Poprzednia

ⓘ Rewal (gmina)
Rewal (gmina)
                                     

ⓘ Rewal (gmina)

Rewal – gmina wiejska w województwie zachodniopomorskim, w północnej części powiatu gryfickiego. Jest najmniejszą polską gminą wiejską położoną nad morzem. Siedzibą gminy jest wieś Rewal. Zadłużenie samorządu według stanu na koniec 2016 r. wynosiło 116.8 mln zł, co stanowiło 149.7% poziomu dochodów.

Według danych z 31 grudnia 2016 r. gmina miała 3871 mieszkańców.

Teren gminy obejmuje 7 miejscowości: Niechorze, Pobierowo, Pogorzelica, Pustkowo, Rewal, Śliwin, Trzęsacz. Wszystkie z nich tworzą sołectwa.

                                     

1.1. Geografia Położenie

Gmina położona jest na Wybrzeżu Trzebiatowskim w dwukilometrowym pasie nad Morzem Bałtyckim w północnej części powiatu gryfickiego i sąsiaduje z gminami: Karnice od południa i Trzebiatów od południowego wschodu z powiatu gryfickiego oraz z gminami: Dziwnów od zachodu i Świerzno od południowego zachodu z powiatu kamieńskiego. Odległość z Rewala do siedziby władz powiatu, Gryfic wynosi ok. 25 km.

W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie szczecińskim.

                                     

1.2. Geografia Powierzchnia

Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia gminy wynosiła 40.65 km². Gmina stanowi 4.0% powierzchni powiatu.

Według danych z roku 2005 gmina Rewal ma obszar 41.13 km², w tym: użytki rolne 34.4%, lasy i grunty leśne 30.3%

                                     

1.3. Geografia Warunki klimatyczne

Gmina, podobnie jak cały obszar Polski, położona jest w strefie klimatu umiarkowanego. Klimat kształtuje się pod wpływem mas powietrza atlantyckiego, bezpośrednio oddziałuje nań Morze Bałtyckie. Średnia temperatura roczna powietrza wynosi 8.5 °C, w najcieplejszym miesiącu lipiec temperatura wzrasta do 17 °C, natomiast w styczniu spada do 0 °C. Amplituda roczna wynosi 17 °C. Klimatyczna zima trwa stosunkowo krótko – średnio 25 dni z pokrywą śnieżną, natomiast okres bezprzymrozkowy – około 203 dni. Średnie nasłonecznienie w ciągu dnia wynosi w roku 4.4 godz. Najwyższe wartości osiąga ono w okresie wiosenno–letnim od maja do sierpnia – 7.3 godz. Średnia liczba dni pogodnych wynosi 35, natomiast pochmurnych 130. Wilgotność powietrza kształtuje się pod wpływem morza, co powoduje, iż jej wartość jest podwyższona. Średnia roczna wilgotność względna wynosi 82%. Średnia roczna suma opadów stanowi ok. 625 mm. Najwyższe średnie sumy opadów odnotowuje się w lipcu 75 mm, natomiast najniższe w lutym 30 mm. Średnia roczna liczba dni z burzą wynosi 18. W pasie nadmorskim dominują wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Jest to obszar bardzo wietrzny, o czym świadczy mały udział cisz atmosferycznych we wszystkich porach roku 5%. Charakterystyczną cechą spowodowaną położeniem nadmorskim gminy jest występowanie wiatrów lokalnych, tzw. bryzy morskiej i lądowej. Wiatry te osiągają prędkość 5 m/s. Są one wywołane dobową różnicą temperatur pomiędzy morzem a lądem. Na terenie gminy występuje bardzo małe zagrożenie klimatyczne. Stężenie średnioroczne dwutlenku siarki SO 2 wyniosło w 2005 roku 3.3ug/m³, natomiast ditlenku azotu NO 2– 9.8ug/m³.                                     

1.4. Geografia Geologia

Gmina Rewal położona jest na wale pomorskim. Obejmuje północno-wschodnią część antykliny Kamienia Pomorskiego oraz południowo-zachodnią część synkliny Trzebiatowa. Linią graniczną pomiędzy obiema jednostkami tektoniczno-strukturalnymi jest linia Śliwin – Skrobotowo. W podłożu antykliny Kamienia Pomorskiego i synkliny Trzebiatowa, występują odpowiednio: osady węglanowe jury górnej, piaskowce, mułowce, iłowce jury środkowej przechodzące w wapienie, margle i piaskowce jury górnej w okolicach Trzęsacza i Rewala oraz w utwory mioceńskie Pobierowo – Pustkowo; mułowce kredy dolnej Śliwin, iłowce i osady węglanowe kredy górnej Niechorze i Pogorzelica. Osady czwartorzędowe maja miąższość od 40 do 70 metrów. Zalegają tu także osady zlodowacenia środkowopolskiego szare i brunatnoszare gliny zwałowe – miąższość od 15 do 30 m, występujące na przemian z warstwami osadów piaszczysto – żwirowych. Wśród osadów plejstoceńskich wyróżnia się piaski, żwiry fluwioglacjalne oraz gliny zwałowe, budujące brzeg klifowy. Przymorska dolina wypełniona jest osadami piaszczystymi, nad nią zalega warstwa osadów organicznych. W wyniku zalegania martwego lodu tworzyły się wytopiska w wyniku czego osadzały się materiały typu jeziornego piaski i mułki – okolice jeziora Liwia Łuża. Do utworów holoceńskich zalicza się: piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły występujące w głębi lądu; piaski eoliczne zalegające na wydmach oraz budujące wały, piaski morskie plaży.

                                     

1.5. Geografia Rzeźba terenu

Formy ukształtowania powierzchni ziemi:

 • w zachodniej części gminy występują wysoczyzny morenowe płaskie i faliste wysokość bezwzględna wynosi tam ok. 10 – 15 m n.p.m.; zbudowana ona jest z materiałów gliniastych i piaszczystych; obszary oddalone od morza zajmują wydmy lądowe, paraboliczne – o wysokości do 10 m;
 • w zachodniej części wybrzeża występują: klif o maksymalnej wysokości 20 m n.p.m., na klifie rozpościera się obszar wydm porośniętych lasem sosnowym oraz plaże.
 • w centralnej i wschodniej części terenu znajdują się: wydmy nadmorskie rozciągające się od Pogorzelicy ku wschodniej części gminy Rewal wydmy wałowe osiągają tu wysokość do 10 m n.p.m., plaże oraz mierzeja Liwki o szerokości 400 – 1200 m i wysokości 1–4 m n.p.m., która oddziela jezioro Liwia Łuża jezioro przybrzeżne od Morza Bałtyckiego;
 • w głębi lądu położone są dna ważniejszych dolin marginalnych oraz pradolin Redy – Łaby i Pomorskiej; ich szerokość wynosi 3 km, dno ma płaski kształt i jest zatorfione, teren zaś odwadniają rowy odprowadzające wodę do jeziora Liwia Łuża;
                                     

1.6. Geografia Stosunki wodne

Wody powierzchniowe gminy Rewal stanowią ok. 6% ogólnej powierzchni terenu 2.44 km². Prawie cały obszar gminy znajduje się w zlewni przymorskiej, w której skład wchodzą 3 mniejsze zlewnie cząstkowe zlewnia jeziora Liwia Łuża i Liwki, wybrzeże od Dziwny do zlewni Liwki i od niej do zlewni Regi. Granicą jego jest dział wodny przebiegający po wyniosłościach wydm. W części zachodniej i wschodniej znajdują się niewielkie obszary, należące do innych zlewni, odpowiednio: do zlewni Dziwny oraz Regi. W obrębie gminy znajduje się jezioro Liwia Łuża. Jego powierzchnia wynosi około 251 ha. Poziom wody w jeziorze wynosi około 0.4 – 0.5 m. Jest to zbiornik eutroficzny, otoczony szuwarami i w około 20% porośnięty roślinnością. Ze względu na okresowe zasolenie wód jeziora i zrzut wód z oczyszczalni ścieków w Pobierowie mamy do czynienia ze sporym zanieczyszczeniem i skłonnością do degradacji. Zbiornik ten jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. Na wschód od jeziora ok. 1.5 km znajduje się Bagno Pogorzelickie, które jest częścią ostoi ptaków. Z jeziora wypływa kanał Liwia Łuża, zanikający na plaży, okresowo zalewany przez Bałtyk. Do Liwii Łuży dopływa Kanał Lądkowski, który odprowadza wody z okolicznych terenów. Do sztucznych cieków należy ponadto Kanał Konarzewski. W gminie brak cieków naturalnych. Geologia obszaru nie sprzyja występowaniu głębinowych wód podziemnych dobrej jakości. Płytko zalegające skały mezozoiczne z licznymi uskokami powodują napływ wód mocno zasolonych, co oddziałuje hydraulicznie na warstwy wodonośne czwartorzędu. W okolicach Niechorza występuje ujęcie kredowych wód mineralizowanych – jony magnezu, sodu, jodu, fluoru, bromu, żelaza. Są to wody o podwyższonej mineralizacji. W Pobierowie i Trzęsaczu znajdują się jurajskie ujęcia, których woda po przebadaniu i analizie może być użyta do przyrodolecznictwa. W niektórych miejscach na terenie gminy wody podziemne mogą mieć wysokie stężenie chlorków, spowodowane ingerencją słonych wód Morza Bałtyckiego. Przybrzeżne wody morskie, przylegające do gminy Rewal badane są corocznie w okresie wiosenno–letnim przez Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Szczecinie.                                     

1.7. Geografia Układ osadniczy

W obrębie gminy Rewal położonych jest siedem osad typu wiejskiego. Są to: Pobierowo 976 mieszkańców, Pustkowo 123, Trzęsacz 89, Rewal 893, Niechorze 909, Pogorzelica 109 oraz Śliwin 224. Pierwsze sześć wsi to wielodrożnice. Są to miejscowości typowo turystyczne, praktycznie brak w nich zabudowań typowo rolniczych. Budynki są niskie i najczęściej jednorodzinne. Cechą charakterystyczną jest duża liczba zabudowań związanych z obsługą turystów. Natomiast Śliwin jest ulicówką. Osada ta jest w większym stopniu wsią rolniczą i bardziej nastawioną na agroturystykę. Zabudowa tam jest niska, jednorodzinna. Wszystkie miejscowości, prócz Śliwina położone są bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim, zaś Śliwin zlokalizowany jest o ok. 1 km od Rewala w głąb lądu.

                                     

2.1. Przyroda Flora

Na terenie gminy Rewal występują lasy należące do Nadleśnictwa Gryfice oraz do Urzędu Morskiego w Szczecinie. Nieznaczną część stanowią lasy prywatne – 19 ha. Lasy Państwowe zajmują powierzchnię 1040.2535 ha. Rośnie tam przede wszystkim sosna, ale także dąb, brzoza, modrzew i świerk. Oprócz lasów występują także zadrzewienia na terenach nieleśnych. Do ważniejszych skupień drzew poza obszarami lasu należą:

 • aleja lipowa i klonowa w Rewalu;
 • buki i dęby w Rewalu;
 • drzewostany cmentarzy.
 • aleja kasztanowców w Trzęsaczu;
 • drzewostan mieszany w Niechorzu;
 • parki w Trzęsaczu;

Natomiast na klifie, na terenie należącym do Urzędu Morskiego 40.7% stanowi bór świeży; 27.8% – bór suchy; 15% – bór mieszany świeży; 11.5% – las mieszany świeży; 2.7% – las świeży; 1.3% – las mieszany wilgotny; 1% – bór wilgotny. Głównym gatunkiem tam występującym jest również sosna, która zajmuje 336.71 ha 81.7%, pozostałe gatunki to dąb – 7.82 ha 2.1%, brzoza – 5.52 ha 1.5% oraz jesion – 2.68 ha 0.8%. Przeważa tu głównie drzewostan w wieku 31–50 lat.:

 • Bielikowe Wydmy – kilka pagórków wydm śródlądowych leżących w kompleksie leśnym "Liwski Las”;
 • Dolina dopływu Regi – obszar podmokły w okolicach zarastającego jezioro Konarzewo. Jest to ostoja ptactwa wodno–błotnego.
 • Niechorze – linia brzegowa oraz fragment wysoczyzny do drogi Śliwn – Niechorze;
 • Kanał Liwka – należą do niego Kanał Liwka, pas nadbrzeżny po obu stronach kanału oraz plaża z odcinkiem wałów wydmowych;
 • Trzęsacz – część podlegającego abrazji klifu, z plażą, ruinami kościoła i cmentarzem doń przylegającym;
                                     

3. Historia

Duży napływ turystów rozpoczął się w 1896 roku, kiedy otwarto kolej wąskotorową. Turystyka na tych terenach rozwijała się dynamicznie na początku XX wieku oraz w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej obszar gminy należy do Polski i jest częścią gminy Karnice. W 1973 r. powstaje gmina Rewal, której granice, pomimo zmian podziału administracyjnego Polski, są takie same do dziś.

                                     

4. Administracja i samorząd

W 2016 r. wykonane wydatki budżetu gminy wynosiły 65.2 mln zł, a dochody budżetu 78 mln zł. Zobowiązania samorządu dług publiczny według stanu na koniec 2016 r. wynosiły 116.8 mln zł, co stanowiło 149.7% poziomu dochodów drugi poziom zadłużenia po gminie Ostrowice. Zadłużenie gminy na koniec września 2016 wynosiło blisko 133.7 mln zł. W 2016 r. gmina zawnioskowała do Ministerstwa Finansów o udzielenie pożyczki z budżetu państwa w wysokości blisko 102 mln zł, co zostało rozpatrzone pozytywnie.

W 2013 r. dochody budżetu gminy wynosiły 13 828.02 zł na 1 mieszkańca, co było stawiało je na 2. miejscu w województwie.

Gmina Rewal jest stowarzyszona w:

 • Związku Miast i Gmin Morskich.
 • Celowym Związku Gmin R-XXI,
 • Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
 • Stowarzyszeniu Kołobrzeska Grupa Rybacka,

W latach 2011–2013 gmina była również członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu.

6 maja 2011 Rada Gminy Rewal podjęła uchwałę o nawiązaniu współpracy samorządowej z grecką gminą Pangajon Kawala, Macedonia Wschodnia i Tracja.

Gmina Rewal jest obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Gryficach i Sądu Okręgowego w Szczecinie. Gmina właśc. powiat gryficki jest obszarem właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Mieszkańcy gminy Rewal razem z mieszkańcami gminy Trzebiatów wybierają 6 radnych do Rady Powiatu Gryfickiego, a radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu nr 2. Posłów na sejm wybierają z okręgu wyborczego nr 41, senatora z okręgu nr 98, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 13.                                     

5. Demografia

Mieszkańcy gminy stanowią 5.5% ludności powiatu. W ciągu sześciu lat liczba mieszkańców zwiększyła się o 138 osób. Jedynie w latach 2000 i 2001 odnotowano niewielki spadek.

Struktura płci i wieku gminy Rewal według GUS, 31 XII 2006 kryterium ekonomiczne przedstawia się następująco:

Największą grupę wiekową stanowią mieszkańcy w przedziale wiekowym 18 – 60 kobiety, 18 – 65 mężczyźni. Piramida wieku społeczeństwa gminy Rewal charakteryzuje się:

 • wysokim udziałem ludności w wieku 50 – 59 lat wpływ wyżu kompensacyjnego;
 • nadwyżką liczby mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym maskulinizacja.
 • wysokim udziałem ludności w wieku 20 – 54 lat ponad 54% w roku 2004;
 • niskim udziałem średnich roczników wieku produkcyjnego wpływ niżu demograficznego lat 60.;
                                     

6. Gospodarka

Rybołówstwo i rolnictwo

Rybołówstwo rozwija się w Rewalu i Niechorzu przy zlokalizowanych tam przystaniach rybackich.

Przemysł i budownictwo

Ze względu na położenie w pasie nadmorskim, zabroniona jest tam jakakolwiek działalność przemysłowa prócz podstawowego przemysłu spożywczego. Zatrudnionych w przemyśle i budownictwie w 2004 roku były 732 osoby stan z dn. 31 grudnia. W budownictwie widoczny jest wzrost zatrudnienia w okresie wiosennym, z powodu prowadzonych prac budowlanych związanych z przygotowaniami obiektów turystycznych do zbliżającego się sezonu.

Usługi

Oprócz podstawowych usług, tj. sklepy ogólnospożywcze, tekstylne, zakłady fryzjerskie, handel związany z pamiątkami oraz akcesoriami plażowymi, a także zakłady gastronomiczne otwierane w większości jedynie w trakcie sezonu letniego.

W gminie czynne są 3 placówki Poczty Polskiej i punkt obsługi przesyłek InPost w Niechorzu.

                                     

7. Infrastruktura techniczna

Sieć telekomunikacyjna pokrywa wszystkie wsie gminy 31.12.2003. Liczba abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych jest wysoka i wynosi 536 na 1000 mieszkańców. Obszar całej gminy objęty jest zasięgiem wszystkich operatorów telefonii komórkowej. Energia elektryczna dla zwykłych odbiorców jest dostarczana drogą nadziemną. Głównym źródłem ciepła w gminie jest gaz ziemny. Dostęp do niego mają wszystkie miejscowości, długość gazociągów wynosi 68.2 km.

Gmina produkuje 880 ton odpadów rocznie. Obecnie usuwaniem odpadów zajmują się przystosowane do tego firmy. Zostają one wywożone poza teren gminy. W roku 2002 gmina Rewal przystąpiła do Celowego Związku Gmin R-XXI, którego celem jest minimalizacja ilości odpadów wytwarzanych w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania, spełniającego standardy Unii Europejskiej. W ramach CZG R-XXI budowany jest Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Słajsinie.

Miejscowości gminy Rewal zaopatrywane są w wodę pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej. Cała gmina objęta jest siecią wodociągową o długości 55.7 km. Gmina Rewal w całości pokryta jest przez sieć kanalizacyjną. Ilość powstających ścieków waha się od 1500 m³ do 9000 m³ w sezonie letnim. Oczyszczane są one przez biologiczną oczyszczalnię ścieków w Pobierowie. Dziennie oczyszczalnia oczyszcza 12 500 m³ ścieków.

                                     

8.1. Transport Drogi

Na obszarze gminy znajdują się następujące szlaki komunikacyjne: drogi gminne, drogi powiatowe, droga wojewódzka oraz linia kolei wąskotorowej. Ogólna długość sieci drogowej w gminie Rewal wynosi 82 km, w tym dróg gminnych – 56 km, zaś powiatowych 13 km. Przez jej terytorium przebiega fragment drogi wojewódzkiej nr 102 Międzyzdroje – Kołobrzeg o długości 13 km. Gęstość dróg równa jest 229.3 km na 100 km².

                                     

8.2. Transport Kolej

Rewal uzyskał połączenie kolejowe w 1896 r. po wybudowaniu kolei wąskotorowej z Gryfic Wąsk. do Niechorza o początkowej szerokości 750 mm, zmienionej w 1900 r. na 1000 mm. W 1913 r. linię przedłużono do Trzebiatowa Wąsk. łącząc ją ze wschodnią linią z Gryfic Wąsk. przez Brojce. W 1991 i 1996 r. zamknięto wschodnią linię, a w 1999 r. fragment zachodniej z Pogorzelicy Gryf. do Trzebiatowa Wąsk. Linia z Gryfic Wąskotorowych do Pogorzelicy Gryfickiej jest obecnie jedyną czynną linią kolei wąskotorowej w województwie. Obecnie w gminie czynnych jest 5 stacji: Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze i Pogorzelica.

                                     

9. Turystyka

Przez gminę przebiegają 3 szlaki turystyczne:

 • Szlak Nadmorski im. Czesława Piskorskiego Europejski Szlak Dalekobieżny E-9 11.9 km przebiega przez całe wybrzeże Pomorza Zachodniego, w gminie przez: Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze;
 • Szlak Liwiej Łuży 9.8 km przebiega przez Niechorze, Pogorzelica, Skalno, Liwia Łuża, Niechorze
 • Szlak Pobrzeża Rewalskiego 12.8 km przebiega przez: Pobierowo, Gostyń, Dreżewo, Trzęsacz;
                                     

9.1. Turystyka Zabytki

Do rejestru zabytków, które zostały objęte ochroną prawną należą:

 • Nadmorska Kolej Wąskotorowa
 • ruiny kościoła w Trzęsaczu z przełomu XIV/XV wieku
 • rybacka zabudowa na rynku w Niechorzu – pochodzi ona z XVIII–XIX wieku
 • zespół pałacowo–folwarczny w Trzęsaczu – budowla datowana jest na XVIII–XIX wiek
 • neogotycki kościół z drugiej połowy XIX wieku w Trzęsaczu
 • Latarnia Morska Niechorze z 1866 roku
 • stanowisko archeologiczne w Śliwinie – grodzisko z wczesnego średniowiecza, a także punkt ze starożytności oraz okresu wpływów rzymskich.
                                     

9.2. Turystyka Muzeum

W gminie funkcjonuje także Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Ekspozycję otwarto w czerwcu 1944 roku. Jest ona prezentowana w trzech niewielkich salach oraz w plenerze. Wystawa ukazuje specyfikę zawodu rybaka oraz interesujący wycinek kultury pomorskie. W plenerze prezentowana jest wystawa łodzi rybackich, które przekazali jako dar sami rybacy.

                                     

9.3. Turystyka Baza noclegowa

W gminie funkcjonowało w 2005 roku:

 • 3 pola biwakowe, 223 miejsc noclegowych, 1328 korzystających w tym 35 z zagranicy;
 • 6 zespołów ogólnodostępnych domków turystycznych, 410 miejsc noclegowych, 1389 korzystających w tym 29 z zagranicy;
 • 2 kempingi, 536 miejsc noclegowych, 1368 korzystających w tym 790 z zagranicy;
 • 6 ośrodków kolonijnych, 1305 miejsc noclegowych, 4799 korzystających w tym 7 z zagranicy;
 • 9 obiektów pozostałych w tym 1 obiekt hotelowy całoroczny, 274 miejsc noclegowych, 975 korzystających w tym 213 z zagranicy.
 • 1 hotel kategoria ** całoroczny, 300 miejsc noclegowych, korzystających 7835 osób w tym 2717 z zagranicy;
 • 7 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych w tym 4 całoroczne, 1032 miejsc noclegowych w tym 578 całorocznych, korzystających 12 086 w tym 145 z zagranicy;
 • 43 ośrodki wczasowe w tym 14 całorocznych, 6471 miejsc noclegowych w tym 2783 całoroczne, korzystających 50 676 w tym 7568 z zagranicy;
 • 1 schronisko młodzieżowe, 134 miejsc noclegowych, 2426 turystów w tym 22 z zagranicy;
 • 3 pensjonaty, 126 miejsc noclegowych, 2316 korzystających w tym 544 z zagranicy;
                                     

10. Opieka zdrowotna i społeczna

Na terenie gminy Rewal zlokalizowane są trzy ośrodki zdrowia, które świadczą podstawowe usługi medyczne. Oprócz tego funkcjonują również gabinety prywatne. W sezonie turystycznym ze względu na wzmożony ruch odwiedzających gminę, ośrodki zatrudniają dodatkowych specjalistów oraz do ich dyspozycji jest karetka. Opiekę społeczną zapewnia znajdujący się w gminie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przy którym działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogólnie w tych dwóch instytucjach zatrudnionych jest 24 osób. W 2003 roku opieką społeczną objętych było 400 osób, a ponadto pomocy socjalnej udzielono 189 osobom.

                                     

11. Oświata

Wychowanie przedszkolne zapewniają tam 3 przedszkola samorządowe oraz przedszkole prowadzone przez siostry służebniczki w Niechorzu 15 dzieci. W gminie Rewal działają 3 szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja publiczne Pobierowo – 40 uczniów, Rewal – 140; rok szkolny 2003/2004. Wykształcenie średnie zapewnia liceum ogólnokształcące mieszczące się w miejscowości Rewal. Kadra nauczycielska liczy 67 osób. Szkoła podstawowa i gimnazjum w Pobierowie funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Centrum Edukacyjnego archidiecezji szczecińsko–kamieńskiej. Gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole w Rewalu działa w ramach Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu.

                                     

12. Bezpieczeństwo

W Rewalu usytuowany jest posterunek Powiatowej Komendy Policji w Gryficach. Obejmuje on swym działaniem gminę Rewal oraz gminę Karnice.

Na obszarze gminy funkcjonuje ponadto straż gminna, która została powołana w 1996 roku. Jej siedziba mieści się obok posterunku policji w Rewalu. Straż gminna spełnia takie zadania, jak np. ochrona spokoju i porządku publicznego, kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsca przestępstwa, ochrona porządku podczas zgromadzeń oraz imprez publicznych.

W gminie jest także Ochotnicza Straż Pożarna, w której skład wchodzą placówki w Niechorzu i Pobierowie. Liczą one około 50 czynnych strażaków oraz ratowników w tym płetwonurków. Jej podstawowymi celami jest gaszenie pożarów, walka z żywiołami oraz ratownictwo medyczne, ekologiczne, chemiczne oraz technologiczne. Jednostka w Niechorzu posiada:

 • średni samochód ratowniczo-drogowy;
 • sprzęt do nurkowania.
 • łódź motorowa z przyczepą;
 • ciężki samochód gaśniczo-ratowniczy;
 • sprzęt do bezpośredniego ratowania ludzi;
 • samochód terenowy do ratownictwa wodnego;

W posiadaniu jednostki w Pobierowie znajdują się:

 • lekki samochód ratowniczo-drogowy;
 • sprzęt do bezpośredniego ratowania ludzi.
 • ciężki samochód gaśniczo–ratowniczy;
 • średni samochód ratowniczo-drogowy;

Zlokalizowana w gminie jest również Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Rewalu. Prowadzi ona swoją działalność na terenie wszystkich gmin powiatu gryfickiego oraz w gminach: Świerzno i Dziwnów należących do powiatu kamieńskiego. W placówce zatrudnionych jest 36 funkcjonariuszy. Obsługują oni dwa przejścia graniczne położone poza granicami gminy Rewal: w Dziwnowie oraz Mrzeżynie.

W okresie letnim działa ratownictwo morskie. Około 80 ratowników zapewnia bezpieczeństwo na 6 kąpieliskach strzeżonych o łącznej długości ok. 2000 m. Ochroną turystów na tychże kąpieliskach zajmują się wynajęte, specjalistyczne firmy ratownicze, wyposażone w profesjonalny sprzęt.

                                     

13. Kultura i sport

W ramach kultury w gminie istnieją takie instytucje; jak: kino w Pobierowie oraz trzy biblioteki działające przy szkołach podstawowych.

W Rewalu znajduje się duża hala sportowo-widowiskowa o olimpijskich rozmiarach parkietu oraz przylegające do niej boisko wraz z bieżnią. Oprócz tego znajdują się tam korty tenisowe. Ponadto przy każdej ze szkół znajduje się boisko sportowe oraz sale gimnastyczne. W gminie prowadzi działalność Ludowy Klub Sportowy "Wybrzeże Rewalskie Rewal”, występujący obecnie sezon 2006/2007 w grupie zachodniopomorskiej IV ligi.

Stowarzyszenia

Na obszarze gminy działa również kilka stowarzyszeń:

 • Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich,
 • Stowarzyszenie "Aktywni Kulturalnie"
 • Stowarzyszenie Miłośników Rybołówstwa Morskiego,
 • Rewalska Organizacja Turystyczna,
 • Stowarzyszenie Śpiewacze "Amber Singers",
 • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
                                     

14. Ciekawostki

 • 9 oraz 10 lipca 2010 roku w Rewalu gościła kamera programu Kawa czy herbata? emitowanego na żywo na kanale TVP1.
 • Podczas II tury wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku w Gminie Rewal odnotowano największą frekwencję w kraju – 90.03%. Mieszkańcy tej Gminy oraz turyści posiadający zaświadczenia do głosowania oddali łącznie 11.543 głosów, z czego 61 uznano za nieważne.

Użytkownicy również szukali:

plażą z rewala do niechorza, rewal, koncerty 2020,

...
...
...