Poprzednia

ⓘ Sytuacja kryzysowa
                                     

ⓘ Sytuacja kryzysowa

Sytuacja kryzysowa – zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, wpływających na dany układ w taki sposób, iż zaczynają się i trwają w nim zmiany. Rezultatem tych zmian może być jakościowo nowy układ lub nowa struktura i funkcja w układzie istniejącym.

                                     

1. Przyczyny sytuacji kryzysowej

Jest ona zwykle następstwem katastrof naturalnych lub awarii technicznych.

Sytuacje kryzysowe powstają również w przypadku:

 • działań terrorystycznych,
 • zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia wojną szczególna sytuacja kryzysowa.
 • zakłócenia porządku publicznego,
 • zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju państwa,

Sytuacje kryzysowe mogą spowodować zagrożenia:

 • zwyczajne w następstwie niekontrolowanej, codziennej działalności społeczno – gospodarczej,
 • nadzwyczajne w wyniku awarii, katastrofy i klęski żywiołowej.

Do zagrożeń zaliczyć należy:

 • wylesienie i pustynnienie terenów,
 • globalną zmianę klimatu – efekt cieplarniany,
 • niezrównoważony rozwój gospodarczy.
 • degradacja wód oceanicznych i morskich,
 • zmniejszanie różnorodności biologicznej ekosystemów,
 • niekontrolowany rozwój techniki wojskowej,
 • zmniejszanie grubości stratosferycznej warstwy ozonowej,
                                     

1.1. Przyczyny sytuacji kryzysowej Zarządzanie operacyjne

 • Niedobory kapitału
 • Niefachowa księgowość
 • Nieodpowiednie zarządzanie ludźmi
 • Zawyżanie dochodów
 • Nadmierne zadłużenie
 • Nadmierne zapasy
 • Niedoszacowanie kosztów
                                     

1.2. Przyczyny sytuacji kryzysowej Kadra zarządzająca

 • Brak kompetencji
 • Konflikty wśród udziałowców/ wspólników
 • Zbyt wysokie wynagrodzenie kadry zarządzającej
                                     

1.3. Przyczyny sytuacji kryzysowej Strategia

 • Niski popyt na produkty
 • Uzależnienie od niewielu klientów oraz dostawców
 • Nieprzeciwdziałanie konkurencji
 • Brak odpowiedniej strategii firmy
                                     

1.4. Przyczyny sytuacji kryzysowej Technologia

 • Niedopracowany produkt
 • Brak zastosowania innowacji technologicznych
 • Zastosowanie wadliwych komponentów i materiałów
                                     

1.5. Przyczyny sytuacji kryzysowej Koszty

 • Wzrost płac
 • Wzrost kosztów ogólnych
 • Wzrost kosztów stałych
 • Wzrost kosztów materiałowych
 • Wzrost kosztów wytwarzania
 • Niedoszacowanie kosztów
                                     

1.6. Przyczyny sytuacji kryzysowej Marketing

 • Zawyżanie cen
 • Zaniżanie cen
 • Niewłaściwe prognozy
 • Niewłaściwy plan marketingowy
 • Przereklamowanie

Po przeanalizowaniu bodźców endo- oraz egzogenicznych, wyróżnić można cztery główne grupy źródeł powstawania kryzysów w firmach stanowią one połączenie bodźców endo- oraz egzogenicznych:

 • brak bądź błędne decyzje na szczeblu kierowniczym.
 • czynniki losowe wywołane siłą wyższą – sztorm, erupcja wulkanu, trzęsienie ziemi katastrofa, etc.,
 • błędy ludzkie wywołujące katastrofalne skutki – zderzenie statków paliwowych etc.,
 • problemy techniczne – brak zastosowania odpowiednich technologii, błędy występujące w produktach lub podczas ich produkcji etc.,

Identyfikując przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych w większości firm, można zauważyć, iż szeroko rozumiane kryzysy są wywoływane przez kilka przyczyn jednocześnie. Najczęściej dochodzi do połączenia czynników kryzysogennych pochodzących z zewnątrz, jak i z wewnątrz organizacji.                                     

1.7. Przyczyny sytuacji kryzysowej Czynniki zewnętrzne

 • Niekorzystne wskaźniki dotyczące rozwoju rynku/ sektora
 • Pojawienie się nowych technologii
 • Zmiany w zakresie polityki podatkowej, celnej, koncesyjnej etc
 • Utrwalające się trendy spadku sprzedaży
 • Wzrastająca walka konkurencyjna
 • Deregulacja oraz liberalizacja rynku
 • Kryzys makroekonomiczny
 • Niekorzystne zmiany w wizerunku firmy
 • Zdarzenia losowe
 • Utrata głównych nabywców/ dostawców
 • Luka niedoboru – zmniejszenie się względnego udziału w rynku
 • Pojawienie się substytutów
                                     

1.8. Przyczyny sytuacji kryzysowej Czynniki wewnętrzne

 • Spadek wartości przedsiębiorstwa
 • Problemy z płynnością finansowa, straty finansowe
 • Konflikty wśród kadry
 • Błędna polityka rozwojowa
 • Brak kompetencji kadry zarządzającej
 • Wzrost kosztów działalności
 • Zachwiana komunikacja wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji
 • Nieadekwatne rozwiązania administracyjno-organizacyjne w przedsiębiorstwie
 • Brak monitoringu zmian zachodzących w otoczeniu
 • Brak planowania oraz zarządzania zmianami
 • Rosnąca dźwignia finansowa w strukturze kapitału
 • Brak/ nieadekwatne planowanie długookresowe
 • Zahamowanie procesów rozwojowych, innowacyjnych oraz inwestycyjnych
 • Źle prowadzona gospodarka zasobowa
 • Błędnie zdefiniowany cel rozwoju firmy

Kryzys przybiera na sile w miarę pogłębiania się już istniejących problemów oraz pojawiania się nowych. Sytuacji tej towarzyszy najczęściej ogólna destabilizacja działania firmy – pojawia się tzw. efekt domina oraz reakcja łańcuchowa. Za najczęstsze symptomy kryzysu uznaje się porażki i niepowodzenia w tych dziedzinach działalności firmy, które w znaczącym stopniu wpływają na ogólna kondycję przedsiębiorstwa. Analizując istotę kryzysu organizacji bardzo często przyjmuje się, że kryzys w przedsiębiorstwie stanowi jedną z faz rozwoju organizacji, a jego pojawienie się stanowi dla organizacji nowa sytuację decyzyjną. W pierwszej fazie rozwoju sytuacji kryzysowej dochodzi do uśpienia czujności kierownictwa przedsiębiorstwa – pierwsze symptomy kryzysu zostają błędnie ocenione. Sytuację tę charakteryzuje duża niepewność, gdyż decyzje podejmowane są przy niewystarczającej ilości informacji oraz bardzo często pod presją czasu. Charakterystyczny jest tu także element zaskoczenia, nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć jakie skutki będą miały podjęte decyzje lub zaimplementowane rozwiązania. W kolejnej fazie dochodzi do zdecydowanego rozwoju sytuacji kryzysowej – kadra zarządzająca działa pod silną presją czasu, jak również otoczenia – co w znacznym stopniu utrudnia identyfikacje zagrożeń pojawiających się w przedsiębiorstwie oraz jego otoczeniu. Zaistniała sytuacja prowadzi ostatecznie do sytuacji, w której dalsze istnienie firmy jest niemożliwe. Obiektywny osąd sytuacji jest także trudny do przeprowadzenia w sytuacji, gdy firmy odnoszą sukcesy rynkowe, ekonomiczne, dochodzi wtedy do uśpienia czujności organizacji oraz pokładania nadmiernego zaufania i wiary w skuteczność działania zarządu. W tego typu sytuacji dojść może do zbyt optymistycznej oceny kondycji firmy, popełniania błędów w zarządzaniu, często łączy się z tym także zbyt entuzjastyczna postawa kierownictwa oraz nadmierne zaangażowanie emocjonalne, co prowadzić może do zaistnienie sytuacji kryzysowej, bądź do jej pogłębienia.                                     
 • raczej drugorzędne znaczenie np. obrona cywilna, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych pomoc humanitarna, ogólne konsultacje polityczne Wielokrotnie
 • humanitarne, w tym ratownicze misje pokojowe oraz misje zarządzania sytuacjami kryzysowymi Misje petersberskie zostały włączone do zadań Wspólnej Polityki
 • potrzeby. Jest to efekt, który nie występuje zawsze, a pojawia się w sytuacji kryzysowej jak klęska głodu lub wojna. Towar B jest znacznie droższy od towaru
 • przemysłowych oraz ich dystrybucji pomiędzy państwami Sojuszu w sytuacjach kryzysowych zarówno dla sektora cywilnego, jak i wojskowego. W zakresie obowiązków
 • 1991 w ramach KBWE. Mechanizm ten może być zainicjowany w razie sytuacji kryzysowej która jest następstwem pogwałcenia jednego z postanowień Aktu Końcowego
 • ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi, jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, to w specjalnych sytuacjach policja Armenii ma
 • ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi, jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, to w specjalnych sytuacjach policja Azerbejdżanu

Użytkownicy również szukali:

sytuacja kryzysowa definicja ustawowa, sytuacja kryzysowa policja,

...
...
...