Poprzednia

ⓘ Journal of Elementology
                                     

ⓘ Journal of Elementology

Journal of Elementology – kwartalnik Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza w Lublinie jest wydawany przy współudziale Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czasopismo punktowane - IF 0.684, 5-letni 0.779; MNiSzW – 15 pkt.; Index Copernicus – 143.09 pkt), jest abstraktowane przez CAB Abstracts, Index Copernicus International - ICI Journals Master List, Global Health, AGRO-LIBREX, CBR, Polską Bibliografię Lekarską, ICM, Cabells International. Journal of Elementology - W czasopiśmie zamieszczane są prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian związków organicznych i mineralnych. Problematyka badawcza obejmuje związki organiczne i mineralne w ujęciu fizjologiczno-biochemicznym i genetycznym; kompleksową analizę i ocenę uwarunkowań cykli biogeochemicznych, symptomów niedoborów i nadmiarów pierwiastków chemicznych oraz ich antagonistycznych i synergicznych oddziaływań. Publikowane prace poruszają zagadnienia z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk przyrodniczych oraz z dziedziny nauk chemicznych. Wszystkie prace opublikowane na stronach czasopisma dostępne bezpłatnie na zasadzie Open Access "Gold” tożsamym z wzorem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0, dostępnej pod adresem lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons. Opublikowane artykuły pogrupowane są w 8 kategoriach: rolnictwo, biologia i mikrobiologia, bioinżynieria zwierząt i rybactwo, żywność, ogrodnictwo i leśnictwo, medycyna i weterynaria, zanieczyszczenia i środowisko, artykuły przeglądowe. Od czerwca 2007 w zeszytach "Journal of Elementology” artykuły naukowe publikowane wyłącznie w języku angielskim.

 • Redaktor senior: prof. dr hab. Józef Koc
 • Editoral Office
 • dr med. Ireneusz Kowalski
 • Redaktor senior: prof. dr hab. Teresa Wojnowska
 • prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz
 • dr hab. inż. Jadwiga Wierzbowska, prof. UWM
 • Sekretarze: dr hab. inż. Jadwiga Wierzbowska, prof. UWM, dr inż. Ewa Mackiewicz-Walec
 • prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk
 • Redaktor naczelny: dr hab. inż. Sławomir Krzebietke
 • prof. dr hab. Józef Szarek
 • prof. dr hab. Wacław Mozolewski

Historia

Pierwszy egzemplarz czasopisma pod nazwą "Biuletyn magnezologiczny” został opublikowany w 1989 roku w Krakowie i był zaprezentowany na zjeździe założycielskim Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Pierwszy egzemplarz nie zawierał publikacji naukowych i miał charakter informacyjny. Przedstawiona w nim była biografia prof. Juliana Aleksandrowicza oraz osiągnięcia osób interesujących się problematyką dotyczącą magnezu i innych biopierwiastków. Od 1992 do 1999 roku Biuletyn magnezologiczny w różnym formacie był redagowany przez prof. Tadeusza Kozielca, który w tym okresie pełnił również funkcję Prezesa Zarządu PTMg. Do roku 1996 numeru 7 czasopismo nie posiadało numeru ISSN, 8 grudnia 1996 roku nadano periodykowi nr ISSN 1427-4205. Profesor Kozielec był również autorem pierwszego logo, które po akceptacji Zarządu PTMg zostało umieszczone na okładce czasopisma. Siedzibą redakcji Biuletynu Magnezologicznego w Szczecinie była Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej PAM. W 1999 roku na prośbę ówczesnego Redaktora Naczelnego Biuletynu Magnezologicznego prof. Tadeusza Kozielec Zarząd Główny PTMg, którego prezesem wówczas był prof. Lech Walasek, na zjeździe w Bydgoszczy wyraził zgodę na przeniesienie redakcji biuletynu ze Szczecina do Olsztyna. Od roku 1999 do chwili obecnej Redaktorem Naczelnym czasopisma Naukowego Journal of Elementology do roku 2003 Biuletynu Magnezologicznego jest prof. dr hab. Teresa Wojnowska. Od wspomnianego roku czasopismo ukazuje się regularnie 4 razy do roku, nigdy nie miało opóźnienia wydawniczego ani nie wydano numerów łączonych. Od 2001 funkcjonowała strona internetowa czasopisma w 2003 stworzono drugą stronę internetową, która funkcjonowała do roku 2012 oferując już pełny dostęp do streszczeń, a od 2005 roku również do pełnych wersji plików z artykułami on-line – dostęp bezpłatny. W roku 2012 w ramach projektu grantu Index Plus - MNiSW do użytku oddano nową stronę internetową, która posiadała możliwość zarządzania całym procesem wydawniczym łącznie z tworzeniem bazy ogólnie dostępnych artykułów naukowych i przypisania ich również do odpowiednich kategorii. W latach 1999 -2006 artykuły są publikowane w języku polskim z angielskim streszczeniem. Od 2007 prace są wydawane w języku angielskim z polskim streszczeniem, a od 2015 wyłącznie w języku angielskim. W 2011 roku wystąpiono o nadanie nr DOI, który właściwie zaczął funkcjonować w 2014 roku, czasopismo otrzymało prefiks 10.5601 i pod tym numerem funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od roku 2012 każdy artykuł jest recenzowany przez minimum dwóch niezależnych recenzentów spoza miejsca afiliacji autorów. Recenzenci wykonują recenzję anonimowo, Autor nie zna Recenzenta. Co kwartał w wersji drukowanej jest publikowana lista recenzentów, w wersji on-line jest dostępna jako lista zbiorcza roczna. W roku 2015 wprowadzono również kontrole artykułów pod względem antyplagiatu z wykorzystaniem oprogramowania Plagiat.pl. W roku 2007 zmienia się szata graficzna czasopisma z jednolitej białej na kolorową każdy zeszyt odpowiada innej porze roku marzec zielony, czerwiec czerwony, wrzesień brązowy, grudzień granatowy. W roku 2015 przy każdym artykule w nagłówku pojawia się cytacja danego artykułu łącznie z logiem czasopisma. Czasopismo od września 2007 r. znajduje się w bazie SCI, aktualnie podlega ocenie InCites Journal Citation Reports. Pierwszy wskaźnik wpływu Impact factor IF w 2010 r. wynosił 0.354 w kolejnych latach 0.378 2011; 0.2812012; 0.643 2013; 0.69 2014; 0.719 2015; 0.6412016; 0.6842017. Od roku 2013 posiada już 5-letni IF 0.568 2013; 0.755 2014; 0.779 2015; 0.7002016; 0.7792017. Bardzo zbliżone wskaźniki wpływu jednoroczne do pięcioletnich świadczą o bardzo stabilnej pozycji omawianego czasopisma na arenie światowej. Ponadto J. Elem. indeksowane jest przez Index Copernicus International 20011.92; 20021.81; 20031.80; 20043.08; 20052.47; 20064.26; 20075.11; 20085.16; 20095.11; 20104.89; 201111.42; 201211.51; 201310.85; 201413.53 ICV123.34; 2015 ICV157.14; 2016143.09. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniło czasopismo J. Elem. odpowiednio w zależności od roku i pozycji na 6 pkt. w 2007-2009 i 15 pkt. 2010 – 2018. Czasopismo znajduje się w bazach renomowanych bibliotek w Polsce i na świecie: EBSCO, ELSEVIER, CAB Abstracts, Global Health, Agro-Librex, CBR, ICM, Polska Bibliografia Lekarska, Science Citation Index Expanded Sci Search®, SCI-Ex, Web of Science Core Collection WoS CC, SCOPUS, EMBASE, SCImago Journal Rank SJR, Cabell’s International.

Zakres merytoryczny prac przyjmowanych w roku 2000

Journal of Elementology kwartalnik zamieszcza na swych łamach prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian biopierwiastków i dziedzin pokrewnych.

Obecnie

W czasopiśmie zamieszczane są prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian związków organicznych i mineralnych. Problematyka badawcza obejmuje związki organiczne i mineralne w ujęciu fizjologiczno-biochemicznym i genetycznym; kompleksową analizę i ocenę uwarunkowań cykli biogeochemicznych, symptomów niedoborów i nadmiarów pierwiastków chemicznych oraz ich antagonistycznych i synergicznych oddziaływań. Publikowane prace poruszają zagadnienia z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk przyrodniczych oraz z dziedziny nauk chemicznych.

Funkcje osób w Redakcji Biuletynu Magnezologicznego w Szczecinie w latach 1989 – 1999.

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Tadeusz Kozielec

Sekretarz

Dr hab. Dariusz Chlubek

Redaktorzy

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gregorczyk

dr n.med. Lilia Kotkowiak

dr n.med. Iwona Noceń

lek. Med. Jolanta Późniak

mgr Tadeusz Wojtaszek

Komitet Naukowy

Zbigniew Borzęcki Lublin, Dariusz Chlubek Szczecin, Alfreda Graczyk Warszawa, Józef Koc Olsztyn, Tadeusz Kozielec Szczecin, Stanisław Kozłowski Poznań, Zygmunt Machoy Szczecin, Tadeusz Mikulski Szczecin, Andrzej Milewicz Wrocław, Grzegorz A. Nowak Olsztyn, Wanda Nowak Szczecin, Andrzej Papierkowski Lublin, Andrzej Rajewski Poznań, Zbigniew Rutkowski Wrocław, Aleksander B. Skotnicki Kraków, Stanisław Stanosz Szczecin, Lech Walasek Bydgoszcz, Teresa Wojnowska Olsztyn,

Funkcje osób w Redakcji Journal of Elementology w Olsztynie do roku 2003 Biuletynu Magnezologicznego w latach 1999-2018.

 • dr inż. Ewa Mackiewicz-Walec – od 2015 Sekretarz
 • Prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska – od 2014 - Komitet naukowy
 • Prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk – Sekretarz 2005-2011; od 2012 Redaktor działowy
 • dr hab. inż. Jadwiga Wierzbowska, prof. UWM - od 2008 - Sekretarz; od 2014 Redaktor działowy
 • Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski – od 2013 Recenzent statystyczny
 • Prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz – od 1999 Redaktor działowy
 • Prof. dr hab. Teresa Wojnowska – 1999-2017 - Redaktor Naczelny; od 2018 - edytor senior
 • dr hab. inż. Sławomir Krzebietke – od 2003 Webmaster, 2014 – 2015 Sekretarz; 2014-2017 - Redaktor działowy; 2015-2017 - Zastępca Redaktora Naczelnego J. Elem.; od 2018 - Redaktor Naczelny
 • Prof. dr hab. Krystyna Skibniewska 1999-2004 – Sekretarz; od 2008 Komitet Naukowy
 • Prof. dr hab. Józef Koc – 1999-2000 Redaktor, 2000-2017 - Zastępca Redaktora Naczelnego, od 2018 - edytor senior
 • Prof. dr hab. Jan Kucharski – od 2009 Redaktor działowy