Poprzednia

ⓘ Import towarów
                                     

ⓘ Import towarów

Import towarów – dostarczanie towarów z zagranicy.

W prawie Unii Europejskiej import towarów oznacza wprowadzenie towarów na terytorium Wspólnoty, tzn. przywóz towarów z państwa trzeciego np. Chin, Indii itp. do Unii Europejskiej.

                                     

1. Import towarów w polskim prawie

Import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju – Rzeczpospolitej Polskiej. Przy transakcji importu towarów przedsiębiorcy otrzymują poza fakturą dokumenty celne SAD lub PZC.

                                     

1.1. Import towarów w polskim prawie Procedura

Import towarów podzielony został na procedurę uproszczoną i procedurę normalną ogólną. Przy procedurze uproszczonej, podatnik musi wykazać VAT zarówno po stronie zakupu i sprzedaży w deklaracji VAT za okres kiedy powstał dług celny. Natomiast przy procedurze ogólnej, podatnik zobowiązany jest do wpłacenia VAT bezpośrednio do urzędu celnego lub firmy dokonującej odprawy. Naliczony VAT podatnik wykazuje w deklaracji VAT po stronie zakupów, za okres w jakim powstał ten dług.

                                     

1.2. Import towarów w polskim prawie Podstawa opodatkowania

Podatnikami mającymi obowiązek rozliczenia VAT od importu są podmioty, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła.

Podstawą opodatkowania VAT jest wartość celna na podstawie dokumentu SAD powiększona o należne cło i podatek akcyzowy jeśli występuje plus inne koszty i należności celne jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego.

                                     

1.3. Import towarów w polskim prawie Deklaracja VAT

Przy imporcie towarów, wykazywane wartości znajdują się tylko po stronie zakupu – poz. 43 i 44 lub 45 i 46 deklaracja VAT-7. Import towarów jest również wykazywany w deklaracji VAT-UE.

                                     

1.4. Import towarów w polskim prawie Odliczenie VAT

Gdy podatnik dokonuje rozliczenia importu towarów według zasad ogólnych procedura normalna, prawo do odliczenia przysługuje za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał dokument celny. Przy czym, jeżeli podatnik nie odliczy VAT w ww. terminie, to może tego dokonać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu importu towarów zgłoszonych do odprawy celnej, wynikającego z takich dokumentów celnych jak SAD lub PZC. Prawo to przysługuje pod warunkiem, że podatnik wykorzystuje importowane towary do czynności opodatkowanych i ustawodawca nie przewidział ograniczeń w prawie do odliczenia.

Dokumentami stanowiącymi podstawę do odliczenia VAT są:

  • Poświadczone Zgłoszenie Celne PZC, gdy zgłoszenie celne dokonywane jest w formie elektronicznej. Za moment otrzymania dokumentu PZC uznaje się moment jego pobrania ze strony organu celnego.
  • SAD, jeżeli zgłoszenie celne składane jest w formie papierowej.

Generalne zasady odliczania VAT w przypadku importu towarów zostały uregulowane w art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Podatnik ma prawo odliczyć VAT w zakresie, w jakim towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych z wyłączeniami niemającymi znaczenia w przypadku importu dokonywanego przez Czytelnika. W imporcie towarów kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku:

  • wynikająca z deklaracji importowej w przypadku odprawy scentralizowanej.
  • wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  • należnego w przypadku uproszczonych procedur celnych,