Poprzednia

ⓘ Podaż pieniądza
Podaż pieniądza
                                     

ⓘ Podaż pieniądza

Podaż pieniądza – ilość pieniądza w obiegu. Pojęcie obejmuje zarówno gotówkę, wkłady oszczędnościowe, wkłady terminowe oraz wysoce płynne aktywa finansowe.

Z podażą pieniądza ściśle związany jest termin agregatów pieniężnych, określających różne rodzaje podaży pieniądza w zależności od stopnia ich płynności.

Kontrola podaży pieniądza jest jednym z elementów polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne. Zwiększanie ilości środka płatniczego przez bank centralny w gospodarce określane jest ekspansywną polityką pieniężną, a zmniejszanie – restrykcyjną. Podaż pieniądza regulowana jest m.in. poprzez określanie poziomu podstawowych stóp procentowych, stopy rezerwy obowiązkowej oraz operacje otwartego rynku handel papierami wartościowymi prowadzony pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi oraz innymi przedsiębiorcami.

Wskazywanie bezpośrednich związków inflacji z podażą pieniądza było charakterystyczne dla ekonomistów związanych z monetaryzmem.

Metody wpływania na podaż pieniądza przez bank centralny:

  • obniżenie poziomu stopy rezerwy obowiązkowej;
  • w celu zwiększenia podaży
  • zakup rządowych papierów wartościowych na otwartym rynku,
  • obniżenie stopy redyskontowej w celu zwiększenia pożyczek dla banków komercyjnych,
  • podwyższenie stopy redyskontowej celem zmniejszenia pożyczek dla banków komercyjnych,
  • sprzedaż posiadanych rządowych papierów wartościowych,
  • w celu zmniejszenia podaży
  • podwyższenie poziomu stopy rezerwy obowiązkowej.