Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
                                     

ⓘ Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, UJK – polska uczelnia publiczna, powstała w 2011 w Kielcach. Pierwotnie, od 1969 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. W kolejnych latach ulegała licznym przekształceniom, zyskując w 2008 rangę uniwersytetu przymiotnikowego, a w 2011 uniwersytetu klasycznego. Od 1979 patronem uczelni jest Jan Kochanowski.

W latach 1969–1973 funkcjonowała w Kielcach Wyższa Szkoła Nauczycielska, przekształcona następnie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W 1979 otrzymała ona imię Jana Kochanowskiego, zaś dwa lata później utworzono wydział zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, który stał się później filią uczelni. W 2000 powołano Akademię Świętokrzyską, którą w 2008 przekształcono w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 1 października 2011 uczelnia została przekształcona w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Z końcem 2016, na bazie zniesionej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, utworzono wydział zamiejscowy UJK w tym mieście.

Uczelnię tworzy osiem wydziałów, w tym pięć z siedzibą w Kielcach: Humanistyczny, Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Matematyczno-Przyrodniczy, Pedagogiczny i Artystyczny oraz Prawa, Administracji i Zarządzania, jeden zamiejscowy w Sandomierzu oraz dwa w filii w Piotrkowie Trybunalskim: Filologiczno-Historyczny i Nauk Społecznych. Rady wydziałów uczelni posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dziedzinach, a 10 dyscyplinach. Posiadają również uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego: nauk biologicznych w zakresie biologii, nauk fizycznych w zakresie fizyki, nauk humanistycznych w zakresie historii oraz nauk o zdrowiu.

W rankingu szkół wyższych "Perspektyw” w 2017 roku uniwersytet został sklasyfikowany na 47. miejscu. W latach 2010–2011 plasował się jeszcze pod koniec siódmej dziesiątki tego rankingu, a w 2007 zajął w nim 78. pozycję. W webometrycznym rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2017, pokazującym zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajęła 2109. miejsce pośród wszystkich typów uczelni.

Według stanu z 1 października 2019 na uniwersytecie zatrudnionych było 901 nauczycieli akademickich, w tym 76 z tytułem naukowym profesora. W roku akademickim 2018/2019 na UJK studiowało 11 339 osób, w tym 8749 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Na koniec 2015 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach posiadała w swoich zbiorach ponad 481 tys. wydawnictw zwartych, ponad 69 tys. roczników wydawnictw ciągłych oraz około 10.5 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.

                                     

1. Nazwy

 • 2000–2008: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • od 2011: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 1979–2000: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 1973–1979: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
 • 1969–1973: Wyższa Szkoła Nauczycielska w Kielcach
 • 2008–2011: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
                                     

2.1. Historia Wyższa Szkoła Nauczycielska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1969–2000

19 czerwca 1969 roku Rada Ministrów swoim rozporządzeniem powołała Wyższą Szkołę Nauczycielską w Kielcach. Zgodnie z aktem normatywnym jej zadaniem miało być kształcenie nauczycieli dla potrzeb szkół podstawowych i zasadniczych szkół zawodowych. 1 lipca pierwszym rektorem WSN wybrany został doc. dr Tadeusz Malinowski. Inauguracja roku akademickiego, w której uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych, odbyła się w kinie Romantica, gdzie doc. dr Michał Jaworski wygłosił wykład inauguracyjny pt. Praca nad kulturą języka w ćwierćwieczu Polski Ludowej. Studia rozpoczęło 249 studentów na sześciu kierunkach, a rektor zapowiedział wówczas utworzenie w przyszłości dziewięciu dodatkowych. W grudniu 1969 utworzono trzy wydziały Wydział Humanistyczny, Wydział Przyrodniczy i Wydział Pedagogiczny oraz dwa zakłady dydaktyczne Międzywydziałowy Zakład Nauk Filozoficzno-Społecznych i Międzywydziałowy Zakład Praktyk Pedagogicznych. W listopadzie 1970 powstało pierwsze koło naukowe – na Wydziale Humanistycznym utworzono Studenckie Koło Historyków.

We wrześniu 1973 roku przekształcono Wyższą Szkołę Nauczycielską w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, której celem miało być kształcenie nie tylko nauczycieli dla potrzeb szkół podstawowych i zasadniczych szkół zawodowych, ale również szkół średnich ogólnokształcących oraz zasadniczych. W roku akademickim 1973/1974 uruchomiono jednolite czteroletnie studia magisterskie na dziewięciu kierunkach. Kielecka uczelnia wprowadziła wówczas, jako jedna z pierwszych w Polsce, obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla wszystkich lat studiów. Pracownicy Instytutu Geografii w 1973 wyjechali w celach naukowych do Afganistanu. W 1974 uczelnia rozpoczęła przechodzenie od struktury zakładów do instytutów pierwszym był Instytut Pedagogiki i Psychologii, natomiast naukowcy z Instytutu Geografii ponownie zorganizowali wyprawę naukową, tym razem do Pakistanu i Indii.

W kwietniu 1976 roku na uczelni obradowała grupa PAMIR, składająca się z radzieckich fizyków jądrowych, którzy wraz z polskimi naukowcami zastanawiali się nad oddziaływaniami jądrowymi bardzo wysokich energii. W czerwcu Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki sporządziło ocenę wynalazczości w szkołach wyższych. WSP w Kielcach zajęła drugie miejsce w kategorii szkół pedagogicznych. W maju 1977 roku kielecka uczelnia podpisała umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim, zgodnie z którą obie instytucje przewidywały współpracę m.in. w dziedzinie badań naukowych, organizacji sesji naukowych, kształcenia kadr naukowych i zdobywania stopni doktora i doktora habilitowanego. W lipcu podobne porozumienie WSP zawarła z Uniwersytetem Warszawskim. W październiku 1978 roku rozpoczęto budowę gmachu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej. 7 września 1979 roku Rada Ministrów nadała uczelni imię Jana Kochanowskiego. W 1980 roku wprowadzono pięcioletni cykl studiów.

W listopadzie 1981 roku w Piotrkowie Trybunalskim powstał wydział zamiejscowy, utworzono również Instytut Wychowania Muzycznego. Po wprowadzeniu stanu wojennego na kierownictwo wszystkich struktur organizacyjnych uczelni został nałożony obowiązek uspokojenia wrzenia społeczno-politycznego w środowisku pracowniczym i studenckim. Ponadto zaplombowano pomieszczenia wydawnictwa i drukarni, zaś kilka osób zostało internowanych, m.in. jeden z założycieli NSZZ "Solidarność” w Wyższej Szkole Pedagogicznej Stanisław Żak. W 1982 roku wraz z Politechniką Świętokrzyską powołano Międzyuczelniane Centrum Informatyki oraz podpisano umowę o współpracy naukowej ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. W 1983 roku uchwalono pierwszy statut uczelni, a dwa lata później powstał w Kielcach Uniwersytet III Wieku. W 1986 roku Senat uczelni zatwierdził hymn, którego autorem jest prof. dr hab. Adam Zych, a muzykę skomponował prof. Mirosław Niziurski.

W 1989 roku uczelnia uzyskała prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Rok później powstał Zakład Wychowania Estetycznego przy ul. Krakowskiej 11. W listopadzie 1991 uczelnia przejęła gmach przy ul. Żeromskiego 5, który w okresie PRL należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a po zmianach ustrojowych stał się własnością Skarbu Państwa i miejscowe władze chciały umieścić w nim jedną z instytucji publicznych lub gospodarczych sąd lub bank. Mediacje w tej sprawie prowadził minister Henryk Samsonowicz, bowiem studenci historii prowadzili w budynku strajk okupacyjny. W 1992 roku na bazie Instytutu Nauk Społecznych powołano Wydział Zarządzania i Administracji, którego faktycznym twórcą i pierwszym dziekanem był dr hab. Ryszard Czarny. Dla nowego wydziału pozyskano na własność budynek przy ul. Mielczarskiego. W 1993 roku podjęto działania związane z komputeryzacją m.in. Biblioteki Głównej oraz podłączeniem WSP do Internetu w ramach naukowej akademickiej sieci komputerowej NASK. Pod koniec tego roku uczelnia posiadała 140 komputerów.

W marcu 1997 roku prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Leszek Kuźnicki odwiedził kielecką uczelnię i podczas wystąpienia w auli głównej poprał ideę utworzenia w Kielcach uniwersytetu, deklarując wsparcie PAN w tej sprawie. W czerwcu przy uczelni rozpoczęło działać Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych, które zapoczątkowało nauczanie niepedagogicznego kierunku – ekonomii. W styczniu 1998 roku, podczas wizyty Jerzego Zdrady, wiceministra edukacji narodowej, po raz kolejny pojawił się pomysł utworzenia w Kielcach uniwersytetu. Również w 1998 wprowadzono ceremoniał akademicki, a w grudniu tego roku ostatecznie zasiedlono gmach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej. W styczniu 1999 roku Senat uczelni przekształcił Wydział Zamiejscowy w Filię w Piotrkowie Trybunalskim uchwała w tej sprawie formalnie weszła w życie 8 marca 2000 roku.

                                     

2.2. Historia Akademia Świętokrzyska i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 2000–2011

W 2000 roku Wyższą Szkołę Pedagogiczną przekształcono w Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W październiku tego roku utworzono Instytut Kształcenia Medycznego. W kwietniu 2002 roku oficjalnie otwarto jego nową siedzibę przy al. IX Wieków Kielc oraz zawarto porozumienie ze Szpitalem Miejskim w sprawie kształcenia pielęgniarek. W czerwcu Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Radzie Wydziału Humanistycznego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora. W 2003 roku rektor uczelni prof dr. hab. Adam Massalski uzyskał zgodę od minister edukacji i szkolnictwa wyższego Krystyny Łybackiej na kupno biurowca Exbudu. Uczelnia chciała bowiem opuścić budynek przy ul. Żeromskiego 5. Do transakcji ostatecznie nie doszło. Na ul. Świętokrzyską przeniesiono za to Wydział Zarządzania i Administracji, a w maju 2003 roku oddano do użytku obserwatorium astronomiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

W 2004 roku uczelnia włączyła się w międzynarodowy program Socrates-Erasmus oraz Europejski System Transferu Punktów ECTS. W 2004 odbyło się pierwsze w historii uczelni kolokwium habilitacyjne – dr Marek Przeniosło przedstawił dysertację pt. Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914–1918. W 2005 roku na bazie Instytutu Kształcenia Medycznego, który pozostawał w strukturze Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu, utworzono Wydział Nauk o Zdrowiu, natomiast dotychczasowy WPiNoZ przekształcono w Wydział Pedagogiczny i Artystyczny. Do użytku oddano również planetarium. W lutym 2006 roku, pod przewodnictwem posła Przemysława Gosiewskiego, zawiązano Komitet Honorowy na Rzecz Przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Jana Kochanowskiego, natomiast przebywający w październiku tego roku na spotkaniu w auli przy ul. Żeromskiego prezydent Lech Kaczyński stwierdził, że do 1 września 2008 musi powstać w Kielcach uniwersytet. W 2007 uczelnia uzyskała kolejne cztery uprawnienia do nadawania stopnia doktora i tym samym spełniła wymagania, jakie stawiane są w tym zakresie uniwersytetom przymiotnikowym. W październiku utworzono na AŚ pierwszy w województwie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

23 stycznia 2008 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, która weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 13 marca uczelnia podpisała porozumienie o współpracy środowiskowej z Politechniką Świętokrzyską, Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu, dzięki któremu organizowano konferencje naukowe na temat innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. 25 marca rektor uczelni prof. dr hab. Regina Renz dokonała symbolicznego odsłonięcia tablicy informacyjnej z nową nazwą na budynku rektoratu. Niecałe dwa tygodnie później otworzono nowy budynek dydaktyczny Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, który poświęcił ks. bp Kazimierz Gurda. W nowej auli uczelni odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na uniwersytecie odbyła się w obecności prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, natomiast prezydent Kielc Wojciech Lubawski i Rada Miasta ufundowali nowy sztandar, który został przekazany uczelni.

W styczniu 2010 roku rektor uczelni prof. dr hab. Regina Renz podpisała umowę o dofinansowanie projektu rozbudowy infrastruktury uniwersytetu, którego budżet oszacowano na 160 mln zł. Dzięki niemu rozpoczęto remont i rozbudowę bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz budowę Biblioteki Głównej, Uniwersyteckiego Centrum Danych i Centrum Języków Obcych.                                     

2.3. Historia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach od 2011

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2011 roku uczelnia z dniem 1 października 2011 roku przekształciła się w Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W październiku 2011 roku uczelnia sprzedała działkę przy ul. Chęcińskiej, na której znajdował się budynek Instytutu Chemii. Zajęcia prowadzone w nim były od 1969 do 2008 roku. Wiosną 2012 roku budynek został rozebrany przez nowego właściciela.

Na początku stycznia 2012 roku przy ul. Krakowskiej 11 otworzono warte 10.2 mln zł Centrum Edukacji Artystycznej. Aula główna, na której mogą odbywać się zarówno wykłady, jak i koncerty, może pomieścić 320 widzów. Ponadto w budynku znalazły się dwie sale wykładowe dla stu osób oraz nowoczesne foyer ze studiem audiowizualnym. 30 marca 2012 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne, na które zgodę wyraziła Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Dysertację dotyczącą zróżnicowania rozwoju fizycznego oraz sposobu żywienia dzieci i młodzieży na Kielecczyźnie w latach 2002–2005 przedstawiła dr n. biol. Edyta Suliga.

W kwietniu 2012 uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. We wrześniu 2012 uczelnię wizytował prof. Frank Wilczek, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, który wygłosił wykład pt. Kwantowe piękno, stanowiący część odbywającego się w Kielcach 42. Międzynarodowego Sympozjum Dynamiki Wielocząsteczkowej.

W 2013 uniwersytet opuścił budynek przy ul. Leśnej, w którym zajęcia odbywały się od momentu powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Do końca stycznia 2014 uczelnia trzykrotnie wystawiła gmach na sprzedaż początkowo wyceniono go na 17 mln zł, ale po dwóch próbach cenę zmniejszono o milion, jednak nikt nie złożył oferty. Również w 2013 roku otwarto Centrum Języków Obcych i Bibliotekę Główną. W październiku oddano do użytku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, gdzie na najwyższej kondygnacji umieszczono Akademickie Biuro Karier i Akademicki Preinkubator Przedsiębiorczości, w którym studenci mogą realizować swoje pierwsze pomysły biznesowe.

Jeszcze w 2010 roku rektor uczelni prof. dr hab. Regina Renz zapowiedziała powstanie kierunku lekarskiego. W październiku 2012 roku popisano preumowę na dofinansowanie budowy nowej siedziby Wydziału Nauk o Zdrowiu, którego najważniejszą część stanowić będzie budynek Zakładu Anatomii Prawidłowej. We wrześniu 2013 rozpoczęto wartą ponad 35 mln zł inwestycję. Trzy miesiące wcześniej – w czerwcu – zakończono kosztującą 6.6 mln zł realizację projektu MEDIC, dzięki któremu zmodernizowano funkcjonujący budynek, zakupując najnowocześniejszy sprzęt. Jesienią 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na otwarcie od roku akademickiego 2015/2016 kierunku lekarskiego. W tym samym roku akademickim ruszył kierunek prawo, rok później psychologia.

                                     

3. Władze uczelni

Władze uczelni w kadencji 2016–2020:

 • rektor: prof. dr hab. Jacek Semaniak
 • prorektor ds. rozwoju i finansów: dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK
 • prorektor ds. medycznych: prof. dr hab. Stanisław Głuszek
 • prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą: dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
 • prorektor ds. studenckich i kształcenia: dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Wybór rektora uczelni nastąpił 31 marca 2016. Prorektorzy zostali wybrani w kwietniu 2016. Początkowo prorektorem ds. studenckich i kształcenia był prof. dr hab. Marek Ruszkowski, który z zajmowanego stanowiska ustąpił w styczniu 2017 ze względów osobistych. W jego miejsce kolegium elektorów wybrało w marcu 2017 dr hab. Monikę Szpringer. Do 2018 funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą pełnił prof. dr hab. Marek Przeniosło, który zrezygnował z powodów osobistych. 7 czerwca 2018 elektorzy wybrali w jego miejsce dr. hab. Michała Arabskiego.

                                     

3.1. Władze uczelni Dziekani wydziałów

Dziekani wydziałów w kadencji 2016–2020:

 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK
 • Wydział Sztuki: dr hab. Ewa Robak, prof. UJK
 • Filia w Sandomierzu: dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii: dr hab. Agata Chabior, prof. UJK
 • Wydział Humanistyczny: dr hab. Janusz Detka, prof. UJK
 • Collegium Medicum: prof. dr hab. n. med. Marianna Janion
 • Filia w Piotrkowie Trybunalskim: dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK
 • Wydział Prawa i Nauk Społecznych: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
                                     

4.1. Struktura organizacyjna Wydziały

 • Instytut Filologii Obcych dyrektor: dr Jan Hajduk
 • Wydział Humanistyczny
 • Instytut Filologii Polskiej dyrektor: dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK
 • Instytut Dziennikarstwa i Informacji dyrektor: dr Tomasz Chrząstek
 • Instytut Historii dyrektor: dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK
 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Instytut Nauk Medycznych dyrektor: dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK
 • Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa dyrektor: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska
 • Instytut Fizjoterapii dyrektor: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
 • Instytut Zdrowia Publicznego dyrektor: dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK
 • Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska kierownik: prof. dr hab. Marek Jóźwiak
 • Instytut Fizyki dyrektor: prof. dr hab. Marek Pajek
 • Instytut Matematyki dyrektor: prof. dr hab. Adam Idzik
 • Instytut Geografii dyrektor: dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Instytut Biologii dyrektor: dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
 • Instytut Chemii dyrektor: dr hab. Sławomir Michałkiewicz
 • Instytut Edukacji Szkolnej dyrektor: dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK
 • Instytut Edukacji Muzycznej dyrektor: prof. Jerzy Mądrawski
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
 • Instytut Pedagogiki i Psychologii dyrektor: dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK
 • Instytut Sztuk Pięknych dyrektor: dr hab. Katarzyna Ziołowicz
 • Katedra Krajów Europy Północnej kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
 • Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Instytut Zarządzania dyrektor: dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK
 • Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa dyrektor: prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
 • Instytut Techniczny dr Adrian Brückner
 • Instytut Zdrowia dr inż. Magdalena Stawarz
 • Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu
 • Instytut Humanistyczny dr Anna Bąk-Średnicka
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych dyrektor: dr hab. Janusz Budziński
 • Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Katedra Filologii Angielskiej kierownik: dr hab. Katarzyna Szmigiero
 • Pracownia Informatyki kierownik: dr inż. Sławomir Sołtysiak
 • Instytut Nauk Pedagogicznych dyrektor: dr hab. Władimir Pasicznik, prof. UJK
 • Katedra Zarządzania kierownik: prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
 • Katedra Bezpieczeństwa Narodowego kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Matuszak
 • Katedra Ekonomii kierownik: prof. dr hab. Janina Witkowska
 • Wydział Nauk Społecznych


                                     

4.2. Struktura organizacyjna Jednostki międzywydziałowe

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu kierownik: dr Rafał Pawłowski
 • Studium Języków Obcych kierownik: mgr Ewa Mamrot-Tuszyńska
                                     

4.3. Struktura organizacyjna Jednostki ogólnouczelniane

 • Akademickie Biuro Karier kierownik: Elżbieta Kurkowska
 • Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach dyrektor: mgr Andrzej Antoniak
 • Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach kierownik: dr Monika Marcinkowska
 • Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji kierownik: dr Mirosław Rutkowski
 • Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej kierownik: mgr Anna Tłuszcz
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach kierownik: mgr Aneta Iwan
                                     

5.1. Działalność naukowa Publikacje naukowe

Pierwsze publikacje naukowe pojawiły się w 1971 pod szyldem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, a ich przyrost w kolejnych miesiącach doprowadził do utworzenia w 1972 własnego wydawnictwa.

W latach 2008–2011 pracownicy uniwersytetu opublikowali 527 monografii i 5066 artykułów naukowych. W latach 2012–2013 naukowcy opublikowali 211 monografii. Na czele w tym zakresie pozostawał Wydział Humanistyczny, którego pracownicy sporządzili 63 monografie 29.9%. Jeśli chodzi zaś o artykuły naukowe w czasopismach z listy ministerialnej, najbardziej płodnymi wydziałami okazały się: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 465 i Wydział Nauk o Zdrowiu 370. W latach 2012–2013 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wypromowano 96 doktorów. Najwięcej, bo aż 34 35.4%, na Wydziale Humanistycznym.

Poniższy wykres prezentuje liczbę opublikowanych monografii przez pracowników uczelni w latach 2008–2013.

                                     

5.2. Działalność naukowa Badania i osiągnięcia

Według stanu z 1 października 2016 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zatrudniał 846 nauczycieli akademickich, w tym 91 profesorów tytularnych, 218 doktorów habilitowanych i 416 doktorów.

W latach 2008–2012 przeznaczono 11 378 632 zł ze środków budżetowych na finansowanie działalności statutowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Najwięcej, bo ponad 5.1 mln zł, otrzymał Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Drugie miejsce pod tym względem zajął Wydział Humanistyczny ok. 1.8 mln zł, a trzecie – Wydział Nauk o Zdrowiu ok. 1.1 mln zł. W 2012 naukowcy UJK pozyskali 5 775 431 zł na realizację grantów oraz 3 031 380 zł na realizację badań statutowych.

UJK zawarł umowy o współpracy z 38 instytucjami zagranicznymi stan na 2014. Większość z nich znajduje się na Ukrainie 13 i w Rosji 11. Pozostałe kraje to: Bułgaria 1, Czechy 2, Gruzja 1, Litwa 1, Niemcy 1, Słowacja 4, USA 2, Węgry 1, Włochy 1.

Wydział Humanistyczny

Naukowcy z Instytutu Dziennikarstwa i Informacji wyniki swoich badań publikują m.in. w wydawanym przez instytut "Roczniku Bibliologiczno-Prasoznawczym”. Czasopismo to, ukazujące się pod takim tytułem od 2009, kontynuuje tradycje "Kieleckich Studiów Bibliologicznych” 1993–2001 i "Studiów Bibliologicznych Akademii Świętokrzyskiej” 2003–2008. W październiku 2011 Instytut Bibliotekoznawstwa i dziennikarstwa, przekształcony w 2014 w Instytut Dziennikarstwa i Informacji, zorganizował pierwszą ogólnopolską konferencję z cyklu "Współczesny system medialny”. Z utworzonym w 1969 Instytutem Filologii Polskiej, wydającym "Studia Filologiczne UJK”, na przestrzeni lat związani byli tacy językoznawcy i literaturoznawcy jak: prof. dr hab. Michał Jaworski autor podręczników do języka polskiego, prof. dr hab. Jan Pacławski, prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk specjalista w zakresie twórczości Stefana Żeromskiego, prof. dr hab. Czesław Bartula, prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski, prof. dr hab. Barbara Greszczuk i prof. dr hab. Marek Ruszkowski. Ten ostatni w 2012 opublikował pierwszy na gruncie polskim słownik dotyczący pleonazmów i tautologii.

Pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymywali nagrody za swe prace. W 2003 Nagrodę KLIO oraz Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka otrzymał dr hab. Stanisław Wiech za książkę pt. Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej 1866-1896. Rok później Nagrodą prof. Skowronka wyróżniono dr Lidię Michalską-Brachę za pracę Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów. W 2008 Nagrodę KLIO otrzymał z kolei dr hab. Grzegorz Miernik, który opublikował monografię naukową pt. "My” i "Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy, natomiast w 2010 wyróżniona nią została dr hab. Beata Wojciechowska za książkę Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie. W Instytucie Historii powstają dwa czasopisma naukowe: "Almanach Historyczny” i "Między Wisłą a Pilicą”. Ten pierwszy zastąpił ukazujące się w latach 1976–1999 "Kieleckie Studia Historyczne”.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Pracownicy Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej podjęli się prowadzenia monitoringu alergenów w Kielcach i okolicach do 30 km. Naukowcy z Zakładu Mikrobiologii dokonali dwóch zgłoszeń międzynarodowych patentów. Ponadto otrzymali cztery patenty krajowe dwa w 1998, po jednym w 2006 i 2008 oraz dokonali dwóch zgłoszeń krajowych 2006, 2010. We wszystkich tych pracach naukowych udział brał prof. dr hab. Wiesław Kaca. Z kolei pracownicy Zakładu Chemii Organicznej do 2014 uzyskali 19 patentów głównie dr Robert Obara, a naukowcy z Zakładu Fizyki Chemicznej w latach 1999–2011 – 16. Pracownicy tego ostatniego, dr hab. Piotr Słomkiewicz i dr hab. Anna Świercz, otrzymali w 2013 nagrodę główną w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator za badania nad sposobem absorpcji amoniaku w procesie higienizacji osadów ściekowych.

Naukowcy z Zakładu Astrofizyki rozpoczęli badania własności struktur wielkoskalowych we Wszechświecie, dynamiki planetoid bliskich Ziemi NEA, dynamiki Mars Crosserów, obserwacje małych ciał Układu Słonecznego oraz zajęli się historią fizyki i astronomii. Zakład ten posiada zlokalizowane na ostatniej kondygnacji budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego obserwatorium astronomiczne otwarte w 2003, w którym głównym instrumentem obserwacyjnym jest teleskop o średnicy obiektywu 356 mm i ogniskowej 3910 mm. Obserwatorium uzupełnia planetarium służące do pokazów sztucznego nieba. Nazwiskiem zatrudnionego w Zakładzie Astrofizyki dra hab. Piotra Flina, prof. UJK nazwano odkrytą w 2010 planetoidę 296987 Piotrflin.

Pracownicy Zakładu Fizyki Molekularnej w ramach współpracy międzynarodowej z Laboratorium Manne Siegbahna na Uniwersytecie w Sztokholmie rozpoczęli badania nad procesami dysocjacji jonów molekularnych na skutek oddziaływań z elektronami swobodnymi, które zachodzą w warunkach niskotemperaturowej plazmy. Z kolei naukowcy z Zakładu Fizyki Jądrowej włączyli się w eksperymenty realizowane w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych CERN w Genewie. W ramach eksperymentów NA49 i NA61 naukowcy z UJK zaangażowali się w budowę i rozwój aparatury oraz oprogramowania, zbieranie i analizę danych doświadczalnych oraz teoretyczny opis plazmy kwarkowo-gluonowej.

Zatrudniony w Zakładzie Fizyki Teoretycznej prof. dr hab. Wojciech Florkowski opublikował w wydawnictwie World Scientific monografię pt. Phenomenology of Ultra-Relativistic Heavy-Ion Collisions 2010, za którą w 2011 otrzymał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a w 2013 uzyskał grant NCN Maestro w kwocie 1.7 mln zł na realizację projektu: "Geneza procesów termalizacji w materii oddziałującej silnie”. Instytut Fizyki był w tym czasie organizatorem licznych imprez naukowych. We wrześniu 2012 odbyło się w instytucie International Symposium on Multiparticle Dynamics, w którym uczestniczył noblista Frank Wilczek. W 2015 Instytut Fizyki zorganizował 43. Zjazd Fizyków Polskich.

W 1993 utworzono Stację Monitoringu, której głównym celem stał się pomiar i gromadzenie danych oraz analiza krótko i długookresowych zmian zachodzących w wybranych systemach ekologicznych, pod wpływem cyklicznie zmieniających się działań czynników naturalnych środowiska przyrodniczego i gospodarczej działalności człowieka. Obszar badań stanowią ekosystemy o skrajnie rozbieżnych procesach przemian – Stacja Geoekologiczna Malik okresowo silna alkaliczna imisja oraz Stacja Bazowa ZMŚP Święty Krzyż długotrwała kwaśna imisja. Naukowcy z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zrealizowali trzy wyprawy na lodowce na Spitsbergenie 2003 i 2007 i Islandii 2005. Ponadto we wrześniu 2005 Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Instytutu Geografii oraz uczelniana Stacja Monitoringu współorganizowały w Kielcach 31. Sympozjum Polarne.

W lipcu 2010 prezydent Kielc Wojciech Lubawski podpisał z rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego prof. dr hab. Reginą Renz umowę, na mocy której miasto zobowiązało się do sfinansowania budowy Ogrodu Botanicznego, utrzymania go oraz pozyskania roślin, a uczelnia do zatrudnienia pracownika do nadzoru merytorycznego, badań naukowych i działalności dydaktycznej. Jesienią 2010 dokonano pierwszych nasadzeń w ogrodzie. Do 2014 posadzono ok. 11 tys. sztuk jednostek roślinnych.                                     

5.3. Działalność naukowa Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dziedzinach, a 11 dyscyplinach:

 • dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki
 • dr sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych
 • dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • dr nauk humanistycznych w zakresie historii
 • dr nauk biologicznych w zakresie biologii
 • dr nauk o zdrowiu
 • dr nauk fizycznych w zakresie fizyki
 • dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • dr nauk o Ziemi w zakresie geografii
 • dr nauk chemicznych w zakresie chemii

Ponadto uczelnia uprawniona jest do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w czterech dziedzinach:

 • dr hab. nauk fizycznych w zakresie fizyki od 2012
 • dr hab. nauk o zdrowiu od 2015
 • dr hab. nauk biologicznych w zakresie biologii od 2016
 • dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii od 2002
                                     

6. Studenci

Według stanu z 30 listopada 2015 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach studiowało 11 610 osób, w tym 8945 na studiach stacjonarnych II stopnia, 2665 na studiach niestacjonarnych II stopnia oraz 306 na studiach stacjonarnych III stopnia. Na studiach podyplomowych zapisanych było 473 słuchaczy. W latach 2010–2015 nastąpił spadek liczby studentów o 41.5% z 19 831 w 2010. W 2014 studenci UJK stanowili 38.2% osób studiujących na terenie województwa świętokrzyskiego, będąc największą uczelnią w regionie. Dochody uczelni z opłat za studia niestacjonarne zmniejszyły się w latach 2009–2012 o 13.5 mln zł.

W roku akademickim 2014/2015 3316 osób pobierało stypendium socjalne, 958 – stypendium rektora dla najlepszych studentów, a 347 – stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności. W roku akademickim 2004/2005 uczelnia przystąpiła do programu Erasmus. W jego ramach studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach. Wedle informacji z 2012, co roku w ramach wymiany przyjeżdża na kielecki uniwersytet ok. 100 osób.

Podczas rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 najpopularniejszym kierunkiem była fizjoterapia – na jedno miejsce aplikowały trzy osoby. Następne w kolejności były: pielęgniarstwo i filologia angielska 2.4 kandydata na jedno miejsce oraz nowy kierunek – bezpieczeństwo narodowe 2. W 2015 na nowo otwarty kierunek lekarski zarejestrowało się 3944 osób, tj. 52 osoby na jedno miejsce. W roku akademickim 2016/2017 na 4. tys. miejsc na 43 kierunkach zarejestrowało się 7134 osób. Najchętniej wybieranym kierunkiem był kierunek lekarski 42.3 osoby na jedno miejsce, następnie kosmetologia 6.4, fizjoterapia 6.3, kryminologia stosowana 6.2, finanse i rachunkowość 3.8, położnictwo 3.6, pielęgniarstwo 3.6, psychologia 3.4, filologia angielska 3.4 oraz biotechnologia 3.2.

W roku akademickim 2010/2011 uczelnia przyjęła na pierwszy rok 7688 osób. 4.9 tys. z nich pochodziło z województwa świętokrzyskiego, a 1525 z łódzkiego, 585 z mazowieckiego, 213 z podkarpackiego, 194 z małopolskiego, 114 ze śląskiego, 105 z lubelskiego, a z pozostałych województw – od 4 do 11.

Jednym z wyzwań uczelni stało się pozyskanie obcokrajowców. W tym celu powołano do życia Biuro Współpracy Zagranicznej, mające za zadanie wspomóc międzynarodową wymianę kadry, studentów i doktorantów. W lutym 2014 Rada Wydziału Humanistycznego UJK zaakceptowała pomysł utworzenia Centrum Kultury i Języka Polskiego, którego celem jest organizowanie kursów języka polskiego dla obcokrajowców oraz umiędzynarodowienie studiów. Rada Miasta Kielce utworzyła fundusz stypendialny dla studentów z ukraińskiej Winnicy, przeznaczając na niego 25 tys. zł. W lutym 2018 roku na UJK studiowało 420 cudzoziemców.

Jednym z kilku zadań uczelni jest "wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka”. Zgodnie ze swoją misją, uniwersytet "kształci w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów”. Jego działalność edukacyjna uwzględnia zasady humanizmu, demokracji i tolerancji, kształtuje patriotyzm i przywiązanie do uniwersalnych wartości etycznych. Umacnia również więzi międzynarodowe i szerzy ideę dialogu międzykulturowego.

Studenci UJK działają w kilkudziesięciu kołach naukowych. Ponadto od 1995 prowadzą Studenckie Studio Radiowe Decybel II, które działa przez cały tydzień w godzinach wieczornych. W październiku 2015 uruchomiono studenckie radio internetowe Fraszka o charakterze muzyczno-informacyjnym, którego zespół redakcyjny stworzyli przede wszystkim studenci dziennikarstwa. W marcu 2006 ukazał się z kolei pierwszy numer studenckiego magazynu "Presik”. Na uniwersytecie działa również Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej, którego zadaniem jest wspieranie aktywności naukowej studentów oraz animacja życia kulturalnego. Z ONiKS związany jest również Studencki Klub WSPAK, który stanowi miejsce obcowania z kulturą i rozwijania działań twórczych w wielu dziedzinach sztuki.

Od 1969 na uczelni działa chór. W latach 1993–1998 koncertował on na terenie całego kraju, wykonując Nieszpory ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza. Chór uczestniczył w trzech oratoriach Tryptyk Świętokrzyski z muzyką Piotra Rubika do słów Zbigniewa Książka, które zostały później wydane na CD, uzyskując status platynowych i diamentowych płyt.

Co roku studenci uniwersytetu oddają krew w ramach ogólnopolskiej akcji "Wampiriada”. Po raz pierwszy odbyła się ona na Akademii Świętokrzyskiej w 2007. Ponadto kieleccy żacy podczas organizowanych akcji np. w maju 2013 na Wydziale Nauk o Zdrowiu rejestrują się w banku dawców szpiku.

Uczelnia jest koordynatorem Świętokrzyskiej Matury Próbnej, która od 2010 odbywa się na początku marca. Biorą w niej udział prawie wszyscy świętokrzyscy maturzyści i liczna grupa maturzystów z sąsiednich województw. W trakcie juwenaliów organizowane jest w miasteczku akademickim UJK wspólne grillowanie, zaś na terenie kampusu odbywa się bieg.

                                     

7. Sport

Kielecka uczelnia jako jedna z pierwszych w kraju wprowadziła w latach 70. obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. W 1973 senat uczelni uchwalił, że od 1976 obowiązkowe będą obozy narciarskie w Bukowinie Tatrzańskiej dla studentów II roku wszystkich kierunków. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu za organizację akcji "Bukowina” otrzymało nagrodę III stopnia ministra szkolnictwa wyższego i techniki. W najlepszych latach szkolenia narciarskie przechodziło ok. 1 tys. studentów. Przez 40 lat istnienia uczelni wzięło w nich udział ok. 14 tys. osób. Uczelnia zajęła się nadto organizacją masowych imprez rekreacyjnych i turystycznych, m.in. rajdu po Górach Świętokrzyskich. W 1974 zaczęto organizować rejsy żeglarskie dla kadry pracowniczej, a w roku następnym dla studentów. Początkowo odbywały się one na łodziach wypożyczonych, a od 1982, kiedy uczelnia kupiła pierwsze kabinowe łodzie żaglowe, na własnych. W najlepszych latach uczelnia posiadała osiem łodzi, którymi pływano po Wielkich Jeziorach Mazurskich. W 2009 uniwersytet wystawił na sprzedaż cztery jachty, ze względu na ich wiek trzy z nich wyprodukowano w połowie lat 80.

AZS UJK Kielce prowadzi kilka sekcji sportowych. Dzięki wybudowanemu w latach 2014–2015 na terenie kampusu UJK przy ul. Świętokrzyskiej Centrum Rehabilitacji i Sportu, w którym znalazła się hala sportowa z trybunami otwarcie nastąpiło w kwietniu 2015, a inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł, rozwinięto działalność sekcji ligowych. Szczypiorniści AZS UJK przystąpili w 2015 do rozgrywek II ligi. W debiutanckim sezonie 2015/2016 zajęli w niej 5. miejsce, wygrywając 11 z 20 meczów. W 2016, po przejęciu licencji od klubu Calipers Kielce, do rozgrywek II ligi zgłosili się koszykarze AZS UJK. W sezonie 2016/2017 zajęli w niej 8. miejsce.

                                     

8. Budynki

Rektorat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mieści się w wybudowanym w latach 50. socrealistycznym budynku przy ul. Żeromskiego 5. Latem 2011 odbyła się renowacja gmachu, oczyszczono elewację i przywrócono oryginalne kolory, jakie budynek posiadał w okresie PRL, kiedy stanowił siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR. W kwietniu 2017 uczelnia podpisała wartą 4.32 mln zł umowę dotyczącą termomodernizacji rektoratu. Instytut Historii, który do tego czasu znajdował się w budynku rektoratu, został przeniesiony do budynków należących do Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. W ścisłym centrum Kielc swoją siedzibę ma również Instytut Edukacji Muzycznej kamienica przy ul. Mickiewicza 3, pozyskana dla potrzeb Zakładu Metodyki Wychowania Muzycznego w 1971. Pozostałe instytuty Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego mieszczą się przy ul. Krakowskiej 11 i Podklasztornej 117. W kwietniu 2017 uczelnia podpisała wartą 3.1 mln zł umowę dotyczącą termomodernizacji budynku przy ul. Krakowskiej.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu znajduje się przy al. IX Wieków Kielc 19, gdzie przeniósł się w 2002. W listopadzie 2014 oddano do użytku nowy budynek tego wydziału przy ul. Radiowej, w którym znalazły się m.in. Zakład Anatomii Prawidłowej i Laboratorium Badań Genetycznych.

W kampusie przy ul. Świętokrzyskiej znajdują się budynki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego teren "A” oraz Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania teren "B”. Ponadto na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym swoją siedzibę ma Instytut Filologii Polskiej, natomiast Instytut Dziennikarstwa i Informacji korzysta z pomieszczeń w Centrum Języków Obcych. W kampusie zlokalizowana jest również Biblioteka Uniwersytecka teren "B”, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu teren "B” oraz Centrum Rehabilitacji i Sportu teren "B”. W 2016 na terenie kampusu wyburzono budynek gospodarczy, tworząc w jego miejscu parking samochodowy.

Po rozbudowie kampusu powstał problem z dojazdem. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach prowadził rozmowy z uczelnią, dotyczące budowy na terenach uniwersyteckich pętli autobusowej, ale zakończyły się one fiaskiem, bowiem nie znaleziono odpowiedniego miejsca. W październiku 2013 wydłużono linię nr 114, która kursując do Domaszowic, przejeżdża obok UJK. Następnie wydłużono również linię nr 13. W 2015 uruchomiono dojeżdżającą do kampusu linię nr 55.

Uniwersytet posiada cztery domy studenckie zlokalizowane przy ul. Śląskiej w Kielcach łącznie 814 miejsc. Są to: Odyseja 280 miejsc, Fama 192, Łącznik 150 i Melodia 192. W akademikach dostępne jest bezpłatne połączenie z internetem, możliwy jest również odbiór cyfrowych programów telewizji naziemnej. Ponadto telefony cyfrowe w akademikach umożliwiają bezpłatne rozmowy telefoniczne między mieszkańcami w ramach wszystkich domów studenta oraz całej uczelni.

                                     

9. Doktorzy honoris causa

Akademia Świętokrzyska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przyznały tytuł honorowy doktora honoris causa 14 osobom:

 • Tadeusz Różewicz 25 czerwca 2009 – poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta
 • Tomasz Schramm 17 marca 2016 – historyk
 • Franciszek Ziejka 30 września 2004 – historyk literatury polskiej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Stanisław Bylina 30 kwietnia 2009 – historyk
 • Henryk Samsonowicz 24 czerwca 2005 – historyk, minister edukacji narodowej
 • Ewa Lipska 21 czerwca 2012 – poetka i felietonistka
 • Andrzej Białas 20 czerwca 2013 – fizyk, prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 • Walery Pisarek 5 czerwca 2014 – językoznawca i prasoznawca
 • Andrzej Markowski 11 czerwca 2015 – językoznawca i leksykograf
 • Andrzej Kajetan Wróblewski 22 czerwca 2017 – fizyk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności
 • Zoltán Kövecses 24 marca 2017 – węgierski językoznawca, profesor Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie
 • Zbigniew Puchalski 22 marca 2018 – lekarz, chirurg, rektor Akademii Medycznej w Białymstoku
 • Wojciech Wrzesiński 24 czerwca 2010 – historyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wiesław Myśliwski 17 maja 2007 – pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike

Użytkownicy również szukali:

kielce medycyn, ujk progi punktowe, ujk wirtualna uczelnia, uniwersytet jana kochanowskiego w kielcach - rekrutacja,

...
...
...