Poprzednia

ⓘ Kategoria:Pedagogika
                                               

Computer-Aided Instruction

Computer-aided instruction lub computer-assisted instruction – systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o część wykładową, jak i rozmaitego rodzaju ćwiczenia i testy. Pierwszym systemem CAI ogólnego przeznaczenia był system PLATO Programmed Logic for Automatic Teaching Operation, opracowany w amerykańskim University of Illinois at Urbana-Champaign.

                                               

Czarna pedagogika

Czarna pedagogika – jedno z pojęć w pedagogice obejmujące nurt badań nad wpływem przemocy psychicznej na umysł dziecka. Nurt został zapoczątkowany przez szwajcarską psychoanalityk polskiego pochodzenia, Alice Miller, w roku 1980 wraz z opublikowaniem jej książki Am Anfang war Erziehung. Studium biograficzne nad przemocą psychiczną, którą wychowawcy doświadczyli we wczesnym dzieciństwie, a następnie nieświadomi tego faktu, stosowali ją wobec wychowanków, pokazały wyraźnie występowanie zjawiska dziedziczenia postaw dyskryminacyjnych. Od tamtej pory powszechne stały się badania nad negatywnym ...

                                               

Cztery fazy internacjonalizacji edukacji dorosłych

Cztery fazy internacjonalizacji edukacji dorosłych – wyróżnił je pedagog Joachim Knoll, opierając się na uzgodnieniach światowych konferencji UNESCO. Pierwszą fazę, obejmującą lata 1949 konferencja w Elsinorze – 1960 konferencja w Montrealu charakteryzuje: procesy dekolonizacyjne likwidacja skutków wojny podział świata na Wschód i Zachód ogromne przyspieszenie przemian ekonomiczno – technicznych i społecznych Edukacja dorosłych wychodzi z cienia formalnej oświaty, zakorzenia się w międzynarodowej świadomości i otwiera możliwości międzynarodowej komunikacji. Te impulsy znajdują swoje odzwie ...

                                               

Czytanie

Czytanie – proces poznawczy, jedna z umiejętności nabywanych przez człowieka w procesie edukacji, która umożliwia odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego. Współcześnie wciąż jedną z podstawowych form komunikowania się jest mowa pisana, dlatego czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności każdego człowieka. W psychologii i pedagogice spotyka się wiele definicji próbujących uściślić pojęcie czytania. Wyróżnia się jednak dwa zasadnicze podejścia do tematu: lingwistyczne i psychologiczne.

                                               

Descholaryzacja społeczeństw

Descholaryzacja społeczeństw – jedna z koncepcji pedagogicznych, która zakłada, że proces uczenia się jest tą aktywnością człowieka, która nie wymaga kierowania z zewnątrz przez innych, lecz przede wszystkich zapewnienia swobodnego dostępu do źródeł informacji i dobrowolności. Koncepcję tę sformułował po raz pierwszy Ivan Illich w 1971 roku. Twierdził on, że społeczeństwo przemysłowe wytworzyło specyficzne podejście do dzieciństwa, w którym instytucja szkoły pełni dużą rolę i dodatkowo jest podporządkowana ideologii takiego społeczeństwa. Ponadto opresyjny charakter systemu szkolnictwa nie ...

                                               

Diagnoza (pedagogika)

Diagnoza pedagogiczna – rozpoznanie obiektu, zdarzenia, sytuacji, spotykanych podczas pracy pedagogicznej, np. trudności wychowawczych, celem zdobycia informacji dla przedsięwzięcia działań zaradczych. Według Wincentego Okonia, obok diagnozy pedagogicznej, występuje m.in. diagnoza oświatowa, rozpoznająca funkcjonowanie składników systemu oświaty.

                                               

Divini Illius Magistri

Divini Illius Magistri - encyklika papieża Piusa XI z 31 grudnia 1929. Zawiera rozważania na temat podziału zadań z zakresu wychowania młodzieży, pomiędzy Kościół katolicki, rodzinę i państwo. Wyszczególnia prawa wychowawcze wszystkich z tych jednostek, formułuje pojęcie przedmiotu wychowania, krytykuje zasady naturalizmu pedagogicznego, porusza sprawę wychowania seksualnego i koedukacji. Opisuje także postulowane pozytywne środowisko wychowania młodzieży, rolę neutralnej szkoły, nauczycieli i Akcji Katolickiej w procesie wychowawczym. Definiuje zagrożenia świata zewnętrznego, mogące wpływ ...

                                               

Dojrzałość szkolna

Dojrzałość szkolna - osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, które czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowywanie w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Inaczej jest to jakby moment równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka. Na dojrzałość szkolną dziecka składają się nie tylko konkretne umiejętności, jak np. pierwsze próby czytania, pisania, mycie zębów czy owoców przed jedzeniem. Świadczą o niej także: umiejętność koncentracji, skupiania uwagi, rozmawiania, odpowiadania na pytania, rea ...

                                               

Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH

Wydawnictwo Dr. Josef Raabe powstało w lipcu 1948. W 1979 zostało przyłączone do Wydawnictwa Ernst Klett AG, które w połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęło proces tworzenia nowoczesnej grupy wydawniczej o międzynarodowym zasięgu. Obecnie grupa Ernst Klett to międzynarodowy koncern działający w 18 krajach Europy, zatrudniający ponad 2900 pracowników. Działalność Wydawnictwa Dr Josef Raabe w Polsce rozpoczęła się w 1997. Pierwsze publikacje skierowane były do nauczycieli w przedszkolach.

                                               

Drama (pedagogika)

Drama – metoda pomocnicza w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych lub samoistna metoda w kształtowaniu osobowości człowieka poprzez rozwijanie wyobraźni i wrażliwości. Jest metodą uczenia aktywnej twórczości oraz doskonalenia umiejętności współpracy z innymi ludźmi oraz wielu innych umiejętności interpersonalnych, społecznych i obywatelskich. Drama może być również stosowana w profilaktyce, jak np. w projekcie "SUBST. Reorientacja". Kiedy osiąga zamierzone cele społeczne mówimy o tzw. dramie stosowanej ang. applied drama. Wykorzystywanie dramy, w odróżnieniu od psychodramy i dramaterapii ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...