Poprzednia

ⓘ PIT-37
                                     

ⓘ PIT-37

PIT-37 – rodzaj deklaracji podatkowej wypełnianej przez podatników w celu zeznania wysokości osiągniętego przez niego dochodu w poprzednim roku. PIT-37 należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym do 30 kwietnia po roku podatkowym. Druk deklaracji w Polsce udostępnia Ministerstwo Finansów.

                                     

1. Lista podatników wypełniających PIT-37

Do złożenia w urzędzie skarbowym PIT-37 są zobowiązani ci podatnicy, którzy deklarują swoje wynagrodzenie i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. Oznacza to, że deklaracja PIT-37 dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej 18% i 32%. Do wypełnienia PIT-37 potrzebne są formularze PIT-11 ze źródeł, z których podatnik uzyskał dochody w poprzednim roku.

Formularz PIT-37 są zobowiązani złożyć podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody z tytułu:

 • wynagrodzeń ze stosunku służbowego,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 • praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • stypendiów, rent lub emerytur, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
 • działalności wykonywanych osobiście,

PIT-37 nie dotyczy podatników posiadających umowy, z tytułu których samodzielnie odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy. Wówczas wszystkie zarobki, również te, od których nie odprowadza zaliczek samodzielnie, powinien zsumować w innym rodzaju deklaracji, np. PIT-36.

                                     

2. Jak rozliczyć PIT-37

Podatnicy wypełniający PIT-37 mogą zostać zwolnieni z odprowadzania podatku. Zapewnia to kwota wolna od podatku, której wartość może zmieniać się w każdym roku podatkowym. Nieprzekroczenie danej kwoty skutkuje brakiem konieczności składania deklaracji podatkowej w danym roku. Pozostali podatnicy są zobowiązani do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej do 30 kwietnia. Mogą zrobić to na kilka sposobów:

 • złożyć pismo osobiście we wskazanym w formularzu urzędzie skarbowym lub
 • Wydrukować formularz PIT-37 ze strony Ministerstwa Finansów, wypełnić go ręcznie, a następnie
 • wysłać pismo listem poleconym na adres urzędu skarbowego.
 • Wypełnić przez internet tzw. e-Deklarację, który można pobrać na dysk komputera lub wypełnić online. Następnie wystarczy już tylko krok po kroku wypełniać poszczególne części formularza, zgodnie ze wskazówkami, jakie daje program PIT. Aplikacja wykonuje wszystkie obliczenia oraz informuje podatnika o niektórych błędach np. brak wypełnionych pól, błędny zapis liczb itp. Do wypełnienia formularza PIT-37 niezbędne będą dane pochodzące z przekazanych od płatników formularzy PIT-11, które ci mają obowiązek dostarczyć podatnikowi do końca lutego. Na PIT-11 znajdują się informacje m.in. o dochodach i zaliczkach pobranych w ciągu roku przez podatnika. Te dane musi on zawrzeć w formularzu PIT-37. Podatnik zeznanie może wypełnić samodzielnie, z małżonkiem jeśli ten jest uprawniony do złożenia PIT-37 oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 • odliczenia ulg od podatku,
 • Ulgi podatkowe rozliczane na PIT-37 – polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość odliczenia ulg podatkowych przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik ma możliwość
 • zastosowania niższych stawek podatkowych.
 • odliczenia ulg od uzyskanego dochodu,
                                     

3. Kary za niezłożenie PIT-37 w terminie

Kodeks karny skarbowy nakłada na podatnika sankcje wówczas, gdy ten nie złoży deklaracji podatkowej we właściwym terminie. Taki czyn jest czynem zabronionym i kwalifikowanym jako wykroczenie. Art. 54 § 1 wskazuje, że podatnik uchylający się od opodatkowania, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności bądź obu tym karom łącznie.

Podatnikowi, który nie złożył PIT na czas, grozi odpowiedzialność karno-skarbowa, czyli może on być ukarany za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Wykroczenie zachodzi wówczas, gdy kwota, na którą podatnik uszczuplił czy naraził na uszczuplenie należność publiczno-prawną, nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Kara grzywny wynosi wtedy od 160.00 zł do 32.000.000 zł. Jeśli kwota uszczuplenia przekracza 8000.00 zł, podatnikowi grozi kara grzywny od 533.00 zł do 15.360.00 zł.

Podatnicy, aby uniknąć kary za spóźnienie, mają możliwość odwołania się do instytucji czynnego żalu. Będzie ona skuteczna tylko wtedy, jeżeli podatnik nie został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym oraz jeśli nie jest w trakcie postępowania kontrolnego. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego podatnik powinien złożyć do naczelnika urzędu skarbowego osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty. Dodatkowo, jest zobowiązany do uiszczenia wymaganej należności.