Poprzednia

ⓘ Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
                                     

ⓘ Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Nauk o Ziemi – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii. Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UŚ, Wydział będzie funkcjonował jako Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, wskutek połączenia z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska.

                                     

1. Kalendarium

 • 2006 – prof. Grzegorz Racki z Zakładu Stratygrafii i Paleontologii objął stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN.
 • 2007 – dziekan wydziału prof. dr hab. Jacek Jania uczestniczył jako jedyny oficjalny reprezentant Polski w ceremonii otwarcia Międzynarodowego Roku Polarnego. Na Wydziale odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą profesora Mariana Pulinę – geografa, grotołaza, badacza zjawisk krasowych i obszarów polarnych, byłego prorektora Uniwersytetu i wieloletniego kierownika Katedry Geomorfologii. Odbyła się także kolejna, XV edycja Dni Ziemi, której współorganizatorem był Wydział Nauk o Ziemi. Wydział zorganizował także XL Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości.
 • 1992 – wydział uzyskał do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie geografii.
 • 1979 – na Spitsbergen wyruszyła wyprawa naukowo-badawcza PAN pod przewodnictwem doc. dr. hab. Mariana Puliny z Instytutu Geografii.
 • 2013 – powstaje Centrum Studiów Polarnych, którego celem jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na światowym poziomie, a także kształcenie młodej kadry naukowej. Centrum tworzą Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jednostka wiodąca, Instytut Geofizyki PAN oraz Instytut Oceanologii PAN. Funkcję przewodniczącego Centrum pełni prof. dr hab. Jacek Jania. Jednostka została laureatem konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – KNOW.
 • 2002 – Katedra Geomorfologii oraz Pracownia Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego zorganizowały dla ekspertów, młodych adeptów nauki oraz studentów XXI Szkołę Speleologiczną.
 • 1994 – w związku z obchodami 20-lecia Wydziału w jego siedzibie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego.
 • 1983 – w wyniku reorganizacji struktury Wydziału w miejsce instytutów powołano Katedry: Geografii Ekonomicznej, Geografii Fizycznej, Geomorfologii, Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Geologii Podstawowej, Geologii Stosowanej, Hydrogeografii i Geologii Inżynierskiej, Paleontologii i Stratygrafii. Poza tym istniały: Obserwatorium Meteorologiczne, Laboratorium Dynamiki Środowiska, Laboratoria Naukowo-Dydaktyczne Katedr Geologii i Katedr Geograficznych, Muzeum Ziemi, Składnica Map i Biblioteka.
 • 1990 – doc. dr hab. Andrzej Tadeusz Jankowski został mianowany dziekanem.
 • 1976 – wydział otrzymał część budynku przy ul. Partyzantów w Sosnowcu.
 • 1982 – wydział otrzymał nowy 18-piętrowy budynek przy ul. Będzińskiej dwa piętra zadysponował Wydział Techniki, nazywany popularnie "Żyletą”, w którym Wydział ma swą siedzibę do dziś.
 • 2003 – prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski, prodziekan ds. rozwoju i inwestycji został Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W Centrum Konferencyjnym w Cieszynie odbyła się zorganizowana przez Katedrę Geomorfologii oraz Pracownię Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego XXII Szkoła Speleologiczna. Wydział we współpracy z Oddziałem Górnośląskim Polskiego Towarzystwa Nauk o Ziemi zorganizował I Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości. Wydarzeniu towarzyszyła sesja popularnonaukowa.
 • 1987 – dziekanem wydziału został doc. dr hab. Stanisław Bukowy.
 • 1995 – po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na kierunek geologia studia magisterskie.
 • 1980 – w wyniku reorganizacji struktury Wydziału zniesiono Instytut Geologii i Surowców Mineralnych Górnego Śląska, tworząc równocześnie dwa nowe instytuty: Instytut Geologii oraz Instytut Analizy Surowców Mineralnych.
 • 2004 – w auli Wydziału odbyło się spotkanie studentów z byłym Marszałkiem Sejmu RP Markiem Borowskim na temat sytuacji Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
 • 2005 – na Wydziale odbyła się XXXVI Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości "Jesień 2005”. Towarzyszyła jej sesja popularnonaukowa.
 • 1993 – odbyły się "I Dni Ziemi”, odtąd impreza propagująca wiedzę o Ziemi będzie organizowana corocznie. Nowym dziekanem został prof. dr hab. Jacek Jania.
 • 1991 – wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie geologii.
 • 1975 – nowym dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Aleksander Jachowicz. Instytut Geologii przekształcono w Instytut Geologii i Surowców Mineralnych Górnego Śląska, działający w powiązaniu z Centralnym Urzędem Geologii.
 • 1994 – powołano Muzeum WNoZ, muzeum geologiczne gromadzące w swoim zbiorze około 4000 eksponatów, w tym głównie skały, minerały, skamieniałości i meteoryty. Zbiory eksponowane są na wystawach stałych mających charakter rekonstrukcji paleośrodowiskowych przeszłych okresów geologicznych oraz kolekcji dydaktycznych
 • 1981 – nowym dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski.
 • 1996 – utworzono nową Katedrę: Klimatologii.
 • 1999 – zakupiona zostaje Stacja satelitarna SKYCEIVER WIN – HRPT przez Katedrę klimatologii oraz Katedrę Geomorfologii. System szwajcarskiego przedsiębiorstwa TECNAVIA służy do cyfrowego odbioru danych i ich przetwarzania na wysokiej rozdzielczości obrazy satelitarne z satelitów okołobiegunowych zarządzanych przez National Oceanic and Atmospheric Administration z USA.
 • 1974 – powołano do życia Wydział Nauk o Ziemi, jako siódmy z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W jego skład weszły Instytuty: Geografii oraz Geologii. Dziekanem Wydziału został doc. dr Marian Marczak.
 • 2015 – zostaje powołane Śląskie Laboratorium GIS, którego celem jest prowadzenie profesjonalnych szkoleń w dziedzinie Systemów Informacji Geograficznych ang. GIS.
 • 1998 – we współpracy z Katowickim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego Wydział zorganizował 47. zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wydarzenie, które przebiegało pod hasłem "Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego”, połączone było m.in. z obchodami 25-lecia funkcjonowania ośrodka geograficznego na Uniwersytecie. Owocem tego przedsięwzięcia było opublikowanie czterech tomów prac naukowych będących streszczeniami wystąpień plenarnych, obrad sekcyjnych i sesji terenowych.
 • 1997 – wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie geografii oraz geologii, stając się tym samym szóstym wydziałem uniwersytetu posiadającym pełnię praw akademickich.
 • 2001 – wydział we współpracy z Oddziałem Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi zorganizował XXVIII Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów i Skamieniałości. Wystawie towarzyszyła sesja naukowa poświęcona minerałom i skamieniałościom. W tym samym roku odbyła się również międzynarodowa konferencja naukowa w Ustroniu-Jaszowcu poświęcona zagadnieniom energii geotermalnej w kopalniach podziemnych.
                                     

2. Budynek

Budynek wydziału, nazywany często "Żyletą”, jest wieżowcem budowanym w latach 70 XX wieku, ukończony w 1981 r. Znajduje się przy ul. Będzińskiej w Sosnowcu. Biurowiec ma 20 pięter, z czego 18 użytkowych i liczy 84 metry wysokości. Zwykle przebywa tu jednocześnie około 3000 osób. W lecie 2007 roku wieżowiec przeszedł modernizację polegającą na renowacji elewacji. Stare pomarańczowe wykończenie było niebezpieczne dla ludzi ze względu na spadający tynk oraz powodowało duże koszty ogrzewania ze względu na brak odpowiedniej szczelności termicznej.

                                     

3. Władze Wydziału

 • Dziekan: dr hab. Leszek Marynowski, prof. UŚ
 • Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju: dr hab. Ewa Łupikasza
 • Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji: dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ
 • Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich: dr hab. Michał Zatoń, prof. UŚ
                                     

4. Struktura

 • Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii
 • Laboratorium Gemmologiczne
 • Pracownia Rentgenowska
 • Katedra Geologii Podstawowej
 • Katedra Paleontologii i Stratygrafii
 • Centrum Studiów Polarnych
 • Laboratorium Analiz Gleb, Gruntów i Skał
 • Śląskie Laboratorium GIS
 • Muzeum Nauk o Ziemi
 • Katedra Geomorfologii
 • Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych
 • Katedra Geografii Ekonomicznej
 • Katedra Geologii Stosowanej
 • Wydziałowa Pracownia Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych
 • Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
 • Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu
 • Katedra Klimatologii
 • Katedra Geografii Fizycznej
 • Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego
 • Laboratorium Analiz Wody
                                     

4.1. Struktura Kierunki studiów na Wydziale

 • turystyka
 • geografia,
 • geofizyka,
 • geologia stosowana
 • inżynieria zagrożeń środowiskowych
 • geologia,

Studia prowadzone są systemem dwustopniowym, obejmującym 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie uzupełniające, w formie stacjonarnej.

Na Wydziale prowadzone są również studia podyplomowe i studia doktoranckie.