Poprzednia

ⓘ Lista zbiorowisk roślinnych Polski
                                     

ⓘ Lista zbiorowisk roślinnych Polski

klasa: Rhamno-Prunetea – ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe – zarośla krzewiaste związane funkcjonalnie z lasem tworzące okrajki, zakrzewienia śródpolne, różne fazy sukcesyjne pomiędzy łąkami i lasami

rząd O.: Prunetalia spinosae związek All.: Pruno-Rubion fruticosi zespół Ass.: Rubo fruticosi-Prunetum spinosae – czyżnie zespół Ass.: Frangulo-Rubetum plicati zespół Ass.: Calluno-Serothamnetum związek All.: Berberidion zespół Ass.: Pruno-Ligustretum zespół Ass.: Rhamno-Cornetum sanguinei związek All.: Salicion arenariae związek All.: Prunion fruticosae

klasa: Salicetea purpurae – leśne i zaroślowe zbiorowiska wierzb wąskolistnych w dolinach dużych rzek niżowych

rząd O.: Salicetalia purpurae związek All.: Salicion elaeagni – zbiorowiska zaroślowe z wierzbą siwą zespół Ass.: Salici-Myricarietum związek All.: Salicion albae – łęgi toplowo-wierzbowe i zarośla wikliny grupa zespołów GrAss.: zbiorowiska zaroślowe Salicetum triandro-viminalis – wikliny nadrzeczne grupa zespołów GrAss.: zbiorowiska leśne zespół Ass.: Salicetum albo-fragilis – nadrzeczny łęg wierzbowy zespół Ass.: Populetum albae – nadrzeczny łęg topolowy

klasa Cl.: Quercetea robori-petraeae – acydofilne, oligotroficzne i mezotroficzne lasy liściaste z przewagą dębów, na ubogich, często piaszczystych glebach

rząd O.: Quercetalia roboris związek All.: Quercion robori-petraeae – dąbrowy acydofilne grupa zespołów GrAss.: dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych zespół Ass.: Betulo pendulae-Quercetum roboris – pomorski las dębowo-brzozowy zespół Ass.: Molinio caeruleae-Quercetum roboris – środkowoeuropejska mokra dąbrowa trzęślicowa grupa zespołów GrAss.: dąbrowy niżowe na glebach świeżych zespół Ass.: Fago-Quercetum petraeae – subatlantycka mezotroficzna kwaśna dąbrowa typu pomorskiego zespół Ass.: Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae – środkowoeuropejski acydofilny las dębowy grupa zespołów GrAss.: dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych zespół Ass.: Molinio arundinaceae-Quercetum roboris – podgórska wilgotna dąbrowa acydofilna grupa zespołów GrAss.: dąbrowy podgórskie na glebach świeżych zespół Ass.: Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae – podgórska dąbrowa acydofilna

klasa: Alnetea glutinosae – lasy z panującą olszą czarną Alnus glutinosa lub zarośla szerokolistnych wierzb z udziałem olszy; głównie na niżu w zagłębieniach o utrudnionym odpływie, na mokrych glebach torfowych i torfowo-mineralnych

rząd O.: Alnetalia glutinosae związek All.: Alnion glutinosae grupa zespołów GrAss.: zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae – zarośla krzewiastych wierzb, głównie uszata Salix aurita i szara S. cinerea zespół Ass.: Myrico-Salicetum auritae – łozowisko z przewagą wierzby uszatej Salix aurita i udziałem woskownicy europejskiej Myrica gale zespół Ass.: Salicetum pentandro-cinereae – łozowisko z przewagą wierzby szarej Salix cinerea i wierzby pięciopręcikowej Salix pentandra zespół Ass.: Betulo-Salicetum repentis – niskie zarośla wierzby rokity Salix rosmarinifolia i brzozy niskiej Betula humilis grupa zespołów GrAss.: zbiorowiska leśne Alnion glutinosae – olsy zespół Ass.: Sphagno squarrosi-Alnetum – ols torfowcowy zespół Ass.: Ribeso nigri-Alnetum – ols porzeczkowy zbiorowisko: Thelypteridi-Betuletum pubescentis – subborealna brzezina bagienna zbiorowisko: Quercus robur-Carex elongata – dębniak turzycowy

klasa: Vaccinio-Piceetea – acydofilne, oligotroficzne i mezotroficzne zbiorowiska z przewagą drzew szpilkowych, krzewinek i mezofilnych mszaków

rząd O.: Cladonio-Vaccinietalia związek All.: Loiseleurio-Vaccinion zespół Ass.: Empetro-Vaccinietum – wysokogórskie borówczyska bażynowe związek All.: Dicrano-Pinion podzwiązek SubAll.: Dicrano-Pinenion grupa zespołów GrAss.: bory sosnowe na glebach mineralnych zespół Ass.: Empetro nigri-Pinetum – nadmorski bór bażynowy zespół Ass.: Cladonio-Pinetum – śródlądowy bór suchy zespół Ass.: Peucedano-Pinetum – subkontynentalny bór świeży zespół Ass.: Leucobryo-Pinetum – suboceaniczny bór świeży zespół Ass.: Molinio caeruleae-Pinetum – śródlądowy bór wilgotny grupa zespołów GrAss.: bory mieszane zespół Ass.: Querco roboris-Pinetum – kontynentalny bór mieszany zespół Ass.: Serratulo-Pinetum – subborealny bór mieszany podzwiązek SubAll.: Piceo-Vaccinienion uliginosi zespół Ass.: Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis – brzezina bagienna zespół Ass.: Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris – sosnowy bór bagienny zbiorowisko: odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris zespół Ass.: Calamagrostio villosae-Pinetum – bagienny bór trzcinnikowy rząd O.: Vaccinio-Piceetalia związek All.: Piceion abietis podzwiązek SubAll.: Vaccinio-Abietenion zespół Ass.: Abieti-Picetum montanum – dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy zespół Ass.: Galio-Piceetum zespół Ass.: Polysticho-Piceetum – nawapienna świerczyna górnoreglowa zespół Ass.: Abietetum polonicum – wyżynny jodłowy bór mieszany podzwiązek SubAll.: Vaccinio-Piceenion – świerczyny właściwe grupa zespołów GrAss.: zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion zespół Ass.: Calamagrostio villosae-Piceetum – górnoreglowa świerczyna obszaru hercyńsko-sudeckiego zespół Ass.: Plagiothecio-Piceetum tatricum – acydofilna zachodniokarpacka świerczyna górnoreglowa zespół Ass.: Bazzanio-Piceetum – dolnoreglowy świerkowy bór na torfie grupa zespołów GrAss.: borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion zespół Ass.: Sphagno girgensohnii-Piceetum – borealna świerczyna na torfie zespół Ass.: Querco-Piceetum – jegiel podzwiązek SubAll.: Rhododendro-Vaccinienion zespół Ass.: Pinetum mugo carpaticum – karpackie zarośla kosówki zespół Ass.: Pinetum mugo sudeticum – sudeckie zarośla kosówki

klasa: Querco-Fagetea – środkowoeuropejskie lasy liściaste

rząd O.: Quercetalia pubescenti-petraeae – dąbrowy ciepłolubne związek All.: Potentillo albae-Quercion petraeae zespół Ass.: Potentillo albae-Quercetum – świetlista dąbrowa subkontynentalna rząd O.: Fagetalia sylvaticeae związek All.: Alno-Ulmion Alno-Padion – łęgi grupa zespołów GrAss.: łęgi olszowe niżowe Alnenion glutinoso-incanae zespół Ass.: Fraxino-Alnetum – łęg jesionowo-olszowy zespół Ass.: Stellario nemorum-Alnetum glutinosae – łęg olszowy gwiazdnicowy grupa zespołów GrAss.: łęgi podgórskie i górskie Alnenion glutinoso-incanae zespół Ass.: Carici remotae-Fraxinetum – podgórski łęg jesionowy zespół Ass.: Alnetum incanae – nadrzeczna olszyna górska zespół Ass.: Caltho laetae-Alnetum – bagienna olszyna górska zespół Ass.: Astrantio-Fraxinetum podzwiązek SubAll.: Ulmenion minoris zespół Ass.: Ficario-Ulmetum minoris – łęg wiązowo-jesionowy zespół Ass.: Violo odoratae-Ulmetum minoris – łęg wiązowy z fiołkiem wonnym związek All.: Carpinion betuli – grądy zespół Ass.: Stellario holosteae-Carpinetum betuli – grąd subatlantycki nizinny las dębowo-grabowy zespół Ass.: Galio sylvatici-Carpinetum – grąd środkowoeuropejski zespół Ass.: Tilio-Carpinetum – grąd subkontynentalny związek All.: Fagion sylvaticae – buczyny podzwiązek SubAll.: Luzulo-Fagenion – kwaśne buczyny zespół Ass.: Luzulo pilosae-Fagetum – kwaśna buczyna niżowa zespół Ass.: Luzulo luzuloidis-Fagetum – kwaśna buczyna górska podzwiązek SubAll.: Galio rotundifolii-Abietenion – las jodłowy zbiorowisko: Abies alba-Oxalis acetosella – żyzne buczyny zachodniokarpackie podzwiązek SubAll.: Dentario glandulosae-Fagenion – żyzne buczyny górskie zespół Ass.: Dentario glandulosae-Fagetum – żyzna buczyna karpacka zespół Ass.: Dentario enneaphylli-Fagetum – żyzna buczyna sudecka podzwiązek SubAll.: Galio odorati-Fagenion – żyzne buczyny niżowe zespół Ass.: Galio odorati-Fagetum – żyzna buczyna niżowa typu pomorskiego zbiorowisko: Fagus sylvatica-Mercurialis perennis – buczyna źródliskowa podzwiązek SubAll.: Cephalanthero-Fagenion – ciepłolubne buczyny storczykowe buczyny nawapienne zespół Ass.: Carici albae-Fagetum – ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska zespół Ass.: Cephalanthero rubrae-Fagetum – nadmorska ciepłolubna buczyna storczykowa zbiorowisko: Fagus sylvatica-Cruciata glabra – ciepłolubna buczyna małopolska zbiorowisko: Fagus sylvatica-Hypericum maculatum Taxo-Fagetum- ciepłolubne buczyny storczykowe regionu sudeckiego zbiorowisko: Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus – kaszubska wilgotna buczyna nawapienna związek All.: Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani – górsko-podgórskie zboczowe lasy lipowo-jaworowe podzwiązek SubAll.: Lunario-Acerenion pseudoplatani zespół Ass.: Phyllitido-Aceretum – jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym zespół Ass.: Lunario-Aceretum – jaworzyna z miesiącznicą trwałą podzwiązek SubAll.: wysokogórskie jaworzyny ziołoroślowe zespół Ass.: Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani – jaworzyna karpacka zespół Ass.: Aceri-Fagetum – górskie lasy ziołoroślowe zbiorowisko: Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris podzwiązek SubAll.: Tilienion platyphylli – zboczowe lasy lipowo-klonowe zespół Ass.: Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli – zboczowe lasy klonowo-lipowe