Poprzednia

ⓘ Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
                                     

ⓘ Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół protestancki nurtu metodystycznego, będący członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej. W 2017 roku Kościół liczył 4465 wiernych w 46 parafiach.

Organem prasowym Kościoła jest dwumiesięcznik "Pielgrzym Polski”, publikacje książkowe ukazują się w Wydawnictwie "Pielgrzym Polski”. Przy Kościele działa podlegającą Radzie Kościoła Szkoła Języka Angielskiego, używająca nazwy "English Language College ”. Zwierzchnikiem Kościoła jest Superintendent Naczelny ks. Andrzej Malicki.

                                     

1.1. Historia Początki działalności

Pierwsze parafie metodystyczne należące do Episkopalnego Kościoła Metodystycznego niem. Bischöfliche Methodistische Kirche, jednego z dwóch nurtów metodyzmu obecnego w Niemczech, pojawiły się na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku głównie na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Do najstarszych parafii należały: Gdańsk 1895, Grudziądz, Chodzież i Wrocław 1897.

Za początek metodyzmu w Polsce uznaje się dwudziestolecie międzywojenne. Polski Kościół Ewangelicko-Metodystyczny sięga swymi korzeniami do działalności Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego ze Stanów Zjednoczonych. Misji w Polsce przewodził ks. mjr Leslie G. White. Pierwsi misjonarze metodystyczni przybyli do Polski w 1919 roku na zaproszenie premiera rządu RP Ignacego Paderewskiego, który chciał by duchowni metodystyczni uczyli kadrę rządową języka angielskiego. W 1921 roku w Warszawie powstała istniejąca do dziś renomowana Szkoła Języka Angielskiego English Language College.

Wkrótce Kościół rozpoczął prowadzenie na szeroką skalę akcji charytatywnych skierowanych do repatriantów, ofiar wojny i bezrobotnych. Metodyści uruchomili kilka kuchni wydających setki obiadów dla bezrobotnych i bezdomnych. Wykupili budynek dawnego prywatnego gimnazjum Wandy Pawlickiej w Klarysewie koło Warszawy, gdzie powstał dom dziecka, funkcjonowała także szkoła, szwalnia oraz stołówka, a obok głównego gmachu wybudowali kaplicę – ośrodek ten nazwano "Emaus”. Ponadto założyli kilka szkół przysposobienia zawodowego dla kobiet i mężczyzn, przedszkola, otworzyli klinikę w Skolimowie koło Warszawy oraz domy opieki dla sierot.

Pierwsze polskie zbory metodystyczne powstały w Warszawie, Katowicach i we Lwowie. Do Misji Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego prowadzonej przez Amerykanów dołączono 4 parafie o niemieckim rodowodzie: Gdańsk, Chodzież, Grudziądz i Czarny Las, które znalazły się w odradzającej się po zaborach Polsce. W sierpniu 1922 roku zorganizowano Pierwszą Polską Konferencję Doroczną, która odbyła się w ośrodku "Emaus” w Klarysewie. Pierwszymi przełożonymi Kościoła byli Amerykanie. W roku 1926 zaczęto wydawać pismo "Pielgrzym Polski”.

Misja metodystyczna dysponowała ogromnymi środkami finansowymi i zatrudniała setki pracowników za co początkowo polskie władze wyrażały ogromną wdzięczność. Gdy jednak okazało się, że misja ma przede wszystkim charakter religijny organizuje metodystyczne parafie i przeprowadza nabożeństwa władze zaczęły ograniczać działalność metodystów. Po kilku latach zasoby finansowe znacznie się zmniejszyły na skutek światowego kryzysu ekonomicznego, i już w pierwszej połowie lat 30. pomoc charytatywna świadczona przez metodystów musiała ulec drastycznemu ograniczeniu. Z tego też względu w 1933 roku ośrodek w Klarysewie wydzierżawiono katolickiej instytucji charytatywnej Domowi ks. Boduena.

W roku 1924 grupa metodystów liczyła ok. 600 wyznawców najwięcej w okolicach Poznania i Torunia. W roku 1938 było to już ok. 2500 osób. Należeli oni do 14 parafii obsługiwanych przez 15 kaznodziejów. Choć do końca dwudziestolecia międzywojennego metodyści ubiegali się o legalizację działalności religijnej niechętne im władze nie chciały uregulować ich sytuacji prawnej.

                                     

1.2. Historia Okres II wojny światowej

W 1939 roku po agresji Niemiec na Polskę w wyniku połączenia Metodystycznego Kościoła Episkopalnego, Południowego Metodystycznego Kościoła Episkopalnego oraz Metodystycznego Kościoła Protestanckiego utworzono jeden Kościół Metodystyczny. Połączenie z niemieckimi parafiami umożliwiło legalne działanie Kościoła w warunkach okupacji. Legalizację na terenie Generalnego Gubernatorstwa Kościół Metodystyczny uzyskał 22 kwietnia 1941. W roku 1941 po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny z Trzecią Rzeszą internowano amerykańskich duchownych łącznie z superintendentem naczelnym dr. Gaitherem Warfildem 1896–1986. Wówczas superintendentem Kościoła Metodystycznego w Generalnej Guberni został ks. prezbiter Konstanty Najder. Ks. Najder jeszcze w roku 1941 zorganizował parafię w Krakowie. Otwarto Wyższą Szkołę Biblijną w Warszawie, która była jedyną legalną szkołą wyższą w Generalnym Gubernatorstwie. Organizowano prelekcje, koncerty i wykłady. W okresie wojny Kościół Metodystyczny nie utracił zdolności działania, a nawet się rozwijał.

W roku 1945 wszystkie parafie niemieckiego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego, które leżały na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej przestały istnieć. Członkowie tych parafii albo uciekali na zachód przed zbliżającymi się wojskami radzieckim na przełomie 1944 i 1945 roku, albo zginęli trakcie działań wojennych, albo też już po zakończeniu wojny musieli opuścić swoje miejsca zamieszkania. W niektórych miejscach opuszczonych przez niemieckie parafie metodystyczne w oparciu o ich budynki sakralne powstały parafie polskie złożone z osób osiedlających się na ziemiach zachodnich.

                                     

1.3. Historia Sytuacja Kościoła po wojnie

W roku 1945 w Warszawie utworzono Komitet Wykonawczy Kościoła Metodystycznego z przewodniczącym ks. superintendentem Konstantym Najderem, sekretarzem pastorem Michałem Kośmiderskim oraz członkami: pastorem Józefem Szczepkowskim i pastorem Janem Kalinowskim. Komitet w tym składzie funkcjonował do lutego 1948. Po II wojnie światowej Kościół Metodystów został zarejestrowany na mocy reskryptu z 5 września 1945. Tak szybka rejestracja wynikała z legalnego działania Kościoła w warunkach okupacji hitlerowskiej.

W latach 1945–1948 Kościół na terenie województwa olsztyńskiego, zwłaszcza w powiecie ostródzkim, pozyskał ponad sześć tysięcy wiernych. Krótko po wojnie Kościół liczył ponad 20 tys. wiernych. Władze przewidywały włączyć duchownych metodystycznych w proces repolonizacji mieszkańców Mazur. Jednakże szybki rozwój Kościoła na Ziemiach Północnych od roku 1951 hamowały władze państwowe, które planowały likwidację zborów metodystycznych w tym regionie. W ocenie władz rywalizacja między Kościołem Metodystycznym a Ewangelicko-Augsburskim spowalniała proces repolonizacji, wobec czego postanowiono wspierać większy KEA.

W 1949 roku w łonie Kościoła Metodystycznego powstała prokomunistyczna frakcja "pastorów-demokratów” na czele z ks. Marianem Lubeckim, której celem było zarządzanie Kościołem. Na początku 1949 roku zmuszono superintendentów obcokrajowców, obywatela Kanady Edmunda Chambersa i Szweda posiadającego amerykański paszport Wernera Teodora Wickstroma do opuszczenia Polski, a później również innych duchownych o amerykańskich korzeniach. W środowisku "pastorów demokratów” Służba Bezpieczeństwa werbowała swoich informatorów. Już same struktury sekcji trzecich wojewódzkich UBP rejestrowały w roku 1952 kilkunastu informatorów. Grupie tej przeciwstawiała się "grupa komitetowa”, w której znaleźli się duchowni związani z Komitetem Wykonawczym reprezentująca środowiska konserwatywne, powiązana z amerykańskimi współwyznawcami. Urząd do Spraw Wyznań uznawał Kościół metodystyczny jako element wrogi. Natomiast wsparcie UdSW udzielane "pastorom-demokratom” miało na celu skompromitowanie Kościoła Metodystycznego na Zachodzie i odcięcie go od płynącej stamtąd pomocy materialnej co miało doprowadzić do upadku Kościoła.

Po przemianach roku 1956 władze wyjęły Kościół metodystyczny z polityki likwidacyjnej. Jednakże wcześniejsza polityka władz wobec Kościoła metodystycznego jak również liczna emigracja do Niemiec i Stanów Zjednoczonych doprowadziła do znacznego spadku liczby wiernych w całym kraju. Na początku 1952 roku Kościół liczył 16 177 wiernych, w 1961 roku 5311 osób, a w roku 1964 nieco ponad 5000. Przeciw Kościołowi metodystycznemu Służba Bezpieczeństwa prowadziła sprawę obiektową pod kryptonimem "Metody”.                                     

1.4. Historia Okres III Rzeczypospolitej

21 kwietnia 1990 na Konferencji Dorocznej Zorganizowanej w Ostródzie uchwalono zmianę nazwy z Kościół Metodystyczny na Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP nawiązując do światowego nazewnictwa. W III Rzeczypospolitej stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku. Z innymi kościołami Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP utrzymuje braterskie więzi i współpracuje na rzecz pojednania wszystkich chrześcijan.

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP należy do Konferencji Europy Centralnej i Południowej Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, gdzie jest jednym z 16 Kościołów tej konferencji. Konferencja ta liczy około 33.5 tys. członków i sympatyków, a jest częścią globalnej struktury wyznania, która jest najwyższą kolegialną władzą w Kościele. Organem prasowym Kościoła jest dwumiesięcznik "Pielgrzym Polski”, który w 2014 roku ukazywał się w nakładzie 500 egz.

W 2005 roku w wyniku rozłamu wśród polskich metodystów powstał Ewangeliczny Kościół Metodystyczny w RP zarejestrowany w roku 2017.

                                     

1.5. Historia Zwierzchnicy Kościoła

 • 1948–1949 – ks. Teodor Wickstrom
 • 1939–1941 – ks. sup. dr Gaither P. Warfield
 • 1989–2013 – ks. bp dr Edward Puślecki
 • 1957–1969 – ks. sup. dr Józef Szczepkowski
 • 1941–1948 – ks. sup. Konstanty Najder
 • 1983–1989 – ks. sup. Adam Kuczma
 • 1926–1934 – ks. sup. Urban V.M. Darlington
 • 1949–1954 – ks. sup. Józef Naumiuk
 • 1954–1956 – ks. Gustaw Burchardt
 • 1969–1983 – ks. sup. prof. dr hab. Witold Benedyktowicz
 • od 2013 – ks. sup. Andrzej Malicki
 • 1922–1926 – ks. sup. William B. Beauchamp
 • 1934–1939 – ks. sup. Arthur J. Moore
                                     

2. Nauka Kościoła

W doktrynie i praktyce metodyzm postrzegany jest jako ogniwo pośrednie między tradycyjnymi kościołami ewangelickimi np. luterańskimi, kalwińskimi a protestantyzmem ewangelikalnym m.in. baptyzm, pentekostalizm i należące do ruchu uświęceniowego. Był pierwszym typowym Kościołem ewangelikalnym, lecz część wchodzących w jego skład wspólnot nabyła tożsamość właściwą głównemu nurtowi protestantyzmu ang. mainline Protestantism. Podstawę doktrynalną, obok Biblii stanowią pisma Johna Wesleya. Metodyzm uznaje cztery szczeble, wiodące do zbawienia:

 • usprawiedliwienie;
 • uświęcenie.
 • odrodzenie;
 • łaska Ducha;

Bóg działa na człowieka, kiedy ten modli się, pości, studiuje Pismo Święte, przyjmuje sakramenty oraz prowadzi z Bogiem duchowe rozmowy.

                                     

3. Duchowni

W 2016 roku Kościół posiadał 29 księży. Duchownym Kościoła może być osoba mężczyzna lub kobieta, która posiada przygotowanie teologiczne, np. ukończyła Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie i uzyskała akceptację władz kościelnych. Księży nie obowiązuje celibat. W Polsce stosuje się np. następujące stroje liturgiczne: czarna toga z wycięciem trójkątnym lub biała alba sięgająca do kostek. Do wszystkich strojów istnieje możliwość założenia białej befki lub stuły w odpowiednim kolorze liturgicznym.

                                     

4. Administracja i władze Kościoła

Władze Kościoła

 • Członkowie Rady Kościoła: ks. Józef Bartos sekretarz Rady, ks. Waldemar Eggert skarbnik Rady, Bogumiła Dominiak-Kochanowska członek Rady
 • Zastępca zwierzchnika: ks. Sławomir Rodaszyński
 • Zwierzchnik – Superintendent Naczelny: ks. Andrzej Malicki

Podział administracyjny

 • okręg zachodni – superintendent: ks. Sławomir Rodaszyński
 • okręg południowy – superintendent ks. Józef Bartos
 • okręg mazurski – superintendent: ks. Waldemar Eggert
 • okręg centralny – Superintendent Naczelny ks. Andrzej Malicki

Najwyższym organem Kościoła jest Konferencja Doroczna synod, której przewodniczy superintendent naczelny. On też kieruje pracami Rady Kościoła, która zawiaduje sprawami Kościoła między sesjami konferencji dorocznych. Aktualnie sekretarzem konferencji jest Zbigniew Kamiński, zaś jego zastępcą Roman Markowski. Obecnie w Kościele służy 27 duchownych.                                     

5. Instytucje prowadzone przez Kościół

 • Kościelne Centrum Edukacyjne w Konstancinie im. ks. prof. Witolda Benedyktowicza
 • Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie
 • Kościelne Centrum Konferencyjne Warfieldowo w Klarysewie
 • Szkoła Języka Angielskiego w Warszawie English Language Collage
 • Wydawnictwo Pielgrzym Polski
                                     

6. Piśmiennictwo o Kościele

 • Janusz Borowiak, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce, Warszawa 1999
 • Luteranie i metodyści na Mazurach 1945-1957. Wybór materiałów, oprac. Kazimierz Urban, Kraków 2000
 • Edward Puślecki, Powracająca fala. Działalność Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego w Polsce w latach 1920-1924. Studium historyczno-teologiczne, Wydawnictwo "Pielgrzym Polski", Warszawa 2001
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny na Mazurach w latach 1945-2015, red. Grzegorz Pełczyński, Cieszyn 2016 ​ISBN 978-83-60917-98-5 ​

Użytkownicy również szukali:

metodyści przemyśl, wydawnictwo pielgrzym polski,

...
...
...