Poprzednia

ⓘ Komenda Rejonu Uzupełnień Kościerzyna
Komenda Rejonu Uzupełnień Kościerzyna
                                     

ⓘ Komenda Rejonu Uzupełnień Kościerzyna

Komenda Rejonu Uzupełnień Kościerzyna – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie.

                                     

1. Historia komendy

W marcu 1930 roku PKU Kościerzyna była nadal podporządkowana Dowództwu Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu i administrowała powiatami: kościerskim, kartuskim i morskim.

Jesienią 1930 roku została utworzona PKU Gdynia, której podporządkowano powiat morski. W grudniu tego roku komenda posiadała skład osobowy typ IV.

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby uzupełnień, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Kościerzyna została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Kościerzyna przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku, z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym. Obok wspomnianej ustawy i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność KRU Kościerzyna normowały przepisy służbowe MSWojsk. D.D.O. L. 500/Org. Tjn. Organizacja służby uzupełnień na stopie pokojowej z 13 czerwca 1938 roku. Zgodnie z tymi przepisami komenda rejonu uzupełnień była organem wykonawczym służby uzupełnień.

Komendant rejonu uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw podlegał bezpośrednio dowódcy Okręgu Korpusu Nr VIII, który był okręgowym organem kierowniczym służby uzupełnień. Rejon uzupełnień obejmował powiat kościerski, natomiast powiat kartuski został włączony do KRU Gdynia.

                                     

2. Obsada personalna

Poniżej przedstawiono wykaz oficerów zajmujących stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień i komendanta rejonu uzupełnień oraz wykaz osób funkcyjnych oficerów i urzędników wojskowych pełniących służbę w PKU i KRU Kościerzyna, z uwzględnieniem najważniejszych zmian organizacyjnych przeprowadzonych w 1926 i 1938 roku.

Komendanci
 • ppłk piech. Kazimierz Chrzczonowicz 24 III 1921 – II 1927 → stan spoczynku z dniem 30 IV 1927
 • ppłk piech. Jan Prokop XI 1930 – III 1934 → dyspozycja dowódcy OK VIII
 • ppłk piech. Mieczysław Łobodziński od 12 XI 1919
 • mjr piech. Aleksander Komar II 1927 – IX 1930 → komendant PKU Nowogródek
 • mjr piech. Roch Stebnowski VI 1934 – 1939
Obsada personalna PKU w 1923 roku
 • oficer ewidencyjny Kościerzyna – urzędnik wojsk. X rangi Jan Żarnowski od 7 V 1923
 • oficer ewidencyjny Kartuzy – urzędnik wojsk. X rangi Michał Mostek
 • komendant – ppłk piech. Kazimierz Chrzczonowicz
 • oficer ewidencyjny Wejherowo – urzędnik wojsk. X rangi Wiktor Berger
 • oficer ewidencyjny Puck – urzędnik wojsk. XI rangi / por. kanc. Stanisław Łania 7 V 1923 – IV 1924 → PKU Królewska Huta
 • referent inwalidzki – urzędnik wojsk. XI rangi Andrzej Machowski
 • I referent – kpt. piech. Paweł Filar
 • II referent – urzędnik wojsk. X rangi Aleksander Pukacz
 • oficer instrukcyjny – por. piech. Jan Klepka
W lipcu 1923 roku dotychczasowy I referent urzędnik Berger został przesunięty na stanowisko OE Wejherowo, na stanowisko I referenta przydzielony został kpt. piech. Paweł Filar z 80 pp w Słonimiu. W grudniu 1923 roku urzędnik wojsk. X rangi Jan Żarnowski przydzielony został do PKU Starogard na stanowisko OE Starogard, natomiast urzędnik wojsk. X rangi Aleksander Pukacz został przesunięty ze stanowiska II referenta na stanowisko OE Kościerzyna, natomiast na stanowisko II referenta przydzielony został podporucznik rezerwy piechoty powołany do służby czynnej Alojzy Kucharski z PKU Starogard. W lutym 1924 roku por. piech. Jan Klepka przydzielony został do macierzystego 66 pp, na stanowisko oficera instrukcyjnego przydzielony został por. piech. Jan Wandtke z tego samego pułku piechoty w Chełmnie. W kwietniu 1924 roku kapitan Filar przydzielony został do PKU Lubicz, na stanowisko I referenta przydzielony został kpt. tab. Czesław Sław-Góralik z 8 dtab. Obsada personalna PKU w 1924 roku
 • oficer ewidencyjny Wejherowo – por. kanc. Wiktor Berger
 • oficer ewidencyjny Kościerzyna – por. kanc. Aleksander Pukacz
 • I referent – kpt. tab. Czesław Sław-Góralik
 • komendant – ppłk piech. Kazimierz Chrzczonowicz
 • II referent – por. kanc. Alojzy Kucharski
 • oficer instrukcyjny – por. / kpt. piech. Jan Wandtke
 • oficer ewidencyjny Puck – por. piech. Lucjan Berg od IX 1924
 • oficer ewidencyjny Kartuzy – por. kanc. Michał Mostek
 • referent inwalidzki – por. kanc. Andrzej Machowski
Obsada personalna PKU w lutym 1926 roku
 • kierownik II referatu poborowego – por. kanc. Aleksander Pukacz
 • kierownik I referatu administracji rezerw – mjr art. Józef Kozłowski
 • komendant – ppłk piech. Kazimierz Chrzczonowicz
 • referent inwalidzki – por. kanc. Andrzej Machowski
 • referent – por. kanc. Wiktor Berger
W marcu 1926 roku, po likwidacji stanowiska oficera instrukcyjnego, kapitan Wandtke przydzielony został do macierzystego 66 pp. Kapitan Jan Wandtke, kawaler Krzyża Walecznych, zginął tragicznie 17 września 1946 roku w Radzyniu Chełmińskim. Z dniem 15 lipca 1932 roku por. piech. Eugeniusz Serwiljan Borg przeniesiony został do 65 pp, na stanowisko kierownika II referatu przydzielony został kpt. piech. Władysław Franciszek Leśniak z 44 pp. Kapitan Borg do mobilizacji 65 pp pełnił służbę na stanowisku oficera administracyjno-materiałowego, a w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził 8 kompanią strzelecką. Obsada personalna PKU w 1932 roku
 • kierownik I referatu administracji rezerw – kpt. piech. Marian Garbiak
 • kierownik II referatu poborowego – kpt. piech. Władysław Franciszek Leśniak
 • komendant – ppłk piech. Jan Prokop
W kwietniu 1933 roku do PKU przydzielony został kpt. piech. Karol Piotr Marks z 86 pp w celu odbycia praktyki poborowej. Z dniem 31 lipca 1933 roku kapitan Garbiak przeniesiony został w stan spoczynku. Przed wojną był wójtem wsi Chomętowo. W czasie kampanii wrześniowej dostał się do niemieckiej niewoli. Przebywał w Oflagu VII A Murnau. Obsada personalna KRU w marcu 1939 roku
 • kierownik I referatu ewidencji – kpt. adm. piech. Karol Piotr Marks
 • kierownik II referatu uzupełnień – kpt. adm. piech. Władysław Franciszek Leśniak
 • komendant – mjr piech. Roch Stebnowski

Użytkownicy również szukali:

wku jarosław wot,

...
...
...