Poprzednia

ⓘ Garnizon Drawno
Garnizon Drawno
                                     

ⓘ Garnizon Drawno

Garnizon Drawno – były garnizon wojskowy w Drawnie; wcześniej armii pruskiej, dalej Cesarstwa Niemieckiego, następnie armii niemieckiej, w latach 1945 do 1948 jako komendatura Armii Czerwonej/Radzieckiej, od 1951 do 2003 polski garnizon wojskowy Wojska Polskiego.

                                     

1.1. Historia wojska, garnizonu Drawno Neuwedell do 1945 Drawno w średniowieczu

Ziemie okolic Drawna stanowiły we wczesnym średniowieczu pogranicze Pomorza i Wielkopolski. W X wieku wraz z ziemią choszczeńską zostały włączone do państwa polskiego przez Mieszka I. Przy drodze pomiędzy jeziorami powstał gród obronny z osadą. Duża ilość rzek, jezior i lasów zapewniał obfitość ryby i zwierza. Ukształtowanie terenu sprzyjało zakładaniu osad i ich obronie. Wszelkie dane wskazują, że zamkowy gród obronny powstał przed 1296. Zadanie budowy zamku powierzono braciom Zulisowi Hasso i Ludolfowi von Wedelowi niem. z Korytowa.

W lutym 1296, po śmierci Przemysła II, ziemie okolic Drawna zostały opanowane przez margrabiów brandenburskich i włączone do Nowej Marchii. Nieznana jest pierwotna nazwa grodu.

W 1313 gród został po raz pierwszy wymieniony w dokumentach pod nazwą "Nowy Wedel”, która wielokrotnie była zmieniana. Drawno stało się własnością niemieckiego rodu rycerskiego von Wedel. Historycy datują otrzymanie praw miejskich na okres od 1313 do 1333. Gród był w tym czasie lennem rodu von Wedel. Rozwój ekonomiczny miasta następował dzięki produkcji rzemieślniczej, rolniczej i rybołówstwa. Jednak ciągłe walki na tym obszarze oraz zmiany właścicieli nie sprzyjały osadnictwu. Z Marchii Brandenburskiej ziemie przeszły pod panowanie Luksemburgów. W 1326 stacjonowały wojska Władysława Łokietka.

Wojsko w latach VII w. – XII w.
 • wojowie plemiona pomorskiego VII/IX wiek
 • wojowie drużyn książęcych Mieszka I do 1268
 • wojska Władysława Łokietka 1326
 • rycerstwo rodu von Wedel po 1268
                                     

1.2. Historia wojska, garnizonu Drawno Neuwedell do 1945 Okres XIV, XV, XVI, XVI, XVII wieku

W XIV wieku miasto otoczono murami i wybudowano ratusz. Nadgraniczne położenie sprawiało, że przez wieki miejscowość narażona była na bitwy i spory. Wojna trzydziestoletnia, wojna ze Szwedami, pożary i zarazy, spowodowały upadek ekonomiczny miasta. W końcu XVIII wieku Drawno i ziemie drawieńskie leżały na tzw. granicy brandenbursko-wielkopolskiej, których przebieg wyznaczały rzeki Drawa i Płociczna.

W latach 1402–1454 Drawno należało przejściowo do państwa krzyżackiego, w międzyczasie 1433–1436 było lennem polskim.

W XVI w. nastąpiło nasilenie osadnictwa za sprawą Rüdigera von Wedela. Powstały nowe wsie i folwarki, między innymi: Brzeziny, Niemieńsko, Dominikowo, Rościn.

Od roku 1454 aż po koniec II wojny światowej Drawno i okolice znajdowały się już nieprzerwanie pod jurysdykcją Brandenburgii i jej prawnych następców: Królestwa Pruskiego 1701–1871 oraz Niemiec 1871–1945. Liczne wojny i bitwy wyniszczały miasto i miejscową ludność, szczególnie potop szwedzki 1655. W okresie tym w garnizonie Drawno i w jego rejonie stacjonowały i przemieszczały się: rycerze marchijscy, wojska szwedzkie wojny szwedzkie – 1675, wojska szkockie w służbie szwedzkiej 1633, wojska duńskie, rosyjskie wojna siedmioletnia, wojska pruskie.

Wojsko, jednostki w latach 1400–1758

W okresie tym stacjonowały i przemieszczały się wojska, jednostki między innymi:

 • wojska Stefana Czarnieckiego 1659
 • wojska Rüdigera von Wedel 1556-1592
 • rajtarzy Lodovica Francesca Peruzziego 1628
 • wojska szwedzkie 1675
 • wojska polskie zajęły zamek w Drawnie podczas wojny z Krzyżakami 1410
 • wojska elektora Albrechta Achillesa 1478
 • oddział kawalerii rosyjskiej generała majora Tomasza Demiku ros. 1758
 • załoga krzyżacka obsadziła zamek w Drawnie podczas wojny z Polską 1433
 • załoga polska Sędziwoja z Ostroroga obsadziła zamek w Drawnie podczas wojny z Krzyżakami 1433
 • wojska polskie pułkownika Aleksandra Józefa Lisowskiego w służbie wojsk cesarskich 1627
 • kompania regimentu Alt-Sachsen Wallensteina 1628
 • kompanie szkockie w służbie szwedzkiej Davida Drummonda 1633
                                     

1.3. Historia wojska, garnizonu Drawno Neuwedell do 1945 Garnizon Królestwa Prus

W XVII i XVIII w. popularne stało się tutaj szklarstwo, wykorzystujące do produkcji szkła naturalne surowce mineralne. W XVIII w. rozwinęło się tkactwo, które upadło na początku XIX w. wskutek konkurencyjnej produkcji fabrycznej.

Wojsko, jednostki w latach 1776–1846

W garnizonie w XIX wieku stacjonowały:

 • wojska Korpusu Wyzwoleńczego gen. Johanna Dawida von Yorcka 1813
 • oddział por. Ferdinanda von Schilla 1776–1809
 • wojska V Korpusu Wielkiej Armii marszałka Jeana Lannesa 1806
 • 1 pluton z 4 kompanii inwalidów – dowódca ppor. Schnaepel 1823–1846?
                                     

1.4. Historia wojska, garnizonu Drawno Neuwedell do 1945 Garnizon Cesarstwa Niemieckiego

Pod koniec XIX w. nastąpiło ożywienie gospodarcze, kiedy to zbudowano szosę i przeprowadzono linię kolejową oraz elektryczną.

Po I wojnie światowej zaznaczył się w Drawnie spadek ludności, emigrującej w poszukiwaniu pracy do zachodnich prowincji Niemiec. W 1900 roku ówczesny Neuwedell zamieszkiwało 2821 mieszkańców w ogromnej większości Niemców, zaś w 1939 już tylko 2711.

Do roku 1938 miasto podlegało administracyjnie Nowej Marchii Neumark, a w latach 1938–1945 Prowincji pomorskiej Provinz Pommern.

                                     

2.1. Garnizon 1939–1945 Garnizon III Rzeszy

W okresie II wojny światowej w Drawnie stacjonowała niemiecka jednostka wojskowazajmująca się przechowywaniem rakiet V-2 i ich przygotowaniem do transportu na front, na stanowiska ogniowe w Holandii. Obszar powiatu choszczeńskiego wchodził w skład tzw. Wału Pomorskiego.

Jednostki w latach 1939–1945

W latach 1939–1945 w rejonie garnizonu Drawno stacjonowały:

 • część obozu jenieckiego dla radzieckich jeńców wojennych niem. 102 Arbeitsbataillon
 • niemiecka jednostka wojskowa Muna Lager, składnica amunicji, gdzie składowano elementy V-2 Zakład Amunicji Wojsk Lądowych niem. niem. H. Ma. Heeres-Munitionsanstalt)
                                     

2.2. Garnizon 1939–1945 Garnizon w 1945

22 stycznia 1945 roku w Kreis Arnswalde ogłoszono ewakuację. 12 lutego 1945 roku miasto noszące nazwę niem. Neuwedell zostało zdobyte przez wojska radzieckie. Nazwa Neuwedel funkcjonowała niemal nieprzerwanie od XIV wieku do 1945 roku. Po włączeniu miasta do Polski, zanim jeszcze nazwane zostało Drawnem, przez krótki czas nosiło ono nazwę Nowe nad Drawą, potem Kniazie.

Jednostki w 1945

W 1945 stacjonowały, operowały jednostki niemieckie, radzieckie i polskie:

 • 1183 Pułk Strzelecki 356 Dywizji Strzeleckiej ros. dowódca gen. Michaił G. Makarow ros) 61 Armii
 • 37 Gwardyjski Kobryński Pułk Strzelecki ros. dowódca płk Rafał Isajewicz Milner ros) 12 Dywizji Strzeleckiej ros. 61 Armii
 • 1323 Pułk Strzelecki dowódca płk. Gieorgij A. Mołczanow z 415 Dywizji Strzeleckiej
 • 2 Dywizja Artylerii 2DArt.
 • 503 batalion Czołgów Ciężkich niem.
 • pułk spadochroniarzy Fallschirmjäger-Regiment dowódca płk. Gerhard Schacht niem)
 • 1 Samodzielna Brygada Moździerzy
 • 533 Pułk Przeciwpancerny dowódca mjr Michaił Goworow ros) 61 Armii


                                     

3. Komendatura Armii Czerwonej/Radzieckiej. Wojsko Polskie RP 1945–1951

Komendatura Armii Czerwonej/Radzieckiej 1945–1948

12 lutego 1945 roku miasto zostało zdobyte przez wojska radzieckie, w wyniku czego 40% zabudowań legło w gruzach, głównie w śródmieściu. W wyniku II wojny światowej miasto zostało przekazane Polsce i otrzymało ostatecznie nową nazwę Drawno, które stało się polskim garnizonem dopiero w 1951 r., kiedy w koszarach zafunkcjonował 41bsap z 14DP.

Jednostki 1945–1948

W okresie powojennym w Drawnie do 1948 znajdowała się:

 • JW 28291 Armii Radzieckiej składowisko/fabryka podziemna broni i amunicji; od 1945 do 1948; dowódca ppłk Rukin

Wojsko Polskie w okresie Rzeczypospolitej Polskiej 1945–1951

Jednostki po 1945

W okresie powojennym w Drawnie od 1945 kwaterowały:

 • 083 posterunek obserwacyjno-meldunkowy z 3 kompanii 49 samodzielnego batalionu obserwacyjno-meldunkowego
 • 2 Pułk Rolno-Gospodarczy dowódca ppłk Józef Pugaczewski; od 1945 do 1946 z 1 Dywizji Rolno-Gospodarczej


                                     

4.1. Garnizon Wojska Polskiego 1951–1989 Garnizon Wojska Polskiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1951-1989

W 1951 powstał polski Garnizon Drawno, w koszarach zafunkcjonował 41bsap z 14DP, a w 1969 – 94 Wojskowa Składnica Materiałów Topograficznych.

W 1970 powstała WAK przy JW 4666. Wcześniej kompleks koszarowy administrowała JW 1276 Cybowo. Pierwszym kierownikiem był Bernard Mieleszuk.

W 1975 powstał Garnizonowy Węzeł Łączności, w 1987 nastąpiła wymiana centrali na EACT 200 NN MK, która funkcjonowała do końca istnienia GWŁ 1996, po rozformowaniu funkcję organizatora łączności przejął Rejonowy Węzeł Łączności w Drawsku Pomorskim.

W 1977 WAK rozpoczęła administrować wybudowanymi budynkami na osiedlu wojskowym. WAK świadczyła prace na rzecz jednostek garnizonu Drawno. Jej kierownicy to: kpt. Jerzy Grzesiak, mjr Stanisław Siwiec, kpt. Marek Zawiślak, por. Jan Garbicz, por. Andrzej Sroka i Krystyna Kozłowska.

Jednostki od 1951

W okresie powojennym w Drawnie od 1951 znajdowały się następujące jednostki wojskowe i instytucje wojskowe:

 • 7 Okręgowa Składnica Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Wybuchowych
 • 94 Wojskowa Składnica Materiałów Topograficznych
 • WCH
 • 41 batalion saperów
 • 083 posterunek obserwacyjno-meldunkowy z 49 batalionu obserwacyjno-meldunkowego
 • WAK
 • GOM
 • GWŁ
 • GAM
                                     

5.1. Garnizon 1989–2003 Garnizon Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1989–2003

W 1989 w związku ze zmianami politycznymi w Polsce zostały wprowadzone zmiany organizacyjne w Siłach Zbrojnych RP.

W 1997 zafunkcjonował kapelan wojskowy w garnizonie Drawno, a zarazem w składnicy, ks. ppłk Franciszek Kędziora. Wcześniej posługę pasterską sprawował ks. prałat Stanisław Gulczyński.

31 grudnia 1999 została rozformowana rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf-70/Org. z dnia 24 czerwca 1999 jednostka garnizonu Drawno 7 Okręgowa Składnica Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Wybuchowych. Składnicę przekształcono na Skład Materiałowy Drawno, jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 2 Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w Wałczu. W 2002 WAK Garnizonu Drawno została rozformowana. Zadania dotyczące wojskowych mieszkań przeszły pod GAM.

Garnizon Drawno funkcjonował do 2003.

Obszar Garnizon Drawno po likwidacji objął swoją właściwością garnizon Choszczno.

Jednostki 1989–2003

W garnizonie Drawno po 1989 znajdowały się następujące jednostki wojskowe i instytucje wojskowe:

 • 94 Wojskowa Składnica Materiałów Topograficznych
 • 7 Okręgowa Składnica Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Wybuchowych
 • GAM
 • WAK
 • Skład Materiałowy Drawno z 2 Rejonowej Bazy Materiałowej
 • GOM
 • GWŁ
                                     

6. Żołnierze garnizonu

Dowódcy garnizonu

W latach 1951 do 2002 dowódcami garnizonu byli:

 • kpt. Jerzy Kominko 1953-1953
 • mjr Maciej Kondakow 1951-1953
 • kpt. Michał Owczarek 1957–1959
 • ppłk Franciszek Bałaj 1964–1971
 • kpt. Longin Komosiński 1953-1956
 • ppłk Damian Kubica 1988–1994
 • mjr Edward Zduńczuk 1964–1964
 • mjr Andrzej Kiryluk 1962–1963
 • ppłk Jan Sobieszek 1971–1974
 • mjr Władysław Łatuszyński 1963–1964
 • mjr Michał Pierzchalski 1959–1962
 • mjr Andrzej Szutowicz 1998–2003
 • ppłk Lucjan Lewandowski 1978–1979
 • ppłk Kazimierz Poleszuk 1974–1978
 • kpt. Jan Bielański 1956-1957
 • mjr Waldemar Gawrylak 1994–1998
 • ppłk Henryk Kędzierski 1979–1988

Oficerowie garnizonu

 • marszałek Jean Lannes
 • Sędziwój Ostroróg
 • ppłk Andrzej Szutowicz
 • kpt. Albin Stanisławski
 • Albrecht III Achilles
 • pułkownik królewski Aleksander Józef Lisowski


                                     

7. Ciekawostki związane z garnizonem Drawno

 • w latach 1951 do 2003 garnizon Drawno wizytowało wiele osobistości wojskowych i cywilnych, w tym: gen. bryg. Leopold Raznowiecki, płk F. Gach, gen. Zbigniew Blechman, biskup pomocniczy Jan Gałecki, posłowie na Sejm Małgorzata Rodde i Ryszard Tomczyk, senator RP Witold Gładkowski, arcybiskup metropolita Zygmunt Kamiński, gen. bryg. Ryszard Żuchowski, burmistrzowie Drawna – I. Rzeźniewski, Andrzej Chmielewski, gen. Józef Użycki, arcybiskup Marian Przykucki, gen. bryg. Janusz Lalka, gen. bryg. B. Grobelny;
 • w okresie istnienia garnizonu Drawno, jej jednostki utrzymywały partnerskie kontakty z innymi jednostkami garnizonów, takimi jak: 13 Okręgowa Składnica MPS w Cybowie, Brygada Rakiet z garnizonu Choszczno, Delegatura WSW w Stargardzie Szczecińskim, po 1989 placówka Żandarmerii Wojskowej w Choszcznie, 10 batalion radiotechniczny z Choszczna.
 • najdłużej dowódcą garnizonu Drawno był ppłk Henryk Kędzierski, który był nim od 1979 do 1988;

Użytkownicy również szukali:

drawno jednostka wojskowa, jw 4466 drawno, wojsko drawno,

...
...
...