Poprzednia

ⓘ Kosztorys budowlany
                                     

ⓘ Kosztorys budowlany

Kosztorys budowlany – dokument finansowy realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny według ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. W przypadku kosztorysu inwestorskiego jest szacunkiem kosztów do poniesienia. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

W procesie inwestycyjnym kosztorys przygotowuje inwestor w celu uzyskania informacji o planowanych kosztach inwestycji. Przygotowuje go również wykonawca w celu uzyskania wartości danej roboty określającej opłacalność jej realizacji. Kosztorys towarzyszy procesowi inwestycyjnemu w różnych jego fazach. Dla inwestora i wykonawcy jest on podstawą zawarcia umowy, przygotowania harmonogramu robót, zaplanowania realizacji robót, wyliczenia wartości inwestycji, pozwala określić wydatki poniesione na technologię robót, ustala zużycie nakładów RMS robocizny, materiałów i sprzętu w oparciu o katalogi lub analizę indywidualną, na koniec jest podstawą rozliczenia zakończenia inwestycji.

                                     

1. Rozwój metod kosztorysowania w Polsce

 • po 1949 r. wprowadzono Zestawienia Cen Jednostkowych ZCJ, na podstawie jednolitych Katalogów Scalonych Norm Kosztorysowych KSNK,
 • kosztorysowanie do 1939 r.,
 • w 1983 r. wprowadzono metodę kosztorysowania szczegółowego opartą na Katalogach Nakładów Rzeczowych KNR,
 • w 1969 r, w miejsce ZCJ wprowadzono Katalogi Cen Kosztorysowych KCK, a w miejsce KSNK wprowadzono Katalogi Norm Kosztorysowych KNK,
 • Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych KSNR,
 • w kolejnych latach wprowadzono do KCK mnożniki do kosztorysowania M-76 i M-78,
 • w 2000 r. wprowadzono Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych KNNR.
                                     

2. Rodzaje kosztorysów budowlanych

 • kosztorys inwestorski
 • kosztorys zamienny
 • kosztorys powykonawczy
 • kosztorys ofertowy

Te cztery rodzaje kosztorysów wyczerpują obecnie całkowicie potrzeby ustalania wartości zamówienia i kalkulacji cen za roboty budowlane.

                                     

3. Metody kalkulacji

Metoda kalkulacji uproszczonej

W kosztorysowaniu uproszczonym cena kosztorysowania jest iloczynem ilości scalonych jednorodnych robót np. 1 m² wykonanej nawierzchni betonowej, 1 m ułożenia przewodu wodociągowego itp. oraz cen jednostkowych, a także ewentualnie podatku od towarów i usług VAT.

Metoda kalkulacji szczegółowej

Przy ustaleniu cen kosztorysowych robót należy posługiwać się następującą formułą kalkulacyjną:

C K = R + M + K z + S+ K p + Z + P v

gdzie:

C K – cena kosztorysowa określonego zakresu rzeczowego robót

R – koszty robocizny bezpośredniej

M – koszty materiałów bezpośrednich

K z – koszty zakupu materiałów obejmujące również koszty ich transportu zewnętrznego

S – koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego

K p – koszty pośrednie

Z – zysk kalkulacyjny

P v – podatek VAT

                                     

4. Sporządzanie kosztorysu

Kosztorys sporządzany jest przez kosztorysanta. W przypadku budownictwa kosztorysantem może być:

 • inne osoby, gdyż zawód ten obecnie nie wymaga specjalnych uprawnień.
 • inżynier budownictwa, zarówno specjalności budownictwo, jak i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych,
 • architekt,
                                     

5. Zastosowanie kosztorysu w wycenie nieruchomości

W wycenie nieruchomości stosuje się różne podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości. W podejściu kosztowym przy zastosowaniu metod odtworzenia i zastąpienia można stosować techniki: szczegółową, scalonych elementów i wskaźnikową, a w metodzie kosztów likwidacji technikę szczegółową. Jednym z elementów operatu opartego na tych technikach oraz czasem przy podejściu mieszanym, jest kosztorys jako sposób określenia ceny kosztorysowej. W wycenie nieruchomości korzysta się najczęściej z gotowych cenników o różnym stopniu scalenia elementów i zakresie. W pewnych sytuacjach oczywiście wykonuje się kalkulacje oparte na katalogach KNR, KNNR, KSNR i innych.