Poprzednia

ⓘ Rada Młodych Naukowców
                                     

ⓘ Rada Młodych Naukowców

Rada Młodych Naukowców – zespół opiniodawczo-doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; istnieje od 1 lutego 2010 r. RMN zajmuje się przede wszystkim opiniowaniem projektów aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przygotowywaniem własnych propozycji zmian w zakresie polityki naukowej państwa, tak aby sprzyjały one rozwojowi kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową.

Członkowie Rady są powoływani na okres kadencyjny; 1 marca 2018 r. rozpoczęła się VI kadencja Rady Młodych Naukowców.

Członkowie Rady Młodych Naukowców wybierają ze swojego grona przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Przewodniczący kieruje pracami Rady, a w szczególności zwołuje posiedzenia Rady, ustala porządek obrad oraz prowadzi posiedzenia; przydziela członkom Rady zadania; zaprasza na posiedzenia Rady osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady; wnioskuje do ministra o zlecenie opracowania analiz lub opinii na potrzeby prac Rady.

                                     

1. Zadania

Do zadań Rady Młodych Naukowców należy:

 • upowszechnianie w środowisku akademickim i naukowym postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych;
 • identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową;
 • podejmowanie działań wspierających nawiązywanie i pogłębianie współpracy młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową z przedstawicielami gospodarki oraz podmiotami wdrażającymi innowacyjne rozwiązania w nauce lub gospodarce;
 • sporządzanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw nauki.
 • przygotowywanie propozycji rozwiązań wspierających rozwój kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową;
 • podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wśród młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową informacji o systemie finansowania nauki;
                                     

2. Osiągnięcia

Rada Młodych Naukowców doprowadziła m.in. do:

 • zmiany regulaminów programach w Iuventus Plus, Diamentowy Grant, Mobilność Plus;
 • możliwości zatrudniania personelu pomocniczego w programach Sonata Bis i Maestro;
 • możliwości obniżenia pensum dydaktycznego w programach Sonata i Sonata Bis.
 • zwolnienia stypendiów w ramach programu Erasmus+ z podatku;
 • wprowadzenia zmian w wymogach habilitacyjnych;
 • zwolnienia stypendiów dla wybitnych młodych naukowców z podatku;
 • wprowadzenia programu Sonata Bis w Narodowym Centrum Nauki;
 • zmiany definicji młodego naukowca;

Rada Młodych Naukowców zorganizowała również cykl seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych pn. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”, a także Forum Młodych Uczonych "Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”.

                                     
 • biologicznej filozofii ewolucyjnej, zapoczątkowały badania kolejnych naukowców Pierre Teilhard de Chardin Teoria chorób zakaźnych i niezakaźnych
 • Ekspert różnych ministerstw, urzędów i przedsiębiorstw. Członek Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010 - 11 Polskiego
 • uczelni wyższych. Przyczyniło się także do awansu naukowego sporej grupy młodych pracowników naukowych uczelni - przede wszystkim przez stwarzanie dogodnych
 • listopadową 1918 r. było zatrudnienie architekta Waltera Gropiusa. 9 listopada rada żołnierska pod dowództwem socjaldemokraty Augusta Bauderta wymusiła abdykację
 • szkoląc studentów i młodych pracowników. Prowadzi zajęcia z reportażu i dokumentalistyki filmowej. W różnych okresach była członkinią rad programowych Polskiego
 • Concilium Civitas łac. Rada obywatelska grupa polskich profesorów nauk społecznych, pracujących na uczelniach poza Polską, która od 2019 roku chce
 • nr 58, poz. 263 Dyrektywa rady 92 43 EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 21 maja 1992. Rada Europy pol. Bart A
 • Anthony, Professor Jean Dorst Rada jest organem zarządzającym Zoological Society of London. Składa się z 15 członków Rady pod kierownictwem prezydenta
 • zatrudniała 1600 pracowników. Akademia prowadzi programy stypendialne dla młodych naukowców od 1995 roku przyznała ponad 1000 stypendiów naukowych. Akademia
 • Organizacyjny V Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców Trans - Mech - Art - Chem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Transportu

Użytkownicy również szukali:

...
...
...