Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy założona 17 marca 1999 roku.

                                     

1. Charakterystyka

Wyższa Szkoła Gospodarki to uczelnia o dziewięciu wydziałach, pod względem liczby studentów i kadry naukowej jedna z największych uczelni niepublicznych w regionie kujawsko-pomorskim.

Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich i inżynierskich I stopnia oraz magisterskich II stopnia. Prowadzi również studia podyplomowe w ok. 80 specjalnościach. Przy uczelni działa także m.in. Centrum Europejskie, Centrum Kultury Medialnej, Inkubatory Przedsiębiorczości, In-Lab, Studencka Strefa Biznesowa, Przedszkole Akademickie, Żłobek Uczelniany, Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku w sumie 26 lokalizacji, Szkoła Języków Obcych oraz Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych.

W 2011 roku ofertę edukacyjną tworzyło 17 kierunków studiów i ok. 100 specjalności. W tym czasie na WSG studiowało 8 tysięcy studentów w tym kilkudziesięciu z zagranicy, a kadra naukowa liczyła ok. 450 nauczycieli akademickich. Oprócz Bydgoszczy uczelnia prowadzi nauczanie w ośrodkach zamiejscowych w Ełku i Słupsku, posiada zamiejscowe Wydziały Zarządzania w Inowrocławiu i Malborku, zamiejscowy Wydział Techniczny w Toruniu od 2011 r., Wydział Biznesu i Techniki w Pile oraz Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach, a także najmłodszy wydział w Działdowie. Współpracuje również z uczelniami zagranicznymi z Francji i Niemiec, co umożliwia studentom zdobycie podwójnego dyplomu polskiego i zagranicznego na specjalności turystyka. Przy Uczelni działają dwa konsulaty honorowe: Ukrainy oraz Słowacji.

Uczelnia bierze udział w wielu projektach badawczych oraz współpracuje z przedsiębiorcami, instytucjami kultury i samorządami. Prowadzi placówki kulturalne m.in. Akademicką Przestrzeń Kulturalną, Galerię nad Brdą, Muzeum Fotografii oraz liczne inicjatywy ukierunkowane na lokalną społeczność, m.in. Bydgoski Festiwal Nauki, Uniwersytet Trzeciego Wieku i inne. Osada wioślarska WSG co roku uczestniczy w regatach Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, gdzie rywalizuje z osadami uczelni europejskich.

                                     

2. Symbole uczelni

WSG jest organizacją non-profit. Od 2005 r. patronką uczelni jest Święta Królowa Jadwiga, zasłużona dla polskiej nauki poprzez fundację odnawiającą Akademię Krakowską. WSG posiada także własne godło, sztandar, pieczęć i hymn.

Uczelni przyświeca idea "Uczenia się przez całe życie”. Mottem Wyższej Szkoły Gospodarki jest to, że "Uczelnia działa w oparciu o koncepcję Uniwersytetu Przedsiębiorczości, modelu organizacji uczącej się”.

                                     

3. Statystyki

Na podstawie Raportu o uczelniach niepublicznych w Polsce, udostępnionego przez portal Perspektywy.pl Wyższa Szkoła Gospodarki zalicza się do większych uczelni niepublicznych w Polsce północnej:

 • liczba publikacji naukowych 1999-2011: 232 nakład 52 tys.
 • absolwenci szkoły 1999–2011: 9500 w tym studiow stacjonarnych 4174, podyplomowych 2258
 • liczba studentów 2011: 5108
 • uczestnicy studiów podyplomowych 2011: 1032
 • konferencje naukowe 2000-2011: 73
 • studenci obcokrajowcy 2011: 101
 • studenci stacjonarni 2011: 944
 • przyjęci na studia 2010/2011: 1871
                                     

4. Historia

Uczelnia powstała w 1999 r. pod nazwą Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. Jej założycielem było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kolfer, istniejące od 1989 r., którego działalność związana była z turystyką i informatyką. Powołanie uczelni poprzedziło powstanie Zespołu Szkół Policealnych "KOLFER”, prowadzącego kształcenie od 1994 r. Doświadczenie zdobyte przez tę jednostkę stanowiło wyjściowy kapitał intelektualny, który odegrał kluczową rolę w początkowym okresie rozwoju uczelni.

Zezwolenie na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej pod nazwą Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa z siedzibą w Bydgoszczy uzyskano 17 marca 1999 r., a podpisanie aktu notarialnego o założeniu WPSTiH miało miejsce 26 kwietnia 1999 r. 10 czerwca 1999 r. wpisano ją do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 145. 27 maja 2004 r. uczelnia zyskała status szkoły akademickiej, w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Państwową Komisję Akredytacyjną wniosku o utworzenie studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja.

Uczelnia od początku swego istnienia, ukierunkowana była na gospodarkę turystyczną, która od lat 90. XX w. notowała w Polsce i na świecie dynamiczny wzrost. Pierwszym kierunkiem nauczania była turystyka i rekreacja wraz ze specjalnością zarządzanie turystyką i hotelarstwo. W drugim roku działalności powstała specjalność: systemy informatyczne w zarządzaniu, przypisana do kierunku studiów informatyka i ekonometria. Duży nacisk kładziono również na naukę języków obcych, ściśle związanych z branżą turystyczną. Obydwa kierunki studiów zapełniały lukę edukacyjną w Bydgoszczy, gdyż żadna z uczelni państwowych i niepaństwowych w regionie nie prowadziła kształcenia na tych kierunkach. Po 2004 r. wprowadzono nowe kierunki kształcenia, m.in. socjologię, architekturę i urbanistykę, geografię oraz transport i logistykę. Zarysowało to zmianę charakteru kształcenia na techniczno-gospodarczy, który usankcjonowano zmieniając 1 października 2004 r. nazwę uczelni na Wyższa Szkoła Gospodarki. Zmieniono wówczas strukturę uczelni na trójwydziałową, z wydziałami: technicznym, społeczno-ekonomicznym i turystyki i hotelarstwa. Od tej pory uczelnia uwzględnia zasadę zachowania równowagi pomiędzy technologicznym a humanistycznym profilem kształcenia oraz komplementarności kierunków kształcenia. W kolejnych latach uczelnia wzbogacała ofertę kształcenia o kierunki: kulturoznawstwo i ekonomia 2005, nauki o rodzinie 2007, gospodarka przestrzenna, filologia, mechatronika i informatyka 2008, wychowanie fizyczne 2009, ekonomia magisterskie, geografia magisterskie, pedagogika 2010, fizjoterapia 2011. W 2006 r. otwarto Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku oraz Wydziały Zamiejscowe w Malborku i Inowrocławiu, w 2010 r. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku, a w 2011 Wydział Zamiejscowy w Toruniu.

W 1999 r. studiowało na uczelni ok. 500 osób, w 2004 r. 2.5 tys., a w 2008 r. – ok. 8.5 tys. Liczba nauczycieli akademickich w latach 1999–2004 wzrosła z 45 do blisko 200. Uczelnia zapewnia studentom praktyki zagraniczne. W 2004 r. skorzystało z nich 160 osób.

W 2006 r. uczelnia przyjęła studentów likwidowanej Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy. W ramach współpracy z bydgoskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, WSG prowadzi dodatkowo studia podyplomowe o kierunkach ekonomicznych.

W maju 2002 r. dokonano instytucjonalizacji sfery naukowo-badawczej w uczelni powołując do życia Instytut Gospodarki Regionalnej i Lokalnej IGRiL, aktualnie Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych. Wykonuje on badania m.in. na rzecz administracji państwowej. W statucie uczelni od 2002 r. obowiązuje zapis zobowiązujący wszystkie jednostki naukowo-dydaktyczne do prowadzenia badań naukowych. Najważniejsze obszary badań obejmują: rozwój metodologii badań nad turystyką, zastosowania technologii informatycznej w gospodarce turystycznej oraz badania nad gospodarką i społeczeństwem w skali lokalnej i regionalnej. Niektóre z przedsięwzięć naukowo-badawczych podejmowanych przez uczelnię wnoszą istotny wkład w integrację, promocję i stymulację środowiska naukowego Bydgoszczy.                                     

5. Baza dydaktyczna

Teren uczelni zajmuje powierzchnię ok. 8 ha. Znajduje się on w centrum miasta, na południowym nabrzeżu Brdy, w rejonie dawnej garbarni Buchholza. Zabytkowy budynek poprzemysłowy garbarni, zbudowany w 1862 r. został zaadaptowany na cele administracyjne; do 2012 roku mieścił się w nim dziekanat oraz rektorat. W 2004 r. w skład kompleksu obiektów dydaktycznych wchodziło 6 wolno stojących budynków. W kolejnych latach kompleks rozbudowywano o kolejne obiekty, a budynki zabytkowe były remontowane. W starej wozowni urządzono Akademicką Przestrzeń Kulturalną z galerią sztuki, salą widowiskową, studiem nagrań i Muzeum Fotografii. W 2010 r. kampus uczelniany mieścił 12 budynków dydaktyczno-naukowych, które są połączone arkadami z głównym dziedzińcem. Wszystkie pracownie, dydaktyczne i komputerowe, jest czytelnia i biblioteka znajdują się na terenie kampusu.

Wokół uczelni położone są tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, m.in.: boiska, korty tenisowe, ciągi spacerowe, arboretum oraz przystań rzeczna na rzece Brdzie z pomostem o długości 30 m, przeznaczona do uprawiania sportów wodnych. Rozległy teren w zakolu Brdy pozwala na planowanie przez uczelnię nowych inwestycji np. przystanku Bydgoskiego Tramwaju Wodnego. Lepsze skomunikowanie campusu ze Śródmieściem przyniosła również budowa w sąsiedztwie nowego połączenia tramwajowego do dworca PKP. Uczelnia posiada jedną z największych w Bydgoszczy hal widowiskowo-sportowych. Na niej m.in. odbywają się co roku warsztaty Camerimage.

Uczelnia dysponuje własnymi ośrodkami wypoczynkowo-szkoleniowymi w Świekatowie i Tleniu.

                                     

6. Władze uczelni

 • Kanclerz – mgr Filip Sikora
 • Dziekan Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku
 • Dyrektor Administracyjny – mgr Tomasz Frejgandt
 • Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – dr. Alicja Kozubska prof. WSG
 • Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu – dr Karolina Marchlewska-Patyk
 • Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych – doc. dr Mariusz Barczak
 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy – dr inż. Ryszard Maciołek prof. WSG
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Działdowie – mgr Anna Kraśniewska
 • Rektor – prof. WSG dr Marek Chamot
 • Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii w Malborku – mgr inż. Patrycja Kozłowska
 • Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych w Chojnicach – dr Wioleta Ciepluch-Trojanek
 • Prezydent – doc. Krzysztof Sikora
 • Dziekan Wydziału Biznesu i Techniki w Pile
 • Proziekan Wydziału Studiów Stosowanych – doc. Anna Fatz-Grupka
 • Dziekan Filii w Toruniu – dr inż. Dariusz Buchaniec
 • Dyrektor Generalny – doc. Małgorzata Szymańska – Sikora
 • Dziekan Wydziału Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku – mgr Bogdan Musznicki


                                     

7. Struktura

Katedra Sportu i Kultury Fizycznej

 • Dyrektor – doc. dr Aleksander Skaliy
 • Akademicki Związek Sportowy – prezes KU AZS WSG – mgr Filip Wiśniewski

Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • Z-ca Dyrektora – doc. Stanisław Krause
 • Dyrektor – prof. dr hab. Magdalena Osińska

Katedra Przemysłów Kreatywnych

 • Z-ca Dyrektora – dr Marta Ipczyńska
 • Dyrektor – dr Marek Chamot, prof. WSG

Akademicka Przestrzeń Kulturalna

 • Koordynator – Pełnomocnik Prezydenta WSG ds. Polityki Kulturalnej – mgr sztuki Marta Rosenthal-Sikora
                                     

7.1. Struktura Katedra Sportu i Kultury Fizycznej

 • Dyrektor – doc. dr Aleksander Skaliy
 • Akademicki Związek Sportowy – prezes KU AZS WSG – mgr Filip Wiśniewski
                                     

7.2. Struktura Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • Z-ca Dyrektora – doc. Stanisław Krause
 • Dyrektor – prof. dr hab. Magdalena Osińska
                                     

7.3. Struktura Katedra Przemysłów Kreatywnych

 • Z-ca Dyrektora – dr Marta Ipczyńska
 • Dyrektor – dr Marek Chamot, prof. WSG
                                     

7.4. Struktura Akademicka Przestrzeń Kulturalna

 • Koordynator – Pełnomocnik Prezydenta WSG ds. Polityki Kulturalnej – mgr sztuki Marta Rosenthal-Sikora
                                     

7.5. Struktura Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe

 • Centrum Przedsiębiorczości Studenckiej – kierownik: mgr Monika Chmielewska
 • Studium Podyplomowe – kierownik: mgr Anna Świtała-Wierzbicka
 • Biblioteka Główna WSG – dyrektor: dr Bożena Sowińska
 • Kreator Innowacyjności – dyrektor dr Piotr Szymański
 • Biuro Karier – kierownik: mgr Robert Lauks
 • Centrum Szkoleń i Certyfikacji – kierownik: mgr Lucyna Grzesiak-Knut
 • Centrum Współpracy Nauki z Biznesem – dyrektor dr Anna Pomianowska-Kardaś
 • Studium Języków Obcych
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń – dyrektor: mgr Anna Świtała-Wierzbicka
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSG – dyrektor: mgr Radosław Ratajczak
 • Szkoła Języków Obcych – kierownik: dr Irena Kudlińska prof. WSG
                                     

8. Kierunki

Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia w obszarach opartych na następujących kierunkach.

 • Wychowanie fizyczne
 • Socjologia
 • Informatyka
 • Budownictwo
 • Fizjoterapia
 • Mechatronika
 • Turystyka i Rekreacja
 • Zarządzanie i Inżynieria produkcji
 • Filologia
 • Architektura
 • Logistyka
 • Pedagogika
 • Dietetyka
 • Zarządzanie
 • Gospodarka przestrzenna

Szkoła umożliwia również podjęcia studiów podyplomowych.

                                     

9. Podwójne dyplomowanie

Od 2002 roku po podpisaniu umowy między Wyższą Pomorską Szkołą Turystyki i Hotelarstwa a Uniwersytetem Le Mirail w Tuluzie można podjąć studia kończące się licencjatem i magisterium francuskim. W 2010 roku została podpisana umowa z Hochschule Heilbronn Niemcy. Studenci mogą otrzymać podwójny dyplom ukończenia studiów magisterskich:

 • Hochschule Heilbronn, na kierunku "International Tourism Management”
 • WSG, kierunek "turystyka i rekreacja”, specjalność "turystyka międzynarodowa”
                                     

10. Akademicka Przestrzeń Kulturalna

Placówką kulturalną uczelni jest Akademicka Przestrzeń Kulturalna utworzona w 2006 r. w wyremontowanym budynku XIX-wiecznej wozowni. W jej skład wchodzą: Muzeum Fotografii, Galeria nad Brdą w ramach której funkcjonuje także Galeria "Debiut”, sala widowiskowo-wykładowa oraz ciemnia fotograficzna, studio nagrań, sale multimedialne i inne. Sala widowiskowa wykorzystywana jest do organizacji konferencji, dyskusji, pokazów, a także wykorzystywana przez organizatorów festiwali np. Międzynarodowego Festiwalu Reportażu i Dokumentu Telewizyjnego "Camera Obscura”. Dla celów ATK wykorzystywane są także inne pomieszczenia w kampusie WSG, np. dawny schron podziemny. Oferta ATK uzupełnia ofertę uczelni o wartości kulturotwórcze. Nad całością czuwa Rada Programowa oraz zespół koordynatorów w zakresie kulturoznawstwa, fotografii, muzyki, tańca, teatru, literatury, dziennikarstwa.

                                     

11. Organizacje studenckie

 • Koło Naukowe Kulturoznawstwa "Asio"
 • Koło Grafiki Komputerowej
 • Koło Naukowe Finansów
 • Koło Turystyczne "Oros"
 • Kółko teatralne Suplement prowadzi pani Blachowska
 • Koło Naukowe Języka Niemieckiego
 • Koło Naukowe Języka Angielskiego "English Society"
 • Koło Naukowe Finansów w Gospodarce Turystycznej
 • Bractwo Rycerskie "Kompania Janusza Brzozogłowego"
 • Chór "Hasło"
 • Koło Miłośników Francji i Krajów Frankofońskich
 • Koło Naukowe "Sigma"
 • Koło Naukowe Socjologów "Logos"
 • Klub Uczelniany AZS
 • Koło Naukowe Ekonometrii i Programowania
 • Koło Naukowe Ekonomiki
 • sekcje: wioślarska, koszykówki kobiet i mężczyzn, piłki nożnej oraz futsal, pływackakobiet i mężczyzn, tenisa stołowego kobiet i mężczyzn, siatkówki kobiet i mężczyzn, lekkoatletyki, judo, narciarstwa, turystyczno – rekreacyjna, turystyki kwalifikowanej żeglarstwa, płetwonurków
 • WSG Cafe
 • Studenckie Forum Business Centre Club
 • Koło Naukowe Geografów
 • Gwardia Uczelniana
 • Samorząd studencki

Użytkownicy również szukali:

wsg bydgoszcz cennik, wsg bydgoszcz kadra, wsg bydgoszcz kierunki, wsg bydgoszcz opinie,

...
...
...