Poprzednia

ⓘ Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
                                     

ⓘ Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu skrótowo zwany KOChK to jedna z form ochrony przyrody na terenie miasta Kielce przewidziana w art. 6. pkt 4. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Ten obszar chronionego krajobrazu powstał z chwilą wejścia w życie "Uchwały Rady Miejskiej w Kielcach z dn. 27 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”, co miało miejsce 16 października tego samego roku.

KOChK obejmuje swoim zasięgiem 3856.1415 ha powierzchni miasta, a w jego skład wchodzą:

  • Dolina Lubrzanki 872.1950 ha
  • Dolina Silnicy 888.2587 ha
  • Parki miejskie i skwery o łącznej powierzchni 129.6342 ha
  • Dolina Bobrzy 730.7540 ha
  • Grzbiet Szydłówkowski 348.9260 ha
  • Dolina Sufragańca 886.3736 ha

W granicach KOChK wyróżnić można cztery strefy krajobrazowe różniące się między sobą zakresem działań ochronnych:

  • tereny dolin rzecznych i cieków wodnych, narażone na zalewanie wielkimi wodami, pełniące funkcje korytarzy ekologicznych pomiędzy obszarami chronionymi,
  • tereny rolne, tereny istniejącej i planowanej zabudowy, rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z zielenią towarzyszącą,
  • parki.
  • tereny ekosystemów leśnych, muraw i zarośli kserotermicznych, istniejącej i planowanej do urządzenia zieleni miejskiej, cmentarzy oraz ogrodów działkowych,

Na terenie KOChK stwierdzono występowanie 1095 dziko rosnących gatunków roślin naczyniowych, w tym: 84 gatunki podlegające całkowitej ochronie, 24 gatunki podlegające ochronie częściowej oraz 90 gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem.

Fauna obszaru obejmuje m.in. 39 gatunków ssaków, 221 gatunków ptaków, 14 gatunków gadów, 13 gatunków płazów, 86 gatunków motyli.

W granicach KOChK znajdują się 4 rezerwaty przyrody: Karczówka, Kadzielnia, Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego i Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego. Niewielki fragment swojego terytorium w zachodniej części Kielc KOChK współdzieli z sąsiednim Chęcińsko-Kieleckim Parkiem Krajobrazowym.

Nadzór nad KOChK sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...