Poprzednia

ⓘ Służby społeczne
                                     

ⓘ Służby społeczne

Służby społeczne – pojęcie z zakresu polityki społecznej, oznaczające:

 • według definicji autorstwa Michała Porowskiego 1998: zespół zróżnicowanych działań, czy też usług, prowadzonych profesjonalnie lub wolontaryjnie, w ramach instytucji publicznych, pozarządowych lub nieformalnych, polegających na świadczeniu pomocy rodzinom, jednostkom i społecznościom, doświadczającym różnorakich trudności życiowych w celu odzyskania przez nie zdolności społecznych, funkcjonalnych i ich rehabilitacji, jak również stwarzania warunków do osiągania tych celów.
 • według definicji autorstwa Barbary Szatur-Jaworskiej 2001: instytucje, grupy zorganizowane i osoby realizujące szeroko pojętą pracę socjalną oraz inne związane z nią formy wspierania ludzi,

Według Szatur-Jaworskiej służby społeczne wyróżnia spośród innych podmiotów polityki społecznej bezpośredni kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia, indywidualizacja celów i metodyki działania, poprzedzanie interwencji diagnostyką danych środowisk, reagowanie w sytuacjach, w których zawiodły inne mechanizmy wsparcia społecznego i rozwiązywania problemów oraz skoncentrowanie się na potrzebach istotnych dla społecznego funkcjonowania beneficjentów.

Służby społeczne mogą mieć postać zinstytucjonalizowaną np. ośrodek pomocy społecznej, stowarzyszenie, albo niezinstytucjonalizowaną np. grupa samopomocowa, pomoc sąsiedzka. Służby takie finansowane są z funduszy państwowych służby publiczne lub prywatnych służby niepubliczne.

                                     
 • operacyjnej Służby Bezpieczeństwa załącznik do zarządzenia nr 0121 60 Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 lipca 1960 r. Instrukcja o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa
 • aborcji. Klęska w tych sprawach osłabiła na wiele lat ruchy społeczne Nowe ruchy społeczne zaczęły odżywać w Polsce po roku 2000. Znakiem tego była pierwsza
 • spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej ang. the Civil Service Tribunal rozstrzygał spory między Unią Europejską a urzędnikami jej służby publicznej
 • socjologia ogólna komunikacja społeczna i badanie rynku społeczności lokalne służby socjalne praca socjalna i służby społeczne Zakład Socjologii Edukacji
 • brygadach Służby Polsce Pobór do Powszechnej Organizacji Służba Polsce w PKF na stronie KronikaRP Służba Polsce - wyjazd junaków do pracy Służba Polsce
 • aparatu partyjnego i państwowego. Uczelnia prowadziła też Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej. W maju 1968 Sekretariat KC PZPR podjął decyzję o likwidacji
 • za zadanie tworzenie oficjalnych informacji statystycznych na tematy społeczne demograficzne, sytuacji gospodarczej i ekologiczne, jak również monitorowanie
 • Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna dawniej Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska podmiot leczniczy będący stowarzyszeniem, które
 • Głównej Służby Pożarniczej. Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Władze. W: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Wojskowe Służby Informacyjne WSI Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej

Użytkownicy również szukali:

służba socjalna, służby społeczne pedia,

...
...
...