Poprzednia

ⓘ Komenda Rejonu Uzupełnień Jarosław
Komenda Rejonu Uzupełnień Jarosław
                                     

ⓘ Komenda Rejonu Uzupełnień Jarosław

Komenda Rejonu Uzupełnień Jarosław – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie.

                                     

1. Historia komendy

4 maja 1919 roku minister spraw wojskowych gen. por. Józef Leśniewski rozkazem D.M.O. 3849.P. zarządził reorganizację służby poborowej na terenie Galicji. W ramach tej reorganizacji została utworzona Powiatowa Komenda Uzupełnień Jarosław. Komenda otrzymała numer XXVI i została podporządkowana nowo powołanej Okręgowej Komendzie Uzupełnień Lwów z tymczasową siedzibą w Przemyślu. Okręg poborowy PKU Jarosław XXVI obejmował powiaty: jarosławski, łańcucki, niski i przeworski, które zostały wyłączone z PKU Przemyśl XVI oraz powiat cieszanowski.

22 maja 1919 roku minister spraw wojskowych gen. por. Józef Leśniewski rozkazem D.M.O. 8127. IV polecił wprowadzić w życie terytorialne "kompletowanie”, czyli uzupełnianie pułków na terenie Galicji. Równocześnie przydzielił PKU Jarosław do Batalionu Zapasowego 39 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich w Jarosławiu. PKU Jarosław pozostawała nadal organem Ministerstwa Spraw Wojskowych, od którego miała otrzymywać wskazówki natury ogólnej. Szczegółowe wytyczne dla PKU wydawać miało DOGen. "Lwów”. Głównym zadaniem PKU Jarosław było uzupełnianie 39 pp. Dla realizacji tego zadania PKU Łańcut miała pozostawać w ściłej łączności z kadrą pułku, czyli jego batalionem zapasowym. Dwa dni później minister rozkazem D.M.O. 8194. IV przemianował PKU Jarosław na "PKU w Jarosławiu dla 39 pp” i podporządkował jej powiaty: cieszanowski, jarosławski, łańcucki, niski i przeworski.

W czerwcu 1921 roku PKU 39 pp w Jarosławiu była podporządkowana Dowództwu Okręgu Generalnego "Lwów” i obejmowała swoją właściwością powiaty: cieszanowski, jarosławski, łańcucki, niżański i przeworski.

15 listopada 1921 roku, po wprowadzeniu podziału kraju na dziesięć okręgów korpusów oraz wprowadzeniu pokojowej organizacji służby poborowej, dotychczasowa PKU 39 pp została przemianowana na Powiatową Komendę Uzupełnień Jarosław i podporządkowana Dowództwu Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu. Okręg poborowy PKU Jarosław obejmował powiaty: cieszanowski, jarosławski i przeworski, natomiast powiaty łańcucki i niżański zostały włączone do nowo powstałej PKU Nisko w Łańcucie. W Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku rezydowali oficerowie ewidencyjni.

Z dniem 1 czerwca 1922 roku została zlikwidowana gospoda inwalidzka przy PKU Jarosław.

Z dniem 1 stycznia 1923 roku, w związku z przeniesieniem siedziby starostwa z Cieszanowa do Lubaczowa, powiat cieszanowski zmienił nazwę na powiat lubaczowski.

18 listopada 1924 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 1924 roku o powszechnym obowiązku służby wojskowej, a 15 kwietnia 1925 roku rozporządzenie wykonawcze ministra spraw wojskowych do tejże ustawy, wydane 21 marca tego roku wspólnie z ministrami: spraw wewnętrznych, zagranicznych, sprawiedliwości, skarbu, kolei, wyznań religijnych i oświecenia publicznego, rolnictwa i dóbr państwowych oraz przemysłu i handlu. Wydanie obu aktów prawnych wiązało się z przejęciem przez władze cywilne administracji I instancji większości zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru. Przekazanie większości zadań władzom cywilnym umożliwiło organom służby poborowej zajęcie się wyłącznie racjonalnym rozdziałem rekruta oraz ewidencją i administracją rezerw. Do tych zadań dostosowana została organizacja wewnętrzna powiatowych komend uzupełnień i ich składy osobowe. Poszczególne komendy różniły się między sobą składem osobowym w zależności od wielkości administrowanego terenu.

Zadania i nowa organizacja PKU określone zostały w wydanej 27 maja 1925 roku instrukcji organizacyjnej służby poborowej na stopie pokojowej. W skład PKU Jarosław wchodziły trzy referaty: I) referat administracji rezerw, II) referat poborowy i referat inwalidzki. Nowa organizacja i obsada służby poborowej na stopie pokojowej według stanów osobowych L. O. I. Szt. Gen. 3477/Org. 25 została ogłoszona 4 lutego 1926 roku. Z tą chwilą zniesione zostały stanowiska oficerów ewidencyjnych.

12 marca 1926 roku została ogłoszona obsada personalna Przysposobienia Wojskowego, zatwierdzona rozkazem Dep. I L. 6000/26 przez pełniącego obowiązki szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Edmunda Kesslera, w imieniu ministra spraw wojskowych. Zgodnie z nową organizacją pokojową Przysposobienia Wojskowego zostały zlikwidowane stanowiska oficerów instrukcyjnych przy PKU, a w ich miejsce utworzone rozkazem Oddz. I Szt. Gen. L. 7600/Org. 25 stanowiska oficerów przysposobienia wojskowego w pułkach piechoty.

Od 1926 roku, obok ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność PKU Jarosław normowała "Tymczasowa instrukcja służbowa dla PKU”, wprowadzona do użytku rozkazem MSWojsk. Dep. Piech. L. 100/26 Pob.

Z dniem 1 października 1927 roku powiat przeworski został wyłączony z PKU Jarosław i włączony do nowo powstałej PKU Łańcut.

W marcu 1930 roku PKU Jarosław była nadal podporządkowana DOK X w Przemyślu i administrowała powiatami: jarosławskim i lubaczowskim. W grudniu tego roku komenda posiadała skład osobowy typ II.

31 lipca 1931 roku gen. dyw. Kazimierz Fabrycy, w zastępstwie ministra spraw wojskowych, rozkazem B. Og. Org. 4031 Org. wprowadził zmiany w organizacji służby poborowej na stopie pokojowej. Zmiany te polegały między innymi na zamianie stanowisk oficerów administracji w PKU na stanowiska oficerów broni piechoty oraz zmniejszeniu składu osobowego PKU typ I–IV o jednego oficera i zwiększeniu o jednego urzędnika II kategorii. Liczba szeregowych zawodowych i niezawodowych oraz urzędników III kategorii i niższych funkcjonariuszy pozostała bez zmian.

11 listopada 1931 roku ogłoszono nadanie Krzyża Niepodległości st. sierż. Józefowi Tobiasiewiczowi z PKU Jarosław.

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby uzupełnień, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Jarosław została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Jarosław przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku, z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym. Obok wspomnianej ustawy i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność KRU Jarosław normowały przepisy służbowe MSWojsk. D.D.O. L. 500/Org. Tjn. Organizacja służby uzupełnień na stopie pokojowej z 13 czerwca 1938 roku. Zgodnie z tymi przepisami komenda rejonu uzupełnień była organem wykonawczym służby uzupełnień.

Komendant rejonu uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw podlegał bezpośrednio dowódcy Okręgu Korpusu Nr X, który był okręgowym organem kierowniczym służby uzupełnień. Rejon uzupełnień nie uległ zmianie i nadal obejmował powiaty: jarosławski i lubaczowski.

                                     

2. Obsada personalna

Poniżej przedstawiono wykaz oficerów zajmujących stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień i komendanta rejonu uzupełnień oraz wykaz osób funkcyjnych oficerów i urzędników wojskowych pełniących służbę w PKU i KRU Jarosław, z uwzględnieniem najważniejszych zmian organizacyjnych przeprowadzonych w 1926 i 1938 roku.

Komendanci
 • ppłk Herman Augustyn 1923 – II 1925 → komendant PKU Przemyśl
 • ppłk piech. dr Rudolf Czerkiewski od XII 1934
 • ppłk art. Stefan Ludwig p.o. III 1929 – I 1930 → dyspozycja dowódcy OK X
 • ppłk piech. Andrzej Cieśliński II 1925 – 11 II 1929 → dyspozycja MSW
 • mjr piech. Jan Palewicz IX 1932 – 31 XII 1934 → stan spoczynku
 • ppłk piech. Adam Dobrzański III 1930 – 30 XI 1932 → stan spoczynku
 • mjr piech. Tadeusz Brincken 1939
 • płk Stanisław Niedzielski od 20 V 1919
Obsada personalna PKU w maju 1919 roku
 • komendant – płk Stanisław Niedzielski
 • naczelnik kancelarii – urzędnik wojsk. w randze porucznika Wiktor Wasiewicz
 • zastępca komendanta – mjr Wiktor Zenft
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1921–1925
 • II referent – urzędnik wojsk. IX rangi / kpt. kanc. Wiktor Wasiewicz 1923 – II 1926 → kierownik II referatu
 • I referent – mjr / ppłk piech. Andrzej Cieśliński 1923 – II 1925 → komendant PKU
 • por. piech. Stanisław Knotz 1923 – I 1924 → 39 pp
 • por. / kpt. piech. Franciszek Benrot I 1924 – III 1926 → 39 pp
 • oficer instrukcyjny
 • oficer ewidencyjny na powiat lubaczowski – urzędnik wojsk. XI rangi / por. kanc. Stanisław Buczma 1923 – 1924
 • oficer ewidencyjny na powiat przeworski – por. kanc. Marian Roch Bourdon od IV 1924
 • oficer ewidencyjny na powiat jarosławski – urzędnik wojsk. XI rangi / por. kanc. Grzegorz Zając od 1 XII 1923
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1926–1938
 • kierownik I referatu administracji rezerw i zastępca komendanta
 • kpt. kanc. Władysław Albin Śliwa II 1926 – VI 1930 → p.o. kierownika I referatu PKU Nisko
 • kpt. piech. Roman Peszko XII 1934 – VI 1938 → kierownik I referatu KRU
 • kpt. piech. Jan Józef Domino 1 VII 1932 – 30 XI 1934 → stan spoczynku
 • kpt. kanc. Michał Stanisław Witkowski VI 1930 – 15 IX 1932 → praktyka u płatnika 3 pp Leg.
 • kpt. kanc. Wiktor Wasiewicz II 1926 – 30 IV 1927 → stan spoczynku
 • kpt. piech. Tadeusz Jan Franciszek Klein XII 1932 – VI 1938 → kierownik II referatu KRU
 • kpt. kanc. Ludwik Józef Chrobak XI 1927 – VI 1930 → kierownik I referatu PKU Zawiercie
 • por. kanc. Grzegorz Zając IX 1930 – 30 XI 1932 → stan spoczynku
 • kierownik II referatu poborowego
 • referent – por. kanc. Grzegorz Zając II 1926 – IX 1930 → kierownik II referatu
 • referent inwalidzki – por. kanc. Stanisław Walerian Buczma II 1926 – IV 1929 → dyspozycja Min. Pracy i Opieki Społecznej
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych KRU w latach 1938–1939
 • kierownik I referatu ewidencji – kpt. adm. piech. Roman Peszko 1938 – 1939, †1940 Katyń
 • kierownik II referatu uzupełnień – kpt. adm. piech. Tadeusz Jan Franciszek Klein

Użytkownicy również szukali:

jednostka wojskowa jarosław adres,

...
...
...