Poprzednia

ⓘ Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
                                     

ⓘ Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego – służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 i podległa Ministrowi Obrony Narodowej. Służba pełni rolę kontrwywiadowczą.

SKW rozpoczęła działalność 1 października 2006. Dzień wcześniej 30 września 2006 zostały rozwiązane Wojskowe Służby Informacyjne.

22 czerwca 2012 r. SKW nadano sztandar. 22 czerwca jest też święto tej formacji.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego składa się z żołnierzy oficerów, podoficerów, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

                                     

1. Zadania

 • przeciwko ujawnianiu informacji niejawnych,
 • rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tym również żołnierzy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw
 • związanych z działalnością terrorystyczną oraz innych niż wymienione w lit. a-f, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa;
 • związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
 • przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • określonych w art. 228–230 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP,
 • przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • określonych w art. 140 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy;
 • współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania przestępstw wymienionych w pkt 1;
 • uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
 • podejmowanie działań, przewidzianych dla SKW, w innych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.
 • uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie informacji mogących mieć znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP;
 • ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa;
 • ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ RP oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP;
 • realizowanie zadań dotyczących ochrony państwa;
                                     

1.1. Zadania Stopnie służbowe

W SKW obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe żołnierzy i funkcjonariuszy:

 • szeregowy
 • korpus szeregowych
 • starszy szeregowy
 • starszy kapral
 • kapral
 • korpus podoficerów
 • starszy sierżant
 • plutonowy
 • sierżant
 • korpus chorążych
 • chorąży
 • starszy chorąży
 • młodszy chorąży
 • starszy chorąży sztabowy
 • korpus oficerów
 • podporucznik
 • pułkownik
 • generał brygady
 • porucznik
 • major
 • podpułkownik
 • kapitan

Najwyższym stopniem oficerem SKW jest gen. bryg. Karol Molenda.

                                     

2. Szef SKW

Powołanie

Szefów SKW powołuje i odwołuje, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Odwołanie

Odwołanie Szefa SKW z zajmowanego stanowiska następuje w przypadku:

 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące.
 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
 • utraty predyspozycji niezbędnych do zajmowania stanowiska;
 • rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
                                     

3. Publicznie znane sukcesy służby

 • Wciągnięcie w grę operacyjną i ujawnienie działalności szpiegowskiej dwóch żołnierzy Głównego Zarządu Rozpoznawczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej GRU będących pod przykryciem dyplomatów Ataszatu Obrony Ambasady FR w Warszawie. Skutek: ekspulsja z Rzeczypospolitej Polskiej tych żołnierzy – dyplomatów z Ataszatu Obrony Ambasady FR w Warszawie pod koniec 2008.
 • Uzyskanie informacji o działalności szpiegowskiej na rzecz GRU GSz WS RF agentów wywiadu i doprowadzenie do ich zatrzymania. Niezwiązani ze sobą agenci wywiadu to żołnierz, podpułkownik Zbigniew J. starszy specjalista Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa ON, oskarżony o przestępstwo z art. 130 § 2 kk oraz warszawski prawnik z obywatelstwami FR i RP prowadzący wywiad w strefie rynku paliw płynnych i energetyki. Dodatkowym zagrożeniem było to, że prawnik złożył wniosek o odbycie wolontariatu w strefie paliw i energetyki w Ministerstwie Gospodarki, wniosek został odrzucony, zapewne po opinii ABW. Prawnik Stanisław Szypowski został oskarżony o przestępstwo z art. 130 § 1 kk. Stanisław Szypowski brał udział w co najmniej jednym spotkaniu Komisji Gospodarki Sejmu RP, zaproszenia udzielił Ruch Palikota. Aplikant radcowski Stanisław Szypowski był w 2009 praktykantem Unizeto, związanego z Konsulem Honorowym Federacji Rosyjskiej w Polsce. Oskarżony był także w składzie zespołu prawnego, który opiniował w 2012 r. projekt budowy instalacji regazyfikacyjnej ciekłego gazu ziemnego w Świnoujściu, powiązanej z Gazoportem im. Lecha Kaczyńskiego. Studiował na Uniwersytecie Szczecińskim - na Wydziale Prawa i Administracji, po przeniesieniu się do Warszawy, został doktorantem WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Po zdobyciu informacji i ich analizie oraz przetworzeniu przez SKW, czynności przejęły organy ścigania, Żandarmeria Wojskowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agenci wywiadu zostali ówcześnie aresztowani na 3 miesiące.
 • Działania operacyjne prowadzone na rzecz realizacji zadań przez żołnierzy JW 4814.


                                     

4. Nieprawidłowości w SKW

 • 25 maja 2016 r. w Mińsku Mazowieckim, samobójstwo popełnił podpułkownik SKW Waldemar K., oficer Zarządu Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych SKW.
 • W 2015 roku rozpoczęło się śledztwo Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w sprawie kradzieży pieniędzy z funduszu operacyjnego Inspektoratu SKW w Gdyni. W ciągu kilku ostatnich lat zginęło ponad 500 tys. PLN. Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poinformował obecny Dyrektor Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni. Obecny dyrektor w zawiadomieniu do WPO w Poznaniu wini o zaistniałą sytuację dawnego Dyrektora Insp. SKW w Gdyni.
 • 12 czerwca 2011 r. w Wejherowie, samobójstwo popełnił kapitan SKW, oficer Inspektoratu SKW w Gdyni.
                                     

5. Zastępcy Szefa SKW

 • płk Paweł Bojarski – zastępca szefa od maja 2019
 • płk Marek Utracki – zastępca szefa od grudnia 2015
 • płk Maciej Szpanowski – zastępca szefa od 22 lutego 2018

Użytkownicy również szukali:

ekspozytura skw,

...
...
...