Poprzednia

ⓘ Koszt długu
                                     

ⓘ Koszt długu

Koszt długu, zwany też kosztem kapitału obcego – w ujęciu strumieniowym są to odsetki. Koszt kapitału obcego wyraża oczekiwaną stopę zwrotu w podokresie przez wierzycieli, skorygowaną o wartość tarczy podatkowej z tytułu wykorzystania kapitału obcego. Koszt kapitału obcego jest kluczową częścią składową średniego ważonego kosztu kapitału wykorzystywanego jako współczynnik dyskontujący przy wycenie przedsiębiorstw. Możemy wyrazić również koszt długu w ujęciu procentowym, który jest żądaną przez wierzycieli stopą zwrotu z tytułu ponoszenia przez wierzyciela ryzyka kredytowego, tj. ryzyka związanego z terminowym otrzymywaniem odsetek i rat kapitałowych. W tym przypadku jest to koszt długu przed opodatkowaniem – k d. {\displaystyle k_{d}.} Koszt długu po opodatkowaniu – k d {\displaystyle k_{d}} ekon – jest to koszt długu uwzględniający korzyści wynikające z tzw. tarczy podatkowej odsetkowej i można go przedstawić za pomocą następującej formuły:

k d = i 1 − T {\displaystyle k_{d}=i1-T} gdzie: k d {\displaystyle k_{d}} – koszt długu koszt kapitału obcego i {\displaystyle i} – wartość odsetek T {\displaystyle T} – stawka podatku dochodowego

Odsetki od kapitału obcego stanowią w przedsiębiorstwie koszt finansowy powodujący zmniejszenie podstawy opodatkowania, a zatem zmniejszają podatek dochodowy i w konsekwencji koszt netto kapitału obcego jest to tzw. osłona podatkowa lub tarcza podatkowa.