Poprzednia

ⓘ Kategoria:Ekonomia
                                               

Ekonomia

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i usług. Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem matematycznym. Słowo "ekonomia” wywodzi się z języka greckiego οικονομία i tłumaczy się jako οἰκος oikos, co znaczy "dom” i νόμος nomos, czyli "prawo, reguła”. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

                                               

Wikiprojekt: Ekonomia

Usystematyzowanie, właściwa kategoryzacja. Zebranie informacji w celu tworzenia nowych artykułów poświęconych ekonomii. Poprawienie jakości artykułów, rozwijanie stubów. Poza tym, uzupełnianie tych informacji, których nie można dodać automatycznie przy pomocy bota. Ujednolicenie haseł; wiąże się z tym np. dodanie brakujących infoboxów. Stworzenie przyjaznego miejsca do wymiany poglądów i wzajemnej pomocy. Koordynacja przy tworzeniu artykułów ; pracując wspólnie unikniemy bałaganu. Dodawanie źródeł do haseł, które ich jeszcze nie posiadają. Chcemy dostarczać jedynie sprawdzonych informacji.

                                               

Alokacja zasobów

Alokacja zasobów – przypisywanie zasobów do możliwości ich użycia. Zakres możliwości alokacyjnych jest zależny od stanu techniki i wielkości zasobów w gospodarce.

                                               

Amerykański czek bez pokrycia

Amerykański czek bez pokrycia – amerykański film dokumentalny z 2008. Film przedstawia gwałtownie narastające zadłużenie USA i konsekwencje tego zjawiska dla amerykańskiej gospodarki i obywateli kraju. I.O.U.S.A. szczegółowo omawia zagadnienia związane z rosnącymi kosztami państwa, długiem zagranicznym, wydatkami zbrojeniowymi, a także brakiem odpowiedzialnej elity, która wzięłaby na siebie ciężar odpowiedzialności za przeprowadzenie reform. W dokumencie prezentowane są wypowiedzi zarówno znanych polityków i ekonomistów, jak i zwykłych obywateli. Ważnym elementem filmu są także fragmenty f ...

                                               

Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne

Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne, AEA – towarzystwo naukowe skupiające ekonomistów celem propagowania badań naukowych w dziedzinie ekonomii, publikacji na tematy ekonomiczne i propagowania wolnej debaty ekonomicznej. Organizacja powstała w 1885 z inicjatywy grupy młodych akademików pod kierownictwem Richarda Elyego – profesora Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa i kształconych w nurcie niemieckiej szkoły historycznej. Pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia był Francis Amasa Walker, a pozycję tę piastowali m.in. Joseph Schumpeter, Paul Samuelson, Wassily Leontief, James Tobin, John Kenneth G ...

                                               

Arbitraż (ekonomia)

Arbitraż – zakup dobra lub aktywa na rynku, na którym jego cena jest względnie niższa w celu jednoczesnej odsprzedaży tego dobra lub aktywa na innym rynku, na którym jego cena jest względnie wyższa. Realizacja takiej transakcji odbywa się bez ponoszenia ryzyka. Istotą arbitrażu jest zauważenie różnicy cen tego samego produktu na różnych rynkach lub na tym samym rynku. W przypadku, gdy owa różnica jest większa od kosztów transakcyjnych, inwestor, kupując produkt na rynku tańszym, a sprzedając na droższym, osiąga zysk. Arbitraż prowadzi do ograniczenia różnicy cen tego samego dobra lub aktyw ...

                                               

Lewisowski punkt zwrotny

Lewisowski Punkt zwrotny - określa brytyjski ekonomista Arthur Lewis, w momencie, kiedy krajach rozwijających się pompowanie zasobów niezagospodarowanych niewykwalifikowanych pracowników, i on musi zrobić przejście do bardziej rozwiniętej gospodarce.

                                               

Megaekonomia

Megaekonomia - dziedzina nauk ekonomicznych, poświęcone analizie zagadnień dotyczących gospodarki światowej w kontekście zjawisk demograficznych, społecznych i środowiskowych. W badaniach megaekonomicznych przedmiotem badania jest gospodarka Ziemi na świecie - w szczególności, gospodarka zasobami ziemi, rozwój międzynarodowy, międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne, a także powiązań gospodarki i środowiska w skali globalnej.