Poprzednia

ⓘ Gospodarka malwowa
Gospodarka malwowa
                                     

ⓘ Gospodarka malwowa

Gospodarka malwowa obejmuje wszystkie te czynniki, które w gospodarce przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju poprzez wzmacnianie kulturowego potencjału dóbr oraz usług.

                                     

1. Definicja

"Gospodarka malwowa wyrasta na gruncie uwzględnienia kulturowych aspektów w gospodarce. Określa gospodarkę potrafiącą dostosować się do ludzkiej różnorodności w ramach globalizacji i opierającą się na kulturowym wymiarze w celu dowartościowania dóbr oraz usług”. Owe dwie tendencje, pozioma i pionowa, wzajemnie się uzupełniają. Wzrost kulturowego wymiaru odnoszącego się do produktów wiąże się bowiem z kulturową witalnością wszelkich terytoriów.

                                     

2. Wzrost znaczenia kulturowych aspektów

Kontekst rozwoju gospodarki malwowej jest efektem coraz większej roli przypadającej kulturowym aspektom we współczesnym świecie. Wśród czynników odpowiedzialnych za taką ewolucję występują – światowe polityczne oraz gospodarcze wyrównanie szans na rzecz rynków wschodzących, powrót do lokalnych środowisk rozpatrywanych ponownie jako ośrodki zapewniające stabilność, nowe formy roszczeń będące wynikiem upadku wielkich ideologii, rosnący społeczny popyt na jakość, bazujący na kulturowej konsumpcji idący w parze z logiką demokratyzacji, indywidualizacji oraz wzrostem długości życia, strategie innowacji …

                                     

3. Pole zastosowania

Gospodarka malwowa ma wymiar przekrojowy, ponieważ wartościuje wszystkie dobra oraz usługi, niezależnie od branż, poprzez uwzględnienie aspektów kulturowych. Gospodarka sensoryczna i doświadczeń stanowi jedno z jej zastosowań.

Różni się ona od gospodarki kulturowej, która opiera się na logice branżowej.

W czerwcu 2013 r. opublikowane zostały wnioski pierwszej międzyinstytucjonalnej grupy roboczej na temat gospodarki malwowej składającej się z ekspertów UNESCO, OECD oraz Międzynarodowej Organizacji do spraw Frankofonii, francuskich ministerstw, firm oraz społeczeństwa cywilnego. Ów dokument podkreśla skutki zjawiska "kulturalizacji”, którego zasięg obejmuje obecnie całą gospodarkę i wywiera wpływ zarówno na procesy zatrudnienia jak i wykształcenie. Raport wyodrębnia zatem zawody malwowe oraz zawody o malwowej inklinacji – pierwsze są bezpośrednio związane z otoczeniem kulturowym ze względu na ich celowość jak w wypadku urbanistów oraz architektów planowania przestrzennego podczas gdy drugie zostaną dopiero poddane przemianom wskutek kulturyzacji dotyczy to funkcji związanych z zasobami ludzkimi czy też funkcji odnoszących się do marketingu oraz komunikacji.

Inny ważny dokument wydany w czerwcu 2017 r. odwołuje się do różnych aspektów środowiska ludzkiego, przy których to, co związane z gospodarką wytwarza zyski kulturowe – praktyki i nauczanie, architektura, sztuka, barwy, etyka, wyobraźnia, dziedzictwo, rozkosz, umiejętność zachowania się, oryginalność indywidualna itd.                                     

4. Źródło

Określenie "gospodarka malwowa” pojawiło się przy okazji opublikowania manifestu na łamach dziennika "Le Monde.fr”. Wśród sygnatariuszy znaleźli się administratorzy stowarzyszenia Diversum, które zorganizowało w Paryżu w październiku 2011 r. pierwsze Forum międzynarodowe poświęcone "gospodarce malwowej” pod patronatem UNESCO, Europejskiego Parlamentu oraz Komisji Europejskiej.

                                     

5. Przywiązanie do zrównoważonego rozwoju

Gospodarka malwowa uwypukla wpływ czynników zewnętrznych – środowisko kulturowe, z którego podmioty czerpią i którym naznaczają zostawiając na nim swoje ślady stanowi dobro wspólne. Gospodarka malwowa ustanawia tym samym to, co kulturowe, w roli ośrodka zrównoważonego rozwoju.

To, co kulturowe, stanowi zresztą wyzwanie w pełnym tego słowa znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju i to od samych początków. Społeczna odpowiedzialność firm wywodzi się pierwotnie z międzynarodowego Paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych zatwierdzonego przez ONZ w 1966 r.

Owo wyzwanie to tylko jeden ze składników zrównoważonego rozwoju na równi z zainteresowaniami związanymi z naturalnym środowiskiem zieloną gospodarką oraz tymi, które odnoszą się do środowiska społecznego gospodarki społecznej. Komplementarność między różnymi wymiarami gospodarki zrównoważonej została ponownie podkreślona w apelu opublikowanym w 2015 r. na łamach Le Monde Économie przy okazji zbliżającej się 21. konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej zmianom klimatycznym.