Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
                                     

ⓘ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – powstały w 1945 roku państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu. Jego częścią jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Uczelnia prowadzi stację badawczą na Spitsbergenie, a także kieruje Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.

W 2019 roku Uniwersytet otrzymał tytuł Uczelni Badawczej w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                                     

1. Charakterystyka

UMK należy do największych uczelni w Polsce, zarówno pod względem liczby studentów, jak i oferowanych kierunków studiów. Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 25 dyscyplinach naukowych oraz stopnia doktora habilitowanego w 22 dyscyplinach. W 2017 roku na Uczeni było zatrudnionych 4 354 osób, w tym 2 228 pracowników naukowo-dydaktycznych. W tej grupie zatrudnionych jest ponad 500 samodzielnych pracowników naukowych – profesorów i doktorów habilitowanych. Na 17. wydziałach i w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK studiowało w 2017 roku blisko 25 tysięcy studentów, którzy kształcili się na 113 kierunkach studiów, 79 kursach i studiach podyplomowych oraz 24 rodzajach studiów doktoranckich.

                                     

2.1. Historia Powstanie uczelni

UMK powstał na mocy dekretu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 roku, zatwierdzonego przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 11 września 1945 roku. Głównym inicjatorem stworzenia uniwersytetu na ziemi pomorskiej był dr Henryk Świątkowski, delegat rządu, a późniejszy wojewoda pomorski. Utworzenie ośrodka uniwersyteckiego miało przyczynić się do aktywizacji naukowej i kulturalnej regionu, przeciwdziałać procesom depolonizacji oraz zrekompensować niedobory po wojnie, kształcąc nowe kadry dla kultury i gospodarki narodowej. Założenie uniwersytetu w Toruniu miało ponadto skompensować choć częściowo straty po likwidacji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Decyzją Ministerstwa Oświaty organizatorem toruńskiego uniwersytetu ustalono prof. Jana Wiczyńskiego, po miesiącu przekazując tę funkcję prof. Ludwikowi Kolankowskiemu. Pierwszym rektorem UMK został prof. Ludwik Kolankowski, historyk z lwowskiego UJK, współtwórca uniwersytetów w Wilnie i Łodzi. Początkowo powstały dwa wydziały: Wydział Humanistyczny wraz z Sekcją Sztuk Pięknych oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Odbiegało to znacznie od pierwotnej koncepcji organizatorów, która zakładała stworzenie dużego wielowydziałowego uniwersytetu na podobieństwo uniwersytetów przedwojennych. Wkrótce uniwersytet poszerzył swą ofertę o kolejne wydziały: 5 listopada 1945 powstał Wydział Prawno-Ekonomiczny, a 24 stycznia 1946 roku Sekcję Sztuk Pięknych przekształcono w odrębny Wydział Sztuk Pięknych. Pierwsze wykłady prof. Tadeusza Czeżowskiego i prof. Stefana Srebrnego odbyły się w 24 listopada 1945 roku, natomiast uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 5 stycznia 1946 roku. Funkcjonowało wówczas już 76 katedr, zatrudniających 60 samodzielnych i 69 pomocniczych pracowników nauki. Immatrykulowano około 1600 studentów. Trzon kadry naukowej stanowili w pierwszych latach istnienia uniwersytetu naukowcy z odebranego Polsce Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

                                     

3.1. Struktura Wydziały

Obecnie na UMK istnieje 16 wydziałów:

 • chemia medyczna wspólnie z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • chemia kosmetyczna
 • chemia i technologia żywności
 • chemia
 • chemistry – studia w języku angielskim
 • chemia kryminalistyczna
 • Wydział Chemii 1993
 • filozofia
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 • medioznawstwo
 • zarządzanie informacją i bibliologia
 • pedagogika specjalna
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • sport i wellness wspólnie z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynarii oraz Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • architektura informacji,
 • pedagogika
 • kognitywistyka
 • Wydział Filozofii i Nauk Społecznych 1945, 2019
 • praca socjalna
 • pedagogika medialna
 • socjologia
 • psychologia
 • fizyka techniczna
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 1993
 • automatyka i robotyka
 • informatyka stosowana
 • astronomia
 • fizyka
 • komparatystyka literacko-kulturowa
 • lingwistyka stosowana: j. włoski z j. czeskim; j. włoski z j. hiszpańskim; j. włoski z j. arabskim; j. francuski z j. czeskim; j. francuski z j. hiszpańskim; j. francuski z j. arabskim; j. rosyjski z j. czeskim; j. rosyjski z j. hiszpańskim; j. rosyjski z j. arabskim
 • filologia: angielska, bałkańska, germańska, rosyjska, romańska, włoska, hellenistyka, japonistyka
 • etnologia – antropologia kulturowa
 • East and Central European Studies – studia w języku angielskim
 • filologia polska
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • filologia polska jako obca
 • Wydział Humanistyczny 1999, 2019
 • logopedia
 • lingwistyka praktyczna i copywriting
 • kulturoznawstwo
 • matematyka i ekonomia wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Wydział Matematyki i Informatyki 1993
 • matematyka stosowana
 • matematyka
 • informatyka
 • ochrona środowiska
 • biologia
 • diagnostyka molekularna
 • sport i wellness wspólnie z Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych oraz Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych 2012, 2019
 • global change biology – studia w języku angielskim
 • biologia sądowa
 • weterynaria
 • biotechnologia
 • chemia medyczna wspólnie z Wydziałem Chemii
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie
 • logistyka
 • ekonomia
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1978
 • komunikacja i psychologia w biznesie
 • matematyka i ekonomia wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki
 • historia
 • Wydział Nauk Historycznych 1993
 • studia skandynawsko-bałtyckie
 • wojskoznawstwo
 • archeologia
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie 2009, 2019
 • politologia
 • bezpieczeństwo narodowe
 • stosunki międzynarodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Tourism Management – studia w języku angielskim
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 2012, 2019
 • geoinformacja środowiskowa
 • gospodarka przestrzenna
 • studia miejskie
 • geografia
 • turystyka i rekreacja
 • prawo ochrony środowiska
 • Wydział Prawa i Administracji 1945
 • prawo
 • administracja
 • doradztwo podatkowe
 • Wydział Sztuk Pięknych 1946
 • ochrona dóbr kultury
 • historia sztuki
 • malarstwo
 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna
 • krytyka artystyczna
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • rzeźba
 • grafika
 • teologia
 • nauki o rodzinie
 • Wydział Teologiczny 2001

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

 • kosmetologia
 • analityka medyczna
 • Wydział Farmaceutyczny
 • farmacja
 • Wydział Lekarski
 • biotechnologia
 • Kierunek lekarski
 • dietetyka
 • zdrowie publiczne
 • audiofonologia 2012
 • ratownictwo medyczne
 • fizjoterapia
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • elektroradiologia 2012


                                     

3.2. Struktura Stacje badawcze

 • Stacja Badawcza w Popówce
 • Stacja w Koniczynce
 • Stacja w Bachotku
 • Stacja Polarna
 • Stacja Limnologiczna w Iławie
 • Stacja Badawcza w Lasce i Drzewieżu na terenie Borów Tucholskich
 • Stacja Badawcza w Dobiegniewie nad Wisłą
                                     

3.3. Struktura Inne

 • Akademicko-naukowa sieć komputerowa TORMAN
 • Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
                                     

4.1. Baza uczelni Miasteczko Akademickie na Bielanach

Największym skupiskiem budynków UMK jest kampus zlokalizowany w toruńskiej dzielnicy Bielany, którego budowa rozpoczęła się w latach 60. i trwa sukcesywnie do dziś. Od południa jest on ograniczony ulicą Gagarina, od wschodu ul. św. Józefa, natomiast od zachodu Szosa Okrężna, od północy natomiast granicę wytyczać będzie planowana Trasa Średnicowa Północna. Obecnie na terenie kampusu znajdują się najważniejsze budynki administracyjne, część domów studenckich oraz wydziałów, a także klub studencki Od Nowa. W roku 2013 oddane do użytku zostało Uczelniane Centrum Sportowe zlokalizowane na rogu ulic św. Klemensa i św. Józefa. Obecnie spośród 16 wydziałów swoją siedzibę na terenie kampusu mają:

 • Wydział Nauk Pedagogicznych obecnie w starym budynku Wydziału Biologii,
 • Wydział Chemii,
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
 • Wydział Nauk o Ziemi,
 • Collegium Humanisticum – siedziba Wydziału Nauk Historycznych, w kolejnych latach sukcesywnie Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Pedagogicznych.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 • Wydział Prawa i Administracji,

Ponadto na terenie kampusu znajduje się Biblioteka Główna, Rektorat oraz Aula. W niedalekim sąsiedztwie miasteczka akademickiego mieszczą się Wydział Teologii oraz Wydział Sztuk Pięknych. Wzdłuż ulicy Karola Olszewskiego rozmieszczone są Domy Studenckie nr 7, 8, 9, 10, 11,; a także dwa Hotele Asystenckie. W niedużej odległości od kampusu, przy ulicy Reja znajduje się Dom Studencki nr 12. Kampus bielański skomunikowany jest liniami autobusowymi z każdą częścią miasta linie nr 0, 15, 17, 18, 26, 28, 34, 36, 40, 43 oraz 02, a także trzema liniami tramwajowymi 1, 4 i 1N.                                     

4.2. Baza uczelni Historia

Miasteczko akademickie zaplanowano w latach 60. XX wieku w Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej S-77 pod kierunkiem dr doc. Ryszarda Karłowicza. Inwestycję włączono do programu obchodów pięćsetnej rocznicy urodzin patrona uczelni – Mikołaja Kopernika w 1973 roku. Gmachy rozplanowano na dwóch osiach: mieszkaniowo-socjalnej uliczka od klubu Od Nowa do Auli UMK i dydaktyczno-naukowej od rektoratu do poszczególnych wydziałów i biblioteki. W podobny sposób ukształtowano wcześniej m.in. kampus amerykańskiego Uniwersytetu w Charlottesville – niewykluczone, że Karłowicz się nim inspirował. Z kolei sekwencyjny układ wydłużonych laboratoriów jest charakterystyczny dla Illinois Institute of Technology w Chicago z lat 40. XX w. Na przecięciu obu osi, w symbolicznym miejscu położone są kluczowe dla uniwersytetu miejsca- rektorat i aula. Obok "serca” kampusu znajduje się basen zewnętrzny, który po pierwsze pełni praktyczną funkcją, jaką jest chłodzenie terenu i zapewnienie mu sprzyjającego mikroklimatu, bo mimo wszystko wokół mamy dużo betonu. A po drugie został on tak skonstruowany, żeby studenci mogli wokół niego naturalnie się gromadzić. Basen miał stać się pewnego rodzaju agorą. To co dzisiaj funkcjonuje, jako kwietniki pod krzewy, zostało zaplanowane jako scena. Miało być to miejsce, w którym będą odbywały się różnego rodzaju występy, czy akcje studenckie, chociażby juwenalia. Uroczystość otwarcia kampusu, na której zjawił się m.in. ówczesny premier Piotr Jaroszewicz, zorganizowano 2 października 1973 roku na placu między aulą a rektoratem.

                                     

4.3. Baza uczelni Centrum

W centrum Torunia zlokalizowane są gmachy reprezentacyjne uczelni Collegium Maius oraz Collegium Maximum oraz kilka wydziałów i część domów studenckich. Spośród wydziałów są to:

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej wraz z Centrum Optyki Kwantowej przy ul. Grudziądzkiej
 • Wydział Filologiczny w gmachu Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska
 • Wydział Humanistyczny w gmachu Collegium Minus przy ul. Fosa Staromiejska
 • Wydział Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina

Ponadto w kwartale ulic Mickiewicza, Moniuszki, Słowackiego i Tujakowskiego mieszczą się Domy Studenckie nr 1, 2, 3, 5 i 6.

                                     

4.4. Baza uczelni Inne części miasta

Poza dwiema podstawowymi bazami uczelni, siedzibę przy ul. Batorego ma Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz część Wydziału Nauk Historycznych. Część jednostek Wydziału Nauk Historycznych Instytut Archeologii znajduje się też przy Szosie Bydgoskiej, na terenie dawnej fabryki Merinotex. Niektóre jednostki Wydziału Sztuk Pięknych zlokalizowane są przy ul. Sienkiewicza Zakład Edukacji Artystycznej i Szosie Bydgoskiej Zakład Rysunku i Zakład Rzeźby.

                                     

5. UMK w liczbach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najstarszą i największą uczelnią w regionie. Obecnie istnieje 71 kierunków w Toruniu, oraz 10 kierunków w Collegium Medicum. W roku akademickim 2018/2019 otwarto Centrum Weterynarii.

Uczelnia kształci ponad 32 tysiące studentów na studiach dziennych, zaocznych, doktoranckich i podyplomowych. Wśród ponad 4360 pracowników jest 2222 nauczycieli akademickich, w tym 610 posiada tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, 1144 doktorów, 468 magistrów i lekarzy.

Uniwersytet posiada prawa do prowadzenia studiów doktoranckich w 21 dyscyplinach od roku akademickiego 2010/2011 ruszają interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, prowadzi 130 kursów i studiów podyplomowych oraz studia MBA na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Na uczelni istnieje ponad 100 kół studenckich. Do dyspozycji pracowników i studentów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej jest ponad milion książek, 500 tysięcy czasopism i prawie milion jednostek zbiorów specjalnych, a także ponad 100 tysięcy woluminów w zasobach Biblioteki Medycznej w Bydgoszczy. Osobną jednostką systemu biblioteczno-informacyjnego jest także Biblioteka Brytyjska UMK, prowadzona przy udziale British Council. Studenci mogą mieszkać w jednym z 11 akademików, zlokalizowanych w dwóch skupiskach: miasteczku uniwersyteckim oraz w pobliżu Zespołu Staromiejskiego. Pracownicy i doktoranci mogą ubiegać się o zamieszkanie w dwóch Hotelach Asystenckich. Uniwersytet dysponuje ponadto zlokalizowanym na Bydgoskiem Przedmieściu Hotelem Uniwersyteckim o wysokim standardzie.                                     

6.1. Rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Poczet rektorów

 • prof. dr Leon Kurowski 1951–1952
 • prof. dr hab. Ludwik Kolankowski 1945–1948
 • prof. dr hab. Jan Kopcewicz 1982–1984
 • prof. dr hab. Wiesław Woźnicki 1975–1978
 • dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK 2005–2008
 • dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK 1993–1999
 • prof. dr inż. dr h.c. Antoni Swinarski 1962–1965
 • prof. dr hab. Stanisław Łęgowski 1984–1987
 • prof. dr hab. Jan Kopcewicz 1987–1990
 • prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Dembiński 1981–1982
 • prof. dr hab. Andrzej Radzimiński 2008–2012
 • prof. dr hab. Karol Koranyi 1948–1951
 • prof. dr hab. Andrzej Tretyn 2012–2020
 • prof. dr hab. Andrzej Sokala od 2020
 • prof. dr hab. Sławomir Kalembka 1990–1993
 • prof. dr hab. Jan Kopcewicz 1999–2005
 • prof. dr Stanisław Jaśkowski 1959–1962
 • prof. dr hab. Antoni Basiński 1952–1956
 • prof. dr h.c. Witold Łukaszewicz 1965–1975
 • prof. dr hab. Henryk Szarski 1956–1959
 • prof. dr hab. Ryszard Bohr 1978–1981
                                     

6.2. Rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Władze uczelni w kadencji 2016–2020

 • prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej: prof. dr hab. Andrzej Sokala
 • rektor: prof. dr hab. Andrzej Tretyn
 • prorektor ds. badań naukowych: prof. dr hab. Jacek Kubica
 • prorektor ds. Collegium Medicum: prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
 • prorektor ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym: prof. dr hab. Wojciech Wysota
 • prorektor ds. kształcenia: prof. dr hab. Beata Przyborowska
                                     

7. Wykładowcy i absolwenci

Absolwenci

Co roku, w okresie wakacyjnym, odbywa się zjazd absolwentów UMK z całego świata.

Studenci

Studenci UMK w czasie wolnym mogą korzystać z oferty AZS, Klubu Maratońskiego, Akademickiego Klubu Badań Podwodnych. Do ich dyspozycji pozostaje także klub studencki "Od Nowa” z bogatą ofertą koncertów, festiwali, wystaw i filmów. Studenci i absolwenci UMK mogą skorzystać z usług Biura Karier UMK w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa w poszukiwaniu pracy, informacji i możliwości odbycia praktyk zawodowych oraz stażu w firmach w Polsce i za granicą. UMK posiada własną telewizję internetową, rozgłośnię Radio Sfera, wydaje czasopismo "Głos Uczelni” i "Wiadomości Akademickie” pismo "Collegium Medicum”. Przy Uniwersytecie działa również Studencki Krąg Instruktorski ZHP im. Tony’ego Halika, który zrzesza harcerzy-studentów spoza Torunia.

                                     

8. Działalność promocyjna uczelni

Uniwersytet Mikołaja Kopernika organizuje cykliczną imprezę – Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej. Odbywa się ona od 1994 roku i skierowana jest do młodzieży szkół średnich w szczególności kandydatów na studia. Obejmuje ofertę edukacyjną UMK oraz innych szkół wyższych w Polsce. Polega na prezentacji i promocji oferty dydaktycznej, zasad naboru na poszczególne kierunki oraz przedstawienia form promocji zawodowej absolwentów. Ponadto kandydaci na studia mogą zapoznać się z wydziałami UMK podczas "drzwi otwartych”. Targi zazwyczaj wypadają w marcu i trwają 2 dni. Imprezę koordynuje Centrum Promocji i Informacji UMK.

Od 2001 roku UMK we współpracy z Urzędem Miasta Torunia i Towarzystwem Naukowym w Toruniu organizuje trwający 4 dni Festiwal Nauki i Sztuki. Jest to impreza zmierzająca do popularyzacji nauki i sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Spośród innych imprez tego typu wyróżnia się unikatową współpracą kadr naukowych i studentów toruńskich uczelni z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. Ich aktywna współpraca ogniskuje się wokół prezentacji i propagowania osiągnięć naukowych oraz promowania działań z zakresu sztuki. W planie każdego festiwalu znaleźć można bogatą ofertę spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów związanych z poszczególnymi wydziałami, firmami i instytucjami. Umożliwiają one bezpośredni kontakt z na co dzień niedostępnymi dla szerszych kręgów warsztatami pracowników nauki i artystów. Festiwal jest znaną i docenianą w regionie imprezą. Jego niesłabnąca popularność znacząco przyczynia się do promowania Torunia jako ośrodka nauki i sztuki.

Użytkownicy również szukali:

andrzej tretyn, uniwersytet mikołaja kopernika kierunki,

...
...
...