Poprzednia

ⓘ Startup Poland
Startup Poland
                                     

ⓘ Startup Poland

Fundacja Startup Poland – polska organizacja pozarządowa i think-tank, którego celem jest budowanie świadomości potencjału startupów w środowisku administracji publicznej oraz reprezentowanie społeczności polskich startupów w procesach legislacyjnych.

Organizację założyła grupa przedsiębiorców, prawników, pracowników naukowych oraz inwestorów. Od lutego 2020 pełniącym obowiązki Prezesem został Maciej Jankowski, jeden z założycieli Fundacji.

                                     

1. Cel Fundacji

Celami Fundacji Startup Poland jest identyfikacja i likwidacja barier systemowych w polskim prawie i administracji, które ograniczają szybki wzrost i rozwój młodych firm, a także promowanie regulacji i rekomendowanie działań stymulujących przedsiębiorczość technologiczną. Działania te mają pomóc stworzyć w Polsce otoczenie legislacyjne i administracyjne wspierające rozwój innowacyjnych przedsięwzięć o światowym zasięgu, co z kolei ma przyczynić się do przyspieszenia wzrostu PKB poprzez tworzenie miejsc pracy i zahamowanie procesu drenażu talentów emigracji najzdolniejszych obywateli.

Fundacja działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości technologicznej i rozwoju infrastruktury finansowania startupów. Reprezentuje także interesy przedsiębiorców technologicznych w dialogu z polską administracją publiczną, instytucjami Unii Europejskiej, a także korporacjami i środowiskiem akademickim.

                                     

1.1. Cel Fundacji Postulaty programowe

Główne bariery i wyzwania stojące przed polskimi startupami Fundacja przedstawiła w deklaracji programowej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 22 kwietnia 2015. Są to:

  • wprowadzenie korzystnych mechanizmów podatkowych – zmian w przepisach spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, na wzór obligacji zamiennej convertible debt, oraz umożliwienie stosowania option pool w spółce z o.o. i w spółce akcyjnej – form prawnych dopasowanych do prowadzenia sprzedaży ich udziałów w ramach equity crowdfundingu – co znacznie zwiększyłoby zainteresowanie aniołów biznesu inwestycjami w młode, innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce.
  • zwiększenie atrakcyjności polskiej gospodarki dla przedsiębiorców i specjalistów spoza Unii Europejskiej poprzez stworzenie prostego i przejrzystego systemu przyznawania wiz;
  • promowanie kultury inwestowania w startupy poprzez stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu silnych rynkowych przedsięwzięć;
  • stworzenie w polskiej administracji stanowiska Chief Technology Officera, czyli pełnomocnika ds. innowacji technologicznych na szczeblu rządowym i samorządowym, osoby decydującej o kierunku zastosowania nowoczesnych technologii;
  • udostępnienie obywatelom większej ilości danych gromadzonych w urzędach publicznych;
  • wprowadzenie skutecznych zachęt do tworzenia programów edukujących przedsiębiorców technologicznych, prowadzonych przez fundusze venture capital oraz lokalne środowiska.
  • wprowadzenie w szkołach lekcji przedsiębiorczości, prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli, przy wsparciu praktyków;
  • stworzenie systemu wsparcia i procedur dla inwestujących w startupy – w formie katalogu usług udostępnianych poprzez API, stosowanego we wszystkich urzędach, na każdym szczeblu administracji.
  • opracowanie prostych procedur przekazywania środków publicznych oraz lepszego mechanizmu dystrybuowania środków finansowych z Unii Europejskiej dla inwestorów, którzy oferują wsparcie nie tylko finansowe, ale także merytoryczne.
  • prowadzenie konsultacji z sektorem publicznym na temat zmian prawnych wspierających rozwój ekosystemu startupowego, czego efektem będzie wybór najbardziej przydatnych i skalowalnych projektów;
                                     

2. Historia Fundacji

Do stworzenia organizacji integrującej i reprezentującej interesy młodego dynamicznego biznesu w Polsce przyczyniła się grupa kilkudziesięciu przedsiębiorców z szybko rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych.

Powołanie koalicji zainicjowali Borys Musielak, założyciel centrum coworkingowego Reaktor, oraz przedsiębiorcy Michał Juda i Jan Stasz. Poparło ich 150 założycieli startupów. W Radzie Fundacji zasiedli m.in. pionier polskiego internetu Piotr Wilam oraz organizator wydarzeń Startup Weekend Konrad Latkowski, natomiast w Radzie Programowej – m.in. mentorzy Rafał Brzoska i Michał Brański. Deklaracja programowa Fundacji została przedstawiona w listopadzie 2014. W kwietniu 2015 pierwszą prezes Fundacji została Eliza Kruczkowska. W październiku 2016 zastąpiła ją Julia Krysztofiak-Szopa. Od lutego 2020 pełniącym obowiązki Prezesem został Maciej Jankowski, jeden z założycieli Fundacji.

                                     

3.1. Publikacje Raport Polskie startupy

Od 2015 roku Startup Poland wydaje doroczny raport o stanie polskiej sceny startupowej – mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach tworzących branżę cyfrową w Polsce. W raporcie są publikowane wyniki przeprowadzonych wspólnie z Politechniką Warszawską badań wpływu branży cyfrowej na gospodarkę oraz kierunki i tempo rozwoju branży cyfrowej. Publikacja omawia modele biznesowe realizowane przez startupy, wymienia popularne źródła kapitału w firmach oraz przedstawia poziom zatrudnienia i zakres działalności eksportowej.

Raport stanowi prezentację największego badania polskiej sceny startupowej, pokazującego dynamikę zachodzących na niej zmian: w zatrudnieniu, źródłach kapitału i sprzedaży usług za granicę. W 2016 roku badanie zostało rozszerzone o dane z Czech, Słowacji i Węgier. W edycji raportu z 2017 roku skupiono się na eksporcie i finansowaniu w startupach. Od 2016 roku raport ma swoją premierę na Forum Ekonomicznym w Krynicy.                                     

3.2. Publikacje Złota Księga Venture Capital w Polsce

Od 2018 roku Fundacja publikuje doroczny raport o polskim rynku funduszy venture capital. Pierwsza edycja stanowiła wprowadzenie do mechaniki funduszy VC, mówiła o tym, jak inwestorzy VC w Polsce pracują ze startupami, oraz opisała rolę państwowych środków jako lewaru w inwestycjach w venture. Natomiast w drugiej edycji przeanalizowano skalę rynku VC w Polsce oraz sylwetki głównych graczy, największe transakcje oraz kapitał zarządzany przez polskie fundusze. Na podstawie odpowiedzi 70 firm VC powstał obraz lokalnego rynku venture capital.

                                     

3.3. Publikacje Startup Handbook

Przewodnik po problematyce prawnej, z którą spotykają się osoby prowadzące startup oraz zamierzające założyć działalność gospodarczą. Wydany w październiku 2015, był pierwszym na polskim rynku kompletnym opracowaniem prawnych aspektów funkcjonowania startupów, wynikających z dużej liczby obowiązujących przepisów oraz różnorodności i innowacyjnego charakteru realizowanych projektów.

                                     

3.4. Publikacje Polityki wizowe dla startupów

W czerwcu 2016, w analizie programów wizowych dla startupów działających na świecie, Startup Poland zaapelowała o stworzenie strategii przyciągania do Polski technologicznych talentów. Podkreślając, że w kontekście zbyt małej podaży specjalistów na rynku może stać się kluczową barierą dla rozwoju firm technologicznych w Polsce.

                                     

3.5. Publikacje Visegrad Startup Report

W czerwcu 2017 Fundacja opublikowała pierwszy tego rodzaju zbiór danych dotyczących ekosystemów startupowych krajów Grupy Wyszehradzkiej, w którym wraz z partnerami merytorycznymi wyróżnia czynniki przyciągające startupy i inwestorów do regionu Grupy Wyszehradzkiej, pod kątem rozwoju przedsiębiorczości startupowej.

                                     

4.1. Projekty Fundacji 2015

Fundacja Startup Poland apelowała za przyjęciem ustawy o wspieraniu innowacyjności, której projekt został zaproponowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, a która została podpisana przez Andrzeja Dudę 16 października 2015 roku.

W grudniu 2015 przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat jednolitego rynku cyfrowego.

                                     

4.2. Projekty Fundacji 2016

W lutym 2016, na wniosek Ministerstwa Rozwoju, Fundacja zajęła stanowisko na temat projektu dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych.

W marcu 2016 Fundacja zaopiniowała przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju założenia programu Start in Poland.

Od marca 2016 Startup Poland jest zaangażowana w proces wypracowania nowej formy prawnej dla startupów, stworzonej w ramach nowej Konstytucji Biznesu części Planu Morawieckiego, z ułatwieniami dla innowacyjnych przedsiębiorstw. W konsultacjach ze start-upami wybrano nazwę "prosta spółka akcyjna”. Od lipca 2016 Fundacja uczestniczy z Ministerstwem Rozwoju w pre-konsultacjach dotyczących Zarysu koncepcji prostej spółki akcyjnej, co zaowocowało obszernym stanowiskiem Fundacji. W 2018 roku Fundacja przekonała Ministerstwo do odejścia od testów wypłacalności obecnych w projekcie ustawy.

W maju 2016 Startup Poland wsparła Komisję Europejską przy konsultacjach ze środowiskiem przedsiębiorców i startupów na temat pomysłów na rozwój ekosystemu w Europie. Natomiast od marca do lipca 2016 Fundacja prowadziła polskie konsultacje w ramach stworzenia programu Start-up Initiative, poprawiającego warunki dla rozwoju europejskich startupów i szybko rozwijających się przedsiębiorstw.

W listopadzie 2016 Startup Poland przedstawiła stanowisko w prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacjach propozycji Komisji Europejskiej dotyczących reformy prawa autorskiego, opowiadając się za likwidacją geoblokowania, a także przeciwko text and data mining na podstawie licencji.                                     

4.3. Projekty Fundacji 2017

W marcu 2017 na Parlamentarnej Komisji do Spraw Europejskich Fundacja postulowała weto wobec groźnych dla startupów zapisów w dyrektywie o prawie autorskim. W czerwcu 2017 Fundacja zaproponowała zmiany do ustawy o wspieraniu innowacyjności.

W listopadzie 2017 Startup Poland w koalicji z Konfederacją Lewiatan zgłosiła uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego.

                                     

4.4. Projekty Fundacji 2018

W kwietniu 2018 Fundacja zorganizowała międzynarodowy okrągły stół z udziałem przedsiębiorców i polityków, poświęcony unijnemu rozporządzeniu o prywatności i łączności elektronicznej, zacieśniającemu reguły prywatności w Internecie, ingerując w sektory big data, machine to machine, IoT oraz adtech.

W sierpniu 2018 Startup Poland opublikowała stanowisko wobec koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, ułatwiających startupom udział w rynku zamówień publicznych.

W październiku 2018 Fundacja przedstawiła stanowisko do projektu ustawy w zakresie zmian dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, ustanawiającej niższy CIT dla małych podatników, zmiany w podatku u źródła, opodatkowaniu zysku ze sprzedaży bitcoinów, a także innovation box i exit tax.

                                     

4.5. Projekty Fundacji Startupy w Pałacu

Fundacja zorganizowała trzy konferencje z udziałem polskich startupów w Pałacu Prezydenckim – prezentacje projektów biznesowych przed prezydentem Andrzejem Dudą, ambasadorami, przedstawicielami spółek Skarbu Państwa, venture capital i aniołami biznesu. Pierwsze w historii tego typu wydarzenia w Polsce z udziałem urzędującej głowy państwa odbyły się 13 września 2016, 14 marca 2017 oraz 4 października 2017. Startupy uczestniczące w wydarzeniach brały następnie udział w zagranicznych misjach gospodarczych prezydenta, m.in. w Szwecji, Szwajcarii i Izraelu.

                                     

4.6. Projekty Fundacji Współpraca międzynarodowa

Od 2016 roku Fundacja Startup Poland współpracuje z organizacją Allied for Startups działającą w Brukseli na rzecz usuwania barier i tworzenia rozwiązań prawnych, optymalnych dla rozwoju startupów w Europie.

We wrześniu 2016 Startup Poland, wraz z 15 innymi organizacjami non-profit z całej Europy, zainaugurowała w Brukseli powstanie organizacji European Startup Network, łączącej europejskie ekosystemy startupowe. Jej celem jest wspieranie działań Komisji Europejskiej w zakresie budowania jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej z poszanowaniem lokalnej odrębności rynkowej, środowiska regulacyjnego oraz kultury przedsiębiorczości.

W grudniu 2016 Fundacja przeprowadziła program Startup Poland Global przygotowujący polskie startupy do ekspansji zagranicznej.

                                     

4.7. Projekty Fundacji Lokalni ambasadorzy

Lokalni ambasadorzy Startup Poland to wolontariusze pracujący na rzecz miejskich środowisk startupowych, we współpracy z uczelniami i inwestorami kapitałowymi. Utrzymują relacje z lokalnymi z samorządami, przy przygotowywaniu programów wsparcia, a także informując lokalne media o sukcesach startupów z regionu. Od września 2017 ambasadorzy są organizatorami odbywających się w całej Polsce spotkań lokalnych społeczności startupowych Startup Poland Camp.

                                     

5. Nagrody i wyróżnienia

W maju 2017, z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Fundacja otrzymała flagę państwową z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja pozarządowa zasłużona w działalności na rzecz środowisk polonijnych.

W październiku 2017, w konkursie Orzeł Innowacji Startup, organizowanym przez redakcję "Rzeczpospolitej”, Startup Poland otrzymała nagrodę w kategorii "Mecenas Startupów”.