swoich rodzinnych krajów, zaproszono 1167 misjonarzy, którzy opowiedzieli krótkie relacje z prowadzonej działalności kaznodziejskiej. Po raz kolejny takie zaproszenia wystosowano w roku 1998 w związku z kongresem międzynarodowym pod hasłem "Boża droga życia” oraz w roku 2014 na kongres międzynarodowy pod hasłem "Szukajmy najpierw Królestwa Bożego!”, którego skorzystało około 4300 misjonarzy.

Od 132. klasy, która rozpoczęła naukę 24 października 2011 roku do Szkoły Gilead przyjmuje się wyłącznie specjalnych sług pełnoczasowych – pionierów specjalnych, nadzorców obwodu z żonami, betelczyków, a także misjonarzy terenowych, którzy jeszcze nie ukończyli tej szkoły. Od tamtego czasu 182 absolwentów weszło w skład Komitetów Oddziałów lub Komitetów Krajów.

Z nauki w tej szkole mogą skorzystać małżeństwa będące co najmniej trzy lata po chrzcie, mające od 21 do 38 lat. Kandydaci muszą biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, cieszyć się dobrym zdrowiem oraz wyrazić gotowość wyjazdu na teren zagraniczny.

Do marca 2020 roku szkołę ukończyło około 9 tysięcy studentów w 148 klasach. Absolwenci wszystkich klas zostali skierowani do przeszło 170 krajów. Po zakończeniu nauki odbywa się uroczyste rozdanie dyplomów i przydział terenu misjonarskiego. Na tę uroczystość zaprasza się również innych obserwatorów. 19 lipca 1953 roku uroczystość rozdania dyplomów 127 absolwentom 21. klasy odbyła się wyjątkowo na międzynarodowym kongresie Świadków Jehowy pod hasłem "Społeczeństwo Nowego Świata”, na nowojorskim stadionie Yankee.

                                     

2. Zakres szkolenia

Szkolenie to kładzie nacisk na studiowanie Biblii i na sprawy organizacyjne Świadków Jehowy. W czasie nauki studenci szkoły analizują też każdy werset biblijny oraz uczestniczą w działalności kaznodziejskiej.

Absolwenci, udający się na tereny misyjne, w rejony gęsto zaludnione, mają wywierać największy wpływ na dzieło głoszenia oraz na działalność zborową miejscowych głosicieli, umacniając ich wiarę. Zamiast świadczenia materialnych potrzeb ludzi, ich praca misyjna koncentruje się na głoszeniu, że jedynym trwałym rozwiązaniem problemów ludzkości jest Królestwo Boże. Ciało Kierownicze posługuje się Szkołą Gilead, by prowadzić specjalistyczne szkolenia teokratyczne dla niektórych pionierów specjalnych, misjonarzy działających w terenie, którzy jeszcze nie ukończyli tej Szkoły, nadzorców podróżujących oraz wolontariuszy Biur Oddziałów tzw. betelczyków. Doświadczone małżeństwa brane pod uwagę jako kandydaci do Szkoły Gilead proszone są przez Biuro Oddziału o wypełnienie zgłoszenia. Kandydaci obecnie brani są pod uwagę również z absolwentów Kursu Biblijnego dla Małżeństw. Misjonarze są zazwyczaj wysyłani na tereny zagraniczne. Wielu z nich poświęca 130 godzin miesięcznie na służbę kaznodziejską. Ze względu na charakter wykonywanej służby misjonarze należą do Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy.

                                     

3. Wykładowcy lista niepełna

Karl Adams, Victor Blackwell, Lawrance Bowen, Michael Burnett, James Cauthon, Edward A. Dunlap – były sekretarz szkoły, Frederick W. Franz – były rektor szkoły, Maxwell G. Friend, Ulysses V. Glass, Harold Jackson, Eduardo Keller, Nathan H. Knorr, Russell Kurzen, Trent Lippold. Wallace Liverance – były sekretarz szkoły, Mark Noumair, Harry Peloyan, Jack Redfort, Fred Rusk, Sam Roberson, William Samuelson, Albert D. Schroeder – były sekretarz szkoły, Robert Wallen.

                                     

4. Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa

Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa ang. School for Kingdom Evangelizers – szkolenie, wprowadzone od września 2014 roku, w Polsce pierwsza klasa rozpoczęła naukę w marcu 2015 roku. Do czerwca 2015 roku odbyły się dwa pierwsze kursy klasy. Absolwenci kursu w Polsce usługują m.in. w Bułgarii, na Cyprze, Litwie, w Polsce, Niemczech i Słowenii. W 2016 roku Ciało Kierownicze wyraziło zgodę na przeprowadzenie zajęć w kolejnych 8 klasach w Polsce. Szkolenie zastąpiło Kurs Biblijny dla Braci oraz Kurs Biblijny dla Małżeństw. Ten dwumiesięczny kurs został przewidziany dla doświadczonych pionierów gotowych opuścić rodzinne strony i działać tam, gdzie są potrzebni. Z kursu mogą korzystać Świadkowie Jehowy w wieku od 23 do 65 lat – zarówno osoby w stanie wolnym, jak i małżeństwa, którzy cieszą się dobrym zdrowiem, są przynajmniej od dwóch lat pionierami, mężczyźni również od dwóch lat starszymi lub sługami pomocniczymi, a małżeństwa muszą być także przynajmniej dwa lata po ślubie. Absolwenci kursu, którzy nie ukończyli 50 lat, mogą być skierowani jako czasowi pionierzy specjalni na odległe lub trudno dostępne tereny.                                     

5.1. Dawne kursy Kurs Biblijny dla Braci

Kurs Biblijny dla Braci ang. Bible School for Single Brothers ; dawniej Kurs Usługiwania ang. Ministerial Training School – kurs organizowany przez Świadków Jehowy w latach 1987–2014, wprowadzony w październiku 1987 roku w Pittsburghu Stany Zjednoczone, jako filia Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead.

Ten ośmiotygodniowy kurs został zorganizowany w 43 krajach, prowadzony w 21 językach. Również w Polsce, od 18 listopada 1993 roku do 23 listopada 2014 roku, odbyło się 44 takich kursów klas. Skorzystało z nich około 1000 starszych zboru i sług pomocniczych w stanie wolnym – w wieku 23 do 62 lat – z tego ok. 80 usługuje na terenach zagranicznych. Pozostałym wymaganiem to przynajmniej nieprzerwany okres dwóch lat usługiwania w charakterze starszych lub sług pomocniczych. Od 2002 roku odbywał się w Centrum Kongresowym Świadków Jehowy w Sosnowcu. Na świecie do końca 2011 roku skorzystało z niego 37 445 osób. Od października 2010 roku Kurs Usługiwania nazwany został Kursem Biblijnym dla Braci. Celem kursu było wnikliwe poznawanie Biblii. Studenci uczyli się, jak są zorganizowani religijnie Świadkowie Jehowy i jak sami mogą jeszcze skuteczniej posługiwać się Pismem Świętym podczas głoszenia ludziom oraz zebrań. Rozwijają umiejętność publicznego przemawiania. Absolwenci tego kursu usługują obecnie w 117 spośród 240 krajów, w których działają Świadkowie Jehowy. Część z nich po ukończeniu szkolenia wyjechała na przydzielone tereny krajowe, zagraniczne, lub obcojęzyczne. Podczas kursu studenci posługiwali się Pismem Świętym w Przekładzie Nowego Świata i publikacjami Świadków Jehowy.

                                     

5.2. Dawne kursy Kurs Biblijny dla Małżeństw

Kurs Biblijny dla Małżeństw ang. Bible School for Christian Couples – szkolenie wprowadzone w październiku 2011 roku w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson Stany Zjednoczone, a w Polsce w 2013 roku, organizowany był do 2014 roku. Ten dwumiesięczny kurs dla małżeństw Świadków Jehowy w wieku od 25 do 50 lat, które cieszyli się dobrym zdrowiem, byli co najmniej dwa lata po ślubie, minimum dwa lata pionierami. Mąż musiał przynajmniej od dwóch lat nieprzerwanie usługiwać jako starszy zboru lub sługa pomocniczy. Kurs ten poświęcony był wnikliwemu poznawaniu Biblii. Zapewniał małżeństwom szkolenie, dzięki któremu mogli w jeszcze pełniejszej mierze być użyteczne Jehowie Bogu i Jego organizacji. Pary otrzymali przydział terenów na terenie swojego kraju, a niektórzy skierowani zostali zagranicę. Podczas kursu studenci posługiwali się Pismem Świętym w Przekładzie Nowego Świata i publikacjami Świadków Jehowy. W Polsce do listopada 2014 roku odbyło się pięć takich kursów klas, których absolwenci usługują m.in. w Bułgarii, Irlandii, Niemczech, Polsce i Słowenii.