Poprzednia

ⓘ Michał Grabowski (zoolog)
Michał Grabowski (zoolog)
                                     

ⓘ Michał Grabowski (zoolog)

Michał Grabowski – polski zoolog, hydrobiolog, biolog ewolucyjny, profesor nauk biologicznych. Kierownik Zakładu Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

                                     

1. Życiorys

Absolwent rocznik 1991 XXXI Liceum im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi. W latach 1993–1994 stypendysta programu TEMPUS na University of Wolverhampton w Wolverhampton Wielka Brytania, gdzie uzyskał tytuł Bachelor of Science 1994. W 1996 ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Uczeń prof. Krzysztofa Jażdżewskiego. W latach 1996–1997 oraz 1999 pracownik naukowy researcher w Gulf Coast Research Laboratory, University of Southern Mississippi w Ocean Springs Missisipi, Stany Zjednoczone, gdzie m.in. brał udział w monitoringu zasobów biologicznych Zatoki Meksykańskiej oraz realizował badania będące podstawą jego rozprawy doktorskiej. Doktorat 2000, UŁ w dyscyplinie biologia, specjalność zoologia, na podstawie rozprawy "Filogeografia krewetki, Farfantepenaeus duorarum Burkenroad, 1939, Crustacea, Decapoda opisana przy pomocy markera molekularnego”. Habilitacja 2007, UŁ w dziedzinie nauk biologicznych, w zakresie biologii – zoologii, na podstawie rozprawy "Bioegograficzne aspekty rozsiedlenia obcych skorupiaków Crustacea w wodach Polski”. Profesura 2019 w dziedzinie nauk biologicznych.

                                     

2. Praca naukowa

Zainteresowania naukowe prof. Grabowskiego skupiają się wokół:

  • biogeografii i procesów kształtujących bioróżnorodność wód powierzchniowych Europy,
  • biologii i ekologii gatunków inwazyjnych.
  • filogeografii i ekologii molekularnej fauny wodnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich i strefy śródziemnomorskiej,
  • barkodowania DNA oraz jego wykorzystania do monitorowania i szacowania różnorodności biologicznej,
  • różnorodności gatunkowej, taksonomii integratywnej i ewolucji skorupiaków Amphipoda, Decapoda,

Badania zainicjowane oraz prowadzone w zespole badaczy kierowanym przez prof. Grabowskiego we współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, wykazały na przykładzie modelowej grupy skorupiaków z gromady Malacostraca, że różnorodność wód słodkich Europy w skali kontynentu jest bardzo niedoszacowana. Pionierskim osiągnięciem w skali międzynarodowej było wykazanie za pomocą nowoczesnych metod molekularnych istnienia ponad 150 linii filogenetycznych równoważnych gatunkom w obrębie kilkunastu znanych wcześniej morfogatunków, ale także sytuacji odwrotnej, to jest dużego zróżnicowania morfologicznego przy braku zmienności genetycznej barkodowego genu COI. Zespół prof. Grabowskiego zaproponował, na przykładzie historii ewolucyjnej skorupiaków, nowy scenariusz kształtowania się europejskiej fauny słodkowodnej z licznymi kolonizacjami wód śródlądowych na wczesnych etapach kontynentalizacji Europy i dalszym różnicowaniem podczas wypiętrzania lądów. Badania te zmieniły dotychczasowe poglądy na stopień i rozkład przestrzenny endemizmu oraz historię ewolucyjną słodkowodnych skorupiaków, a biorąc pod uwagę wagę tych organizmów dla funkcjonowania ekosystemów, również ogólnie na pochodzenie bioróżnorodności i zrozumienie jej rozkładu przestrzennego w wodach śródlądowych Europy. Mają one również istotne znaczenie dla planowania efektywnej, wielkoskalowej strategii ochrony bioróżnorodności i zasobów genetycznych Europy.

                                     

3. Pełnione funkcje

Członek Komitetu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w kadencjach 2007-2011 sekretarz oraz 2011-2014. Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od 2015. Członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk od 2016. Członek Rady Naukowej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk od 2019. Reprezentant Polski w Komitecie Naukowym International Barcode of Life od 2018. Członek Zespołu VI Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Rady Doskonałości Naukowej od 2019.

                                     

4. Wypromowani doktorzy

  • Tomasz Mamos: "Phylogeography and cryptic diversity of Gammarus balcanicus Schäferna, 1922 in Europe”, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 2015 r., kopromotor: dr Remi Wattier, Universite de Bourgogne, Francja
  • Tomasz Rewicz: "Phylogeography of an invasive amphipod, Dikerogammarus villosus, in Europe”, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 2015 r., kopromotor: prof. dr hab. Thierry Rigaud, Universite de Bourgogne, Francja
  • Kamil Hupało: "Diversity and origin of freshwater amphipods of Mediterranean islands” Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 2020 r., promotor pomocniczy: dr Tomasz Mamos, Uniwersytet Łódzki.