Poprzednia

ⓘ Podstawowa organizacja partyjna
                                     

ⓘ Podstawowa organizacja partyjna

Podstawowa organizacja partyjna, POP – najmniejsza jednostka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podstawowe organizacje partyjne istniały w zakładach pracy, uczelniach i instytucjach kulturalnych w latach 1949–1989.

Do podstawowej organizacji partyjnej należał każdy członek PZPR. Dla jej utworzenia potrzeba było co najmniej trzech członków partii. Tam, gdzie POP miała więcej niż 100 członków i kandydatów, za zgodą komitetu wyższego szczebla tworzono komitety zakładowe, które zarządzały utworzoną organizacją partyjną. POP dzieliły się na mniejsze, oddziałowe organizacje partyjne OOP. OOP mogły posiadać uprawnienia w zakresie przyjmowania, skreślania i udzielania kar partyjnych, a komitety zakładowe uprawnienia komitetów gminnych, miejsko-gminnych, miejskich lub dzielnicowych.

Główne zadania podstawowej organizacji partyjnej:

 • formułowanie wniosków programowych do zjazdu, konferencji sprawozdawczo-wyborczych
 • ocena postaw swych członków, wyróżnianie najbardziej aktywnych członków.
 • zgłaszanie wniosków i postulatów
 • wyrażanie stanowiska wobec osób kandydujących z ramienia PZPR do organów przedstawicielskich
 • przedstawianie wstępnych propozycji i wyrażanie stanowiska wobec członków POP kandydujących do władz partyjnych
 • opiniowanie projektów programów
 • żądanie informacji w sprawach polityki partii i sytuacji społeczno-politycznej od komitetów partyjnych

Główne zadania władz POP/KZ:

 • przygotowywanie projektów uchwał
 • programowanie i planowanie pracy
 • planowanie tematyki zebrań oraz ich przygotowywanie merytorycznie i organizacyjnie
 • omawianie ważnych problemów politycznych, społecznych i ekonomicznych zakładu instytucji
 • ocena pracy osób pełniących z rekomendacji POP/KZ funkcje partyjne i społeczne
 • realizacja uchwał zjazdu PZPR oraz przestrzeganie zadań statutowych
 • organizowanie zebrań nie rzadziej niż raz w miesiącu
 • organizacja pracy ideowo-wychowawczej w zakładzie pracy instytucji
 • opracowywanie harmonogramu realizacji uchwał POP/KZ przyjętych na zebraniu oraz kontrola ich wykonania

Obowiązki sekretarzy POP/KZ:

 • reprezentowanie podstawowej organizacji partyjnej
 • organizowanie pracy egzekutywy w okresie między zebraniami
 • przekazywanie informacji i postanowień z nadrzędnych komitetów partyjnych dotyczących działalności partii.
 • przewodniczenie zebraniom i posiedzeniom egzekutywy

Po wyborach parlamentarnych w 1989 roku PZPR utraciła swoją monopolistyczną pozycję i charakter partii państwowej. Podstawowe organizacje partyjne zlikwidowano jesienią tego samego roku.

                                     

1. Przykłady podstawowych organizacji partyjnych PZPR

 • Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Ostrowie Wielkopolskim
 • Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR na Węźle Polskich Kolei Państwowych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego "Opoczno” w Opocznie
 • Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Ambasadzie PRL w Szwecji

Użytkownicy również szukali:

...
...
...