Poprzednia

ⓘ Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku
                                     

ⓘ Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku – państwowa uczelnia z siedzibą w Białymstoku powstała w 1997 w wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej 15 lipca 1968 roku. 1 września 1955 r. oraz 1 września 1961 r. otwarto w Białymstoku dwa Studia Nauczycielskie, natomiast 20 lipca 1968 r. już w Filii UW powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską.

UwB to jedna z największych uczelni w północno-wschodniej Polsce, kształcąca na kierunkach humanistycznych, społecznych i matematyczno-przyrodniczych. W skład Uniwersytetu wchodzi 9 wydziałów, w tym jeden zagraniczny w Wilnie. 4 z 9 wydziałów mają najwyższą kategorię naukową A. UwB ma 6 uprawnień habilitacyjnych oraz 10 doktorskich.

                                     

1. Opis

Uniwersytet został utworzony ustawą z dnia 19 czerwca 1997 jako trzynasty państwowy uniwersytet w Polsce. Zatrudnia prawie 800 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym blisko 200 profesorów; kształci na poziomie studiów zawodowych i magisterskich ponad 12 tys. studentów w systemie studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych. Absolwenci kierunków studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub w ramach licznych studiów podyplomowych.

W prowadzonych na Uniwersytecie badaniach naukowych wykorzystuje się środowisko przyrodnicze oraz zróżnicowanie kulturowe regionu. Uniwersytet rokrocznie realizuje ok. 60 projektów naukowych, finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Korzysta też z funduszy strukturalnych. Do sukcesów UwB należy zaliczyć udział w 6. i 7. Programie Ramowych Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE, Horyzoncie 2020, Comenius i Aspera oraz programie DAPHNE III. W latach 2011–2016 pracownicy UwB zgłosili 25 patentów, w tym jeden europejski. Uniwersytet dysponuje nowoczesną infrastrukturą do prowadzenia zaawansowanych badań, zwłaszcza w zakresie biologii, chemii, matematyki i fizyki. W nowo wybudowanym kampusie UwB funkcjonuje Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe.

W ramach międzynarodowych programów Socrates-Erasmus i Leonardo da Vinci Uniwersytet współpracuje z instytucjami z kilkudziesięciu państw, w oparciu o ok. 200 umów bilateralnych. Ma podpisanych ponad 70 umów z zagranicznymi partnerami – z Europy, ale też z USA, Japonii czy Chin. Dzięki współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej studenci UwB odbywają staże zawodowe również poza granicami Polski.

W 2006 UwB podjął starania mające na celu uruchomienie filii w Wilnie. 19 czerwca 2007 rząd Republiki Litewskiej na mocy Uchwały Nr 633 wydał pozwolenie na uruchomienie filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie. Zgodnie z prawodawstwem litewskim rozpoczęcie działalności tej jednostki organizacyjnej mogło jednak nastąpić dopiero po wpisie do Rejestru Przedmiotów Prawnych Republiki Litewskiej oraz uzyskaniu licencji na prowadzenie działalności edukacyjnej wydanej przez ministra oświaty Republiki Litewskiej. W dniu 9 sierpnia 2007 zostały ostatecznie zakończone procedury – od tego momentu w Wilnie działa Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie do 2016 roku wypromował ponad 500 absolwentów. Kształcący się tu studenci działają w trzech kołach naukowych, w sekcji sportowej, zespołach muzycznych i tanecznych, organizują Juwenalia. Swoją opieką otoczyli też polski cmentarz na Rossie.

                                     

2. Współpraca z innymi uczelniami

W latach 90. XX wieku, dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Mińsku, Uniwersytet w Białymstoku zawarł umowę o współpracy z Witebskim Uniwersytetem Państwowym, w związku z nowo otwartymi tam wydziałami angielsko-polskim i niemiecko-polskim.

W 2013 r. UwB zainicjował stworzenie międzynarodowego konsorcjum uczelni z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji pod nazwą Sieć Uniwersytetów Pogranicza. Należy do niego 10 uniwersytetów. Współpraca obejmuje m.in. wspólne aplikowanie o międzynarodowe granty, realizację projektów naukowych, wymianę usług badawczych.

                                     

3. Jednostki dydaktyczne i kierunki

W roku akademickim 2019/20 uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na studiach humanistycznych i ścisłych II stopnia prowadzonych w ramach dziewięciu wydziałów, pięciu instytutów i jednej filii:

Wydział Biologii UwB

 • Biologia
 • Ekobiznes
 • Nauki biologiczne

Wydział Chemii UwB

 • Chemia
 • Chemia kryminalistyczna i sądowa
 • Ochrona środowiska
 • Nauki chemiczne

Wydział Ekonomii i Finansów UwB

 • Ekonomiczno-Prawny studia II stopnia
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia II stopnia
 • Ekonomia studia II stopnia

Wydział Filologiczny UwB

 • język francuski stosowany, z hiszpańskim oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw
 • filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • filologia francuska oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw
 • Filologia polska
 • filologia rosyjska dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw
 • język francuski od podstaw z angielskim – profil tłumaczeniowy
 • filologia angielska z językiem rosyjskim
 • filologia angielska z językiem niemieckim
 • filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu
 • filologia angielska
 • filologia rosyjska dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego
 • Filologia, specjalności

Wydział Fizyki UwB

 • Studia doktoranckie w zakresie fizyki studia stacjonarne dzienne
 • Fizyka studia stacjonarne dzienne II stopnia
 • Fizyka studia stacjonarne dzienne I stopnia
 • Studia Podyplomowe Fizyki studia podyplomowe

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB

 • Stosunki Międzynarodowe studia II stopnia
 • Historia studia II stopnia
 • Studia Wschodnie studia I stopnia

Wydział Matematyki UwB

 • Analiza danych i modelowanie studia II stopnia
 • Bezpieczeństwo informacji studia I stopnia
 • Matematyka finansowa studia II stopnia
 • Matematyka teoretyczna studia II stopnia

Wydział Nauk o Edukacji UwB

 • Praca socjalna studia stacjonarne dzienne I stopnia
 • Pedagogika studia stacjonarne dzienne II stopnia
 • Praca socjalna studia stacjonarne dzienne II stopnia
 • Pedagogika studia stacjonarne dzienne I stopnia

Wydział Prawa UwB

 • Kryminologia studia stacjonarne dzienne II stopnia
 • Doradztwo podatkowe studia niestacjonarne zaoczne II stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne dzienne II stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne zaoczne I stopnia
 • Administracja studia stacjonarne dzienne II stopnia
 • Doradztwo podatkowe II stopnia studia stacjonarne dzienne
 • Administracja studia stacjonarne dzienne I stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne zaoczne II stopnia
 • Prawo studia stacjonarne dzienne jednolite magisterskie
 • Administracja studia niestacjonarne zaoczne II stopnia
 • Prawo studia niestacjonarne zaoczne jednolite magisterskie
 • Kryminologia studia stacjonarne dzienne I stopnia
 • Kryminologia studia niestacjonarne zaoczne II stopnia
 • Kryminologia studia niestacjonarne zaoczne I stopnia
 • Administracja studia niestacjonarne zaoczne I stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne dzienne I stopnia

Instytut Filozofii UwB

 • Filozofia 2º studia II stopnia
 • Kognitywistyka i Komunikacja studia I stopnia
 • Filozofia i Etyka studia I stopnia

Instytut Informatyki UwB

 • Informatyka studia II stopnia
 • Informatyka i Ekonometria studia I stopnia

Instytut Socjologii UwB

 • Socjologia, specjalność komunikacja społeczna studia II stopnia
 • Socjologia studia II stopnia

Instytut Studiów Kulturowych UwB

 • Kulturoznawstwo, specjalność Media i komunikowanie
 • Kulturoznawstwo, specjalność Reklama i public relations
 • Kulturoznawstwo, specjalność Kultura Podlasia
 • Kulturoznawstwo, specjalność Komunikowanie w mediach cyfrowych
 • Kulturoznawstwo, specjalność Filmoznawstwo – medioznawstwo

Instytut Zarządzania UwB

 • Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Sprzedażą
 • Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie, specjalność Psychologia w Zarządzaniu

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie

 • Europeistyka studia stacjonarne dzienne I stopnia
 • Ekonomia studia stacjonarne dzienne I stopnia
 • Ekonomia studia stacjonarne dzienne II stopnia
 • Informatyka studia stacjonarne dzienne I stopnia


                                     

4. Inne jednostki

 • Katedra Teologii Prawosławnej
 • Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych "Glotta”
 • Goethe Institut – Centrum Egzaminacyjne na UwB
 • TELC The European Language Certificates – Centrum Egzaminacyjne na UwB
 • Studium Praktycznej Nauki J. Obcych
 • Katedra Teologii Katolickiej
 • Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • Centrum ds. Informatyzacji
 • Muzeum Przyrodnicze
 • Biblioteka British Council
 • Alliance Française
 • Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
 • Studencka Poradnia Prawna
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Biuro Karier
 • Biblioteka Główna
 • Centrum Edukacji Nauczycieli
 • Wydawnictwo UwB
                                     

5.1. Organizacje Samorząd studencki

Organy na szczeblu Uniwersytetu:

 • Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza
 • Prezydium Parlamentu Studenckiego organ wykonawczy
 • Sąd Koleżeński
 • Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku PS UwB

Organy na szczeblu wydziałów:

 • Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego WRSS
 • Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza

Organy na szczeblu domów studenckich:

 • Rady Mieszkańców

Przedstawiciele w organach kolegialnych Uniwersytetu:

 • w Radach Naukowych Instytutów – studenccy członkowie Rad Naukowych Instytutów
 • w Radach Wydziałów – studenccy członkowie Rad Wydziałów
 • w Senacie – Senatorowie Studenccy
                                     

5.2. Organizacje Samorząd doktorantów

Organy na szczeblu Uniwersytetu:

 • Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UKWSD
 • Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów RUSD
 • Prezydium RUSD organ wykonawczy

Organy na szczeblu wydziałów:

 • Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów WRSD
 • Prezydia WRSD organy wykonawcze

Przedstawiciele w organach kolegialnych Uniwersytetu:

 • w Radach Wydziałów – doktoranccy członkowie Rad Wydziałów
 • w Radach Naukowych Instytutów – doktoranccy członkowie Rad Naukowych Instytutów
 • w Senacie – Senatorowie Doktoranccy
                                     

5.3. Organizacje Organizacje i stowarzyszenia studenckie

 • Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku
 • Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie
 • Stowarzyszenie AIESEC POLSKA Komitet Lokalny Białystok
 • Erasmus Student Network Uniwersytetu w Białymstoku
 • Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club SFBCC
 • Europejskie Forum Studentów AEGEE – Białystok
 • Stowarzyszenie Kuźnia Talentów
 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu w Białymstoku NZS UwB
                                     

6. Koła naukowe

 • Koło Naukowe Biologów im. dr. Włodzimierza Chętnickiego
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków
 • Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej
 • Studenckie Koło Prawa Administracyjnego
 • Studenckie Koło Edukacji Międzykulturowej
 • Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu
 • Koło Kabaretowe "Urwani”
 • Koło Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi
 • Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji
 • Akademicki Klub Wędkarski – AKW "ROBAL”
 • Naukowe Koło Dydaktyki Ogólnej Aktywnych Dydaktyków
 • Studenckie Koło Naukowe "Animacji Cooltury”
 • Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 • Koło Naukowe Prawa Europejskiego
 • Artystyczne Koło Teatralne
 • Studenckie Koło Prawa Gospodarczego
 • Środowiskowe Koło Naukowe "ENVIRO”
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Rusycystów "WKoło Rosji”
 • Studenckie Koło Technologii Rozproszonych
 • Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka
 • Międzywydziałowy Klub Szachowy "DRAGON2005”
 • Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
 • Koło Naukowe Filozofów
 • Koło Naukowe Towarzystwo Wiedzy Obronnej
 • Studenckie Koło Naukowe Andragogów i Gerontologów
 • Koło Naukowe Prawa Finansowego
 • Studenckie Koło Prawa Podatkowego
 • Koło Naukowe Studentów Informatyki im. Johna von Neumanna
 • Naukowe Koło Kreatywności
 • Studenckie Koło Naukowe "Laboris”
 • Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • Your Erasmus Support YES
 • Studenckie Koło Przedsiębiorczości "SKP”
 • Studenckie Koło Menadżerów
 • Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne
 • Koło Naukowe Marketingu i Zarządzania w Sporcie
 • Koło Naukowe Fizyków
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Koło Naukowe Chemików UwB "Pozyton”
 • Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej
 • Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii
 • Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej
 • Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego
 • Koła Naukowego Prawa Sportowego
 • Studencka Poradnia Prawna Pracownia na Wydziale Prawa UwB
 • Studenckie Koło Naukowe Europrojekt
 • Studenckie Koło Filozofii Prawa
 • Informatyczne Koło Naukowe
 • Studenckie Koło Nauk Penalnych
 • Wydziałowe Koło Piłkarskie "Strzelec”
 • Studenckie Koło Ekonomistów Turystyki
 • Koło Kulturoznawców "kulSTRUKtura”
 • Dydaktyczno-Naukowe Koło Kształcenia Kompetencji Interkulturowej
 • Studenckie Koło Historii Prawa
 • Koło Naukowe Prawa Pracy
 • Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego
 • Koło Młodych Teoretyków Pedagogiki
 • Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej
 • Klub Humanistów
 • Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. Friedricha von Hayeka
 • Koło Naukowe Matematyczno-Informatyczne
 • Koło Naukowe Polonistów
 • Naukowe Koło Filmoznawcze
 • Koło Naukowe Studentów "Regionalni”
 • Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy
 • Koło Naukowe Teorii Społecznych
 • Koło Nauk Cywilistycznych
 • Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej
 • Studenckie Koło Naukowe Wschodnie Pogranicze
 • Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "PRO HUMANAE VITAE”


                                     

7. Towarzystwa oddziały na UwB

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne
                                     

8. Doktorzy honoris causa

Źródło: strona internetowa uczelni

 • Jerzy Giedroyc
 • Brunon Hołyst
 • Ryszard Kaczorowski
 • Jerzy Maksymiuk
 • Andrzej Stelmachowski
 • Keiichi Yamanaka
 • Halina Krukowska
 • Adam Hulanicki
 • Andrzej Wyczański
 • Jerzy Wilkin
 • Leszek Borysiewicz
 • Marcel Morabito
 • Alina Kowalczykowa
 • Zbigniew Galus
 • Ewa Wipszycka
 • abp Sawa Metropolita warszawski i całej Polski
 • Reinhard Selten
 • abp Edward Ozorowski Metropolita Białostocki