Poprzednia

ⓘ TRIPS
TRIPS
                                     

ⓘ TRIPS

Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej – załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu. Porozumienie TRIPS, zawarte w 1994 r., przewiduje stosowanie zasady równego traktowania podmiotów wszystkich krajów członkowskich TRIPS, w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Jakakolwiek korzyść, udogodnienie, przywilej lub zwolnienie, przyznane przez kraj członkowski TRIPS podmiotom innego kraju, będzie przyznane niezwłocznie i bezwarunkowo podmiotom wszystkich krajów-członków Porozumienia zasada największego uprzywilejowania.

Porozumienie TRIPS reguluje wszystkie obszary własności intelektualnej, tj. ochronę dla praw autorskich i pokrewnych, w tym ochronę programów komputerowych i zbiorów danych oraz ochronę wykonawców, producentów fonogramów nagrań dźwiękowych i organizacji nadawczych, patentów, praw do wzorów przemysłowych, znaków towarowych, geograficznych oznaczeń pochodzenia towarów, topografii układów scalonych, a także ochronę poufnego know-how.

Celem Porozumienia TRIPS jest ochrona oraz dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej, co powinno przyczynić się do promocji innowacji technicznych oraz transferu i upowszechniania technologii, ze wzajemną korzyścią dla producentów i użytkowników wiedzy technicznej, w sposób sprzyjający zrównoważeniu praw i obowiązków.

Polska, jako jedno z państw założycielskich WTO, przystąpiła do porozumienia TRIPS w r. 1994. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych po nowelizacji z 9 czerwca 2000 r. spełnia wymogi porozumienia.