Poprzednia

ⓘ Państwowa Rada Ochrony Przyrody
                                     

ⓘ Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Państwowa Rada Ochrony Przyrody – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN. Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

                                     

1. Zakres działania

Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:

 • popularyzowanie ochrony przyrody.
 • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody,
 • ocena realizacji ustawy,
 • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody,
 • ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
                                     

2. Komisje Rady

Obecnie w ramach Rady działa 8 komisji problemowych:

 • Komisja ds. krajobrazu i przyrody nieożywionej,
 • Komisja ds. parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000,
 • Komisja ds. CITES,
 • Komisja ds. informacji i edukacji przyrodniczej.
 • Komisja ds. grzybów,
 • Komisja ds. roślin,
 • Komisja ds. wód i mokradeł,
 • Komisja ds. zwierząt,
                                     

3. Inne organy opiniodawczo-doradcze

W myśl ustawy o ochronie przyrody, poza PROP organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są:

 • Regionalna rada ochrony przyrody – działa przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska
 • Rada naukowa parku narodowego – działa przy dyrektorze parku narodowego
 • Rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych – działa przy dyrektorze parku krajobrazowego lub dyrektorze zespołu parków krajobrazowych
                                     
 • Białowieskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 2 s. 100 108, 2012. Państwowa Rada Ochrony Przyrody pol. Wilson Don E. Reeder DeeAnn M. red. Arvicolinae
 • 57 Czudek Andrzej: Osobliwości i zabytki przyrody województwa śląskiego, wyd. Państwowa Rada Ochrony Przyrody Kraków 1929, s. 18 Aleksander Żukowski.
 • Aktywnej Ochrony Ptaków Ginących. Program, po zaopiniowaniu przez Państwową Radę Ochrony Przyrody został zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska
 • Państwowych 1998 2003 Państwowej Rady Ochrony Przyrody 2001 2003 oraz rady naukowej Ligi Ochrony Przyrody 1991 1992 Powoływany w składa rad redakcyjnych
 • Prawo ochrony środowiska z 2001 roku z późn. zmianami oraz statut nadany rozporządzeniem ministra środowiska. Organami Narodowego Funduszu są Rada Nadzorcza
 • Park narodowy jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami
 • Sekcji Międzynarodowego Komitetu Ochrony Ptaków, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe od 1961 Państwowa Rada Ochrony Przyrody 1965 74 Komitet Zoologiczny
 • do dymisji podała się cała ówczesna Państwowa Rada Ochrony Przyrody wraz z przewodniczącym Komitetu Ochrony Przyrody w Krakowie prof. Władysławem Szaferem
 • leśnej. Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje

Użytkownicy również szukali:

ministerstwo środowiska, państwowa rada ochrony przyrody skład 2018,

...
...
...