Poprzednia

ⓘ Komenda Rejonu Uzupełnień Lublin Powiat
Komenda Rejonu Uzupełnień Lublin Powiat
                                     

ⓘ Komenda Rejonu Uzupełnień Lublin Powiat

Komenda Rejonu Uzupełnień Lublin Powiat – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie.

                                     

1. Historia komendy

W 1917 roku na terenie Lublina funkcjonował Główny Urząd Zaciągu. Rozkazem kierownika Ministerstwa Spraw Wojskowych pułkownik Jan Wroczyński nr 144 z 27 listopada 1918 w sprawie organizacji władz zaciągowych powołano do życia między innymi Powiatową Komendę Uzupełnień w Lublinie dla Okręgu Wojskowego III obejmującego powiaty: lubelski, lubartowski, puławski, chełmski, hrubieszowski, zamojski, tomaszowski, krasnostawski i biłgorajski. Z chwila wejścia w życie rozkazu i sformowania nowego PKU, Główny Urząd Zaciągu do Wojska Polskiego zobowiązany był przekazać całość dokumentacji tej PKU na obszarze której znajdował się.

10 stycznia 1919 roku kierownik MSWojsk. włączył do PKU Lublin powiat janowski, natomiast wyłączył z niej powiaty: chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, zamojski, biłgorajski i tomaszowski, dla których ustanowił PKU Chełm XXIII.

18 listopada 1924 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 1924 roku o powszechnym obowiązku służby wojskowej, a 15 kwietnia 1925 roku rozporządzenie wykonawcze ministra spraw wojskowych do tejże ustawy, wydane 21 marca tego roku wspólnie z ministrami: spraw wewnętrznych, zagranicznych, sprawiedliwości, skarbu, kolei, wyznań religijnych i oświecenia publicznego, rolnictwa i dóbr państwowych oraz przemysłu i handlu. Wydanie obu aktów prawnych wiązało się z przejęciem przez władze cywilne administracji I instancji większości zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru. Przekazanie większości zadań władzom cywilnym umożliwiło organom służby poborowej zajęcie się wyłącznie racjonalnym rozdziałem rekruta oraz ewidencją i administracją rezerw. Do tych zadań dostosowana została organizacja wewnętrzna powiatowych komend uzupełnień i ich składy osobowe. Poszczególne komendy różniły się między sobą składem osobowym w zależności od wielkości administrowanego terenu.

Zadania i nowa organizacja PKU określone zostały w wydanej 27 maja 1925 roku instrukcji organizacyjnej służby poborowej na stopie pokojowej. W skład PKU Lublin wchodziły dwa referaty: I) referat administracji rezerw i II) referat poborowy. Nowa organizacja i obsada służby poborowej na stopie pokojowej według stanów osobowych L. O. I. Szt. Gen. 3477/Org. 25 została ogłoszona 4 lutego 1926 roku. Z tą chwilą zniesione zostały stanowiska oficerów ewidencyjnych.

12 marca 1926 roku została ogłoszona obsada personalna Przysposobienia Wojskowego, zatwierdzona rozkazem Dep. I L. 6000/26 przez pełniącego obowiązki szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Edmunda Kesslera, w imieniu ministra spraw wojskowych. Zgodnie z nową organizacją pokojową Przysposobienia Wojskowego zostały zlikwidowane stanowiska oficerów instrukcyjnych przy PKU, a w ich miejsce utworzone rozkazem Oddz. I Szt. Gen. L. 7600/Org. 25 stanowiska oficerów przysposobienia wojskowego w pułkach piechoty.

Od 1926 roku, obok ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność PKU Lublin normowała "Tymczasowa instrukcja służbowa dla PKU”, wprowadzona do użytku rozkazem MSWojsk. Dep. Piech. L. 100/26 Pob.

W grudniu 1930 roku, w związku z utworzeniem PKU Lublin Miasto, dotychczasowa PKU Lublin została przemianowana na PKU Lublin Powiat i otrzymała skład osobowy typ III. Od tego czasu PKU Lublin Miasto administrowała tylko powiatem lubelskim.

31 lipca 1931 roku gen. dyw. Kazimierz Fabrycy, w zastępstwie ministra spraw wojskowych, rozkazem B. Og. Org. 4031 Org. wprowadził zmiany w organizacji służby poborowej na stopie pokojowej. Zmiany te polegały między innymi na zamianie stanowisk oficerów administracji w PKU na stanowiska oficerów broni piechoty oraz zmniejszeniu składu osobowego PKU typ I–IV o jednego oficera i zwiększeniu o jednego urzędnika II kategorii. Liczba szeregowych zawodowych i niezawodowych oraz urzędników III kategorii i niższych funkcjonariuszy pozostała bez zmian.

Z dniem 1 grudnia 1934 roku minister spraw wojskowych wyłączył powiat lubartowski z PKU Chełm i przyłączył do PKU Lublin Powiat, którą jednocześnie zaliczył do I typu składów osobowych PKU.

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby uzupełnień, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Lublin Powiat została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Lublin Powiat przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku, z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym. Obok wspomnianej ustawy i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność KRU Lublin Powiat normowały przepisy służbowe MSWojsk. D.D.O. L. 500/Org. Tjn. Organizacja służby uzupełnień na stopie pokojowej z 13 czerwca 1938 roku. Zgodnie z tymi przepisami komenda rejonu uzupełnień była organem wykonawczym służby uzupełnień.

Komendant rejonu uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw podlegał bezpośrednio dowódcy Okręgu Korpusu Nr II, który był okręgowym organem kierowniczym służby uzupełnień. Rejon uzupełnień nie uległ zmianie i nadal obejmował powiaty: lubelski i lubartowski.

                                     

2. Obsada personalna

Poniżej przedstawiono wykaz oficerów zajmujących stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień i komendanta rejonu uzupełnień oraz wykaz osób funkcyjnych oficerów i urzędników wojskowych pełniących służbę w PKU Lublin oraz PKU i KRU Lublin Powiat, z uwzględnieniem najważniejszych zmian organizacyjnych przeprowadzonych w 1926 i 1938 roku.

Komendanci
 • płk Wiktor Romaszkiewicz I 1919 – I 1920 → naczelnik Wydziału V Sztabu DOGen. "Kielce”
 • ppłk piech. Stefan Malawski VI 1934 – 1939
 • płk piech. Kazimierz Żukiewicz IV 1924 – II 1929 → dyspozycja dowódcy OK II
 • płk kanc. Bronisław January Zaniewski 1923 – IV 1924 → komendant PKU Katowice
 • ppłk piech. Wacław Poważe od 7 I 1920
 • mjr piech. Teofil Szczepan Burakowski III 1929 – III 1934 → dyspozycja dowódcy OK II
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1921–1925
 • I referent
 • kpt. piech. Ludwik Szydłowski do 26 X 1923 → 8 pp Leg.
 • kpt. kanc. Władysław Kaleński od 26 X 1923
 • urzędnik wojsk. XI rangi Antoni Tarczewski był w 1923 –? → OE Lublin Miasto
 • II referent
 • por. kanc. Maksymilian Fedorko od XI 1924
 • kpt. piech. Stanisław I Lewiński do XII 1923 → 50 pp
 • oficer instrukcyjny
 • por. piech. Kazimierz II Grzybowski 1924
 • urzędnik wojsk. XI rangi / por. kanc. Maksymilian Fedorko 1 VI 1923 – XI 1924 → II referent
 • urzędnik wojsk. XI rangi / chor. Antoni Tarczewski 1925
 • oficer ewidencyjny Lublin Miasto
 • por. piech. Franciszek I Studziński I – II 1926 → referent PKU Włodzimierz
 • por. kanc. Gustaw Pieczonka od XI 1924
 • por. piech. Karol Stefanowicz X 1923 – I 1924 → OE Dubno PKU Dubno
 • urzędnik wojsk. XI rangi Włodzimierz Władysław Witkowski IX 1922 – X 1923 → oficer ewidencyjny 71 pp
 • oficer ewidencyjny Lublin Powiat
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1926–1938
 • kpt. piech. Jan Czesław Jankowski od VI 1934, był w VI 1935
 • kierownik I referatu administracji rezerw i zastępca komendanta
 • kpt. piech. Antoni Domański II 1926 – X 1927 → kierownik referatu w DOK II
 • mjr kanc. Włodzimierz Labuko IV – XI 1928 → dyspozycja dowódcy OK II
 • kpt. piech. Stanisław Patkowski 2 IX 1933 – III 1934 → dyspozycja dowódcy OK II
 • kpt. adm. Tadeusz I Kosiński XI 1928 – XI 1930 → płatnik 2 pap Leg.
 • kpt. piech. Mieczysław Arciszewski XI 1930 – 30 XI 1933 stan spoczynku
 • kierownik II referatu poborowego
 • por. kanc. Gustaw Pieczonka od II 1926
 • por. art. Adam Emil Brzeziński był w 1932, do VII 1935 → dyspozycja dowódcy OK II
 • por. kanc. Maksymilian Fedorko od II 1926
 • referent
 • kpt. piech. Franciszek Grzegorz Markiewicz od XI 1928
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1938–1939
 • kierownik II referatu uzupełnień – kpt. adm. piech. Franciszek Mach †1940 Bykownia
 • kierownik I referatu ewidencji – kpt. adm. piech. Kazimierz Józef Piziak