Poprzednia

ⓘ Ropa naftowa
Ropa naftowa
                                     

ⓘ Ropa naftowa

Ropa naftowa – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych z niewielkimi domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.

                                     

1. Pochodzenie ropy naftowej

Teoria organiczna pochodzenia ropy

Teoria organiczna pochodzenia ropy mówi, że ropa naftowa powstała przez przeobrażenie szczątków roślinnych i zwierzęcych nagromadzonych wraz z drobnymi okruchami mineralnymi w osadach morskich. Czynnikami powodującymi przejście substancji organicznych w bituminy są prawdopodobnie: środowisko redukujące, odpowiednia temperatura i ciśnienie, działalność bakterii, oddziaływanie pierwiastków promieniotwórczych i innych.

                                     

2. Występowanie ropy naftowej

Złoża ropy naftowej często łączą się ze złożami gazu ziemnego. Występują najczęściej w antyklinach, przy czym sekwencja jest następująca: u dołu występuje podścielająca złoże solanka, następnie ropa naftowa, a w szczycie antykliny gaz ziemny. Może też występować w mieszaninie z piaskiem, tworząc tzw. piaski bitumiczne.

Skały zbiornikowe

Skałami macierzystymi ropy naftowej są najczęściej ciemne łupki o dużej zawartości substancji bitumicznych. Ze skał macierzystych ropa pod wpływem gradientu ciśnienia przesączała się do sąsiadujących ze skałami macierzystymi skał o większej porowatości i/lub przepuszczalności głównie piaskowców, często również wapieni.

Złożowe prowincje naftowe

Ropę naftową wydobywa się w Azji w rejonie Zatoki Perskiej, basenie Morza Kaspijskiego oraz na Syberii, w Ameryce Północnej, na dnie Morza Północnego oraz w północnej Afryce.

                                     

3. Właściwości ropy naftowej

Surowa ropa naftowa wydobywana ze złoża jest cieczą barwy zwykle ciemnobrunatnej o ostrym, charakterystycznym zapachu, nierozpuszczalną w wodzie. Jest ona cieczą palną.

W zależności od pochodzenia jej barwa i inne własności mogą się zmieniać. Rozróżnia się cztery klasy ropy – A, B, C i D o różnych własnościach

                                     

3.1. Właściwości ropy naftowej Skład chemiczny ropy

Podstawowy skład pierwiastkowy ropy naftowej to:

 • 0.005–0.7% tlenu rzadko do 1.2%
 • 0.01–6% siarki rzadko do 8%
 • 11–14.5% wodoru
 • 80–88% węgla
 • 0.001–1.8% azotu.

Oprócz tych pierwiastków w ropie naftowej można znaleźć około 50 innych pierwiastków chemicznych, w tym wanad, nikiel, chlor.

Pod względem związków:

 • aromatyczne.
 • naftenowe
 • węglowodory 95% wag.
 • parafinowe: gazowe o długości łańcucha C1–C4, ciekłe C5–C15, stałe powyżej C15
 • różne związki siarki: siarczki, wielosiarczki, merkaptany, tiofen i jego pochodne
 • różne związki azotowe: zasady purynowe, pochodne chinoliny, indolu, pirolu i karbazolu
 • różne związki tlenowe: kwasy naftenowe, kwasy tłuszczowe, fenol, krezole, ksylenole i naftole.
 • żywice i asfalteny
 • Związki organiczne zawierające heteroatomy
 • związki manganu, niklu, krzemu.
 • woda
 • Związki nieorganiczne
 • siarkowodór


                                     

3.2. Właściwości ropy naftowej Właściwości fizyczne ropy

Średnia masa cząsteczkowa wynosi 220–300 g/mol rzadko 450–470 g/mol. Gęstość 0.73–1.03 g/cm³ zwykle 0.82–0.95 g/cm³ ; przenikalność dielektryczna 2.0–2.5; przewodnictwo elektryczne właściwe od 2×−10 do 3×10 −19 om −1 cm −1.

                                     

3.3. Właściwości ropy naftowej Podział ropy

 • ze względu na gęstość
 • lekka poniżej 0.878 g/cm³
 • ciężka powyżej 0.884 g/cm³
 • średnia od 0.878 do 0.884 g/cm³
 • parafinowo-naftenowo-aromatyczna
 • parafinowo-aromatyczna
 • parafinowa
 • ze względu na skład chemiczny ropy
 • parafinowo-naftenowa
 • naftenowa
 • aromatyczna
 • ze względu na zawartość siarki w ropie
 • siarkowa powyżej 0.5%
 • niskosiarkowa poniżej 0.5%
 • małożywiczna poniżej 17%
 • wysokożywiczna powyżej 35%
 • ze względu na zawartość żywic w ropie
 • żywiczna od 18 do 35%
 • ze względu na zawartość parafiny w ropie
 • wysokoparafinowa temperatura krzepnięcia powyżej +20 °C
 • niskoparafinowa bezparafinowa temperatura krzepnięcia poniżej −16 °C
 • parafinowa temperatura krzepnięcia od −15 °C do +20 °C


                                     

4. Poszukiwanie ropy naftowej

Badania geofizyczne

Podstawową metodą typowania obszarów perspektywicznych i poszukiwania złóż ropy naftowej przez geofizyków jest sejsmika refleksyjna. Dzięki niej można rozpoznać budowę geologiczną badanego terenu i wytypować pułapki złożowe.

Wiercenia poszukiwawcze

Obecnie ropy naftowej poszukuje się na każdym terenie ze względu na wyczerpywanie się złóż dotychczas eksploatowanych.

                                     

5. Wydobycie ropy naftowej

Ropa jest wydobywana co najmniej od średniowiecza. Lokalizacja największych zasobów:

Duży wpływ na wielkość wydobycia i ceny ropy naftowej ma organizacja OPEC zrzeszająca 12 krajów znad Zatoki Perskiej, Afryki i Ameryki Pd. W 2010 roku udział OPEC w światowym wydobyciu ropy naftowej wynosił 44%.

Światowe zasoby ropy naftowej w 2013 szacowane były na 1688 miliardów baryłek 230 mld ton. Wydobycie ropy naftowej wynosiło około 60 mln baryłek dziennie w 1986, około 70 mln baryłek dziennie w 1996, około 80 mln baryłek dziennie w 2004 i około 86 mln baryłek dziennie w 2013.

                                     

6. Transport ropy naftowej

Ropę transportuje się na dwa sposoby. Na terenach lądowych najbardziej opłacalny ekonomicznie jest transport rurociągowy. Rurociągi ropy naftowej są wykonane ze stalowych rur o wewnętrznej średnicy 30 do 120 cm. Tam gdzie to możliwe, są budowane na powierzchni ziemi. Ropa naftowa jest utrzymywana w ruchu przez system stacji pomp, budowanych wzdłuż rurociągu i zwykle płynie z prędkością około 1 do 6 m/s.

Chociaż rurociągi można budować nawet pod morzem, to jest to bardzo wymagający ekonomicznie i technicznie proces, a przy tym ryzykowny ekologicznie, więc większość ropy naftowej jest transportowana na morzu przez tankowce. Załadunek odbywa się na FPSO, platformach eksploatacyjnych, lub przy bojach przeładunkowych, a rozładunek tankowców odbywa się w terminalach naftowych.

                                     

7. Przetwórstwo ropy naftowej

Przetwórstwem ropy naftowej zajmuje się przemysł rafineryjny, który przerabia ją w rafineriach. Aby wyodrębnić z ropy jej poszczególne składniki np. benzynę stosuje się destylację frakcyjną. Ropę rozdziela się na frakcje dzięki różnicy w temperaturach wrzenia poszczególnych jej składników. Jakość ropy ustala się na podstawie indeksu API.

                                     

8. Zastosowanie ropy naftowej

Jest podstawowym surowcem przemysłu petrochemicznego stosowanym do otrzymywania m.in. benzyny, nafty, olejów, parafiny, smarów, asfaltów, mazutów, wazelin i wielu materiałów syntetycznych.

                                     

9. Skażenie środowiska

Ropa naftowa może skazić środowisko w dwóch sytuacjach – podczas poszukiwań i eksploatacji, oraz w czasie transportu. O ile erupcje związane z anormalnie wysokim ciśnieniem złożowym lub awariami głowic przeciwerupcyjnych są rzadkie i szybko opanowywane, to prawdziwą plagą dla środowiska są awarie powstałe w czasie transportu – głównie katastrofy tankowców np. MT Exxon Valdez, MT Prestige.

Katastrofy wielkich zbiornikowców zdarzają się na świecie prawie co rok. Wyciek ropy naftowej spowodowany awarią zbiornikowca ma bardzo poważne skutki:

 • na skażonym obszarze ropa uniemożliwia zwierzętom wodnym poruszanie, oddychanie i odżywianie się;
 • bakterie stopniowo usuwają ropę, zużywając do tego celu cały tlen rozpuszczony w wodzie.
 • warstwa ropy nie przepuszcza potrzebnego organizmom tlenu i promieniowania słonecznego;
 • najlżejsze składniki ropy parują, a najcięższe mieszają się z wodą morską i powoli opadają na dno;
 • lepka ropa skleja pióra ptaków morskich oraz skrzela ryb i innych zwierząt wodnych;
 • ropa szybko rozprzestrzenia się po powierzchni morza, tworząc na wodzie warstwę o grubości 0.3 mm i powodując zanieczyszczenie wybrzeża;


                                     
 • zajmujący się wydobywaniem surowców energetycznych takich jak: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny oraz przetwarzaniem ich w elektrowniach i rafineriach. Gałęzie
 • kerogenu powstaje ropa naftowa i gaz ziemny. Dlatego kerogen bywa nazywany niedojrzałą ropą Kerogen ma ogromne znaczenie w poszukiwaniach ropy naftowej, gazu
 • między tymi towarzystwami. Porozumienie przewidywało ograniczenie wydobycia ropy stosownie do kształtowania się popytu na nią i zachowanie dotychczasowych
 • żwirowa, wschodnia piaszczysta. Na północy pustyni wydobywana jest ropa naftowa Nowa encyklopedia powszechna PWN Tom 4, Wydawn. Nauk. PWN, 2004, s.
 • Burgan Field w Kuwejcie. Złoża ropy naftowej szacowane są w nich na 60 mld baryłek. OPEC OAPEC Peak Oil Szlak naftowy Rurociąg Kiwon Platforma wiertnicza
 • indukowanej: działalność górnicza wydobycie takich surowców jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny może powodować tąpnięcia, czyli zapadanie się warstw ziemi
 • sióstr inaczej Plejady astronomia Siedem sióstr Zapomniane Krainy Siedem Sióstr ropa naftowa największe koncerny naftowe w latach 50 XX wieku
 • roślinnością kserofilną. Do zasobów naturalnych obszaru pustyni należą ropa naftowa i fosforyty. praca zbiorowa: Encyklopedia Powszechna PWN. T. 1. A - F.
 • dla wybranych rodzajów paliw odnoszących się do zasobów światowych: ropa naftowa 27 43 lat, gaz ziemny: 60 lat, węgiel kamienny: ok. 200 lat, węgiel
 • kraterem wulkanu błotnego. Wypełnia je słona woda i nadal wydzielają się tu ropa naftowa i gazy. Челекен полуостров ros. Большая Советская Энциклопедия.
 • ładunkami masowymi ropa naftowa rudy metali do 225 tysięcy DWT poza funkcjami portowymi różnorodny przemysł. głównie rafinacja ropy naftowej koncerny:

Użytkownicy również szukali:

ropa naftowa chemia, ropa naftowa w polsce, ropa naftowa wzór,

...
...
...