Poprzednia

ⓘ Parafia św. Józefa Robotnika w Szylenach
Parafia św. Józefa Robotnika w Szylenach
                                     

ⓘ Parafia św. Józefa Robotnika w Szylenach

Parafia św. Józefa Robotnika w Szylenach – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji warmińskiej, w dekanacie Braniewo. W parafii posługują księża archidiecezjalni. Według stanu na styczeń 2019 proboszczem parafii był ks. mgr lic. Piotr Babski.

HISTORYCZNE PODSTAWY PARAFII W SZYLENACH

Pierwszymi nadaniami biskupa Henryka Fleminga w komornictwie braniewskim były, przywileje dla późniejszych Szylen i Rogit. Majątek Syrien, obejmujący 60 włók na polach Syrien i Clopien, otrzymał około 1284 roku Henryk Hundirthusen vel Hunderthuben. W zamian obciążono go dwiema służbami rycerskimi, podwójnym czynszem rekognicyjnym oraz płużnym. Wkrótce jednak Henryk Hundirthusen odsprzedał majątek niejakiemu Henrykowi, który od nazwy pruskiego pola przyjął nazwisko Syrien. Jemu też wystawił biskup 16 czerwca 1290 roku nowy przywilej. Jak zazwyczaj, część majątku tutaj 40 włók przeznaczono na wieś. Osadzono w niej Prusów. W ten sposób powstały Szyleny. Biskup Jordan 1327-1328 przywilejem z 1 września 1328 roku nadał wsi dodatkowo siedem włók i sześć morgów chełmińskich lasu. Pozostałe 20 włók utworzyło majątek, dla którego w końcu XIV lub na początku XV wieku przyjęła się nazwa - Bemowizna. Wojny XV wieku zniszczyły zarówno Bemowiznę jak i Szyleny. W 1484 roku ówczesny właściciel Szylen, Jerzy Palten, zmuszony był sprzedać 40 włók biskupowi Mikołajowi Tungenowi, który przekazał je kapitule warmińskiej w zamian za obowiązek odprawiania określonych nabożeństw. Biskup Fabian z Łężan zamienił z kapitułą Szyleny na Miłkowo. Zamianę tę potwierdził jego następca, biskup Maurycy Ferber. W wojnie lat 1519-1521 Szyleny zostały całkowicie spustoszone. W końcu 1521 roku zapisano: "na 40 włókach gospodarzy dwóch chłopów"; z roku 1523 pochodzi wzmianka: "zupełnie spustoszone". Do 1533 roku obsadzono ponownie siedem włók. Ponadto sześć włók wzięli w dzierżawę chłopi z Bemowizny, a dwie chłopi z Chłopków. W 1537 roku osiadł we wsi Stanisław - Polak, w roku 1554 mieszczanin braniewski, Grzegorz Drackow, zobowiązał się obsadzić własnym sumptem 12 włók, a w 1565 roku biskup Stanisław Hozjusz nadał Pawłowi Birkmanowi dwie włóki sołeckie w zamian za 100 grzywien. Po raz pierwszy w swych dziejach miały więc Szyleny sołtysa. Dopiero w 1586 roku wieś była w pełni zagospodarowana, siedziało w niej wówczas dziewięciu chłopów i sołtys, a w 1656 roku siedmiu chłopów i sołtys. W czasie "potopu" wieś została ponownie zniszczona. spłonęły trzy gospodarstwa, a dwa stały pustką. W roku 1783 Szyleny były wsią królewską i liczyły 21 domów mieszkalnych, a w 1820 roku 24 domy i 136 mieszkańców. W roku 1899 wieś obejmowała obszar 802.4 ha, na którym w 1905 roku mieszkało 285 osób. Nie wiadomo, kiedy powstała we wsi szkoła. Istnienie jej potwierdza zapis dopiero z 1778 roku. Zapis z roku 1802 mówi o królewskiej szkole wiejskiej. W 1939 roku gmina Szyleny liczyła 71 gospodarstw domowych i 330 mieszkańców, z których 272 utrzymywało się z rolnictwa i leśnictwa, 11 z pracy w przemyśle i rzemiośle, a 23 z pracy w handlu i komunikacji. We wsi były wówczas cztery gospodarstwa rolne o powierzchni 0.5-5 ha, dwa o powierzchni 5-10 ha, osiem o powierzchni 10-20 ha, 14 o po¬wierzchni 20-100 ha i dwa o powierzchni powyżej 100 ha.

Braniewo, Z dziejów miasta i powiatu, pod red. A. Waker, Olsztyn 1973r.

HISTORIA PRAWNA PARAFII W SZYLENACH

W związku z trudnościami z dojazdem na Mszę św. do Braniewa, wierni z miejscowości Szyleny wszczęli starania o budowę kościoła.

16 kwietnia 1988 - prośba do Urzędu Gminy w Braniewie o wydanie decyzji wyłączającej grunty z produkcji rolnej z części działki położonej w miejscowości Szyleny gmina Braniewo.

17 Maj 1988 – zatwierdzenie pozwolenia na budowę kaplicy z zapleczem katechetycznym. Przeznaczono teren po tzw. "białym domie”. Wkopano krzyż i postawiono polowy ołtarz. Ze względu na powierzchnię bagnistą trzeba było nawieźć ziemię.

28 maj 1988 – wspólnie z parafianami rozpoczęto budowę kościoła.

wybrane zdjęcia

17 lipca 1988 – Została odprawiona pierwsza Msza św. polowa. Późniejsze Msze św. były odprawiane w prowizorycznej szopie.

wybrane zdjęcia

30 września 1989 – poświęcenie kościoła pod przewodnictwem Ks. biskupa Edmunda Piszcza razem z księżmi z dekanatu Braniewskiego

wybrane zdjęcia

24 grudnia 1989 – Ks. Tadeusz Brandys odczytuje dekret nominacyjny na proboszcza Szylen Ks. Józefa Midurę. Pierwszy proboszcz zamieszkał przy parafii św. Katarzyny w Braniewie. zdjęcie

01 stycznia 1990 – parafia Szyleny staje się parafią samodzielną

Marzec 1990 – rozpoczęto budowę plebanii dołączonej do kościoła.

wybrane zdjęcia

28 marca 1990 – Podjęto starania o wyznaczenie terenu na cmentarz

12 czerwca 1991 – Uzyskanie zgody przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Elblągu na lokalizację cmentarza.

20 grudnia 1991 – Uruchomienie cmentarza

07 luty 1992 – wniosek o stwierdzenie przejścia z mocy prawa własności nieruchomości

14 luty 1992 – podpisanie aktu notarialnego, ziemia na której stoi kościół staje się własnością parafii

2002 – mianowanie proboszcza, Ks. Zbigniewa Snarskiego

22 stycznia 2009 – Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego

01 lipca 2009 – dekret nominacyjny na proboszcza otrzymuje ks. Piotr Babski, który nadal sprawuje funkcję

30 marca 2014 – wizytacja parafii przez ks. bp. Jacaka Jezierskiego

4 – 8 maja 2014 – drugie misje parafialne prowadzone przez ks. Piotra Bryk z Elbląga po 13 latach

PARAFIA DZIŚ

Do parafii należą: Szyleny wieś, Szyleny Osada 1.5 km, Szyleny Kolonia 1.5 km, Bemowizna 1km, Brzeszczyny 2.5 km, Marcinkowo 3 km, Rydzówka 4.5 km

Razem wszystkich parafian jest 950.

aktualne zdjęcie kościoła

Wizytacje Biskupa

1. 4-5 września 1993 2. 10 maja 1998 3. 3 października 2004 4. 8 marca 2009

Proboszczowie

1. Ks. Józef Midura 1990 – 1994 2. Ks. Roman Kramek 1994 – 2002 3. Ks. Zbigniew Snarski 2002 – 2009 4. Ks. Piotr Babski od 2009 - ……….