Poprzednia

ⓘ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
                                     

ⓘ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – polski publiczny uniwersytet z siedzibą w Poznaniu, czwarty najstarszy funkcjonujący uniwersytet w Polsce. Powstał w 1919 roku, lecz jego historia sięga XVI w.

                                     

1. Nazwa

Pierwszą nazwą uczelni pojawiającą się w dokumentach jest Uniwersytet Polski w Poznaniu, użytą w obwieszczeniu Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919, powołującym z dniem 1 kwietnia 1919 Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu. Rozporządzeniem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 10 maja 1919 uczelnia otrzymała nazwę Wszechnica Piastowska. Na wniosek senatu uczelni minister byłej dzielnicy pruskiej, Władysław Seyda, rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 1920 postanowił, że urzędowa nazwa uczelni brzmieć będzie Uniwersytet Poznański. Podczas II wojny światowej, w latach 1940–1944, Uniwersytet Poznański działał w Warszawie jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. 24 grudnia 1955 patronem uniwersytetu został Adam Mickiewicz – uczelnia otrzymała nazwę w brzmieniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oficjalnie stosowano jednak nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, która uchwałą senatu uczelni w dniu 25 stycznia 2010 uzupełniona została o słowa w Poznaniu.

                                     

2.1. Historia Szkoła Lubrańskiego 1519–1780

Początki akademickości w Poznaniu sięgają Szkoły Lubrańskiego nazywanej także Akademią lub Collegium. Była to druga w kraju, obok krakowskiej, uczelnia o charakterze akademickim. Starania o powstanie Akademii podjął biskup poznański Jan Lubrański. 29 lipca 1519 roku biskup uzyskał przywilej królewski od króla Zygmunta Starego na powołanie akademii kształcącej na poziomie uczelni wyższej. Akademia nie miała jednak prawa nadawania stopni naukowych – w tym względzie Akademia Krakowska posiadała monopol. Szkoła Lubrańskiego nie przetrwała jednak próby czasu – zamknięto ją w 1780 roku w wyniku reform Komisji Edukacji Narodowej.

                                     

2.2. Historia Starania o odrodzenie akademickości 1780–1861

Poznaniacy protestowali przeciwko działaniom KEN pozbawiającym miasto oprócz Akademii, także Kolegium Jezuickiego. W miejsce zamkniętych ośrodków otwarto sześcioklasową Szkołę Wydziałową podlegającą krakowskiej Szkole Głównej Koronnej. Mieszkańcy Poznania domagali się utworzenia trzeciej w kraju Szkoły Głównej oprócz krakowskiej jednostki Szkoła Główna działała także w Wilnie. W wyniku buntu poznaniaków otwarto tzw. szkołę narodową, czyli wojewódzką.

Okres zaborów nie sprzyjał zabiegom o powrót akademickości do Poznania. Ponieważ zaborca pruski potrzebował dobrze wykształconych urzędników, postawiono na rozwój uniwersytetów w Królewcu i Frankfurcie nad Odrą. W ten sposób narzucano Polakom kulturę niemiecką oraz sprzyjano asymilacji społeczeństwa. Składane przez deputowanych polskich petycje w sprawie utworzenia uniwersytetu były odrzucane na sejmach krajowych: w 1827 wniosek złożył Hieronim Zakrzewski z powiatu śremskiego, w 1843 ziemianin Wojciech Lipski. W 1851 August Cieszkowski podjął starania w sejmie pruskim w Berlinie – nadal bezskutecznie. Hrabia wniosek ponowił kilkukrotnie, po raz ostatni w 1861 – za każdym razem otrzymując decyzję odmowną z różnych przyczyn, od stałej niechęci rządu pruskiego począwszy, a kończąc na braku zrozumienia u innych posłów konieczności walki o polska edukację.

Jako kompromis, w odpowiedzi na konieczność kształcenia w ośrodkach niemieckich oraz brak możliwości utworzenia uniwersytetu w Poznaniu, powstał pomysł utworzenia tzw. uniwersytetu krajowego o charakterze niemiecko-polskim. Pomimo entuzjazmu jaki wzbudzał, projekt zakończył się fiaskiem. Tym samym upadły starania o odrodzenie akademickości w Poznaniu w okresie zaborów.                                     

2.3. Historia Akademia Królewska 1903–1918

4 listopada 1903 roku powstała w Poznaniu uczelnia wyższego typu – Akademia Królewska, choć nie przyznano jej uprawnień do nadawania stopni i dyplomów naukowych. Na potrzeby jednostki wybudowano gmach dzisiejszego Collegium Minus oraz budynek obecnej Biblioteki Uniwersyteckiej UAM.

                                     

2.4. Historia Początki Uniwersytetu Polskiego 1919–1939

Akademia działała do 1918, w którym rozpoczęto przygotowania do powołania polskiego uniwersytetu. Powołano "Komisję Organizacyjną Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu”, w skład której weszli dr Heliodor Święcicki, ks. dr Stanisław Kozierowski, dr hab. Józef Kostrzewski oraz dr hab. Michał Sobeski. Owocem prac Komisji było powołanie, dekretem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919 roku, Wydziału Filozoficznego. W połowie maja 1919 roku rozpoczął działalność Wydział Prawa pod przewodnictwem prof. Antoniego Peretiatkowicza. Jesienią 1920 roku powołano Wydział Lekarski, nad którym pieczę sprawował prof. Adam Wrzosek.

Uniwersytet sięgnął do tradycji z XIX wieku i organizował Powszechne Wykłady Uniwersyteckie. Służyły one promowaniu uczelni i nauki. Inicjatorem akcji był Józef Kostrzewski. W Poznaniu i okolicach prowadzono otwarte wykłady przez uniwersyteckich profesorów oraz specjalistów reprezentujących poszczególne dziedziny nauki.

7 maja 1919 roku Wszechnica Piastowska rozpoczęła działalność, a w czerwcu 1919 roku dokonano wyboru pierwszego senatu uniwersyteckiego. Pierwszym rektorem został "ojciec-założyciel” prof. Heliodor Święcicki, który do sprawowania tej funkcji został wybrany aż sześciokrotnie. 10 kwietnia 1920 roku zmieniono nazwę Wszechnicy na Uniwersytet Poznański.

Uniwersytet był jednym z sześciu działających w kraju w Drugiej Rzeczypospolitej. Od początku był ośrodkiem polskiej myśli zachodniej oraz badań niemcoznawczych. Poza prężnie działającą kadrą naukową, sam Uniwersytet przeszedł zmiany strukturalne: w 1921 roku Wydział Prawa i Nauk Ekonomiczno – Politycznych zmieniono na Wydział Prawno – Ekonomiczny, 6 sierpnia 1919 roku utworzono Wydział Rolniczo – Leśny, a 25 kwietnia 1920 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego. W listopadzie 1925 roku przemianę przeszedł Wydział Filozoficzny – został przekształcony w Wydział Matematyczno – Przyrodniczy oraz Wydział Humanistyczny. Wydział Lekarski pozostawiono w formie niezmienionej.

                                     

2.5. Historia Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich/Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu 1940–1945

W okresie II Wojny Światowej w Poznaniu, w miejsce Uniwersytetu Poznańskiego, otwarto Reichsuniversität Posen. Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu nie był kontynuatorem Uniwersytetu Poznańskiego. Była to jednostka prowadzona głównie przez Niemców, której celem była likwidacja polskiej nauki i propagowanie ideologii nazistowskiej. W związku ze zdewastowaniem przez Niemców w 1939 budynków i laboratoriów badawczych oraz brakiem kadry naukowej, jednostka nie rozwijała się tak jak zakładano.

Pod koniec wojny Uniwersytet Rzeszy przestał działać.

W czasie okupacji niemieckiej wykładowcy Uniwersytetu Poznańskiego współtworzyli tzw. tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, działający w Warszawie do wybuchu powstania warszawskiego.

                                     

2.6. Historia Uniwersytet w okresie PRL 1945–1989

Uniwersytet Poznański wznowił działalność w kwietniu 1945 roku. Nowe władze podjęły decyzję o dezintegracji Uniwersytetu poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej:

 • w styczniu 1950 roku powstała Akademia Medyczna utworzona z Wydziału Lekarskiego, Studium Stomatologicznego oraz Wydziału Farmaceutycznego, a Studium Wychowania Fizycznego przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego,
 • w styczniu 1952 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza z Wydziału Rolniczego, Studium Ogrodniczego oraz Wydziału Leśnego.

Poza zmianami organizacyjnymi, nastąpiły również zmiany strukturalne:

 • w 1976 przekształcono w Wydziały Historyczny i Nauk Społecznych,
 • z Wydziału Humanistycznego również w 1951 wyodrębniono Wydział Filologiczny, a w 1952 Wydział Filozoficzno – Historyczny, który
 • w 1984 utworzono Wydział Biologii i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, w wyniku przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
 • we wrześniu 1951 roku wydział Matematyczno – Przyrodniczy przekształcono w Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
 • w 1988 z Wydziału Filologicznego wydzielono Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej wydzielenie go z Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Neofilologii.

31 grudnia 1955 roku zmieniono nazwę z Uniwersytetu Poznańskiego na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, a w 1977 rozpoczęto budowę Kampusu Morasko w północnej części miasta, będącego siedzibą m.in. siedmiu wydziałów UAM.

W 1978 zawarto umowę o współpracy naukowej ze strasburskim Université des Sciences Humaines ob. Uniwersytet im. Marca Blocha.                                     

2.7. Historia Uniwersytet dzisiaj od 1989

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do czołówki polskich uniwersytetów.

W 2016 roku Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi wyróżnienie "HR Excellence in Research" w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, która skupia się na podnoszeniu atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w krajach Unii Europejskiej.

Od czerwca 2019 roku UAM należy do europejskiego konsorcjum uniwersytetów EPICUR, który ma status uniwersytetu europejskiego w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską. Partnerami UAM są:

 • Uniwersytet Strasburski lider projektu, Francja;
 • Uniwersytet Amsterdamski Holandia;
 • Uniwersytet Albrechta i Ludwika we Fryburgu Niemcy;
 • Karlsruher Institut für Technologie Niemcy;
 • Uniwersytet w Miluzie Francja;
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu Austria;
 • Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach Grecja.

W październiku 2019 roku UAM wygrał konkurs w programie "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co oznacza realizację dodatkowych zadań, silnie zorientowanych na rozwój badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie.

Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają, a nauka zgłębiana jest zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści nauczania, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Aktualnie na 80 kierunkach i ponad dwustu specjalnościach studiuje blisko 37 tys. studentów studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej UAM kształci się ponad 1300 doktorantów. Coraz więcej osób podejmuje studia podyplomowe i kursy dokształcające. Dyplom uczelni staje się coraz bardziej poszukiwanym atutem na rynku pracy.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest otwarty na wymianę akademicką, współpracę międzyuczelnianą oraz upowszechnianie nauki. UAM oferuje swoim studentom możliwość wymiany akademickiej w ramach projektu MOST oraz Erasmus+ – w ramach tego drugiego z wymiany korzystać może także kadra naukowa i administracyjna. Mieszkańcom Poznania natomiast, jako "Uniwersytet Zaangażowany” oferuje szeroki wachlarz zajęć w ramach Uniwersytetu Kolorowego, którego adresatami są dzieci. Istotną inicjatywą było również uruchomienie Uniwersytetu Otwartego.

Dla wzmocnienia aspektu praktycznego kształcenia, komercjalizacji badań oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej uczelnia współrealizuje projekt Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej, powołała Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Radę Gospodarczą przy Rektorze UAM.

Rok akademicki 2018/2019 był rokiem jubileuszowym – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świętował stulecie istnienia Uniwersytetu Poznańskiego, a także w wymiarze symbolicznym pięć wieków tradycji akademickiej.

W 1992 roku jako kontynuację procesu umiędzynarodowienia UAM rozpoczął współpracę z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, której efektem jest utworzenie Collegium Polonicum w Słubicach. Uniwersytet podpisał umowy o współpracy m.in. z Amirkabir University of Technology w Teheranie, Uniwersytetem im. Christiana Alberta w Kilonii czy University of Law and Political Science of Bamako. Od 2012 roku UAM jest także członkiem EUPRIO, Stowarzyszenia Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich.

                                     

3. Kształcenie

Proces kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UAM odbywa się na piętnastu wydziałach, obejmując swym zasięgiem najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także te związane ze sztuką. Studia prowadzone są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, na trzech poziomach: I, II i III stopnia. Strategia Rozwoju UAM na lata 2009–2019 zakłada, że w przypadku studiów pierwszego stopnia UAM dążyć będzie do jak największego otwarcia na wszystkich, którzy chcą studiować, postrzegając studia jako klucz do osobistego rozwoju i do sukcesu zawodowego. Natomiast w przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza będzie podnosić wymagania stawiane kandydatom na studia.

Troska o najwyższą jakość procesu dydaktycznego jest fundamentalnym zadaniem UAM. Uniwersytet dba o jakość kształcenia poprzez wierność zasadzie jedności badań i kształcenia oraz stałe uatrakcyjnianie i modernizację oferty dydaktycznej w celu zapewnienia studentom i absolwentom kompetencji potrzebnych na wymagającym rynku pracy.

Informacje dotyczące jednostek organizacyjnych, opisy efektów kształcenia możliwych do uzyskania na kierunkach/specjalnościach oraz przedmiotach, a także zasad punktacji ECTS i liczby punktów przypisanych poszczególnym przedmiotom można znaleźć w Katalogu ECTS, i na uczelnianej stronie USOSweb.

Studenci i absolwenci zainteresowani formułą uczenia się przez całe życie mogą korzystać z licznych form kształcenia, jakie oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wśród nich są:

 • Centrum Studiów Otwartych, oferujące mieszkańcom Wielkopolski możliwość udziału w życiu akademickim i uczestnictwa w wykładach z różnych dziedzin nauki
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku, dający możliwość kształcenia i rozwoju bez ograniczeń wiekowych.
 • Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej AMU-PIE, dzięki któremu studenci mogą uczęszczać na zajęcia prowadzone w językach obcych
 • Studia podyplomowe, umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • Akademia "Artes Liberales” AAL i Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne MISH, dające okazję łączenia różnych specjalności humanistycznych
 • Programy MOST i LLP Erasmus, ułatwiające mobilność studentów uczelni zarówno w kraju, jak i za granicą

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza działają Parlament Studentów i Parlament Doktorantów. Ponadto z inicjatywy studentów, powstało na UAM Stowarzyszenie Studentów Niepełnosprawnych "Ad Astra”.

                                     

4. Rankingi i statystyki

Corocznie uniwersytet zajmuje 3 miejsce w rankingu polskich uczelni publicznych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą” i "Perspektywy”. Według World University Rankings 2018 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest piątą uczelnią wyższą w Polsce.

W światowym rankingu uniwersytetów szanghajskim z 2017 uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 701–800. Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2018, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 4 miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, na świecie 678 pośród wszystkich typów uczelni.

                                     

5. Struktura

Zmiany strukturalne po 1989 roku:

 • w 2012 r. utworzono Wydział Anglistyki w wyniku przekształcenia Instytutu Filologii Angielskiej, istniejącego w ramach Wydziału Neofilologii,
 • w 2002 r. utworzono Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu w wyniku przekształcenia tamtejszego Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego,
 • w 1993 r. utworzono Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, w miejsce Wydziału Matematyki i Fizyki, Wydział Studiów Edukacyjnych w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki, istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych,
 • w 2019 r. dokonano podziału na szkoły dziedzinowe oraz wyodrębniono nowe wydziały: Wydział Archeologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydział Socjologii.
 • w 1998 r. powstał Wydział Teologiczny,
 • w 2008 r. utworzono Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych,


                                     

5.1. Struktura Szkoły dziedzinowe i wydziały

Szkoły i wydziały

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze UAM

 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Wydział Neofilologii
 • Wydział Anglistyki

Szkoła Nauk Humanistycznych UAM

 • Wydział Teologiczny
 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Archeologii
 • Wydział Nauk o Sztuce
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Wydział Historii

Szkoła Nauk Społecznych UAM

 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Socjologii
 • Wydział Studiów Edukacyjnych

Szkoła Nauk Ścisłych UAM

 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Chemii

Szkoła Nauk Przyrodniczych UAM

 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Wydział Biologii

Szkoła Doktorska UAM

Ponadto UAM sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną nad Nauczycielskimi Kolegiami Języków Obcych w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Lesznie, Wrześni oraz w Złotowie.

                                     

5.2. Struktura Filie

 • Collegium Polonicum w Słubicach
 • Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 • Nadnotecki Instytut UAM w Pile
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
                                     

5.3. Struktura Jednostki ogólnouczelniane

 • Archiwum UAM – powstało 7 października 1957 jako jednostka ogólnouczelniana, w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentów wytworzonych przez uczelnię. Od 1977 roku do końca lat 80. za prowadzenie sekretariatu odpowiedzialny był Instytut Historii UAM, następnie była to jednostka międzywydziałowa, od lat 90. ponownie ogólnouczelniana. W przeszłości jednostką kierowali: kierownik 1957–1958, a następnie jako kurator Zdzisław Grot 1958–1969, Jerzy Marczewski 1958–1964 Franciszek Paprocki 1965–1969 i 1973–1978, Maria Banasiewicz 1969–1973, kurator Irena Radtke 1978–1988, Anna Ryfa 1980–1988, Ilona Czamańska 1988–1989 i Grzegorz Łukomski 1991-2005. Obecnym od 2005 kierownikiem jest Anna Domalanus.
 • Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
 • Centrum Zaawansowanych Technologii
 • Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi
 • Biblioteka Uniwersytecka
 • Ogród Botaniczny
 • Studium WF i Sportu
 • Studium Językowe
                                     

5.4. Struktura Jednostki wspólne i międzyuczelniane

 • Centrum NanoBioMedyczne
 • Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum
 • Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji MUCI
                                     

5.5. Struktura Centra Uniwersyteckie

 • Centrum Badań Metropolitalnych
 • Centrum Humanistyki Otwartej
 • Laboratorium C14
 • Centrum Badań Migracyjnych
 • Centrum Badań im. Edyty Stein
 • Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
 • Centrum Integracji Europejskiej
 • Polski Instytut Archeologiczny w Atenach
                                     

6. Studenci i absolwenci

Laureaci Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 • prof. Bogdan Marciniec
 • prof. Mariusz Jaskólski
 • prof. Włodzimierz J. Krzyżosiak
 • prof. Józef Barnaś
 • prof. Jerzy Strzelczyk

Literaci

 • Joanna Jodełka
 • Wincenty Różański
 • Piotr Michałowski poeta
 • Stanisław Barańczak
 • Egon Naganowski absolwent Uniwersytetu Poznańskiego
 • Leszek Prorok absolwent Uniwersytetu Poznańskiego
 • Włodzimierz Odojewski absolwent Uniwersytetu Poznańskiego
 • Franciszek Fenikowski absolwent Uniwersytetu Poznańskiego

Politycy

 • Jadwiga Rotnicka
 • Marek Woźniak
 • Andrzej Stelmachowski
 • Wojciech Szczęsny Kaczmarek
 • Hanna Suchocka
 • Benon Miśkiewicz
 • Krzysztof Skubiszewski absolwent Uniwersytetu Poznańskiego
 • Jan Nowak-Jeziorański
 • Stefan Korboński
                                     

7. Kampusy

W północnej części miasta, w dzielnicy Morasko powstał kampus uniwersytecki, na terenie którego znajdują się nowe budynki wydziałowe. Obecnie swoją siedzibę mają tam: Wydział Fizyki, Wydział Biologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Chemii, Wydział Historii, Wydział Archeologii oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

W skład Kampusu Śródmiejskiego wchodzą: Wydział Neofilologii, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk o Sztuce.

W Kampusie Ogrody zlokalizowane są: Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii oraz Wydział Psychologii i Kognitywistyki.