Poprzednia

ⓘ Turystyka - wspólna sprawa
                                     

ⓘ Turystyka - wspólna sprawa

Turystyka – wspólna sprawa – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki.

                                     

1. Zadania

 • doskonalenie znajomości języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
 • rozszerzenie zasobów wiedzy dotyczącej zagadnień branżowych związanych z działalnością turystyczną,
 • poprawa umiejętności tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. poprzez współpracę różnych podmiotów działających na jednym obszarze,
                                     

2. Edycje

Ze względu na rozległość geograficzną projekt jest przeprowadzany w trzech trwających jednocześnie edycjach:

 • Edycja II "Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych II” Nr 54/PARP/2.3b/2005 odbywa się na terenie województw lubelskiego, małopolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Edycję realizuje konsorcjum w składzie: F5 sp z o.o. lider, Doradztwo Gospodarcze DGA SA, CET Polska, Migut Media SA i JDJ Bachalski.
 • Edycja III "Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych III”, nr 74/PARP/2.3b/2006 odbywa się na terenie województw: lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Edycję realizuje konsorcjum w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA SA lider i F5 sp z o.o. przy udziale Migut Media SA.
 • Edycja I "Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych” Nr 39/PARP/2.3b/2004 odbywa się na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Edycję realizuje konsorcjum w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA SA lider, F5 sp z o.o., CET Polska, Migut Media SA i JDJ Bachalski.
                                     

3. Komponenty

Ze względu na obszerność materii, której dotyczy szkolenie i doradztwo, projekt "Turystyka – wspólna sprawa” w każdej z edycji został funkcjonalnie podzielony na trzy niezależne komponenty:

 • Komponent 1. "Współpraca sieciowa” – obejmuje cykl szkoleń i doradztwa na temat tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. w ścisłej współpracy partnerów działających na danym terenie. Dofinansowanie z EFS: MŚP – 80%, duże przedsiębiorstwa – 60%, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje – 100%
 • Komponent 3. "Języki obce” – obejmuje naukę czterech języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego; kurs obejmujący 94-96 godzin kładzie nacisk przede wszystkim na rozwijanie słownictwa dotyczącego branży turystycznej. Dofinansowanie z EFS: MŚP – 80%, duże przedsiębiorstwa – 60%, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje nie są przewidziane w tym komponencie.
 • Komponent 2. "Zarządzanie turystyką” – obejmuje cykl szkoleń na temat zarządzania produktem i przedsiębiorstwem turystycznym; zawiera również szereg szkoleń dla pracowników doskonalących kwalifikacje zawodowe. Dofinansowanie z EFS: MŚP – 80%, duże przedsiębiorstwa – 60%, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje – 100%


                                     

4. Grupy partnerskie

W ramach projektu powstanie około 100 Grup Partnerskich, których celem będzie wspólne stworzenie, rozwijanie i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej. Członkami Grup są przedsiębiorstwa turystyczne, samorządy oraz organizacje. Każda grupa spełniająca określone w regulaminie wymogi formalne może wziąć udział w Pakiecie Promocji Produktu PPP. Jego celem jest pomoc finansowa przy tworzeniu materiałów promocyjnych grupy: folderu, przewodnika lub innego wydawnictwa kartograficznego, prezentacji na płycie CD lub DVD oraz strony internetowej. Grupy Partnerskie mogą również zgłaszać swój udział w konkursie "Turystyka – wspólna sprawa”. W każdym województwie zostanie wyłoniona grupa realizująca najciekawszy Produkt Turystyczny, a nagrodą będzie udział w targach Tour Salon 2007. Przewidziano 16 równorzędnych nagród, po jednej dla przedstawiciela każdego z województw.

                                     

5. Regionalne Biura Projektu

W celu sprawnego realizowania zadań projektu "Turystyka – wspólna sprawa” w każdym z województw zorganizowano Regionalne Biura Projektu RBP. Do zadań RBP należy między innymi prowadzenie rekrutacji, a także organizowanie konferencji, spotkań oraz szkoleń.

                                     

6. Fazy projektu

 • Rekrutacja do Grup Partnerskich
 • Szkolenia, komponent I, II i III; Pakiet Promocji Produktu; Konkurs
 • Spotkania Grup Partnerskich
 • Rekrutacja na szkolenia, komponent I, II i III
 • Zakończenie szkoleń – konferencje zamykające.
 • Konferencje regionalne