Poprzednia

ⓘ Olimpiada Przedsiębiorczości
                                     

ⓘ Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości – olimpiada szkolna z zakresu przedsiębiorczości, organizowana od 2005 przez 5 uczelni ekonomicznych oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim.

Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

                                     

1.1. Przebieg Olimpiady I Etap – Eliminacje szkolne

I Etap Olimpiady odbywa się w grudniu i jest przeprowadzany przez Komisje Szkolne. Nadzór nad eliminacjami sprawują Komitety Okręgowe. I Etap trwa jedną godzinę zegarową i polega na rozwiązaniu testu wiedzy. Za każde pytanie, w zależności od jego trudności, można uzyskać 1 lub 2 punkty za odpowiedź błędną minus 0.5 – 1 pkt. Do eliminacji okręgowych przechodzi łącznie ze wszystkich okręgów 1250 osób. Podział 1250 miejsc na Okręgi dokonywany jest po zamknięciu rejestracji na Olimpiadę i jest proporcjonalny do liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych Okręgach. Do eliminacji okręgowych przechodzą zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w danym Okręgu.

                                     

1.2. Przebieg Olimpiady II Etap – Eliminacje okręgowe

II Etap odbywa się w marcu i jest organizowany przez Komitety Okręgowe. Składa się z dwóch części: rozwiązania testu wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach szkolnych jedna godzina zegarowa, punktacja jak w I Etapie oraz zespołowego rozwiązania zadania diagnostycznego lub projektowego za prace zespołowe można uzyskać co najwyżej 75% maksymalnej do zdobycia liczby punktów z testu. Po sprawdzeniu testu Komitety Okręgowe podają do publicznej wiadomości alfabetyczną listę 50 zawodników dla każdego Okręgu, z najwyższą liczbą punktów z testu eliminacji okręgowych, którzy kwalifikują się do II etapu eliminacji okręgowych. Zwycięzcami eliminacji okręgowych Olimpiady zostaje po 15 zawodników z każdego Okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i prac zespołowych. Ponadto, do etapu centralnego kwalifikuje się 25 zawodników tzw. "lucky losers", którzy uzyskali w skali kraju najwyższe wyniki z części testowej. Łącznie do finału kwalifikuje się 100 osób.

                                     

1.3. Przebieg Olimpiady III Etap – Eliminacje centralne

III etap jest przeprowadzany w kwietniu przez Komitet Główny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Składa się z trzech części. W pierwszej należy rozwiązać test wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach okręgowych jedna godzina zegarowa, punktacja w systemie 1 lub 2 pkt za poprawną odpowiedź w zależności od trudności pytania lub 0 pkt za odpowiedź niepoprawną). Prace testowe są sprawdzane i zostaje wyłonionych 25 Laureatów Olimpiady, 25 Finalistów Olimpiady oraz 50 Uczestników Eliminacji Centralnych. W II części Laureaci dokonują publicznej, wcześniej przygotowanej prezentacji tzw. "Elevator Pitch" za prezentację można uzyskać co najwyżej 75% maksymalnej do zdobycia liczby punktów z testu. W III części odbywa się quiz wiedzy na wzór programu "1 z 10", w którym bierze udział 10 Laureatów z największą sumą zdobytych punktów w dwóch poprzednich konkurencjach. Po podsumowaniu punktów tworzona jest Lista Laureatów Olimpiady i wyłaniany jest Zwycięzca.                                     

2.1. Okręgi i komitety Komitet Główny

Pracami Komitetu Głównego kieruje Przewodniczący – prof. Marek Rocki. Komitet Główny składa się z Podkomitetu Naukowego oraz Podkomitetu Organizacyjnego.

Podkomitet Naukowy 1. prof. Maria Romanowska przewodnicząca 2. prof. Mariusz Bratnicki – przedstawiciel AE Katowice 3. dr Małgorzata Kosała – przedstawiciel UE Kraków 4. dr hab. Hanna Mizgajska – przedstawiciel UE Poznań 5. prof. Jan Lichtarski – przedstawiciel UE Wrocław 6. prof. Jan Antoszkiewicz – przedstawiciel FPAKE 7. dr Andrzej Rzońca – przedstawiciel NBP 8. prof. Adam Noga – przedstawiciel PTE 9. mgr Zygmunt Kawecki – przedstawiciel SNPiEE 10. dr Piotr Wachowiak sekretarz

Podkomitet Organizacyjny 1. prof. Marek Rocki przewodniczący – FPAKE 2. dr hab. Wojciech Dyduch – przedstawiciel AE Katowice 3. dr Dariusz Nowak – przedstawiciel UE Poznań 4. dr Zbigniew Michalik – przedstawiciel UE Kraków 5. dr hab. Jerzy Niemczyk – przedstawiciel UE Wrocław 6. dr Roman Sobiecki – przedstawiciel SGH 7. Marcin Staniewicz – przedstawiciel NBP 8. mgr Danuta Raczko – przedstawiciel FMP 9. dr Jan Kruszewski – przedstawiciel PTE 10. mgr Marcin Dąbrowski sekretarz – FPAKE dr Roman Sobiecki SGH zawiesił pełnienie obowiązków członka Komitetu na czas udziału w Olimpiadzie uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH.

Rada Konsultacyjna 1. mgr Magdalena Żmiejko – przewodnicząca Rady 2. mgr Patryk Araszkiewicz 3. mgr Małgorzata Drwięga 4. mgr Marcin Gut 5. mgr Waldemar Kotowski 6. mgr Grażyna Kozłowska 7. mgr Małgorzata Mańkowska 8. mgr Marta Martyniuk 9. mgr Ewa Nowak 10. dr Wioletta Turowska 11. mgr Andrzej Urban

Nowym ciałem wspierającym przygotowania Olimpiady Przedsiębiorczości jest Rada Konsultacyjna, działająca przy Komitecie Głównym OP. W skład Rady wchodzą nauczyciele podstaw przedsiębiorczości – opiekunowie najlepszych zawodników obu edycji Olimpiady.

                                     

2.2. Okręgi i komitety Komitety Okręgowe

Akademia Ekonomiczna w Katowicach Przewodniczący: prof. Mariusz Bratnicki Sekretarz: dr Rafał Kozłowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przewodniczący: prof. Anna Francik Sekretarz: mgr Dorota Smolińska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Przewodnicząca: dr hab. Hanna Mizgajska Sekretarz: dr Dariusz Nowak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Przewodniczący: prof. Leon Jakubów Sekretarz: dr inż. Letycja Sołducho-Pelc

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Przewodnicząca: prof. Marta Juchnowicz Sekretarz: mgr Bartosz Majewski