Poprzednia

ⓘ Zarządzanie kosztami
                                     

ⓘ Zarządzanie kosztami

Zarządzanie kosztami – jeden z obszarów wiedzy według standardu PMBOK. Proces ten polega na planowaniu, szacowaniu, pozyskiwaniu i kontrolowaniu kosztów w projekcie. Wywieranie wpływu na koszt projektu odbywa się głównie w początkowych fazach jego realizacji.

                                     

1. Procesy zarządzania kosztami według PMBOK

Planowanie zarządzania kosztami ang. Plan Cost Management – proces polegający na identyfikacji sposobu planowania, zarządzania i kontrolowania kosztów. W tym procesie jest również określony sposób finansowania projektu. Efektem zrealizowanego procesu jest Plan zarządzania kosztami.

Szacowanie kosztów ang. Estimate Cost – proces polegający na przyporządkowaniu szacunkowego kosztu do każdego zadania w projekcie. Uwzględnione powinny zostać takie zadania jak koszty uzyskania odpowiedniej jakości, koszty związane z ryzykiem, koszty wszystkich zadań uwzględnionych w projekcie oraz koszt czasu kierownika projektu, koszty pośrednie oraz bezpośrednie, ogólne koszty organizacji oraz przewidywane zyski. Do poprawnego oszacowania kosztów na danym projekcie należy wykorzystać plan zarządzania kosztami, zakres oraz harmonogram projektu, rejestr ryzyk, plan zarządzania zasobami ludzkimi, dane historyczne oraz informacje o kulturze danej organizacji.

Określenie budżetu ang. Determine Budget – proces polegający na obliczeniu całkowitego kosztu projektu w organizacji, czyli budżetu. Budżet jest przygotowywany przez kierownika projektu. Przestrzeganie budżetu jest jednym z czynników określających sukces projektu.

Kontrolowanie kosztów ang. Control Cost – proces polegający na kontrolowaniu kosztów projektu. Kontrola jest realizowana poprzez raportowanie postępu projektu, analizę rezerw finansowych oraz obliczanie wartości wypracowanej ang. Earned Value Measurement.

W projektach o małym zakresie, procesy szacowania kosztów oraz określania budżetu mogą zostać połączone w jeden proces.

                                     

2. Plan zarządzania kosztami

Plan zarządzania kosztami ang. Cost Management Plan – nazywany jest również "planem zarządzania budżetem” lub "planem budżetu”. Załączany jest do Planu zarządzania projektem.

Plan zarządzania kosztami powinien zawierać:

 • sposoby dokumentowania kosztów
 • zasad mierzenia wydajności kosztowej
 • procedury zmian kosztów
 • progi kontrolne
 • podział na koszty pośrednie i bezpośrednie
 • informacje dotyczące realizacji procesów szacowania kosztów, określania budżetu oraz kontrolowania kosztów
 • informacje dotyczące waluty oraz poziomu dokładności potrzebnego do estymacji kosztów
 • decyzje dotyczące finansowania
 • formatu raportowania
 • wytyczne dotyczące potencjalnych zmian kosztów zasobów oraz kursów wymiany walut
                                     

3. Typy kosztów

 • bezpośrednie – koszty bezpośrednio związane z projektem np. koszty pracy zespołu, podróży, nagród
 • pośrednie – koszty pośrednio związane z projektem, mogą być współdzielone między wieloma projektami, np. podatki, koszty ochrony
 • stałe – koszty nie zmieniające swoich wartości
 • zmienne – koszty zmieniające się w zależności od ilości wykonywanej pracy
                                     

4. Najważniejsze pojęcia i interpretacje matematyczne

Standard PMBOK definiuje następujące pojęcia związane z zarządzaniem kosztami oraz obliczaniem wartości wypracowanej:

PV – wartość zaplanowana – ang. Planned Value – określa wartość pracy zaplanowanej do realizacji

EV – wartość wypracowana – ang. Earned Value – określa szacowaną wartość zrealizowanej pracy

AC – koszt rzeczywisty – ang. Actual Cost – określa aktualny koszt poniesionej pracy

Przestawione pojęcia wykorzystywane są do obliczania parametrów projektu: