Poprzednia

ⓘ Karta Nauczyciela
                                     

ⓘ Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela – polska ustawa z 1982 r. regulująca prawa i obowiązki nauczycieli. Jest ona pragmatyką zawodową, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy.

                                     

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania

Ustawie podlegają głównie nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w:

 • publicznych szkołach podstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • publicznych szkołach artystycznych,
 • publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.
 • placówkach, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • publicznych przedszkolach,

W szkolnictwie niepublicznym Karta Nauczyciela nie obowiązuje albo obowiązuje w ograniczonym zakresie.

Karta Nauczyciela jest krytykowana ze względu na demotywujący i kosztowny dla Skarbu Państwa system wynagrodzeń, liczne przywileje oraz obszerność definicji zawodu "nauczyciela” w myśl ustawy nauczycielami są też np. bibliotekarze czy logopedzi.

Według Związku Miast Polskich największymi problemami Karty są roczne urlopy "na poratowanie zdrowia”, długie urlopy łącznie 79 dni, niskie pensum przy nieweryfikowalnym czasie pracy poza szkołą, praca nauczycieli na kilku etatach, odpisy na doskonalenie nauczycieli, demotywująca i nieweryfikowana ścieżka awansu nauczycielskiego, jednorazowe zasiłki w wysokości dwóch miesięcznych pensji.

                                     

2. Pisownia nazwy ustawy

W tytule ustawy języku prawnym i najczęściej w języku prawniczym, nazwa Karta Nauczyciela pisana jest wielką literą. Zgodnie z zasadą polskiej ortografii, wyrażoną w Wielkim Słowniku Ortograficznym PWN, nazwę tego aktu prawnego powinno pisać się tak, jak nazwy tytułów utworów literackich i naukowych, tzn. pierwsza litera pierwszego słowa – wielka, kolejne słowa rozpoczynające się małymi literami Karta nauczyciela.

                                     

3. Treść Karty Nauczyciela

Karta Nauczyciela składa się z 15 rozdziałów:

 • Rozdział 6 Nagrody i odznaczenia
 • Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopy
 • Rozdział 7a Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Rozdział 5 Warunki pracy i wynagrodzenie
 • Rozdział 9 Dzień Edukacji Narodowej
 • Rozdział 12 Przepisy przejściowe i końcowe.
 • Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli
 • Rozdział 11 Uprawnienia emerytalne
 • Rozdział 8 Ochrona zdrowia
 • Rozdział 11a Przepisy szczególne
 • Rozdział 10 Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Rozdział 4 Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
 • Rozdział 3 Wymagania kwalifikacyjne
 • Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli
 • Rozdział 1 Postanowienia wstępne
                                     
 • Karta zabytku - szkoła Karta zabytku - dom Karta zabytku - cmentarz I Karta zabytku - cmentarz II Karta zabytku - brama Karta zabytku - czworak Karta
 • października 1875 jako zastępca nauczyciela Egzamin zawodowy złożył 29 maja 1878. 31 sierpnia 1879 został mianowany nauczycielem rzeczywistym. W latach 80
 • Stowarzyszeniu Robotniczym, zapoczątkowanym przez Williama Lovetta, stolarza - nauczyciela Karta zawierała postulaty wyborcze: przeprowadzanie rokrocznie wyborów na
 • 2009 roku. Skupia się na zagadnieniach z zakresu Prawa Oświatowego, Karty Nauczyciela oraz innych zagadnień z zakresu zarządzania oświatą. Siedziba redakcji
 • 16 marca 1920 jako kandydat nauczycielski został mianowany zastępcą nauczyciela w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Królowej Zofii w Sanoku, gdzie uczył
 • szatą i tytułem Wielki Nauczyciel Jednej Nauki zongyi dashi Pewnego dnia Xuansha napisał list do swojego starego nauczyciela Xuefenga i poprosił jednego
 • przegrywa także wówczas, gdy musi dobrać kartę ale jego talia zwana w grze biblioteką jest pusta. Niektóre karty określają inne sposoby wygrania lub przegrania
 • nauczyciel przygotowuje uczniów do zrozumienia problemu, który mają rozwiązać może to być wykład, pogadanka, praca z tekstem Zadaniem nauczyciela jest
 • M - I rodzaj kartek na towary reglamentowane wydawanych w PRL. Przysługiwał nauczycielom studentom, lekarzom i innym, którzy nie pracowali fizycznie
 • zdał egzamin na nauczyciela gimnastyki w szkołach średnich, a 23 lutego 1900 otrzymał patent nauczycielski. Jako tymczasowy nauczyciel pracował kolejno
 • Uniwersytetu Lwowskiego. Podjął pracę nauczyciela od 2 września 1908. W 1909 jako filolog klasyczny był zastępcą nauczyciela w C. K. Gimnazjum w Brzeżanach.

Użytkownicy również szukali:

karta nauczyciela 2019 isap,

...
...
...