Poprzednia

ⓘ Marian Janusz Kawałko
                                     

ⓘ Marian Janusz Kawałko

Marian Janusz Kawałko – poeta, tłumacz, krytyk literacki, publicysta, naukowiec-regionalista, samorządowiec, sprawny organizator oświatowy o wielostronnych zainteresowaniach

                                     

1. Życiorys

Ukończył studia magisterskie w SGGW w Warszawie praca magisterska nagrodzona nagrodą I stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1971.

Był wieloletnim nauczycielem w Zespole Szkół nr 5 oraz Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Lublinie.

W latach 1994-1998 – pracował na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Przejmując szkołę po części skonfliktowaną z miejscową Polonią, doprowadził do jej silnego zintegrowania ze środowiskiem polonijnym w roku szkolnym 1997/1998 z funduszy Rady Rodziców pokrywano 20% wydatków budżetowych szkoły. Ułożył interesującą współpracę z miejscowym Instytutem Kultury Polskiej i Stacją Polskiej Akademii Nauk, gdzie odbyło się kilka dużych uroczystości szkolnych.

W marcu 1995 r. podpisał – wspólnie z przedstawicielstwem Ambasady RP – z Dyrekcją Kolegium w Kalksburgu dzielnica Wiednia korzystną dla szkoły bezterminową umowę na wynajem pomieszczeń lekcyjnych i socjalnych umowa obowiązuje do dzisiaj.

W Szkole Polskiej w Wiedniu zrealizował kilka dużych projektów, a m.in.:

 • w maju 1995 zorganizował 3-dniowe uroczystości 15-lecia Szkoły Polskiej w Wiedniu z udziałem Zespołu Harcerskiego "Wołosatki” z Kielc;
 • w czerwcu 1997 r. z okazji zakończenia roku szkolnego zorganizował występ artystów Piwnicy pod Baranami oraz Krzysztofa Kolbergera z poezją Czesława Miłosza;
 • w czerwcu 1998 r. zorganizował w uroczystości 20-lecia polskiej edukacji publicznej w Wiedniu, połączone z organizacją blisko 3-godzinnego "Koncertu, jakiego nie było”, który prowadził i w którym wzięli udział wybitni polscy artyści operowi i muzyczni zatrudnieni w instytucjach kultury w Austrii.
 • w czerwcu 1996 r. odbyło się za jego staraniem i głównym udziałem nadanie Szkole Polskiej w Wiedniu imienia Jana III Sobieskiego oraz ufundowanie przez Radę Rodziców sztandaru dla szkoły;

Ponadto uczniowie szkoły brali często udział w imprezach literackich organizowanych przez Instytut Kultury Polskiej, sami też spotykali się z pisarzami z Polski zapraszanymi przez dyrektora do szkoły.

Nauczyciele uczestniczyli w posiedzeniach szkoleniowych rady pedagogicznej.

Po powrocie do Polski w latach 1998-2000 ukończył z wyróżnieniem dwuletnie studia podyplomowe z geografii na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 2002-2003 odbył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, pisząc pracę podyplomową pt. "Organizacja polskiej oświaty publicznej za granicą w świetle przepisów prawa i w praktyce w latach 1944-2002”.

W roku 2009 w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie obronił pracę doktorską pt. "Dzieje Rejowca i dóbr rejowieckich w latach 1531-1867”, w której dokonał szeregu sprostowań opinii i faktów oraz rewizji różnych poglądów na sprawy wyznaniowe, narodowościowe i gospodarcze, dotychczas funkcjonujących w historiografii polskiej. Dokonał także odkrycia wielu nowych wydarzeń, nie tylko o charakterze regionalnym. Nieco rozszerzona wersja tej pracy pt. "Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531-1869” miała 2 wydania 2010, 2011.

W latach 2010-2013 kierował Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Berlinie, gdzie zorganizował obchody 40-lecia tej placówki oświatowej oraz usprawnił jej funkcjonowanie.

Autor szeregu artykułów naukowych oraz opracowania naukowego – "Księga miasta Pawłowa. Dokumenty sądu ławniczo-radzieckiego z lat 1546-1640” Lublin 2011.

Członek ZLP od 1978 w latach 1998 – 2006 wiceprezes i prezes oddziału ZLP w Lublinie, członek ZAiKS od 2007

Inicjator i oredownik odzyskania przez Rejowiec praw miejskich, Pełnomocnik Marszałka Wojwództwa Lubelskiego do spraw Kombatantow, członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Od połowy lat sześćdziesiątych ub. wieku zajmuje się również praca literacką.

Ważniejsze dokonania literackie
 • autor monodramu pt. "Ostatnia godzina” opartego na "Spowiedzi”, dziennikach i listach Lwa Tołstoja z tekstami własnych songów do muzyki Piotra "Kuby” Kubowicza z Piwnicy pod Baranam sztuka grana była w Teatrze KTO w Krakowie w latach 2009-2010.
 • "Moje wesołe miasteczko” Czytelnik 1977 – nagroda literacka im. J. Czechowicza,
 • "Biały Kruk” – nagroda literacka im A. Kamieńskiej Veda – 2015.
 • autor tekstów piosenek do muzyki Marka Andrzejewskiego Lubelska Federacja Bardów, Piotra "Kuby” Kubowicza Piwnica pod Baranami w Krakowie i Macieja Turkowskiego Siedlce – wydane płyty z tekstami poetyckimi,
 • "Korzec” Wyd. Lub. 1986,
 • "Ptak, pokrzyk i miłość” Wyd. IBiS w Warszawie, 1994 – nagroda literacka "Głosu Nauczycielskiego”,
 • monografia popularno-naukowa pt. "Historie ziołowe” KAW 1986,
 • "Osuwisko”. "Wiersze dawne i nowe” wydanie jubileuszowe – Polihymia 2014,
 • praca przekładowa: poezja metafizyczna Rainera Marii Rilkego przekłady posłużyły artystom z Piwnicy pod Baranami do stworzenia misterium granego na różnych scenach w Polsce oraz w Wiedniu
 • "Matnia” Wyd. Lub. 1974,
 • "Zmienna ogniskowa” Kraków 2002 – nagroda literacka im. A. Kamieńskiej, tomik dobrze oceniony przez Czesława Miłosza,
 • autor wielu recenzji i posłowi do zbiorów wierszy innych pisarzy,
 • współautor licznych antologii poetyckich,
Stypendia i nagrody
 • stypendysta stypendium MKiS im. Tadeusza Borowskiego
 • laureat ponad 40 edycji najważniejszych ogólnopolskich konkursów poetyckich,