Poprzednia

ⓘ Klimatyzacja
Klimatyzacja
                                     

ⓘ Klimatyzacja

Klimatyzacja – proces przetwarzania powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego.

W języku potocznym mianem klimatyzacji określa się błędnie proces chłodzenia np. samochód osobowy z klimatyzacją.

                                     

1. Czynniki chłodzące

Początkowo jako czynnik chłodzący stosowano od XIX wieku do lat 1920. dwutlenek węgla. Został on wyparty przez czynniki z grupy fluoryzowanych węglowodorów, które mogły być stosowane przy niższym ciśnieniu roboczym w układzie chłodzącym. Po wycofaniu fluorowęglowodorów stosowano czynnik R12 dichlorodifluorometan, który miał dobre właściwości termodynamiczne i wolno ulatniał się z układu chłodzącego. Jako szkodliwy dla warstwy ozonowej został zgodnie z podpisanym w 1987 roku Protokołem Montrealskim wycofany z użytku. W następnych latach stosowany był czynnik R134a tetrafluoroetan o dobrych właściwościach termodynamicznych, jest on jednak gazem cieplarnianym o bardzo wysokim indeksie GWP 1300. W związku z tym w Stanach Zjednoczonych i Japonii producenci zostali zobowiązani do bardziej wydajnych układów chłodzących, co zmniejszy zużycie czynnika. W Europie samochody od 2011 roku miały być wyposażone w układy klimatyzacji, w których czynnik R134a miał zostać zastąpiony nowym, o indeksie GWP niższym niż 150. Koncerny motoryzacyjne zwlekały z wprowadzeniem nowych regulacji, ostatecznie weszły one w życie w 2014 roku. W Europie stosowane są czynniki HFO1234yf tetrafluoropropen: zbliżona charakterystyka termodynamiczna, indeks GWP=4 lub R744 dwutlenek węgla, indeks GWP=1.

                                     

2. Podstawowe zagadnienia

 • Warunki komfortu
Komfort cieplny – zespół cech mikroklimatu, który powoduje dobre samopoczucie człowieka. Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała. Na równowagę tę wpływa: aktywność człowieka, odzież jaką ma na sobie, jak również parametry otoczenia: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość przepływu powietrza i wilgotność względna. Na podstawie badań prof. Ole Fangera opracowano normę ISO, według której wrażenia cieplne ciała ludzkiego przewiduje się za pomocą wskaźników PMV i PPD. Z doświadczeń inżynierów klimatyzacji wynika, że optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę np. praca biurowa występują przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów powietrza wewnętrznego: – temperatura: lato 23 – 26 °C; zima 20 – 24 °C – wilgotność względna: 40 – 60% max 35 – 65% – prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0.2 – 0.5 m/s Nie zachowanie któregokolwiek z tych parametrów może powodować u ludzi odczucie duszności, parności lub przeciągu. W zależności jednak od aktywności i odzieży człowieka, przyjmuje się różne zakresy parametrów powietrza wewnętrznego. Oprócz odczuć termicznych, równie istotnym elementem komfortu jest przebywanie w czystym powietrzu o odpowiedniej zawartości tlenu.
 • Mikroklimat technologiczny
Proces technologiczny może również wymagać zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu. Oprócz jednak określenia optymalnych parametrów powietrza wewnętrznego, ważnym elementem jest tu utrzymanie założonych tolerancji wahań temperatury i wilgotności względnej czy prędkości powietrza. Nierzadko również proces technologiczny wymaga utrzymania odpowiedniej czystości powietrza.
 • Warunki zewnętrzne
Instalacja klimatyzacji musi być przygotowana do zapewnienia wymaganych przez użytkownika warunków wewnętrznych w każdych warunkach meteorologicznych. Na podstawie badań sporządzono tablice z obliczeniowymi parametrami zewnętrznymi takimi jak: temperatura, wilgotność powietrza, wietrzność i nasłonecznienie. Dane takie publikuje m.in. US The Department of Energy na stronie weather data – są to informacje z 6 kontynentów i ponad 100 krajów na świecie. Na terenie Polski parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego określa norma PN-76/B-03420. Niestety została ona opracowana na podstawie danych meteorologicznych z lat 1920-1960, co nie jest adekwatne do obecnych warunków pogodowych. Przyjmowanie entalpii zewnętrznej temperatura +wilgotność wymaga obecnie zupełnie innego podejścia, opartego na określeniu czasu dotrzymania parametrów w pomieszczeniach przez 95% w skali roku lub 10 lat. Takie nowe podejście pokazuje nowa norma PN-EN15251 w załączniku G. Jednak nowe podejście wymaga stworzenia narzędzi komputerowych weryfikujących dane meteorologiczne z określonego okresu lat wstecz. Dodatkowo dla różnych obiektów wymagany poziom dotrzymywania warunków termiczni-wilgotnościowych jest różny. W przypadku mieszkań wystarczy 95%, natomiast dla strategicznej serwerowni potrzeba zagwarantować 100% i uwzględnić temperatury ekstremalne, co wiąże się z poniesieniem dużo wyższych nakładów inwestycyjnych.
 • Parametry techniczne – sprawność
Sprawność urządzeń chłodzących i grzewczych określają dwa podstawowe wskaźniki wyrażane W / W EER ang. Energy Efficiency Ratio – Współczynnik wydajności chłodniczej – wyrażający stosunek mocy chłodniczej do mocy pobranej przez sprężarkę urządzenia chłodniczego COP ang. Coefficient Of Performance – Współczynnik wydajności energetycznej – wyrażający stosunek mocy grzewczej do mocy pobranej przez urządzenie grzewcze Miejsce na czerpnie powietrza powinno znajdować się od strony północnej lub wschodniej budynku na wysokości minimum 3 m nad poziomem terenu.
 • Ilość powietrza wentylacyjnego
 • Procesy klimatyzacyjne
 • Urządzenia do obróbki powietrza
 • Akustyka
                                     

3. Obowiązujące w Polsce akty prawne

 • Prawo budowlane,
 • PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach całość normy.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2019 r. poz. 1065
 • PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 całość normy,
 • PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi całość normy - norma wycofana 07.09.2015,

Pozostałe Polskie Normy dotyczące powyższej dziedziny są do dobrowolnego stosowania. Ich zestawienie można znaleźć na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w dziale:

Wyróżnik ICS: 91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne


                                     
 • Budowa jachtów Chłodnictwo i klimatyzacja Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Zakład Chłodnictwa Zespół Klimatyzacji i Pomp Ciepła Laboratorium
 • sterowanymi przednimi szybami Expression wersja Authentique plus manualna klimatyzacja podgrzewane lusterka, radio CD sterowane z kierownicy Dynamique wersja
 • mg m³. Zanieczyszczenia powietrza mogą być pochodzenia mineralnego i organicznego. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja wydawnictwo PWN, Warszawa 1974.
 • autor podręczników i formuł obliczeniowych, nazywany ojcem współczesnej klimatyzacji Willis Carrier urodził się w 1876 roku. W latach 1890 - 1894 uczył się
 • dachu lub też w postaci wolno stojących czerpni w pewnej odległości od budynku. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja wydawnictwo PWN, Warszawa 1974.
 • rynek francuski układ A.L.B. odpowiednik europejskiego układu ABS klimatyzację dodatkowe światło stopu, kontrolki niezapiętych pasów w wersji amerykańskiej
 • bogatsze wyposażenie wewnętrzne często fotokomórki, zamykające drzwi oraz klimatyzacja Produkowano również jego odmianę z napędem gazowym Mercedes - Benz O405GN2
 • procesie spalania paliwa w silniku. W układach wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji w nowoczesnych budynkach, w tym także w domach jednorodzinnych, stosuje
 • efektywność ogrzewania i nadmuchu powietrza, możliwość wyposażenia w klimatyzację i siedzisko komfortowe. W marcu 2010 roku podczas targów AGROTECH 2010
 • wyposażona jest w m.in. kierownicę i gałkę zmiany biegów pokryte skórą, klimatyzację manualną, system Alfa D.N.A. i radio z CD i MP3. Kolejna w hierarchii

Użytkownicy również szukali:

klimatyzacja jak działa, klimatyzacja montaż,

...
...
...