Poprzednia

ⓘ Obniżenie Noworudzkie
Obniżenie Noworudzkie
                                     

ⓘ Obniżenie Noworudzkie

Obniżenie Noworudzkie to niewielkie obniżenie średnio 500 m n.p.m. o powierzchni około 177 km² w dolinie Włodzicy i jej dopływów, o ponad 25 km długości i kilku kilometrach szerokości. Ciągnie się z północnego zachodu na południowy wschód równolegle do Wzgórz Włodzickich i Gór Sowich. Od północy ograniczone Górami Sowimi, od zachodu Górami Suchymi, a od południa Wzgórzami Włodzickimi i Doliną Ścinawki, przez Obniżenie Bożkowa łączy się z Kotliną Kłodzką. W centrum obniżenia leży miasto Nowa Ruda.

                                     

1. Budowa geologiczna

Obniżenie Noworudzkie jest północno-wschodnią częścią niecki śródsudeckiej. Ma ciekawą i złożoną budowę geologiczną, powstało w obrębie wychodni mało odpornych skał karbońskich oraz permskich – utworów czerwonego spągowca piaskowce, zlepieńce. Występują w jego w podłożu utwory karbonu – węgiel kamienny i łupki ogniotrwałe. Obrzeże obniżenia tworzą prekambryjskie, metamorficzne bloki otaczających gór. Nieckę wypełniają warstwy dewońskie, karbońskie i permskie, na nich leży kilkusetmetrowa płyta piaskowców kredowych, osadzonych w czasie górnokredowej transgresji morskiej, która w trzeciorzędzie została dyslokowana.

                                     

2. Rzeźba

Obniżenie Noworudzkie jest wypreparowaną w mało odpornych na denudację skałach karbońskich i dolnopermskich bruzdą. Pod względem geologicznym obniżenie przedstawia strukturę nieckowatą, której oś przebiega zgodnie z ogólnym kierunkiem zrębu sudeckiego z północnego zachodu na południowy wschód. Obniżenie złożone jest z czterech części, które zbiegają się w okolicy Nowej Rudy. Poprzecinane dolinami rzek i potoków oraz pasmami wzniesień o charakterze pagórkowatym, silnie kontrastuje krajobrazowo z górami, które rozdziela Kamiennymi na południowym zachodzie i Bardzkimi oraz Sowimi na północnym wschodzie. Najwyższe wzniesienia nie przekraczają 600 m n.p.m.

                                     

3. Krajobraz

Cały obszar Obniżenia Noworudzkiego jest pagórkowaty, zurbanizowany, dość gęsto zaludniony i niezalesiony poza nielicznymi wzniesieniami. Większość obszaru zajmują łąki i użytki rolne. Krajobraz podgórski, przeobrażony. Przewijają się w nim pozostałości po przemysłowym charakterze terenu. Działały tutaj kopalnie węgla kamiennego, zakłady przemysłu włókienniczego, PGR-y, które z końcem XX wieku zostały zlikwidowane.

                                     

4. Wody

Region odwadniany jest przez Włodzicę i Ścinawkę oraz ich dopływy dorzecze Nysy Kłodzkiej w kierunku południowego wschodu, a także przez Bystrzycę wraz z jej dopływami dorzecze Odry w kierunku północy. Włodzica łączy się ze Ścinawką przez przełom we Wzgórzach Włodzickich.

                                     

5. Komunikacja

Bruzda noworudzka tworzy śródsudecki szlak komunikacyjny, wykorzystywany przez linię kolejową nr 286 z Kłodzka do Wałbrzycha oraz drogi wojewódzkie nr 381, 384, 385 i wiele dróg lokalnych.

                                     

6. Klimat

Klimat jest umiarkowany środkowoeuropejski górski ze wpływami oceanizmu. Zachmurzenie średnie występuje w okresie jesienno-zimowym, najmniejsze w lecie. Opadom często towarzyszą gwałtowne burze z wyładowaniami. Wysokie opady, umiarkowane średnie temperatury roczne, specyficzne położenie oraz wysokość względna terenu tworzą dogodne warunki dla flory i fauny.

 • średnia temperatura roczna oscyluje w granicach 7 °C
 • czas trwania zimy: 14–16 tygodni
 • maksimum opadowe: lipiec
 • okres wegetacyjny: rozpoczyna się w drugiej dekadzie kwietnia i trwa ok. 210 dni.
 • lato termiczne: ok. 8 tyg.
 • maksimum termiczne: lipiec–wrzesień, średnia temperatura ok. 19 °C
 • minimum termiczne: styczeń–luty, średnia temperatura powietrza ok. −5 °C
 • minimum opadowe: luty
 • w granicach 500–600 mm
 • opady roczne
 • zaleganie śniegu: ok. 50 dni
 • dominujące wiatry: południowo-zachodnie


                                     

7. Ludność

W większości obniżenie zamieszkuje ludność napływowa, po wojnie przybyli tu osadnicy wojskowi, ludzie z centralnej Polski, przymusowi polscy wysiedleńcy z Kresów oraz osoby powracające z emigracji zarobkowej z zachodniej Europy głównie polscy górnicy pracujący we Francji. Pozostało tu także wielu niemieckich górników, którzy pracowali w tutejszych kopalniach węgla kamiennego. Większość ludności zamieszkuje w środowisku wiejskim.

                                     

8. Atrakcje turystyczne

 • wielopoziomowy rynek z ratuszem z 1884 r.
 • Muzeum Górnictwa z podziemną trasą i kolejką górniczą.
 • Nowa Ruda – miasto zabytkowych budowli, przy uliczkach biegnących na różnych wysokościach
 • dom – muzeum Josepha Wittiga – kronikarza Nowej Rudy.
 • punkt widokowy na Górze Wszystkich Świętych
                                     

9. Zabytki

 • kościół św. Barbary w Drogosławiu
 • figura Jana Chrzciciela w Nowej Rudzie na rynku
 • kościółek sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Kościelcu.
 • wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych.
 • most kamienny w ciągu ul. Piłsudskiego, nad ul. Podjazdową w Nowej Rudzie jeden z najstarszych na Dolnym Śląsku
 • Domy Tkaczy nad Włodzicą w Nowej Rudzie ul. Zaułek
 • dawna synagoga w Nowej Rudzie – obecnie kościół
 • tunel kolejowy pod Świerkową Kopą 609 m n.p.m.
 • barokowa kaplica loretańska w Nowej Rudzie
 • wiadukty kolejowe w Zdrojowisku, Ludwikowicach, Świerkach, Nowej Rudzie, Głuszycy
 • kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Nowej Rudzie z okazałymi murami oporowymi i schodami.
                                     

10. Miejscowości

 • Ludwikowice Kłodzkie
 • Wolibórz
 • Krajanów
 • Dzikowiec
 • Głuszyca Górna
 • Świerki
 • Jugów
 • Dworki
 • Włodowice
 • Przygórze
 • Bartnica
 • Sokolica
 • Nowa Ruda z dzielnicami Drogosław i Słupiec

Użytkownicy również szukali:

...
...
...